Zarządzanie samorządową instytucją kultury (tryb blended learning | studia w Jeleniej Górze) (edycja 1)

Semestr letni 2022/2023, zimowy 2023/2024

Rekrutacja do
31.01.2023 r.
Termin upłynął
Cena
4 500,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie obecnych i potencjalnych menedżerów samorządowych instytucji kultury do zarządzania nimi.

W trakcie studiów słuchacze mają możliwość:

 • poznania uwarunkowań oraz specyfiki zarządzania samorządowymi instytucjami kultury
 • zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu czerpania korzyści społeczno-gospodarczych, istotnych z punktu widzenia rozwoju miast i regionów, w których funkcjonują instytucje kultury
 • pozyskania praktycznych umiejętności z obszaru zarządzania personelem
 • zapoznania się z możliwościami budowania kapitału społecznego
 • zdobycia umiejętności z zakresu tworzenia strategii marketingowych
 • udziału w warsztatach menadżerskich, w trakcie których doświadczą praktycznych sytuacji/działań/procesów związanych z zarządzaniem samorządową instytucją kultury

Adresaci

Studia adresowane są do:

 • obecnych i potencjalnych menedżerów samorządowych instytucji kultury
 • pracowników samorządowych
 • osób zainteresowanych specyfiką zarządzania samorządową instytucją kultury

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 213 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Prawne aspekty działalności kulturalnej 10
2. Źródła finansowania projektów kulturalnych 12
3. Kontrola zarządcza w instytucjach kultury 8
4. Bezpieczeństwo wydarzeń kulturalnych 8
5. Organizacja i produkcja wydarzeń online 8
6. Prawo autorskie w praktyce instytucji kultury 8
7. Zamówienia publiczne w samorządowych instytucjach kultury 8
8. Zarządzanie projektami kulturalnymi i społecznymi, w tym: diagnoza i ewaluacja w projektach kulturalnych 24
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządowej instytucji kultury 24
10. Ekonomia kultury 10
11. Elementy prawa cywilnego i umowy w instytucjach kultury 8
12. Polityka kulturalna państwa i jednostek samorządu terytorialnego 10
13. Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie instytucją kultury 15
14. Doskonalenie funkcjonowania samorządowej instytucji kultury 8
15. Marketing 4.0 w samorządowych instytucjach kultury 12
16. Komunikacja interpersonalna w samorządowych instytucjach kultury 16
17. Warsztaty menedżerskie 24
RAZEM 213

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning (stacjonarne 70%, on-line 30%)
 • zajęcia będą obywać się w salach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym w godzinach 9.00-16.00
 • język prowadzenia zajęć: polski

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Pracownicy badawczo-dydaktyczni UE we Wrocławiu, specjalizujący się w obszarze zarządzania personelem, możliwościami budowania kapitału społecznego, tworzeniem strategii marketingowych, zarządzaniem relacjami z interesariuszami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. Wybitni specjaliści, praktycy, menedżerowie samorządowych instytucji kultury, prawnicy.

Jednym z prowadzących zajęcia będzie Paweł Kamiński — autor książki „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”, która jest jedyną tego rodzaju pozycją na rynku. Redaktor serwisu internetowego MenedżerKultury.pl, który jest obecnie jednym z najważniejszych w kraju źródeł wiedzy dla kadr zarządzających i specjalistów pracujących w instytucjach kultury oraz dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Maja Jokiel
Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie
tel. 508 269 854
e-mail: maja.jokiel@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

dr hab. Grzegorz Jokiel, prof. UEW

Cena

4500 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Koordynator ze strony Filii w Jeleniej Górze:
Agata Baran
tel: 75 75 38 294
e-mail: agata.baran@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do:

 • biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

 • lub do Dziekanatu Filii w Jeleniej Górze:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Filia w Jeleniej Górze
ul. Nowowiejska 3
58-500 Jelenia Góra
pok. 55, bud. A

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-01-31

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto