Analityka e-commerce (tryb blended learning) (edycja 1)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
5 700,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia kierowane są do wszystkich osób, które są zainteresowane zdobyciem specjalistycznej i pogłębionej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie gromadzenia, analizy, wizualizacji oraz interpretacji danych z rynku e-commerce.

Zdobyte podczas studiów kompetencje pozwolą słuchaczom lepiej zrozumieć potrzeby i zachowania klientów oraz ich interakcje z platformami e-commerce. Analityka danych dostarcza bowiem informacji niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji w zakresie strategii biznesowej, oferty produktowej/usługowej, strategii marketingowej czy zarządzania doświadczeniem klienta w handlu elektronicznym. Wykorzystanie danych w procesie podejmowania decyzji biznesowych jest kluczowe nie tylko z punktu widzenia klienta, ale także w kontekście lepszego zrozumienia najważniejszych konkurentów oraz analizy trendów i zmian zachodzących na rynku e-commerce.

W programie studiów przewidziano przedmioty z zakresu analizy i wizualizacji danych w obszarze e-commerce, w tym wykorzystania:

 • pakietów programu R
 • modułów programu Statistica,
 • e-marketingu i badań marketingowych
 • programowania
 • wykorzystania narzędzi typu Google Analitics czy PowerBI.

Do prowadzenia zajęć zaproszono ekspertów oraz praktyków biznesu z ogromną wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Większość z nich posiada wieloletnie doświadczenie także w zakresie prowadzenia szkoleń w danym obszarze. Studia podyplomowe na kierunku Analityka e-commerce to nie tylko możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności, ale również sieć kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży e-commerce oraz organizacjami partnerskimi.

Absolwenci studiów podyplomowych w tym obszarze to specjaliści z perspektywą awansu zawodowego i rozwoju w branży e-commerce, cenieni i poszukiwani na rynku pracy, w tym m.in. na stanowiskach: analityk e-commerce, analityk/ tester UX, analityk ruchu na stronie internetowej, analityk danych marketingowych czy specjalista/manager ds. customer experience.


Adresaci

Studia adresowane są do:

 • osób prowadzących lub planujących rozpoczęcie własnej działalności na rynku e-commerce
 • osób zatrudnionych na rynku e-commerce
 • specjalistów ds. sprzedaży i obsługi klienta
 • specjalistów ds. e-marketingu
 • specjalistów ds. customer experience
 • programistów i specjalistów IT
 • analityków danych
 • doradców biznesowych i specjalistów ds. strategii biznesowej
 • absolwentów ekonomii, zarządzania, marketingu lub informatyki, chcących podjąć pracę na rynku e-commerce.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do analizy danych w programie R i Statistica 16
2. Wprowadzenie do języka SQL 12
3. Podstawy wielowymiarowej analizy danych 8
4. Badanie preferencji i modele zmiennych ukrytych 12
5. Modelowanie zachowań e-konsumentów 16
6. e-Marketing 8
7. Wizualizacja danych w PowerBI 24
8. Narzędzia Google analytics 16
9. Analiza koszykowa i analiza sekwencji 8
10. Badania opinii e-konsumentów 8
11. Badania doświadczeń użytkowników (UX) 16
12. Projektowanie i zarządzanie doświadczeniami klientów (CX) 16
13. Cyfrowe badania ilościowe 8
RAZEM 168

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę: ustną i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • szacowane proporcje 40% zajęć zdalnych, 60% stacjonarnych
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia podyplomowe w trybie zaocznym weekendowym
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co 2-3 tygodnie
 • liczba zjazdów: ok. 12
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków z wieloletnim stażem. Wśród nich są:

 • prof. dr hab. Adam Sagan
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kierownik Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych, konsultant i wykładowca w StatSoft Polska
 • dr hab. Mariusz Łapczyńskiprof. UEK
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, konsultant i wykładowca w StatSoft Polska
 • prof. dr hab. Marek Walesiak
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kierownik Katedry Ekonometrii i Informatyki
 • dr hab. Izabela Michalska-Dudek, prof. UEW
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kierownik Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną
 • prof. dr hab. Andrzej Bąk
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Dudek, prof. UEW
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Mirosława Sztemberg-Lewandowska
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Bartłomiej Jefmański, prof. UEW
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kierownik studiów
 • mgr inż. Paulina Sanak-Listwan
  product manager, data & analytics, wykładowca data storytelingu na Politechnice Warszawskiej
 • mgr Tomasz Opalski
  expert CX/UX w ING, badacz rynku z 25 letnim doświadczeniem, członek zarządu PTBRiO, trener i wykładowca akademicki (SWPS, Akademia Leona Koźmińskiego)
 • mgr Jakub Machała
  specjalista ds. marketingu internetowego, doradca, mentor i szkoleniowiec w programach Grow with Google.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Jefmański, prof. UEW
Katedra Ekonometrii i Informatyki

Cena

5700 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto