Suplementy diety i żywność wzbogacana (tryb blended learning | studia we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu) (edycja 4)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 900,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Rynek suplementów wciąż rośnie i jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów przemysłu. Aby stworzyć i wprowadzić na rynek suplement niezbędna jest wiedza, zarówno z zakresu technologii żywności i żywienia, dietetyki, medycyny, jak i prawa.

W trakcie zajęć zostaną poruszone zagadnienia z zakresu:

 • nauk żywieniowych
 • przepisów prawa regulujących wprowadzanie do obrotu suplementów diety i żywności wzbogacanej, bezpieczeństwa ich produkcji i kontroli jakości
 • zaleceń i przeciwwskazań do stosowania suplementów diety i żywności wzbogacanej w żywieniu różnych grup (kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci i młodzieży, osób dorosłych i starszych)
 • zaleceń dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej
 • profilaktyki i dietoterapii chorób cywilizacyjnych
 • oceny i planowania jadłospisów w żywieniu indywidualnym uwzględniającym suplementy diety i/lub żywność wzbogacaną

Zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne w pracy w zakładach i instytucjach zajmujących się kontrolą jakości żywności i suplementów diety, w przedsiębiorstwach produkujących suplementy diety i żywność wzbogacaną, w pracy dietetyka, specjalisty ds. żywienia człowieka, trenera personalnego oraz nauczyciela przedmiotów zawodowych.


Adresaci

Studia są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką suplementacji i żywności wzbogacanej, a w szczególności do:

 • osób zatrudnionych w zakładach produkujących suplementy diety lub żywność
 • pracowników instytucji kontrolujących żywność i/lub suplementy diety
 • osób świadczących porady/i lub usługi związane z żywieniem (pracownicy gabinetów dietetycznych, poradni żywieniowych lub punktów odnowy biologicznej, firm cateringowych)
 • specjalistów i trenerów pracujących w siłowniach lub klubach fitness
 • nauczycieli dietetyki, żywienia, technologii żywności i/lub towaroznawstwa
 • wszystkich chętnych pragnących zdobyć, poszerzyć i/lub zaktualizować wiedzę w omawianym zakresie

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy żywienia człowieka 16
2. Suplementy diety i żywność wzbogacana - regulacje prawne, procedury rejestracji, kontrola 4
3. Technologia produkcji suplementów diety 6
4. Wymagania sanitarno-higieniczne w produkcji i dystrybucji suplementów diety 6
5. Opakowanie, oznakowanie i przechowywanie suplementów diety 7
6. Suplementy diety w żywieniu dzieci i młodzieży 6
7. Suplementy diety i żywność medyczna w żywieniu klinicznym 6
8. Suplementy diety w żywieniu osób dorosłych 8
9. Żywienie w sporcie 12
10. Suplementy diety w żywieniu osób aktywnych fizycznie 12
11. Analiza składu suplementów diety i żywności wzbogacanej 16
12. Suplementy diety w żywieniu osób starszych 8
13. Marketing i reklama suplementów diety 4
14. Diagnostyka laboratoryjna niedoborów i nadmiarów składników odżywczych w ustroju 5
15. Żywność wzbogacana 8
16. Suplementacja i wzbogacanie pasz zwierząt gospodarskich a jakość ich produktów 6
17. Nutrigenomika a suplementy diety 8
18. Bezpieczeństwo suplementów diety i żywności wzbogacanej 6
19. Farmakologia substancji farmaceutycznych w suplementach diety 5
20. Interakcje leków z suplementami diety 5
21. Planowanie i ocena jadłospisów z uwzględnieniem suplementacji i/lub żywności wzbogacanej 6
22. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • szacowane proporcje zajęć zdalnych/stacjonarnych: 20/80
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams, o ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 10 (5 w semestrze)
 • zajęcia odbywają się raz w miesiącu
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia i kierownikiem studiów
 • możliwość zakwaterowania w pokojach gościnnych DS. "Ślężak" lub "Przegubowiec" na terenie kampusu UE, po wcześniejszej indywidualnej rezerwacji

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2022/2023: I zjazd - 18-19.11.2023
II zjazd - 09-10.12.2023
III zjazd - 13-14.01.2024
IV zjazd - 10-11.02.2024


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz pracowników innych uczelni w kraju zajmujących się zagadnieniami poruszanymi w ramach studiów. Wykładowcy są członkami m.in.: Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW
Katedra Technologii Żywności i Żywienia
tel. 506 554 665
e-mail: zuzanna.goluch@ue.wroc.pl
pok. 106, bud. H

Cena

4900 PLN

Oferta promocyjna — możliwość ubiegania się o zniżkę mają:

 • klienci instytucjonalni — dla grup powyżej 3 osób
 • absolwenci i słuchacze szkoleń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z ostatnich 2 lat
 • pracownicy instytucji współpracujących z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu

W tej sprawie prosimy o kontakt z kierownikiem studiów podyplomowych.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-11-05

Termin uruchomienia studiów: 2023-11-18

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Poznaj wykładowców prowadzących zajęcia na tym kierunku:     

 • dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW - Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE Wrocław      
 • dr n. med. Jacek Klakočar - Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna     
 • prof. dr hab. inż. Bogumiła Pilarczyk - Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin     
 • prof. dr hab. inż. Joanna Wyka - Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu     
 • prof. dr hab. Jolanta Kiełpińska - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin     
 • dr hab. inż. lek med. Dariusz Włodarek prof. SGGW, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa     
 • dr hab. inż. Anna Kowalska, prof. UEW, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, UE Wrocław     
 • dr inż. inż. Mirosława Teleszko, prof. UEW, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE Wrocław     
 • dr n. med. Anna Zmarzły - Kierownik Poradni Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, Wrocław     
 • dr n. farm. Magdalena Hurkacz - Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław     
 • dr n. farm. Aldona Wierzbicka-Rucińska - Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa     
 • dr inż. Anna Sobczak-Czynsz - Fizjoline Centrum Rehabilitacji i Treningu Personalnego, Szczecin    
 • dr inż. Ewelina Książek - Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości, UE Wrocław     
 • dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga - Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE Wrocław     
 • dr inż. Gabriela Haraf - Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE Wrocław     
 • mgr inż. Piotr Nabiałek - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu    


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto