Advanced Project Management (tryb blended learning | Certyfikat Project Management Institute PC i Green Project Management EMEA) (edycja 4)

dow_2_baner

Semestr letni 2022/2023, zimowy 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
01.04.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
6 200,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 378 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

alt text alt text

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na poziomie zaawansowanym!

Studia podyplomowe stworzone z myślą o aktualnych i przyszłych Project Managerach, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Program został stworzony na podstawie najnowszych wymagań w obszarze zarządzania projektami, w ścisłej współpracy z PMI PC. Jest ukierunkowany na najpopularniejsze metodyki i standardy takie jak: PMI, Prince2, SCRUM oraz jako jeden z pierwszych programów studiów podyplomowych w Polsce uwzględnia również zrównoważone podejście do zarządzania projektami: PRiSM (Projects Integrating Sustainable Methods).

Celem studiów jest doskonalenie praktycznych umiejętności w obszarze zarządzania projektami (Project Management), uwzględniających punkt widzenia organizacji oraz portfolio projektów.

Studia mają charakter praktyczny — większość zajęć ma formę warsztatową.

Atuty studiów:

 • kurs przygotowujący do egzaminu Project Management Professional (PMP)®
 • absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia studiów wydany przez PMI®
 • absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia akredytowanego Green Project Management (GPM)
 • możliwość podejścia do egzaminu GPM-b™ | Certified Green Project Manager — Level B (nie zawiera się w opłacie za studia)
 • moduł Metodyka PRINCE2 w pełni przygotowuje do egzaminu Prince2® Foundation (możliwość przystąpienia do egzaminu, nie zawiera się w opłacie za studia)
 • słuchacze otrzymują dostęp akademicki do oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami: MS Project 2021, MS Project 2021 Server, MS Visio 2021 (wartość licencji to kilka tysięcy złotych)

Sposób nauczania:

 • innowacyjny model nauczania, oparty na doświadczeniach najlepszych uczelni światowych oraz studiów MBA, ukierunkowany na kształcenie poprzez rozwiązywanie realnych problemów w organizacjach
 • zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami z wiodących firm projektowych (więcej o prowadzących w sekcji Prowadzący)
 • stawiamy na praktykę — w ramach zaliczenia studiów słuchacze tworzą projekt dotyczący zastosowania w swojej pracy technik, narzędzi i metod poznanych w trakcie studiów
 • oferujemy możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń zawodowych

Wybierając program studiów ADVANCED PROJECT MANAGEMENT wybierasz najwyższej jakości studia prowadzone przez topowych wykładowców.


Adresaci

Studia adresowane do:

 • project managerów
 • kierowników biur projektów (PMO)
 • team leaderów
 • członków zespołów projektowych
 • konsultantów i doradców
 • innych osób, chcących rozwijać swoje kompetencje w obszarze zarządzania projektami

Kandydaci muszą mieć co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektach lub ukończone studia Project Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Nie jest wymagana zaawansowana wiedza z zakresu metodyk i standardów zarządzania projektami. Program został tak przygotowany, że obejmuje także wiadomości podstawowe z zakresu stosowania metodyk, jednak celem tych studiów jest wprowadzenie słuchaczy na wyższy poziom percepcji project managementu w organizacji.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Standard PMI - kurs przygotowujący do PMP Certification 32
2. Green Project Management - Metodyka PRiSM 16
3. Zwinne metodyki i frameworki 16
4. Team Building 4
5. Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa dla kierowników projektów 8
6. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 8
7. Informatyczne wspomaganie PM 8
8. Organizational Project Management - Budowanie środowiska dla zarządzania portfelami, programami i projektami na poziomie organizacji 8
9. Zarządzanie programami 8
10. Project Management Simulation 8
11. Zarządzanie finansami 8
12. Personal branding 8
13. Warsztaty projektowe 12
14. Blok zajęć do wyboru 16
BLOK DO WYBORU I
15. Metodyka PRINCE2® - kurs przygotowujący do PRINCE2® Foundation 16
BLOK DO WYBORU II
16. Design Thinking jako metoda tworzenia nowych produktów i usług 8
17. Visual Thinking 8
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną i ustną. Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
  Zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
  Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams.
  O ewentualnych zmianach informują prowadzący.
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym w godz. 9.00-16.00
 • liczba zjazdów: 11
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co 2 tygodnie
 • język prowadzenia zajęć: polski (część materiałów może być w j. angielskim)

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive, MSProject 2021, Visio 2021)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć
 • zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, nakierowane na podejście projektowe jako formę pracy
 • wyjazd integracyjno-szkoleniowy
 • dodatkowe certyfikaty i przygotowanie do egzaminów certyfikujących

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowi wyselekcjonowana grupa wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania projektami dla wiodących firm projektowych o światowym zasięgu. Wszyscy zaangażowani w studia wykładowcy i trenerzy uzyskują najwyższe oceny w systematycznie przeprowadzanych ankietach ewaluacyjnych.

Szczegóły w sekcji Prowadzący.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Wąsowicz, prof. UEW
Katedra Transformacji i Doskonalenia Organizacji
e-mail: marek.wasowicz@ue.wroc.pl
pok. 807, bud. Z

Cena

6200 PLN

Cena promocyjna: 6200 PLN zamiast 7500 PLN - dla osób, które zapiszą się i złożą dokumenty do 25 marca 2023 roku.
Opłata za studia powinna zostać wniesiona do 10 marca 2023 roku lub w wyznaczonych terminach wpłaty rat.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji : 3200 PLN płatne do 10.03.2023 oraz 3000 PLN płatne do 15.10.2023
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych : 1700 PLN płatne do 10.03.2023, 1500 PLN płatne do 15.04.2023, 1500 PLN płatne do 15.10.2023, 1500 PLN płatne do 15.12.2023
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych: terminy i wysokość wpłat ustalona indywidualnie

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne!
Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator ze strony CKU
Anna Kozak
tel: 71 36 80 378 e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-03-26

Termin uruchomienia studiów: 2023-04-01

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Planowane zjazdy semestr letni 2022/2023:

01-02.04.2023

15-16.04.2023

06-07.05.2023

20-21.05.2023

17-18.06.2023

Studia prowadzone wspólnie z PMI PC oraz GPM EMEAlogo_pmilogo_gpm

Prowadzący

wasowicz_marek serwa_michal
szalajko_grzegorz

Marek Wąsowicz   linkedin
dr, IPMA-B, PRINCE2 Practitioner, AgilePM, Konsultant, Trener

Pasjonat zarządzania projektami. Twórca i kierownik studiów podyplomowych Advanced Project Management,  Project Management oraz innych licznych programów rozwojowych z zakresu zarządzania projektami.

Od 20 lat zaangażowany w kierowanie projektami z zakresu IT, B+R. Pełnił też funkcje członka komitetu sterującego w projektach infrastrukturalnych i informatycznych. Doradza w zakresie wdrażania systemów zarządzania projektami oraz narzędzi wspierających zarządzanie projektami MSProject i JIRA.

Autor licznych publikacji i badań z zakresu zarządzania projektami.

Certyfikowany Senior Project Manager  IPMA-B, PRINCE2 Practiotioner, AgilePM Foundation, ECDL Expert Certificate. Akredytowany trener IPMA Polska oraz Certyfikowany trener biznesu

Michał Serwa
Scrum Master, Prelegent, Mentor, Doradca rozwoju osobistego i kariery

Łączy świat biznesu z IT. Nastawiony na budowanie relacji i rozwój kompetencji ludzkich. Doświadczenie zdobywał w: Santander Bank, Tesco, Credit Agricole, Relyon, Tauron, HSBC Bank, IBM, GetinBank, KRD, PGF, Scalo, Peako Bank, GlobalLogic, BOŚ Bank. Projekty zrealizowane: Aplikacja „Mój Tauron”,  Rozwój Systemu OLR dla Ministerstwa Zdrowia, e-Mobilty, Aplikacje PZU i LINK4. SmartHome i inne.

Twórca i organizator konferencji Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu Projektami oraz Psychologia Transformacji.  Implementacja najlepszych praktyk Zarządzania Projektami i Transformacji Agile.

Członek Zarządu ds. Relacji z Biznesem w PMI Polska w latach 2017-2020.

Meloman wzmacniaczy lampowych, ojciec założyciel Magenta Business Consulting, pasjonat nowych technologii. Praktyk Muay Thai i Kick-Boxing’u.

Grzegorz Szałajko
CISA, PMP, ICC,
Prelegent

Doradca strategiczny w obszarze zarządzania projektami. Wspiera organizacje w budowaniu strategii, modeli biznesowych oraz skutecznych środowisk do realizacji przedsięwzięć i wprowadzania zmian.

Jeden z pierwszych członków Project Management Institute Poland Chapter oraz współzałożyciel wrocławskiego oddziału. Członek zespołu tworzącego aktualnie nowy globalny standard PMI w obszarze zarządzania ryzykiem. Wiodący edytor i jeden z architektów międzynarodowego standardu oceny projektów IPMA Project Excellence Baseline.

Od 2005 roku asesor w prestiżowym konkursie IPMA International Project Excellence Award.

Wykładowca w programach MBA i Executive MBA. Ceniony speaker zapraszany do udziału w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach w dziedzinie zarządzania projektami.

dabrowski_miroslaw bodych_maciej sznajder_gabriel_1

Mirosław Dąbrowski
COO, Agile Coach, Trainer, Leader

Założyciel oraz właściciel softwarehousu. Obecnie CEO z wieloletnim doświadczeniem w roli COO i CIO. Dyrektor ds. IT i oraz Członek Zarządu PMI Poland Chapter. Przewodził lub wspierał cyfrowe transformacje również na poziomie zarządów m. in, w BGZ BNP Paribas, BZWBK, Santander Consumer Bank, Asseco Poland, ABC Data. Doradca strategiczny dla szczebla C-level. Finalista nagrody Agile Awards. Wykładowca na uczelniach SGH, Koźmiński, WSB. Ambasador konsorcjum Agile Business oraz ASL BiSL Foundation. Trener, Coach ICF. Ekspert w rozwoju organizacji w kierunku nowoczesnego stylu zarządzania. Integruje obszary IT, PMO, biznesowe, HR, prawne w celu tworzenia cross-kompetencyjnych zespołów osiągających cele biznesowe organizacji. Jedyny w Polsce DSDM Agile Trainer-Coach oraz Certified Disciplined Agile Coach. Praktyk z metodycznym podejściem nastawiony na zespół skupiający się na produkcie. Promotor agile, lean, umiejętności miękkich oraz podejścia procesowego.

Maciej Bodych
MBA, PMP, PfMP, ACP
Project Manager, Consultant, Trainer

Prezes firmy WHITECOM Project Experience specjalizującej się w szkoleniach, ustawianiu PMO oraz w zarządzaniu projektami i portfelem projektów.

Realizował audyty oraz projekty doradcze i wdrożeniowe w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Anglii oraz na Ukrainie. Certyfikowany praktyk biura projektów – PMO-CP®.

Od roku 2010 wolontariusz PMI® Global, gdzie pełnił rolę mentora odpowiedzialnego za Europę Wschodnią oraz doradcy zarządu w zakresie rekrutacji.

Autor wielu artykułów z dziedziny zarządzania projektami oraz współautor książki „PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji”.

Gabriel Sznajder
MBA, PMP

Ekspert w obszarze zarządzania inżynierią oprogramowania, z 15 letnim praktycznym doświadczeniem w dużych międzynarodowych firmach z branży elektronicznej i bankowej. Pełnił role zarządcze w wielomilionowych projektach i portfelach realizowanych przez rozproszone interdyscyplinarne zespoły liczące do 180 specjalistów. Uzupełnia doświadczenie ciągłą międzynarodową edukacją (MBA z Franklin University) oraz formalną certyfikacją (PMP, PRINCE2 Practitioner, certyfikaty Scrum). Szkoli i doradza w obszarze Zarządzania Projektami i Programami, Rozwoju Oprogramowania, Analizy Biznesowej, negocjacji i przywództwa. 6 lat pełnił rolę Dyrektora Zarządzającego Wrocławskiego Oddziału PMI, a od lipca objął funkcję Prezesa Zarządu PMI Poland Chapter na lata 2018-2020.

serwa_ewa
holub_przemyslaw

Ewa Serwa

Kreatywna głowa pełna pomysłów, dostrzega potencjał w ludziach i w sytuacjach. Inicjatorka projektów, aktywistka, liderka, mentor, wolontariusz. Z projektami związana od ponad 10 lat. Zawodowo Project Portfolio Manager. Członek Zarządu ds. Rozwoju Regionalnego w PMI PC. Doświadczona w projektach złożonych,  międzynarodowych oraz wielodziedzinowych. Z pasją i zaangażowaniem łączy swoje umiejętności  z celami biznesowymi. Redaktorka Strefy PMI, autorka tekstów. Twórczyni inicjatyw Women in Project Management oraz PMI Connect. Certyfikowana Project Manager, Executing UX.


Przemysław Hołub

Project Manager w Global Siemens Account firmy Atos. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu zarządzania projektami i zarządzania wartością. Uczestnik programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda. Stypendysta Felix Porsch und Johannes Denk Stiftung w Monachium.  Współzałożyciel i współtwórca portalu designthinking.pl. Trener, wykładowca, praktyk i doradca z zakresu design thinking. Posiada certyfikaty: m.in. Lean Green Belt, Agile Project Management (AgilePM®) Foundation,  Agile Project Management (AgilePM®) Practitioner


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto