Psychologia w Zarządzaniu (tryb blended learning) (edycja 7)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
31.08.2024 r.
Jeszcze 42 dni / do wyczerpania miejsc
Cena
5 400,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 713680452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Zarządzanie współczesnymi organizacjami wymaga pozyskiwania i doskonalenia kompetencji miękkich, w tym kompetencji psychospołecznych.

Celem kierunku jest dostarczenie słuchaczom wiedzy oraz umożliwienie rozwoju umiejętności, które pomagają zarządzać zespołem. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję pracować nad wykształceniem postaw osobistych i społecznych związanych z problematyką psychologii w zarządzaniu. Program jest skoncentrowany zarówno na rozwoju kompetencji interpersonalnych, jak i intrapersonalnych istotnych dla funkcjonowania we współczesnych organizacjach.

W toku studiów zostaną zaprezentowane metody i techniki zarządzania organizacją w wymiarze społeczno-psychologicznym. Słuchacze będą mogli zdobyć umiejętności stosowania wiedzy specjalistycznej w zakresie diagnozowania i rozwiązywania społeczno-psychologicznych problemów zarządzania kapitałem ludzkim.

Absolwenci nauczą się dobierania i wykorzystywania narzędzi do rozwiązywania problemów występujących w praktyce zarządzania organizacjami przy uwzględnieniu zmieniających się uwarunkowań, różnic kulturowych i pokoleniowych.


Adresaci

Studia skierowane są do wszystkich osób, które pracują z ludźmi na różnych poziomach relacji i zależności, a w szczególności do:

 • managerów i kierowników
 • właścicieli firm i startupów
 • osób planujących objęcie stanowisk managerskich
 • liderów
 • samorządowców
 • osób zarządzających NGO, zespołami wolontariuszy itp.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 152 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł I. Psychologiczne i społeczne aspekty kierowania ludźmi w organizacji
1. Rola leadera, coacha, mentora 8
2. Budowanie zespołu i komunikacja w zespole (asertywność itp.) 16
3. Motywowanie pracowników w organizacji 8
4. Ocenianie pracowników w organizacji i sytuacje feedbackowe 8
5. Rozwój talentów w organizacji 8
6. Talenty Gallupa - warsztat 8
Moduł II. Psychologiczne i społeczne problemy w praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami
7. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową 8
8. Neuroróżnorodność w miejscu pracy 8
9. Psychologia międzykulturowa w zarządzaniu 8
10. Psychospołeczne i organizacyjne problemy zarządzania zmianami w organizacji 8
11. Zjawiska patologiczne w miejscu pracy 16
Moduł III. Kształtowanie kompetencji osobistych
12. Psychologia negocjacji 8
13. Psychologia uczenia i samorozwoju 8
14. Savoir-vivre w biznesie 8
15. Odporność psychiczna, rezyliencja i stres w środowisku pracy 16
16. Trening kreatywności 8
17. Egzamin końcowy 0
RAZEM 152

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu złożonego z części pisemnej (test) i praktycznej (praca grupowa nad studium przypadku i prezentacja wypracowanego rozwiązania przed komisją)

Egzamin końcowy ma formę ustną (cześć praktyczna) i pisemną (test). Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • szacowane proporcje zajęć zdalnych/stacjonarnych: 50/50
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • Język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków wyspecjalizowanych w zakresie stworzonego programu studiów. Są wśród nich certyfikowani coachowie, trenerzy biznesu i psychologowie.

Chcesz poznać naszych prowadzących? Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Izabela Kołodziej
Katedra Pracy, Kapitału i Innowacji
e-mail: izabela.kolodziej@ue.wroc.pl
pok. 307, bud. B

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej
Katedra Pracy, Kapitału i Innowacji
tel. 503 129 991
e-mail: katarzyna.piwowar-sulej@ue.wroc.pl
pok. 123, bud. D

Cena

5400 PLN

Cena promocyjna: 5150 PLN — obowiązuje w przypadku jednorazowej płatności

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-08-31

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Poznaj wykładowców kierunku:     


Terminy zjazdów w semestrze letnim 2024/2025:


Gwarancja uruchomienia 


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto