Zarządzanie Projektami E-Commerce (we współpracy z Ceneo, X-kom, Przelewy24, Brand24, LiveChat, FreshMail i Landingi, pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej) (edycja 7)

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
06.11.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
5 200,00 zł

Strona WWW: http://ecommerce.ue.wroc.pl

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami e-commerce w organizacjach o różnych formach prawno-organizacyjnych, funkcjonujących na rynku, jak i planujących uruchomić działalność, prowadzących zarówno działalność komercyjną, jak i non-profit. Absolwent studiów będzie przygotowany do zarządzania projektami e-commerce, jak również pełnienia funkcji kierownika projektu oraz bycia efektywnym członkiem zespołu projektowego. Będzie znał podstawowe pojęcia, metody i techniki z zakresu zarządzania projektami e-commerce oraz będzie posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na realizację tego typu przedsięwzięć na każdym ich etapie. Warto podkreślić dwie kluczowe motywacje wyboru studiów: awans, podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji oraz wypracowanie/ dopracowanie autorskiego pomysłu na biznes internetowy w formie projektu.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego terminu zamknięcia zapisów (rekrutacji) na Studia "Zarządzanie projektami e-commerce" w sytuacji utworzenia pełnej grupy słuchaczy przed wyznaczonym wstępnie terminem zamknięcia rekrutacji.

Adresaci

Adresatami studiów są osoby:

 • pracujące w przedsiębiorstwach wdrażających przedsięwzięcia e-commerce,
 • chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą w branży e-commerce,
 • chcące objąć funkcję specjalisty w obszarze projektów e-commerce,
 • zarządzające sklepem internetowym,
 • zainteresowane problematyką projektów e-commerce,
 • pracujące w organizacjach non-profit czy jednostkach samorządowych (urzędów gmin, powiatów, województw) odpowiedzialne za inwestycje, rozwój i planowanie przedsięwzięć e-commerce,
 • pracujące w firmach doradczo-szkoleniowych, pragnące poszerzyć zakres świadczonych usług o zagadnienia e-commerce,
 • planujące rozwój kariery zawodowej w branży e-commerce.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 202 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zarządzanie projektami – wprowadzenie 4
2. Podstawy e-commerce 8
3. Zarządzanie procesami w przedsięwzięciach projektowych 4
4. Metodyki zarządzania projektami e-commerce 16
5. Public relation w projektach e-commerce 8
6. Strategia marketingowa i dobór narzędzi komunikacji 8
7. Zarządzanie lojalnością klienta 4
8. Model biznesowy e-commerce 8
9. Strategia marki 8
10. E-commerce - jak prowadzić własne przedsięwzięcie projektowe 16
11. Technologia w projektach e-commerce 8
12. Narzędzia informatyczne wspierające przedsięwzięcia e-commerce 16
13. Projekty e-commerce - case study 16
14. Usability i analityka w serwisach e-commerce 8
15. Narzędzia analityczne i SEO 16
16. Marketing treści 8
17. Tworzenie treści stron internetowych przedsięwzięć projektowych 16
18. Prawo w handlu elektronicznym 8
19. Finansowanie projektów e-commerce 4
20. Bezpieczeństwo w e-commerce 4
21. Ryzyko w przedsięwzięciach e-commerce 8
22. Warsztaty projektowe 6
23. Egzamin końcowy 0
RAZEM 202

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 1. Obecność na zajęciach (wymagane 80% obecności).
 2. Otrzymanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów.
 3. Egzamin końcowy polegający a prezentacji przygotowanego indywidualnie lub w zespole projektowym przykładowego projektu e-commerce.

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania. Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym - dwudniowe sesje dwa razy w miesiącu (sobota - niedziela). Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w siedzibie firmy CENEO. Uczestnikom studiów podyplomowych zostaną udostępnione materiały stanowiące treść zajęć.

W trosce o najwyższą jakość nauczania studia podlegają systematycznej ewaluacji oraz przyjęto liczebność grupy na poziomie 24 osób.

Kadra dydaktyczna

Atutem studiów jest dobrany ze szczególną starannością zespół wykładowców, który tworzą:

PRAKTYCY – pracownicy, menedżerowie firm oraz osoby posiadające doświadczenie w branży e-commerce; są to osoby reprezentujące przedsiębiorstwa będące liderami w branży e-commerce (np. Ceneo.pl, Interaktywnie.com, Brand24, LiveChat, FreshMail, Landingi), realizujące tego typu projekty również w skali międzynarodowej; osoby z dużym doświadczeniem praktycznym i wiedzą teoretyczną.

NAUKOWCY - reprezentujący ośrodki akademickie związane z problematyką e-commerce.

Szczegółowa charakterystyka kadry znajduje się na stronie internetowej studium: http://ecommerce.ue.wroc.pl/index.php/kadra/

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Anna Marciszewska, prof. UEW
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
tel. 601 580 613
e-mail: anna.marciszewska@ue.wroc.pl
pok. 7a, bud. B

Cena

5200 PLN

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!! - maksymalnie 24 osób

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia można skorzystać z następujących sposobów zapłaty :

I. 5.200 PLN (cena regularna) - płatna w II ratach przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w każdym semestrze (I rata - 2.700 zł - do 22.10.2021 i II rata - 2.500 zł - do 14.01.2022). Na wniosek słuchacza istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia na więcej niż 2 raty.

II. 4.800 PLN - cena dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego

III. 4.600 PLN - cena promocyjna dla osób, które dokonają płatności wskazanej kwoty do 22.10.2021

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem informacji o uruchomieniu kierunku.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-11-05

Termin uruchomienia studiów: 2021-11-06

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie Projektami E-Commerce (edycja 7)

we współpracy z Ceneo, X-kom, Przelewy24, Brand24, LiveChat, FreshMail i Landingi, pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej) 

"Zarządzanie Projektami E-Commerceto studia podyplomowe, opracowane i realizowane w ścisłej współpracy z Ceneo.pl, X-kom, Przelewy24, Brand24, LiceChat, FreshMail, Landingi, Ever for Brands oraz pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej. 

Zaplanowane zajęcia mają charakter warsztatowy i pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności, potrzebne w branży e-commerce. Spotkania są prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu oraz pracowników UE we Wrocławiu. Program zajęć został tak zaplanowany aby udział w zajęciach mogły brać osoby zarówno nabywające, jak również pogłębiające swoją dotychczasową wiedzę o przedsięwzięciach e-commerce. Wartością dodaną tych spotkań są: (1) zawarte znajomości i przyjaźnie, które często przeradzają się we wspólną realizację projektów e-commerce (2) przynależność do grupy na Facebooku, gdzie można porozmawiasz z innymi słuchaczami oraz prowadzącymi, a także uzyskać szybką odpowiedź na swoje pytania (3) umieszczenie w jednym miejscu wszystkich prezentacje z zajęć, dodatkowych materiałów pogłębiających i ćwiczeń. Są one dostępna zaraz po zajęciach, dzięki czemu można wrócić do omawianych zagadnień, przećwiczyć je lub wnioski od razu wdrożyć do swojego biznesu.

Nasze studium to przede wszystkim kontakt z prowadzącymi po zakończonych zajęciach, materiały pogłębiające i prezentacje z zajęć oraz dopasowanie do potrzeb grupy.

Dlaczego studium „Zarządzanie Projektami e-commerce”:

 • zaangażowanie praktyków e-commerce i e-marketingu z wieloletnim doświadczeniem wywodzących się z firm partnerów merytorycznych kierunku, posiadających rozpoznawalne w Polsce marki osobiste - między innymi: Paweł Sala, Bartłomiej Postek, Maciej Tesławski, Magdalena Urbaniak, Adam Piwek, Marta Smaga,
 • przemyślane połączenie treści często funkcjonujących u konkurencji (UWr., WSB, WSH, SWPS) w formie osobnych, odrębnych kierunków: e-biznesu, marketingu internetowego, strategii oraz zarządzania projektami.
 • 90% zajęć prowadzona przez praktyków e-biznesu i e-marketingu,
 • faktycznie wsparcie pięciu partnerów merytorycznych - rozpoznawanych w skali Polski marek - Ceneo, Brand24, LiveChat, Freshmail, Landingi (oraz marek osobistych wskazanych wyżej),
 • warsztatowa i nakierowana na realizację projektu forma pracy,
 • żywy kontakt z prowadzącymi dzięki animowanej, zamkniętej grupie dla studentów i praktyków prowadzących zajęcia,
 • dwie kluczowe motywacje wyboru studiów: awans, podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji oraz wypracowanie/ dopracowanie autorskiego pomysłu na biznes internetowy. 
 •   Strona internetowa studium:

http://ecommerce.ue.wroc.pl/

Partnerzy studium:

http://ecommerce.ue.wroc.pl/index.php/partnerzy/


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto