Internal auditing [EN] edycja 1

Semestr zimowy 2019/2020

Rekrutacja do
30.09.2019 r.
Jeszcze 40 dni / do wyczerpania miejsc
Cena
4 990,00 zł
Kontakt
Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
tel. 509282541 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem podyplomowych studiów z audytu wewnętrznego, prowadzanych w języku angielskim, jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji społecznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego zgodnie z najlepszą światową praktyką oraz wynikami wieloletnich badań własnych. Ukończenie tych studiów wzbogaci słuchaczy o informacje i narzędzia mające zastosowanie w każdej organizacji bez względu na wielkość i branżę. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z audytu wewnętrznego jest powszechnie uznawany, potwierdza nabyte kompetencje i uprawnia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce. Zgodnie art. 286 Ustawy o finansach publicznych, (…) audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu posiada takie uprawnienia. Program studiów obejmuje kilka bloków tematycznych, w tym zasady audytu wewnętrznego, etyki biznesowej i ładu organizacyjnego, oszustwa i ich wykrywanie, audytowanie technologii informacyjnej oraz komunikacja werbalna i niewerbalna. Aż połowa wszystkich zajęć będzie miało charakter praktyczny. Będą one prowadzone w formie warsztatów, pracy grupowej, studiów przypadków i projektów.

The purpose of Internal Auditing postgraduate studies, conducted in English, is to transfer knowledge, skills and social skills to the extent necessary to perform the profession of internal auditor in accordance with the best global practice and the results of long-term own research. Completing these studies will enrich students with information and tools applicable to any organization regardless of size and industry. The diploma of completing Internal Auditing post-graduate studies is widely recognized, confirms the acquired competences and entitles to perform the profession of internal auditor in the units of the public finance sector in Poland. According to art. 286 of the Public Finance Act, (...) an internal auditor may be a person who has two years of internal audit experience and holds a diploma of completion of postgraduate studies in the field of internal audit issued by an organizational unit that was authorized on the day the diploma was issued, in accordance with separate laws, to award doctor's degree in economic or legal sciences. The Faculty of Management, Computer Science and Finance at the Wroclaw University of Economics has such qualifications. The study program includes several thematic blocks, including the principles of internal audit, business ethics and organizational governance, fraud and forensics, auditing of information technology as well as verbal and non-verbal communication. As many as half of all classes will be practical. They will be conducted in the form of workshops, group work, case studies and projects.

Absolwent studiów będzie potrafił: • określić istotę i cel audytu wewnętrznego, • korzystać z ramowych zasad praktyki zawodowej i stosować je w różnych sytuacjach, • wykonać poszczególne czynności w ramach procesu audytu wewnętrznego, od zaplanowania zadania audytowego po napisanie raportu z audytu, • zaplanować i wykonać zadanie audytowe pod ograniczonym nadzorem,

• opisać różne systemy zarządzania organizacją, takie jak zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, identyfikacja, projektowanie i ocena kontroli wewnętrznej, • określić wpływ etyki i oszustw na funkcjonowanie organizacji, • wyjaśnić pojęcie etyki i ładu organizacyjnego, • wymienić etapy opracowania kodeksu etyki biznesowej oraz wskazać rolę audytu wewnętrznego, • wskazać specyficzne dla Polski zasady ładu organizacyjnego, • określić rolę audytu wewnętrznego w procesie nadzoru korporacyjnego,

• wyjaśnić pojęcie oszustwa w organizacji i wobec organizacji, • wskazać obowiązki audytora wewnętrznego związane z wykrywaniem oszustw, prowadzeniem dochodzeń w sprawie oszustw i zapobieganiem oszustwom, • opisać typowe schematy i symptomy oszustwa, • identyfikować potencjalne oszustwa,

• wymienić i identyfikować najważniejsze zagrożenia związane z technologią informacyjną oraz sposoby ograniczania tych zagrożeń, • opracować listę kontrolną i określić podstawowe czynności w audycie systemów IT, • opisać i stosować obowiązujące standardy IIA i ISACA, • opisać proces audytu systemów kontroli w aplikacjach, • wymienić czynniki ryzyka dotyczące e-biznesu, • wyjaśnić, w jaki sposób dostosować zakres audytu do obszarów zaawansowanych i nowych technologii,

• opisać proces efektywnej komunikacji w środowisku biznesowym, • wyjaśnić pojęcie komunikacji międzyludzkiej, • scharakteryzować metodykę przeprowadzania wywiadów i przeprowadzić wywiad z osobami z różnych szczebli w organizacji, • stosować koncepcję skutecznej komunikacji ustnej, pisemnej i graficznej.

A graduate of studies will be able to: • determine the nature and purpose of the internal auditing, • use the International Professional Practice Framework and apply them in different situations, • perform individual activities as part of the internal audit process, from planning an engagement to writing an audit report, • plan and conduct an audit engagement with limited supervision,

• describe various organizational governance systems, such as enterprise risk management, internal control identification, design and evaluation, • determine the impact of ethics and fraud on the functioning of the organization, • explain the concept of ethics and organizational governance, • list the steps of developing a code of business ethics and indicate the role of internal audit, • indicate the governance principles specific to Poland, • define the role of internal audit in the process of corporate governance,

• explain the concept of fraud within the organization and against the organization, • indicate the responsibilities of the internal auditor related to fraud detection, investigation and prevention, • describe typical schemes and symptoms of fraud, • identify potential fraudulent situations,

• list and identify key information technology risks and how to mitigate those risks, • develop a control checklist and define key audit steps in the audit of IT systems, • describe and apply applicable IIA and ISACA standards, • describe the process for auditing application controls, • list risks related to e-business environment, • explain how to adapt audit coverage to areas of advanced and emerging technologies,

• describe the process of effective communication in the business environment, • explain the concept of interpersonal communication, • characterize the methodology of conducting interviews and to perform an interview with individuals on various levels of the organization, • use the concept of effective oral, written and graphic communication.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują: • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w języku angielskim • Wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA

After graduation with a positive result, graduates receive: • Certificate of completion of Postgraduate Studies at the Wroclaw University of Economics in English • Organizational support for people interested in taking the CGAP or CIA exam

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie audytu wewnętrznego, a w szczególności do: • audytorów wewnętrznych, • zarządzających audytem wewnętrznym, • członków komitetu audytu • członków rad nadzorczych, • osób zajmujących się bezpośrednio zagadnieniami audytu wewnętrznego, • konsultantów i doradców biznesowych zainteresowanych świadczeniem usług AW innym podmiotom, • absolwentów zainteresowanych pracą w komórkach audytu wewnętrznego w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Studia umożliwią słuchaczom nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które zgodnie z międzynarodowymi ramowymi zasadami praktyki zawodowej Instytutu Audytorów Wewnętrznych są niezbędne dla prawidłowego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Program studiów został opracowany według światowego modelu programu kształcenia audytu wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA), badania CBOK IIA, ramowej koncepcji kompetencji zawodowych IIA, programu nauczania do egzaminów CIA oraz wkładu pracownika naukowo-dydaktycznego oraz praktyka.

The studies are addressed to people who want to improve their qualifications in the field of internal auditing and, in particular to: • internal audit staff, • internal audit management, • audit committee members • supervisory board members, • people dealing with IA issues directly, • consultants and business advisors interested in providing IA services to other companies, • graduates interested in working in IA departments in international companies. The studies will enable students to acquire the a set of defined knowledge, skills and behavior which, in accordance with the international framework of professional practice of the Institute of Internal Auditors, are necessary to perform the internal auditor job properly. The Study Program was developed using The IIA’s Global Model Internal Audit Curriculum, The IIA’s CBOK study, The IIA‘s Competency Framework, CIA syllabus, and educator and practitioner input.

Czas trwania i liczba godzin

1 semestr, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Foundations of Internal Auditing 12
2. Audit evidence, working papers and data analytics 8
3. Enagagement proces 8
4. Business Ethics 4
5. Supervision, management and group dynamics 4
6. Organizing, organizational structure, delegation, leadership, change and conflict management 12
7. Performance management 8
8. Background of Fraud Auditing, Elements of fraud, Fraud theory, Fraud symptoms, Red flags 8
9. Fraud prevention and investigation 8
10. Fraud schemes - fraudulent financial statement, misappropriation of assets, and non-financial statement fraud 8
11. Fraud reporting and ethics in the context of fraud prevention 4
12. Introduction to IT auditing 4
13. Information systems strategies, plans and budgets, program development and program change 4
14. Information security processes 8
15. IT infrastructure 8
16. Auditing and management skills 4
17. Elements of effective communication 4
18. Interpersonal communication skills 4
19. Performing interviews 4
20. Oral communication, business writing and graphic communication 8
21. Case study: Written assignment, Presentation, Work in groups 8
22. Managing the Internal Audit Activity 4
23. Case Studies/Internal Audit Projects 16
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

obecność na zajęciach zdanie egzaminu końcowego

Students are assessed on the basis of attendance and final examination.

Organizacja studiów

Organizatorem Studiów jest Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, prezentacji, pracy grupowej, projektów, studiów przypadków i warsztatów. Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele (najczęściej co trzy tygodnie w godz. od 9:00 do 16:00). Na pierwszych zajęciach słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć. The organizer of the studies is the Faculty of Management, Computer Science and Finance. Classes will be conducted in the form of lectures, presentations, group work, projects, case studies and workshops. Classes will take place on Saturdays and Sundays (usually every three weeks between 9:00 a.m. and 4:00 p.m.). Students will receive a detailed class schedule during the first class.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami na studiach Internal Auditing są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktykujący audytorzy wewnętrzni posiadający międzynarodowe kwalifikacje (m.in. Certified Internal Auditor) oraz praktycy posiadający duże doświadczenie w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki gospodarczej. The lecturers are academic teachers of the Wroclaw University of Economics, practicing internal auditors with international qualifications (including Certified Internal Auditor) and practitioners who have extensive experience in training and consulting for business practice.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Piotr Bednarek, prof. UE
pok. 510, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Piotr Bednarek, prof. UE
pok. 510, bud. Z

Cena

4990 PLN

Możliwa płatność od 2 do 8 rat - po złożeniu podania na 1 zajęciach.
There is a possibility to pay in 2 to 8 installments - after submitting information on 1 class.

Kontakt i zapisy

mgr Aleksandra Kaczmarczyk, tel. 71 36 80 452 pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów:

Aleksandra Kaczmarczyk Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Zgłoszenia na studia należy dokonywać po zalogowaniu do systemu (na dole strony formularz zgłoszeniowy)

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-09-30

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia / an application for studies
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) / an application form (attachment no 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3) / the declaration of coverage of costs (individual or from an employer - attachment no 2 or no 3)
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + ksero dyplomu lub odpisu / for inspection - a diploma of the Master's, Bachelor's or engineer's diploma + copy
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię) / for inspection - ID card; (if the documents are sent by post or delivered by third parties, then a photocopy of it)
  • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię. / In case of changing the data contained in the above documents (name or surname) a document confirming (for inspection): eg 1) marriage certificate, 2) administrative decision, 3) court order + photocopy.

Dodatkowe informacje

For foreign candidates from UE and Polish candidates with a not Polish diploma additionally we require:

- original of a diploma (MA or BA) + certified translation of a diploma.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim. / Knowledge of English is required as classes are conducted entirely in English.

Szczegółowych informacji o tych studiach udziela / To get more information about IA studies one can contact

Piotr Bednarek PHD,
phone: 509 282 541, e-mail: piotr.bednarek@ue.wroc.pl


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

w okresie wakacyjnym

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 8.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota - nieczynne
niedziela - nieczynne

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto