Przebieg rekrutacji

Dokumenty dot. studiów podyplomowych - pliki

Dofinansowanie - Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy 

Proces rekrutacji na studia podyplomowe obejmuje trzy etapy.

Etap 1. Przygotowanie kompletu dokumentów

Pierwszym krokiem jest rejestracja w systemie. W celu założenia konta należy podać podstawowe dane (imię i nazwisko, adres e-mail i hasło). Na podany adres mailowy zostanie przesłany link umożliwiający aktywowanie konta.

Należy kliknąć na link aktywacyjny, a następnie zalogować się w systemie przy pomocy adresu e-mail i hasła.

Kolejny krok to wejście na ofertę studiów i wybór kierunku. Chcąc dokonać zapisów na wybrane studia należy wybrać "Formularz zgłoszeniowy" (pod opisem każdych studiów) i wypełnić formularz.

Prosimy o wypełnianie formularzy używając wielkich i małych liter zgodnie z zasadami pisowni, np. "Jan Kowalski", a nie "jan kowalski" lub "JAN KOWALSKI", ponieważ w takiej formie Państwa dane drukowane są na dokumentach aplikacyjnych.

Po wypełnieniu i zaakceptowaniu można wygenerować gotowe do wydruku dokumenty. Na wskazany adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie zapisów na studia.

Drugim krokiem jest przygotowanie kompletu dokumentów aplikacyjnych:

  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (do wglądu)
  • kserokopia tego dyplomu
  • do wglądu – dowód osobisty; jeżeli dokumenty zostaną przesłana pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego potwierdzoną za zgodność kserokopię
  • w przypadku zmiany danych zamieszczonych na dyplomie (imienia lub nazwiska) kserokopię dokumentu potwierdzającego: np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + orginał do wglądu 

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów aplikacyjnych znajdują się również na podstronach poszczególnych kierunków.

  Twój dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeśli został wydany w państwie członkowskim UE, EFTA, OECD lub jest objęty umowami międzynarodowymi o równoważności wykształcenia i spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • uprawnia do podejmowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany,
  • potwierdza ukończenie programu studiów prowadzonego wspólnie przez zagraniczne uczelnie i uprawnia do podjęcia kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie.

  W przypadku dyplomów z pozostałych państw przyjęcie na studia podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji, na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

  Sprawdź czy możesz kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych w Polsce na: https://nawa.gov.pl/en/recognition/opisy-zagranicznych-systemow-edukacji

  Obcokrajowcy oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo:

  • dyplom opatrzony apostille/legalizacją + kserokopia
  • tłumaczenie od tłumacza przysięgłego dyplomu i apostille/legalizacji + kserokopia
  • w przypadku wątpliwości czy ukończone studia upoważniają do podjęcia studiów podyplomowych możemy wymagać również pisma z ENIC-NARIC (ośrodek informacji na temat uznawalności dokumentów o wykształceniu zarówno do celów akademickich jak i zawodowych funkcjonujący w ramach Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/kontakt.html

  Apostille/Legalizacja zgodnie z zasadami rekrytacji na studia magisterskie http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/10365/studia_ii_stopnia.html

  Dodatkowe wymagania wobec cudzoziemców podejmujących studia podyplomowe reguluje oddzielne zarządzenie Rektora. 


  Etap 2. Dostarczenie kompletu dokumentów 

  Wydrukowane zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć pod adres wskazany przy opisie poszczególnych kierunków studiów (osobiście lub drogą pocztową).

  Uwaga! Samo zalogowanie się w systemie nie wystarczy - konieczne jest fizyczne dostarczenie podpisanych dokumentów.

  Dokumenty należy dostarczyć w oryginalne. Można je złożyć osobiście, przez osoby trzecie lub przesłać pocztą tradycyjną.

  Adres biura CKU: ul. Kamienna 43, 53-507 Wrocław 

  Adres do korespondencji:

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Centrum Kształcenia Ustawicznego
  ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

  Etap 3. Uzyskanie potwierdzenia

  Po zakończeniu procesu rekrutacji drogą mailową lub telefoniczną przekazana zostanie informacja zwrotna - potwierdzenia uruchomienia studiów i przyjęcia kandydatów. Równocześnie uzyskacie również Państwo status słuchacza i tym samym szerszy dostęp do zasobów platformy internetowej.

  Warunki i tryb rekrutacji

  1. Kandydaci na słuchaczy studiów podyplomowych powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia lub równoważne uzyskane za granicą).
  2. W szczególnych przypadkach na studia podyplomowe przyjmowane mogą być osoby wyłącznie z dyplomem magistra (lub równorzędnym) lub osoby spełniające dodatkowe wymagania określone przez kierownika studiów, takie jak np. wykształcenie kierunkowe, posiadane certyfikaty czy udokumentowane doświadczenie zawodowe.
  3. Rekrutacja na studia podyplomowe ma charakter otwarty z wyjątkiem studiów dedykowanych, o których mowa w §2, ust. 2.
  4. Kandydaci zobowiązani są do elektronicznej rejestracji zgłoszenia na platformie internetowej studiów podyplomowych.
  5. Kandydaci składają następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, kierowane do dziekana właściwego wydziału, 2) formularz osobowy, 3) zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe z zakładu pracy, urzędu pracy, PFRON lub innego podmiotu, jeżeli studia finansowane są przez pracodawcę lub inny podmiot, 4) kserokopię dowodu tożsamości, 5) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego potwierdzoną kserokopię (na podstawie oryginału lub odpisu dyplomu przedłożonego do wglądu może ją potwierdzić pracownik prowadzący rekrutację).
  6. Wzory obowiązujących dokumentów, wymienionych w ust. 5 pkt. 1-3, umieszczone są na platformie internetowej studiów podyplomowych.
  7. W przypadku nieprzyjęcia na studia lub nieuruchomienia studiów podyplomowych, ze względu na brak odpowiedniej liczby kandydatów, dokumenty zwraca się kandydatowi.
  8. Decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów.
  9. Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (według obowiązującego wzoru).

  Kontakt

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Centrum Kształcenia Ustawicznego
  ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
  53-307 Wrocław

  Znajdź nas na facebooku

  wróć do strony głównej UE

  Godziny pracy

  poniedziałek 8.00-15.00
  wtorek 10.00-17.00
  środa 8.00-15.00
  czwartek 10.00-17.00
  piątek 8.00-15.00
  sobota - 8.30-14.30
  niedziela - 8.30-13.30

  Kursy i szkolenia

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

  Logowanie

  Nie pamiętam hasła

  Nie masz konta?

  Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

  Załóż konto
  ×

  Przejdź do...

  Moje konto