Kadry i płace - prawo i praktyka (Jelenia Góra) (edycja 4)

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
19.11.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
3 600,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest:

 • przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz naliczania wynagrodzeń,
 • uzyskanie wiedzy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, czego wynikiem będzie nabycie umiejętności: przeprowadzenia rekrutacji, selekcji i oceny pracowników, zorganizowania i przygotowywania procesu doskonalenia zawodowego personelu, planowania ścieżki karier, wdrażania systemów zarządzania personelem opartych o kompetencje,
 • wykształcenie praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego ukierunkowanego na ewidencję i rozliczanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS, obsługę programu finansowo-księgowego w aspekcie ewidencji wynagrodzeń.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla:

 • absolwentów szkół wyższych, przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych bez doświadczenia bądź też z niewielkim doświadczeniem w tym obszarze,
 • osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kadrami,
 • specjalistów zajmujących się realizacją polityki personalnej w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych organizacjach,
 • przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników, zainteresowanych poszerzeniem umiejętności zarządzania kadrami lub mających perspektywy rozwoju zawodowego w tym obszarze. Dzięki kompleksowemu ujęciu problematyki zatrudniania absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zakresie kadrowo-płacowej obsługi podmiotów gospodarczych, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego oraz do rozwoju własnej kariery zawodowej poprzez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających na wykonywanie pracy m.in. w charakterze: specjalisty ds. polityki kadrowej, specjalisty ds. kadr i płac, specjalisty ds. zarządzania personelem i wynagrodzeniami, specjalisty ds. personalnych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 202 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
MODUŁ I PRAWO PRACY
1. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy 6
2. Czas pracy 8
3. Urlopy pracownicze 8
4. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 4
5. Odpowiedzialność porządkowa, materialna i za powierzone mienie 4
6. Regulaminy i dokumentacja zatrudnienia 6
7. Organizacja nadzoru nad warunkami pracy 4
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 4
9. Zwolnienia grupowe 4
10. Zatrudnianie cudzoziemców 4
11. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 4
12. Ochrona danych osobowych (RODO) 6
MODUŁ II UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZUS
13. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu 6
14. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 6
MODUŁ III PŁACE, PODATKI, ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
15. Podatek dochodowy od osób fizycznych 8
16. Płace – praktyczne zasady naliczania wynagrodzeń 24
17. Rozliczanie umów cywilnoprawnych 12
18. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) 4
19. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 6
20. Potrącenia z wynagrodzeń 6
21. Pracownicze plany kapitałowe 4
22. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 8
MODUŁ IV KOMPETENCJE INTERPERSONALNE I ZARZĄDZANIE KADRAMI
23. Strategia personalna przedsiębiorstwa 8
MODUŁ V WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
24. Program Płatnik 16
25. Program kadrowo-płacowy 24
26. Excel 8
27. EGZAMIN KOŃCOWY 0
RAZEM 202

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach.
 • Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (z tematyki zajęć).

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w języku polskim. Studia organizowane przez UE we Wrocławiu. Miejsce prowadzenia zajęć Filia Jelenia Góra. Zajęcia odbywają się w weekendy, zwykle co dwa tygodnie od 9.00-15.30. Słuchacze otrzymują książki i materiały związane z tematyką studiów. Część zajęć (wykłady) w ramach studiów będzie przeprowadzona w formie online, polegającej na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, natomiast zajęcia warsztatowe i komputerowe będą odbywać się stacjonarnie.
Szczegółowe informacje organizacyjne w tym zakresie zostaną Państwu przekazane przed rozpoczęciem zajęć.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni specjaliści - praktycy w dziedzinie prawa pracy, podatków, kadr i płac oraz zarządzania kadrami oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zajmujący się tematyką kadr i płac.

Zajęcia prowadzone są w połączeniu aspektów teoretycznych z problemami praktyki zawodowej. Atutem są warsztaty komputerowe z wykorzystaniem programów informatycznych. Program studiów dostosowany do potrzeb rynku i zmieniających się przepisów prawa.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Joanna Kogut
tel. 75 75 38 254
e-mail: joanna.kogut@ue.wroc.pl
pok. 87, bud. A

Cena

3600 PLN

Opłaty za studia podyplomowe prosimy wnosić na Indywidualne Konta Słuchaczy widoczne w panelu użytkownika z dopiskiem "Kadry i płace Jelenia Góra".
Płatne w dwóch ratach semestralnych po 1800,00 PLN.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na cztery raty po złożeniu pisemnego wniosku do kierownika studiów. Podanie o rozłożenie płatności na raty należy złożyć przed rozpoczęciem studiów.

Kontakt i zapisy

Kontakt w sprawie studiów: dr Joanna Kogut tel. 607 679 280 lub joanna.kogut@ue.wroc.pl

Sprawy administracyjne: Agata Baran, e-mail: agata.baran@ue.wroc.pl, tel. 75 75 38 395

Dokumenty należy złożyć osobiście w Dziekanacie Filii, bud. A, pok. 55A, I piętro lub wysłać drogą pocztową na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Filia w Jeleniej Górze; Dziekanat, bud. A, pok. 55A I piętro ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-12-07

Termin uruchomienia studiów: 2021-11-19

Wymagane dokumenty

 • • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
 • • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
 • • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KADRY I PŁACE - PRAWO I PRAKTYKA W JELENIEJ GÓRZE, KTÓRE CIESZĄ SIĘ BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM!!!

Nasze atuty to: dopracowany, co roku aktualizowany program, wykwalifikowani i cenieni wykładowcy, dobrze opracowane materiały, profesjonalna organizacja studiów oraz finalne zadowolenie słuchaczy potwierdzone wysokimi wynikami z egzaminu i ankietami końcowymi!!! 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto