Menadżer CSR (tryb blended learning) (edycja 1)

online__21_


Semestr letni 2022/2023, zimowy 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 500,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

NOWOŚĆ!

CSR czyli Corporate Social Responsibility (społeczna odpowiedzialność biznesu) w ostatnich latach staje się ważnym obszarem działań w wielu firmach. Coraz częściej konsumenci i partnerzy biznesowi oczekują od biznesu wzięcia odpowiedzialności za różne interesy społeczne, szczególnie te bezpośrednio związane z działaniem przedsiębiorstw np. z ekologią.

CSR może dotyczyć różnych obszarów np. związanych z ochroną ginących gatunków, edukacją, bezpieczeństwem, rozwojem społeczności, wyrównywaniem nierówności społecznych.

Głównym celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje wymagane na stanowisku specjalisty lub menadżera CSR. Są to między innymi: umiejętność tworzenia i wdrażania strategii CSR oraz rozpoznanie uwarunkowań tworzenia partnerstw międzysektorowych. W toku studiów zostaną też przedstawione zasady zarządzania projektami CSR, zarządzania zmianami związanymi z implementacją narzędzi CSR oraz tworzenia raportów na temat CSR. Zajęcia pomogą też rozwijać kompetencje miękkie, niezbędne na stanowiskach związanych z obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu.


Adresaci

Studia podyplomowe przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką CSR, a w szczególności:

 • pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie w przedsiębiorstwie takich działów jak: CSR, zarządzanie relacjami z inwestorami, komunikacja społeczna, public relations, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi
 • osób planujących zmianę zawodowej ścieżki i rozwój kompetencji specjalisty/menadżera CSR
 • właścicieli firm i startupów, którzy chcą lepiej poznać możliwości, jakie daje budowanie relacji z interesariuszami opartych na społecznej odpowiedzialności biznesu
 • specjalistów odpowiedzialnych w firmach za zrównoważony rozwój

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł I Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowy paradygmat zarządzania przedsiębiorstwem
1. Istota CSR 4
2. CSR a pokrewne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (zrównoważony rozwój, etyka biznesu, compliance itd) 8
3. Zarządzanie ryzykiem a CSR 4
Narzędzia CSR
4. Odpowiedzialne zarządzane łańcuchami dostaw (Fair trade, prawa człowieka) 8
5. Wolontariat pracowniczy 8
6. Programy etyczne 8
7. Marketing społecznie zaangażowany/marketing społeczny 8
8. Sponsoring i działalność filantropijna przedsiębiorstwa 8
9. Istota i zasady funkcjonowania fundacji korporacyjnych 8
CSR a środowisko naturalne
10. Ekologizacja procesów wytwórczych i świadczenia usług (ekoinnowacje, „zielone zamówienia”, „zielone biuro”) 8
Strategiczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu. Raportowanie nt CSR
11. Zarządzanie interesariuszami 8
12. Tworzenie i wdrażanie strategii CSR 16
13. Dojrzałość CSR – mierzenie i wskaźniki 8
14. Raportowanie nt. CSR 16
Zarządzanie projektami CSR
15. Metodyki zarządzania projektami (zarządzanie ryzykiem w projekcie CSR, budowanie zespołu, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów) 8
16. Zarządzanie zmianą w kontekście realizacji koncepcji CSR (niwelowanie oporu wobec zmian) 8
17. Zarządzanie różnorodnością 4
Współpraca międzysektorowa
18. Relacje przedsiębiorstw z administracją publiczną 4
19. Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi 8
CSR w praktyce przedsiębiorstw
20. Studia przypadków liderów społecznej odpowiedzialności biznesu 16
21. Warsztaty projektowe 8
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (praca grupowa)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i pisemną (test). Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • Szacowane proporcje zajęć zdalnych/stacjonarnych: 50% zajęć prowadzona zdalnie, a 50% zajęć na uczelni
 • Zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Komunikacja odbywa się za pomocą platformy Teams.
 • O ewentualnych zmianach informują prowadzący.
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 11
 • Zajęcia odbywają się co trzy tygodnie
 • Język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków z wieloletnim stażem w działalności szkoleniowo-doradczej w obszarze CSR/ZR/ESG. Chcesz poznać naszych prowadzących? Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Dorota Teneta, prof. UEW
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
tel. 668 833 963
e-mail: dorota.teneta@ue.wroc.pl
pok. 108, bud. B

Cena

4500 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-03-05

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Wybrane sylwetki prowadzących:    

Łucja Kornaszewska - managerka programów edukacyjnych i społecznych, ekspertka ngo, psycholog, trenerka. Posiada doświadczenie w tworzeniu, realizacji i ewaluacji wieloletnich ogólnopolskich programów i projektów, skierowanych do szkół i lokalnych społeczności. Zajmowała się współpracą z partnerami merytorycznymi Fundacji Orange oraz kreowaniem i realizacją oferty programowej kierowanej do środowisk szkolnych i lokalnych społeczności. Odpowiadała za budowę i realizację strategii Fundacji i współpracę z zespołem CSR firmy. Członkini Zarządu Forum Darczyńców (organizacja zrzeszająca fundacje korporacyjne i grantodawcze). Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowego Studium Zarządzania Kompetencjami w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z zakresu CSR.    

Marta Lesiewska - założycielka i dyrektorka naczelna INSPIRED, ekspertka ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju z międzynarodowym doświadczeniem. Zajmuje się m.in. rozwojem strategii ESG na poziomie korporacyjnym, raportowaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju (GRI, TCFD, SIN), oceną cyklu życia w celu zmierzenia śladu węglowego, promocją praktyk zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie i wdrożenie kampanii marketingowych i public relations, rozwojem strategii zarządzania kryzysem i reputacją w kontekście międzynarodowym oraz analizą sytuacyjną.    

Agata Rudnicka - ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, zrównoważone modele biznesowe, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw oraz kwestie związane z edukacją na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego a także przedsiębiorczość społeczna. Wyróżniona jako jedna z kobiet polskiego CSRu przez FOB (2013) oraz jedna z 25 Liderek Zrównoważonego Rozwoju przez Forbes Women (2021).    

Ewa Zamościńska - managerka projektów w firmie edukacyjno-doradczej CSRinfo, doświadczona koordynatorka projektów doradczych i trenerka specjalizująca się w szkoleniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zaangażowania społecznego. Prowadzi projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. w firmach z branży finansowej, FMCG, HR i energetycznej. Brała aktywny udział w budowie strategii CSR Grup Kapitałowych. Prowadzi projekty raportowania wg GRI G3, G3.1, G4 jak również projekty doradcze w obszarze budowy i wdrażania programów i polityk zaangażowania społecznego, polityk środowiskowych, kodeksu postępowania.    


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto