Przebieg rekrutacji


Pliki dla studiów podyplomowych

Dofinansowanie - Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy 

Etap 1. Przygotowanie kompletu dokumentów 

1) Założenie konta w systemie.
W celu założenia konta należy podać podstawowe dane (imię i nazwisko, adres e-mail i hasło). Na podany adres mailowy zostanie przesłany link umożliwiający aktywowanie konta.

2) Kliknięcie na link aktywacyjny z maila, a następnie zalogowanie się w systemie.

3) Wejście na ofertę studiów i wybór kierunku. Na dole strony należy wybrać: „Zapisz się na studia” i wypełnić formularz. Na podstawie danych zostaną wygenerowane gotowe dokumenty aplikacyjne, do pobrania w zakładce "Moje zgłoszenia", po zalogowaniu.

4) Przygotowanie kompletu dokumentów aplikacyjnych:

  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich /do wglądu/)
  • kserokopia tego dyplomu
  • do wglądu – dowód osobisty; jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię
  • w przypadku zmiany danych zamieszczonych na dyplomie (imienia lub nazwiska) kserokopię dokumentu potwierdzającego: np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + oryginał do wglądu 
  • W szczególnych przypadkach na studia podyplomowe przyjmowane mogą być osoby wyłącznie z dyplomem magistra (lub równorzędnym) lub osoby spełniające dodatkowe wymagania określone przez kierownika studiów, takie jak np. wykształcenie kierunkowe, posiadane certyfikaty czy udokumentowane doświadczenie zawodowe.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów aplikacyjnych znajdują się również na podstronach poszczególnych kierunków.

Informacje o dyplomach zagranicznych

Twój dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeśli został wydany w państwie członkowskim UE, EFTA, OECD lub jest objęty umowami międzynarodowymi o równoważności wykształcenia i spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  § uprawnia do podejmowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany,

  § potwierdza ukończenie programu studiów prowadzonego wspólnie przez zagraniczne uczelnie i uprawnia do podjęcia kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie.

W przypadku dyplomów z pozostałych państw przyjęcie na studia podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji, na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

Sprawdź czy możesz kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych w Polsce na: https://nawa.gov.pl/en/recognition/opisy-zagranicznych-systemow-edukacji

Wraz z zagranicznym dyplomem należy złożyć tłumaczenie przysięgłe.

Etap 2. Dostarczenie kompletu dokumentów

Komplet dokumentów należy dostarczyć w oryginale. Można je złożyć osobiście, przez osoby trzecie lub przesłać pocztą tradycyjną.

Adres biura CKU: ul. Kamienna 43, 53-507 Wrocław 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Uwaga! Dla studiów, które realizowane są w Jeleniej Górze adres dostępny jest przy opisie poszczególnych kierunków.

Etap 3. Uzyskanie potwierdzenia 

1) Po zakończeniu procesu rekrutacji drogą mailową przekazana zostanie informacja zwrotna - potwierdzenia uruchomienia studiów i przyjęcia kandydatów.

2) Decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów.

3) W przypadku nieprzyjęcia na studia lub nieuruchomienia studiów podyplomowych, ze względu na brak odpowiedniej liczby kandydatów, dokumenty zwraca się kandydatowi.

4) Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (według obowiązującego wzoru).

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto