Dyrektor Finansowy

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
24.02.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
3 400,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Zapisy zamknięte. Do zobaczenia w lutym 2018!

Wykład inauguracyjny:

"Wyzwania dyrektora finansowego. Wczoraj. Dziś. Jutro"

poprowadzi Gość specjalny :-)

Dyrektor finansowy jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych

W dzisiejszym wysoce konkurencyjnym i mocno nieprzewidywalnym świecie biznesu rolą menadżera finansowego (dyrektora finansowego) jest przede wszystkim:

 • zapewnić dostęp do kapitałów, zachowując odpowiednie relacje między kapitałem własnym i obcym, oraz korzystjąc z dostępu do rynku prywatnego, bankowego i giełdowego;
 • monitorować osiąganie z działalności operacyjnej i inwestycji odpowiednio wysokiej stopy zwrotu, aby ostatecznie w długim okresie zwiększać wartość firmy,
 • identyfikować i zarządzać ryzykiem.

Dyrektor finansowy to coraz mniej pozyskujący fundusze na rynkach prywatnych, a coraz bardziej sprzedający papiery wartościowe zewnętrznym inwestorom, kreujący wartość tych instrumentów finansowych poprzez optymalizację połączenie efektów (zwrotu dla inwestorów) z ryzykiem.

Druga rola jest niewdzięczna. Dyrektor finansowy to tzw. party pooper, Mr. No, który pilnuje wykonania budżetów, jednocześnie realizując ambitne cele finansowe.

W ostatniej roli, Dyrektor Finansowy powinien zapewnić, aby wyniki osiągane z działalności operacyjnej (podstawowej, core business) nie były niszczone przez decyzje finansowe.

W proponowanych tu Studiach Podyplomowych staramy się pokryć wszystkie trzy obszary. A na koniec więdzę ekspercką uzupełniamy kompetencjami miękkimi.

Wykładowcy to doskonali finanściści. Osoby z dużym bagażem doświadczeń, ale też sprawdzeni trenerzy. Świetny zespół, mocno zmotywowany, żeby bazując przede wszystkim na analizach przypadków, wprowadzić Państwa w świat dyrektora finansowego!

Poniżej znajdą Państwo informacje m.in.:

 • o blokach tematycznych/przedmiotach,
 • osobach, które poprowadzą zajęcia,
 • warunkach formalnych/ informacjach organizacyjnych.

Cel studiów: w skondensowanej i kompleksowej formie przekazanie wiedzy o narzędziach stosowanych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, wykorzystujących wiedzę z finansów, rachunkowości oraz skarbowości (zarządzanie podatkami).

Przykładowe przedmioty (zagadnienia):

 • zarządzanie finansami (kredyt kupiecki czy płatności gotówkowe, kredyt czy leasing, próg rentowności)
 • budowa sprawozdań finansowych i ich analiza (jak czytać bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)
 • wycena przedsiębiorstwa (metoda DCF, metoda skorygowanych aktywów)
 • finansowa ocena projektów inwestycyjnych (okres zwrotu, NPV, IRR, biznesplan, model finansowy)
 • ubezpieczenia społeczne i prywatne w przedsiębiorstwie (optymalizacja kosztów pracy, ryzyka i sposoby ich ubezpieczania)
 • rynek kapitałowy (pozyskiwanie kapitału, lokowanie nadwyżek),
 • rynek finansowy (zarządzanie ryzykiem stopy % i kursowym),
 • zarządzanie i egzekucja wierzytelności,
 • zarządzanie podatkami dochodowymi (optymalizacja PIT/CIT)
 • optymalizacja podatków pośrednich (optymalizacja VAT)

W trakcie zajęć będziemy korzystać z arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Zdecydowana większość zajęć będzie mieć charakter analiz przypadków lub symulacji rzeczywistych sytuacji z praktyki.

Adresaci

Grupa docelowa: format studiów został opracowany na potrzeby osób pracujących w przedsiębiorstwach niefinansowych w:

 • działach księgowości
 • działach finansów
 • działach kontrolingu lub w bankach, firmach leasingowych, faktoringowych, windykacyjnych itp., kierujących ofertę produktów finansowych do przedsiębiorstw niefinansowych

Od słuchaczy oczekuję się, że będą posiadać doświadczenie zawodowe co najmniej roczne w obszarze rachunkowości, księgowości, controllingu, finansów, bankowości korporacyjnej itp. Nie jest to warunek przyjęcia na studia, lecz warunek wskazany do efektywnego studiowania.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł I. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wprowadzenie 4
2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. zarządzanie płynnością 4
3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami 4
4. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Transfery do właścicieli 4
Moduł II. Analiza finansowa
5. Analiza finansowa. Budowa sprawozdań finansowych 12
6. Analiza finansowa. Analiza sprawozdań finansowych 16
7. Analiza finansowa. Ocena projektów inwestycyjnych 12
8. Analiza finansowa. Controlling w MSP 16
9. Analiza finansowa. Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością 12
Moduł III. Rynki finansowe.
10. Rynki finansowe. Rynek lokowania nadwyżek (lokaty, BS, obligacje) 4
11. Rynki finansowe. Rynki walutowe i towarowe 4
12. Rynki finansowe. Pozyskiwanie kapitału z rynków publicznych (GPW, NewConnect, Catalyst), 4
13. Produkty bankowe (kredyt vs leasing) 4
14. Rynki finansowe. Fundusze venture capital/private equity 4
15. Rynki finansowe. Relacje inwestorskie i ład korporacyjny 4
Moduł IV. Zarządzanie podatkami
16. Zarządzanie podatkami. Formy prawne a optymalizacja podatkowa 4
17. Zarządzanie podatkami. Podatki dochodowe 8
18. Zarządzanie podatkami. Podatki pośrednie 8
19. Zarządzanie podatkami. Procedury podatkowe i odpowiedzialność 8
Moduł V. Narzędzia stosowane w finansach
20. Narzędzia. Prognozowanie w finansach 8
21. Narzędzia. Zarządzanie strategiczne w finansach 4
22. Narzędzia. Makroekonomia 4
23. Narzędzia. Kompetencje miękkie dyrektora finansowego (kreatywność, sytuacje konfliktowe, radzenie sobie ze stresem) 8
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Studia kończą się egzaminem końcowym. Z każdego bloku zajęć Słuchacze otrzymują wykaz pytań pomocniczych, poprzez które prowadzący zwracają uwagę na najbardziej istotną wiedzę, umiejętności i kompetencje. Egzamin jest ustny.

Organizacja studiów

Wstępne daty zjazdów (prawdopodobnie nie wszystkie zostaną wykorzystane) w semestrze I:

 • 24.-25.02.2018
 • 10.-11.03.2018
 • 24.-25.03.2018
 • 14.-15.04.2018
 • 28.-29.04.2018
 • 12.-13.05.2018
 • 26.-27.05.2018
 • 9.-10.06.2018
 • 23.-24.06.2018 W semestrze II (jeśli wykorzystamy wszystkie w/w zjazdy) do zajęte będą 3 weekendy + egzamin.

Pozostałe informacje organizacyjne:

 • studia trwają 2 semestry,
 • zjazdy są z reguły co 2 tygodnie, w soboty i w niedziele;
 • zajęcia zazwyczaj trwają od 9 do 16:00 w blokach (2h dydaktyczne + 15 min. przerwa + 2h dydaktyczne + 30 min przerwa + 2h dydaktyczne + 15 min. przerwa + 2h dydaktyczne).
 • zajęcia rozpoczynają się w lutym i potrwają do grudnia 2018
 • studia kończą się egzaminem dyplomowym, który odbędzie się w grudniu 2018 lub na początku stycznia 2019,
 • Uczestnicy Studium mogą korzystać z zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej oraz biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego,
 • na laboratoriach komputerowych (wskazane dni zjazdów) słuchacze będą proszeni o zabranie swoich laptopów na warsztaty komputerowe (dzięki temu będziemy mogli ograniczyć koszty studiowania o ok. 15%!!! Liczymy na Państwa wyrozumiałość)

Kadra dydaktyczna

W roli wykładowców w większości zapraszane są osoby spoza UE, praktycy z dużym doświadczeniem praktycznym i wiedzą teoretyczną. Część wykładowców to pracownicy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, równocześnie w większości doświadczeni trenerzy i konsultanci, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień.

Kluczowi trenerzy (kolejne notki trenerów z praktyki wkrótce):

mgr Barbara Baran - obszar szkoleniowy: zarządzanie płynnością (planowanie budżetu gotówkowego)

LAUREAT XII EDYCJI KONKURSU DYREKTOR FINANSOWY ROKU W KATEGORII MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Linkedin

Plus Value

Dyrektor Finansowa z ponad 21-letnim doświadczeniem na stanowiskach finansowych, w tym 10 lat na stanowiskach kierowniczych zarządzając operacyjnie i finansowo firmami usługowymi. Obecnie zarządza Kliniką Okulistyczną z przychodami przekraczającymi 20 mln PLN. Współpracuje z zarządami i radami nadzorczymi w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. W obszarze operacyjnym sporządza budżety i kontroluje ich realizację, ustala i weryfikuje zakładane cele finansowe. Posiada szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu raportowania zarządczego, analizy wyników finansowych i prezentacji danych finansowych w sposób przyjazny dla odbiorcy niefinansowego oraz planowania średnio i długoterminowego. Posiada zmysł analityczny uzupełniony o podyplomowe studia specjalistyczne (Zarządzanie wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda oraz Excel w controllingu). Posiada umiejętność łączenia detalicznych danych i analiz strategicznych na potrzeby decyzji zarządczych. Była Kierownikiem projektów wdrożeniowych przy implementacji SAP oraz kierownikiem zespołu ds. środków unijnych. Wspierała Zarządy w kreowaniu polityki cenowej Spółek jak i zarządzaniu płynnością. Posiada szerokie doświadczenie w przygotowaniu wycen przedsiębiorstw, biznes planów i modeli finansowych, budżetowaniu, prognozowaniu i analizowaniu wyników. Sporządzała kalkulacje na potrzeby cen transferowych, negocjacji kontraktów oraz polityki cenowej. Współpracuje z bankami w zakresie finansowania bieżącego obrotu jak i inwestycji, negocjuje umowy kredytowe, leasingowe i faktoringowe. Uczestniczyła w grupach projektowych wdrażających SAP i inne rozwiązania informatyczne. Jest w trakcie uzyskiwania międzynarodowych kwalifikacji CIMA.

mgr Maciej Bednarski - obszar: sprawozdawczość finansowa, współpraca z biegłym rewidentem, kreowanie obrazu finansowego firmy

Manager procesu R2R w jednym z wrocławskich BPO, odpowiedzialny za całość procesów R2R, sprawozdawczość finansową i konsolidację dla trzech Grup Kapitałowych notowanych na GPW o łącznych obrotach w wysokości (3) mld PLN i ok. 100 jednostek gospodarczych. Ponad 10 letnie doświadczenie we wdrażaniu MSSF dla klientów (w tym realizacja złożonych transakcji połączenia jednostek, IPO i doradztwo ad hoc dla CFO), rozwój i standaryzacja zasad rachunkowości. Reprezentujący CFO w kontaktach z zewnętrznymi audytorami, w tym także odpowiedzialny za proces wyboru audytorów, ścisła współpraca z działami finansowymi i relacjami inwestorskimi klientów w zakresie przygotowania odpowiedzi na zapytania od banków i inwestorów.

dr Krzysztof Biernacki - przedmioty związane z zarządzaniem podatkami

strona uczelniana

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Doradca podatkowy. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego. Specjalizuję się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Twórca i główny trener na Studiach Podyplomowych Doradztwo Podatkowe (wcześniej SP dla kandydatów na doradców podatkowych).

mgr Marcin Fakadej - kluczowe obszary: restrukturyzacja finansowa, współpraca z inwestorem finansowym, fuzje i przejęcia

Linkedin

Doświadczony Dyrektor Finansowy reprezentujący nowoczesne podejście do zarządzania finanasami tzw. CFO 2.0 (link; link. Członek zarządu sieci aptek Dr.Max, która stanowi część międzynarodowego holdingu operującego w Europie Środkowo-Wschodniej. Od ponad 9 lat jako Dyrektor Finansowy w branżach farmaceutycznej oraz IT. Wcześniej pracował dla jednej z największych amerykańskich korporacji Procter & Gamble. Doświadczony wykładowca, prowadzący zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym od 2004 roku. Uczestniczył jako wykładowca w m.in. w takich projektach jak "Kuźnia Kompetencji", czy elitarne Studium Podyplomowe "Zarządzanie wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda". Członek Rady Biznesu dla Kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

mgr Krzysztof Kolany obszar: makroekonomia

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Analityk rynków finansowych i gospodarki. Od ponad 10 lat publikuje na łamach Bankier.pl – największego polskiego portalu finansowo-ekonomicznego. Analizuje trendy makroekonomiczne i bada ich przełożenie na rynki finansowe. Specjalizuje się w rynkach metali szlachetnych oraz monitoruje politykę najważniejszych banków centralnych. Inwestor giełdowy z 15-letnim stażem. Jest laureatem prestiżowego konkursu im. W. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych w kategorii dziennikarstwa internetowego. W 2016 roku otrzymał także tytuł Herosa Rynku Kapitałowego przyznawany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

mgr Adelina Ottlik obszar: Współpraca przedsiębiorstwa z bankami

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Gospodarki Narodowej), posiada dyplom Dyplom SDA Bocconi School of Management (ukończony kurs Risk Diploma Path), aktualnie w trakcie zdobywania certyfikatu ACCA. Od 14 lat związana z bankowością korporacyjną (Deutsche Bank, BPH, obecnie Bank Pekao SA). Odpowiedzialna za proces kredytowy, w tym w szczególności za transakcje związane z finansowaniem inwestycji (analiza projektów inwestycyjnych).

Jest certyfikowanym Trenerem Wewnętrznym Banku Pekao SA – wspólnie z grupą projektową przygotowała autorski program szkoleniowy z zakresu analizy finansowej i strukturyzowania transakcji kredytowych w odniesieniu do klienta korporacyjnego i od 2012r. prowadzi wewnętrzne szkolenia dla pracowników banku.

dr Marek Pauka - przedmioty zwiazane z analizą finansową, wyceną przedsiębiorstw i finansową oceną opłacalności projektów inwestycyjnych

strona uczelniana

Od 2001 roku doktorant i następnie pracownik Katedry Finansów, ukończył szkolenia dla trenerów biznesu (MODERATOR). Przeprowadza szkolenia otwarte i zamknięte oraz współpracuje z menedżerami w ramach indywidualnych konsultacji, a także prowadzi działalność doradczą w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw.

 1. Współtwórca i kierownik Studiów Podyplomowych "Zarządzanie wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda" (wycena przedsiębiorstw, ocena opłacalności projektów inwestycyjnych, pozyskiwanie kapitału),
 2. kierownik Studiów Podyplomowych "Finanse i Bankowość" (38 edycja! studia z finansów i bankowości dla osób z wykształceniem niefinansowym pracujących w instytucjach finansowych)
 3. oraz kierownik Studiów Podyplomowych "Zarządzanie wartością i wycena przedsiębiorstwa" (NOWOŚĆ!, oferta dla doświadczonych służb finansowych oraz rzeczoznawców majątkowych a także osób z zarządów, którym stawiane są cele związane z kreowaniem i ustalaniem wartości przedsiębiorstw)

Pomysłodawca i trener wielu kursów szkoleniowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy UE we Wrocławiu. Obecnie w ofercie 3 warsztaty komputerowe:

 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (warsztaty praktyczne) – poziom podstawowy,
 2. Finansowa ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem MS Excel,
 3. Rachunek przepływów pieniężnych – sporządzanie i analiza (kurs podstawowy).

mgr Emilian Prędkiewicz - blok: rachunkowość zarządcza, budżeowanie, kontroling

Posiada 12-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. Specjalizuje się w praktycznej optymalizacji procesów finansowych, w szczególności z wykorzystaniem potencjału zintegrowanych systemów informatycznych SAP. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako kluczowy użytkownik systemu SAP w zakresie modułu CO (Controlling). Jako Team Leader CO koordynował pracę zespołów odpowiedzialnych za moduł CO podczas kilkudziesięciu wdrożeń systemu SAP. Aktywny trener w zakresie systemu SAP oraz zarządzania finansami. Odpowiedzialny za wdrożenia zrównoważonej karty wyników (BSC) oraz standardów raportowania zarządczego. Doświadczony kontroler finansowy w spółkach branży usługowej, produkcyjnej (automotive) oraz strukturach centrów usług wspólnych dużych grup kapitałowych. Odpowiedzialny za praktyczne wdrożenia systemów controllingu – m.in. w zakresie raportowania, budżetowania, prognozowania, analizy odchyleń, wyceny zapasów, w szczególności w firmach produkcyjnych. Od 7 lat w roli menedżera zespołów finansowych jako kierownik controllingu i dyrektor finansowy.

dr Paweł Prędkiewicz - blok: finansowa ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

strona uczelniana

Adiunkt w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletni trener z zakresu planowania i oceny inwestycji. Przewodniczący Rady Nadzorczej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych Proximum spółka z o.o., gdzie zajmuje się strategiczną i bieżącą oceną działalności Zarządu oraz udziela wsparcia w procesach inwestycyjnych i w ramach nadzoru controllingowego. Jest również ekspertem w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020 w dziedzinie analiza ekonomiczno-finansowa. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w programie „Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych – testowanie nowych mechanizmów wsparcia – BRIdge: Badania Rozwój Innowacje". Współautor biznesplanów i studiów wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. z zakresu nieruchomości komercyjnych, ochrony zdrowia. W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi zajęcia z wykorzystania arkusza MS Excel w finansach.

mgr Damian Syzdek - blok: współpraca z dealing roomem, depozyty, zarządzanie ryzykiem walutowym i stopy procentowej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Gospodarki Narodowej) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Przedmiotem analiz w pracy magisterskiej były aspekty prawne i ekonomiczne sekurytyzacji. Zawodowo związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A., który jest częścią Grupy Santander. Początkowo zdobywał doświadczenie w zakresie stosowania instrumentów ograniczających ryzyko walutowe. Obecnie Chief Dealer zarządzający zespołem dealerów w trzech lokalizacjach. Odpowiedzialny za instrumenty stopy procentowej w segmencie klienta korporacyjnego.

dr Aleksandra Szpulak - blok: prognozy finansowe

strona uczelniana

jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2005 roku uzyskała doktorat za dysertację pt. "Systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstw". Obecnie jest adiunktem w Katedrze Prognoz i Analiz Gospodarczych UE we Wrocławiu. Obszarem jej zainteresowań naukowych jest modelowanie i prognozowanie zjawisk oraz procesów finansowych w przedsiębiorstwie. Prowadzi badania na styku nauki i gospodarki, których efektem są produkty (tj. modele, procedury, metody i metodyki, narzędzia, itp.) przewidziane do aplikacji w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Jest autorką m.in. modelu zarządzania operacyjnym kapitałem pracującym w przedsiębiorstwie zorientowanym na maksymalizację wartości, prognostycznego modelu gotówki w przedsiębiorstwie, który dzięki uwzględnieniu w nim zmiennych decyzyjnych umożliwia menadżerom sterowanie poziomem gotówki i ocenę ryzyka decyzji czy modelu oceny ryzyka utraty płynności przedsiębiorstw handlowych. Poza tym głównym nurtem badań znajduje się obszar zastosowań metod ilościowych w badaniach podstawowych w naukach ekonomicznych, szczególnie w obszarze finansów i nauk o zarządzaniu. Jest doświadczonym wykładowcą i trenerem, obecnie wykłada na studiach I, II i III stopnia przedmioty związane z metodami ilościowymi (statystykę, ekonometrię i prognozowanie gospodarcze) oraz analizę finansową.

dr Sylwia Wrona - blok kompetencji miękkich (kreatywność, sytuacje konfliktowe, zarządzanie stresem)

strona uczelniana

Linkedin

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wykładowca, badacz, konsultant, certyfikowany trener biznesu i moderator Design Thinking. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator). Członek Polski Innowacyjnej oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Odbywała wizyty studyjne m.in. w Universidad Carlos III de Madrid (Hiszpania), Alice Salomon Hochschule Berlin (Niemcy), Centrum Voor Volwassenenonderwijs Antwerpen (Belgia), University Colleges Leuven-Limburg (Belgia). Autorka i współautorka ponad 80 publikacji (m.in. „Kreowanie marki korporacyjnej”, 2014) i ekspertyz z obszaru marketingu i zarządzania oraz krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i rozwojowych. Ekspert w dziedzinie zarządzania marką, kreowania wizerunku, komunikacji w biznesie, kreatywnego myślenia. Od 15 lat pracę naukową łączy z praktyką. Świadczy usługi badawczo-rozwojowe i doradcze z zakresu zarządzania marketingowego (analizy rynku, badania marketingowe, plany marketingowe), zarządzania marką (strategie marki, badania wizerunku, pomiar i wycena wartości marki) oraz projektowania innowacyjnych rozwiązań w oparciu o metodykę Design Thinking. Prowadzi kursy i warsztaty m.in. z komunikacji w biznesie, biznesowego savoir-vivre, autoprezentacji i kreowania wizerunku, prezentacji i wystąpień publicznych, negocjacji i protokołu dyplomatycznego, obsługi klienta, kreatywnego myślenia (treningi kreatywności, metody/techniki twórczego rozwiązywania problemów) oraz Design Thinking. Opiekun specjalności „Zarządzanie marką” (WNE, studia I stopnia, kierunek zarządzanie) oraz specjalności „Innowacje rynkowe – projektowanie i wdrażanie” (WNE, studia II stopnia, kierunek zarządzanie), rozwijanej w oparciu o Design Thinking w partnerstwie z Wrocławskim Parkiem Technologicznym – specjalność wyróżniona na forum międzynarodowym w konkursie POLISHOPA HONEYCOMBS AWARD 2016 w kategorii EDUKACJA jako innowacyjny projekt oparty na metodyce Design Thinking [najlepsze inicjatywy powstałe w Polsce]. Opiekun Koła Naukowego Design Thinking działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pasjonatka LIFELONG LEARNING (Learning to know, Learning to do, Learning to live together, and with others, Learning to be).

wkrótce kolejne notki

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Pauka
Katedra Finansów
e-mail: marek.pauka@ue.wroc.pl
pok. 107, bud. A

Cena

3400 PLN

Opłatę (3.400,-) należy wnieść po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia.
Są 3 możliwe sposoby zapłaty:

I. 3400,- płatne jednorazowo przed pierwszymi zajęciami
II. 3400,- płatne w dwóch ratach (na wniosek Studenta/ki, wg Regulaminu Studiów, wystarczy mail do Kierownika z informacją o skorzystaniu z tej opcji)
III. 3400,- + 15 za każdą kolejną ratę powyżej dwóch (*Proszę tylko o maila z propozycją terminów płatności i kwot!* M. Pauka), np. przy 4 ratach 2x 850,00 i 2x 865,00)

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

W przypadku pytań o program/ zajęcia/ wykładowców - proszę o kontakt mailowy z Kierownikiem Studiów podając w temacie [POD DyrFin] (e-mail: marek . pauka @ ue.wroc.pl)

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-02-03

Termin uruchomienia studiów: 2018-02-24

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (wygeneruje się w systemie)
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1, (wygeneruje się w systemie)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3, wygeneruje się w systemie)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA, tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • apostille, tłumaczenie apostille.

Dodatkowe informacje

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko oraz hasło "04-1420 POD Dyrektor finansowy/NE".

Potwierdzenie przelewu (wpisowe/ opłatę za studia) proszę przesłać na adres marek . pauka @ ue.wroc.pl , co znacznie przyspieszy procedurę (z góry dziękuję!).

Opłatę za studia należy dokonać przed pierwszymi zajęciami.

Rekrutacja zamkięta. Stan na 10.01.2018 r.

Teraz potwierdzamy zapisy.
Liczy sie kolejność dostarczenia  pełnej dokumenacji do CKU.

Osoby chętne, które nie zdążyły się zapisać, proszone są o zapisywanie się na listę rezerwową poprzez wysłanie zgłoszenia na adres marek.pauka @ue.wroc.pl z dopiskiem [POD DF].


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto