Finanse i bankowość (dla niefinansistów pracujących w branży finansowej; planowane uruchomienie studiów - luty 2021) (edycja 39)

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
30.01.2021 r.
Termin upłynął
Cena
3 300,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Cel studiów: w skondensowanej i kompleksowej formie przekazanie wiedzy o nowoczesnych finansach i bankowości osobom, które pracują w bankowości i finansach ale są specjalistami z innych dziedzin (np. prawa, administracji, języków, informatyki).

Przykładowe przedmioty:

 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw, finanse przedsięwzięć wysokiego ryzyka (venture capital),
 • podstawy analizy finansowej (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych), elementy oceny projektów inwestycyjnych,
 • bankowość, bankowość centralna, bankowość elektroniczna, bankowość hipoteczna, bankowość inwestycyjna, bankowość detaliczna,
 • ubezpieczenia,
 • finanse osobiste,
 • rynek kapitałowy i pieniężny (giełda akcji, obligacje, fundusze inwestycyjne),
 • zarządzanie podatkami, optymalizacja podatkowa osób fizycznych.

Adresaci

Grupa docelowa: format studiów został opracowany na potrzeby osób pracujących w branży finansowej, ale nie posiadających wykształcenia w dziedzinie finansów.

Przykładowe grupy (na podstawie doświadczeń z poprzednich lat):

 • prawnicy,
 • pracownicy działów IT banków, firm leasingowych i innych firm z branży finansowej,
 • pracownicy działów marketingu i sprzedaży produktów finansowych,
 • doradcy klienta w instytucjach finansowych,
 • doradcy finansowi,
 • konsultanci i pracownicy z działów PR spółek z branży finansowej,
 • rzecznicy prasowi instytucji finansowych,
 • osoby z działów komunikacji wewnętrznej z podmiotów działających w branży finansowej,
 • absolwenci studiów lingwistycznych, tłumacze z obszaru finansów,
 • osoby, które chciałyby poznać i zrozumieć finanse w pigułce.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł - Bankowość
1. Bankowość 12
2. Bankowość centralna 12
3. Bankowość detaliczna i elektroniczna 16
4. Doradztwo i pośrednictwo finansowe 8
5. Ekonomika banku 8
6. Źródła finansowania na rynku nieruchomości 4
Moduł - Finanse przedsiębiorstw
7. Finanse przedsiębiorstw 12
8. Finansowanie przedsięwzięć wysokiego ryzyka 8
9. Zarządzanie daninami publicznymi 12
Moduł - Rynki finansowe
10. Rynki finansowe 20
Moduł - Analiza finansowa
11. Analiza finansowa przedsiębiorstw 12
12. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych 8
Moduł - Finanse osobiste
13. Finanse osobiste 12
14. Optymalizacja podatkowa osób fizycznych 4
15. Ubezpieczenia 12
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Studia kończą się egzaminem końcowym, bazującym na wiedzy przekazanej w trakcie zajęć. Lista kluczowych zagadnień jest udostępniana Słuchaczom na początku II semestru.

Organizacja studiów

 • studia trwają 2 semestry,
 • zjazdy są z reguły co 2 tygodnie w soboty i w niedziele,
 • zajęcia zazwyczaj trwają od 9 do 16:00 w blokach (2h dydaktyczne + 15 min. przerwa + 2h dydaktyczne + 30 min przerwa + 2h dydaktyczne + 15 min. przerwa + 2h dydaktyczne),
 • zajęcia rozpoczynają się w listopadzie 2020 w semestrze zimowym oraz od końca lutego 2021 w semestrze letnim,
 • egzamin dyplomowy odbędzie się w czerwcu 2021 (dokładna data zostanie podana na początku semestru letniego),
 • Uczestnicy Studiów mogą korzystać z zasobów czytelni oraz biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, w tym z baz danych (zachęcam do przejrzenia na stronie Biblioteki www.bg.ue.wroc.pl).

Kadra dydaktyczna

Nasi wykładowcy to:

 • w większości pracownicy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a jednocześnie doświadczeni trenerzy i konsultanci, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień,
 • zaproszeni praktycy o bogatym doświadczeniu zawodowym i trenerskim.

dr Krzysztof Biernacki - przedmioty związane z zarządzaniem podatkami

strona uczelniana

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Doradca podatkowy. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego. Specjalizuję się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Twórca i główny trener na Studiach Podyplomowych Doradztwo Podatkowe (wcześniej SP dla kandydatów na doradców podatkowych).

dr Alicja Brodzka - optymalizacja podatkowa osób fizycznych

strona uczelniana

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Stypendystka Ernst Mach Grant w Institute for Austrian and International Tax Law (Wiedeń, 2011) oraz Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance (Monachium, 2016). Specjalizuje się w polityce podatkowej Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania oraz współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowych.

prof. dr hab. Jacek Karwowski - finanse międzynarodowe, bankowość centralna, bankowość islamska

strona domowa

(ur. 1961), profesor nauk ekonomicznych od 1999 r. Specjalizuje się w polityce pieniężnej i bankowości centralnej, jak również w finansach międzynarodowych, globalnych rynkach finansowych i finansach islamskich. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Odbył liczne staże i wizyty studyjne w międzynarodowych centrach finansowych, w tym także o charakterze offshore (m.in. Londyn, Nowy Jork, Zurych, Frankfurt nad Menem, Singapur, Luksemburg, Kajmany, Hongkong, Bahrajn). We wszystkich miał okazję do zaznajomienia się z zasadami działania tamtejszych banków centralnych oraz praktycznymi aspektami funkcjonowania instytucji finansowych.

Autor publikacji poświęconych polityce pieniężnej, kursom walutowym, centrom offshore, instrumentom pochodnym i finansom islamskim.

dr Ilona Fałat – Kilijańska - obszar fundusze venture capital

Doktor Nauk Ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec. Od 2001 roku interesuje się inwestycjami private equity i venture capital w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli dla rozwoju młodych, innowacyjnych firm. Autorka wielu artykułów naukowych i monografii poświęconych tej właśnie tematyce. Odbyła staże naukowe na Słowacji i Czechach. Uczestniczka licznych konferencji poświęconych tematyce finansowania podmiotów gospodarczych. Współpracująca między innymi z Dolnośląską Agencja Rozwoju Regionalnego SA (w ramach ogólnopolskiego projektu „Inwestuj w innowacje”). W latach 2013-2015 członek wrocławskiego Klubu MBO organizowanego przez Enterprise Investors. Swoją wiedzę czerpie przede wszystkim z bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami. Aktywnie doradza i uczestniczy w rozwoju kilku wrocławskich startupów technologicznych.

dr Michał Kisiel - obszar bankowość elektroniczna, produkty bankowe dla osób fizycznych

doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Analityk w portalu Bankier.pl. Autor m.in. książki „Internet a konkurencyjność banków w Polsce” (Wyd. Cedewu, Warszawa 2005) oraz współautor książki „Innowacyjne usługi banku” (Wyd. PWN, Warszawa 2007) i „Finanse osobiste. Zachowania, produkty, strategie” (Wyd. PWN, Warszawa 2012), „Niekartowe systemy płatności bezgotówkowych w Polsce” (NBP, 2014). Specjalizuje się w problemach rozwoju bankowości detalicznej, zarządzania finansami w gospodarstwie domowym, bankowości elektronicznej, systemach płatności i innowacjach finansowych w internecie.

dr Urszula Mleczko - bankowość spółdzielcza, zarządzanie bankiem

Absolwentką Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1978-1992 była pracownikiem naukowym Instytutu Informatyki tej uczelni. W 1988 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. W 1991 r. ukończyła studia MBA na Uniwersytecie w Limburgii (Belgia). W latach 1992-2000 była pracownikiem Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego, gdzie w latach 1996-2000 pełniła funkcje Wiceprezesa Zarządu. W 2000 r. ponownie rozpoczęła pracę naukową na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w Katedrze Finansów, którą kontynuowała do 2011 r. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu finansów i bankowości. Jest Autorką ponad 50 publikacji naukowych w tym znaczna ich część to prace poświęcone spółdzielczemu sektorowi bankowemu. W latach 2003-2007 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Banku Współpracy Europejskiej SA.

W latach 2009-2012 na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego pełniła funkcję Kuratora nadzorującego wykonanie programu naprawczego jednego z banków. Od 2013 r. jest Wykładowcą współpracującym miedzy innymi z Bankowym Ośrodkiem Doradztwa i Edukacji, Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej , Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów, prowadzącym szkolenia dla Pracowników Banków Spółdzielczych oraz Pracowników KNF i NBP. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie w Glasgow, Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, Uniwersytecie Limburgii w Hasselt. Uczestniczyła w stażach zawodowych w bankach w: USA, Holandii, Francji, Jordanii.

Posiada również doświadczenie w pracy w Radach Nadzorczych. W latach 2003-2017 była Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Reasekuracyjnego S.A., w latach 2004-2017 Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., zaś w latach 2005-2007 Domu Inwestycyjnego BWE SA. W latach 1996-2000 była Prezydentem Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej działającej przy GBPZ SA (obecnie przy BPS SA) Od wielu lat łączy pracę naukową z działalnością doradczą na rzecz banków i podmiotów gospodarczych. Uczestniczyła w tworzeniu regulacji prawnych dla sektora bankowego. Dwukrotnie tj. w 1997 r. oraz w 2000 r. uzyskała zgodę KNF na pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku.

mgr Michał Patla - fundusze inwestycyjne

Linkedin

Dyrektor regionalny z ponad 19 letnim doświadczeniem w sprzedaży oraz w zarządzaniu i wsparciu sieci sprzedaży. Od 8 lat związany z jednym TFI. Ma za sobą doświadczenie we współzarządzaniu siecią sprzedaży domu maklerskiego jak również w zarządzaniu placówką bankową a także obszarem sprzedaży w banku. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych(PPE/PPK/Produkty Inwestycyjne) jak i klientów Private Banking (produkty inwestycyjne).

dr Marek Pauka - przedmioty zwiazane z analizą finansową, wyceną przedsiębiorstw i finansową oceną opłacalności projektów inwestycyjnych

strona uczelniana

Od 2001 roku doktorant i następnie pracownik Katedry Finansów, ukończył wiele szkoleń trenerskich, m.in. dla trenerów biznesu (MODERATOR) i tutorów (Collegium Wratislaviense). Przeprowadza szkolenia otwarte i zamknięte oraz współpracuje z menedżerami w ramach indywidualnych konsultacji (tutoring biznesowy), a także prowadzi działalność doradczą w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw, koncentrując się przede wszystkim na analizach opłacalności nowych projektów inwestycyjnych, poszukiwaniu wzrostu wartości, analizie i ocenie rentowności segmentów, analizach i zarządzaniu płynnością. Tworzy modele finansowe na potrzeby pozyskiwania kapitału oraz wycenia przedsiębiorstwa. Odpowiada za finanse w firmie handlowej. Zafascynowany rachunkiem przepływów pieniężnych. W pracy dydaktycznej bazuje na doświadczeniu uczestników szkoleń, przekładając wiedzę teoretyczną na jej zastosowania w konkretnych przypadkach. Wyznawca tezy, że "finanse są łatwe, chociaż wymagają myślenia". Współredaktor i autor rozdziału o obligacjach skryptu, wyjaśniającego na przykładach skomplikowane zagadnienia z rynków finansowych Link

 1. Współtwórca i kierownik Studiów Podyplomowych "Zarządzanie wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda" (wycena przedsiębiorstw, ocena opłacalności projektów inwestycyjnych, pozyskiwanie kapitału),
 2. kierownik Studiów Podyplomowych "Finanse i Bankowość" (rozpoczęta rekrutacja 39. edycji! studia z finansów i bankowości dla osób z wykształceniem niefinansowym pracujących w instytucjach finansowych)
 3. oraz kierownik Studiów Podyplomowych "Warsztat analityka finansowego (ed.2 - rekrutacja trwa, oferta dla specjalistów od analiz finansowych)

Pomysłodawca i trener wielu kursów szkoleniowych, m.in. w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy UE we Wrocławiu. Obecnie w ofercie 3 warsztaty komputerowe:

 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (warsztaty praktyczne),
 2. Finansowa ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem MS Excel,
 3. Rachunek przepływów pieniężnych – sporządzanie i analiza.

dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UE - finansowanie nieruchomości, doradztwo finansowe

strona uczelniana

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Obserwator i recenzent relacji instytucji finansowych z klientami i rynkiem nieruchomości. Wykładowca akademicki, który w pracy akademickiej zakłada, że realizować ideę łączenia teorii z praktyką. Współtwórca portalu Bankier.pl, główny ekonomista Bankier.pl S.A.. W latach 2010-2016 dyrektor programowy i redaktor naczelny Grupy Bankier.pl, w ramach Grupy Allegro.pl. Do 2016 roku przewodniczący rady nadzorczej Związku Firm Doradztwa Finansowego. Od 2016 roku do 2019 rok Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych, w tym m.in. inicjator restrukturyzacji naukowej Wydziału, kierownik studiów doktoranckich, przewodniczący komitetu organizacyjnego Kongresu Ekonomicznego 365timing.pl . Od 2019 roku Prodziekan ds. Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W latach 2017-2018 uczestniczył w Zespole Specjalistycznym przy MNiSWa. Od 2018 roku członek Rady inwestycyjnej Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Autor książek „Sekurytyzacja kredytu hipotecznego” (2005 i 2007) i „Hipoteczny pieniądz bankowy” (2013).

dr Katarzyna Smolny - bankowość

strona uczelniana

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim (kierunek prawo). Od 2002 roku doktorantka i następnie pracownica Katedry Finansów. W 2006 obroniła pracę doktorską z zakresu finansów na ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończyła wiele szkoleń trenerskich, m.in. dla trenerów biznesu (Brainstorm) i tutorów (Collegium Wratislaviense). Przeprowadza szkolenia otwarte i zamknięte oraz prowadzi działalność doradczą w obszarze finansów i nieruchomości. Kilka lat współpracowała z Deutsche Bank PBC Polska S.A. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów z pogranicza prawa i ekonomii: bankowość, finanse, finanse publiczne, regulacje finansowe i gospodarcze, podatki. Naukowym obszarem badawczym są dla niej finanse i efektywność instytucji kultury.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Marek Pauka, prof. UEW
Katedra Finansów
tel. 71 36 80 223
e-mail: marek.pauka@ue.wroc.pl
pok. 4, bud. A

Cena

3300 PLN

Opłatę należy wnieść po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia.
Są 3 możliwe sposoby zapłaty:

I. 3300,- płatne jednorazowo przed pierwszymi zajęciami.

II. 3300,- płatne w dwóch ratach po 1650,00 (opcja uruchamiana na pisemny wniosek Studenta/ki, wg Regulaminu Studiów).

III. 3300,- + 15 za każdą kolejną ratę powyżej dwóch (opcja uruchamiana na pisemny uzasadniony wniosek Studenta/ki, decyzją Kierownika Studium), - terminy płatności i kwoty indywidualnie są uzgadniane z Kierownikiem Studium, dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy w sprawie rozłożenia płatności na raty!

Stosowny wniosek (możliwość II. i III.) proszę przesłać na adres marek.pauka@ue.wroc.pl oraz złożyć w Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z pozostałą dokumentacją.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

W przypadku pytań o program/ zajęcia/ wykładowców - proszę o kontakt mailowy z Kierownikiem Studiów podając w temacie [POD FiB] e-mail: marek . pauka @ ue.wroc.pl (proszę usunąć spacje).

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-01-30

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje
Potwierdzenie przelewu (wpisowe/ opłatę za studia) proszę przesłać na adres marek.pauka@ue.wroc.pl , co znacznie przyspieszy procedurę (z góry dziękuję!).


Opłatę za studia należy dokonać przed pierwszymi zajęciami.Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto