Dyrektor Finansowy (edycja 4, planowane uruchomienie studiów: październik 2020 r.)

Semestr letni 2019/2020, zimowy 2020/2021

Rekrutacja do
04.10.2020 r.
Jeszcze 50 dni / do wyczerpania miejsc
Data uruchomienia
17.10.2020 r.
Za 63 dni
Cena
4 000,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Uruchamiamy studia z pasją!

Zapraszamy do IV edycji studiów "Dyrektor Finansowy"

W ankietach dotychczasowych trzech edycji nasi wykładowcy otrzymują bardzo wysokie oceny za poziom merytoryczny i zaangażowanie.

Wiele osób sygnalizuje jeszcze w trakcie studiów, że dzięki pozyskanym umiejętnościom wdrożyli w firmach pozyskaną na studiach wiedzę, przynosząc firmom wymierne korzyści wielokrotnie przekraczające cenę studiów. To jest dla nas wyznacznik sukcesu!

Pomieszanie praktyki, własnego bogatego doświadczenia z uporządkowaniem teorii w obszarze zarządzania finansami to nasz najważniejszy cel.

W dzisiejszym wysoce konkurencyjnym i mocno nieprzewidywalnym świecie biznesu rolą menadżera finansowego (dyrektora finansowego) jest przede wszystkim:

 • zapewnić dostęp do kapitałów, zachowując odpowiednie relacje między kapitałem własnym i obcym, oraz korzystając z dostępu do rynku prywatnego, bankowego i giełdowego;
 • monitorować osiąganie z działalności operacyjnej i inwestycji odpowiednio wysokiej stopy zwrotu, aby ostatecznie w długim okresie zwiększać wartość firmy,
 • identyfikować i zarządzać ryzykiem.

Dyrektor finansowy to osoba, która:

 • pozyskuje fundusze na rynkach prywatnych,
 • ale i coraz częściej sprzedaje papiery wartościowe (akcje, obligacje) zewnętrznym inwestorom,
 • kreuje wartość spółki poprzez optymalne połączenie efektów (zwrotu dla inwestorów) z ryzykiem.

Druga rola jest niewdzięczna. Dyrektor finansowy to tzw. party pooper, Mr. No, który pilnuje wykonania budżetów, jednocześnie realizując ambitne cele finansowe.

W ostatniej roli, Dyrektor Finansowy powinien zapewnić, aby wyniki osiągane z działalności operacyjnej (podstawowej, core business) nie były niszczone przez decyzje finansowe, gdzie ryzyko "zjada" korzyści.

W proponowanych Studiach Podyplomowych staramy się pokryć wszystkie trzy obszary. A na koniec wiedzę ekspercką uzupełniamy kompetencjami miękkimi.

Wykładowcy to doskonali finansiści. Osoby z dużym bagażem doświadczeń, ale też sprawdzeni trenerzy. Świetny zespół, mocno zmotywowany, żeby bazując przede wszystkim na analizach przypadków, wprowadzić Państwa w świat dyrektora finansowego!

Poniżej znajdą Państwo informacje m.in.:

 • o blokach tematycznych/przedmiotach,
 • osobach, które poprowadzą zajęcia,
 • warunkach formalnych/ informacjach organizacyjnych.

Przykładowe przedmioty (zagadnienia):

 • wyrównanie umiejętności korzystania z arkusza MS Excel - cel: biegle korzystać z najważniejszych funkcji Excela.
 • kompetencje miękkie - z najwyższej klasy trenerką chcemy zwiększyć świadomość raf, czekających na DF w pracy, ale również samoświadomość własnych silnych stron, a na koniec chcemy nauczyć kluczowych dla DF kompetencji miękkich
 • controlling z trenerem, który przeszedł przez branże usługową, produkcyjną i handlową
 • podatki zostaną omówione tak, że nigdy byście nie przypuszczali, że mogą być tak fascynujące
 • zarządzanie ryzykiem walutowym i stopy % ze specjalistą z banku
 • analiza finansowa - w sposób łączący decyzje finansowe z ich konsekwencjami dla obrazu firmy
 • ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem kompletnego modelu finansowego i wiele innych.

W trakcie zajęć będziemy korzystać z arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Zdecydowana większość zajęć będzie mieć charakter analiz przypadków lub symulacji rzeczywistych sytuacji z praktyki.

W ramach studiów uruchomiliśmy platformę wymiany zdań (w ramach zamkniętej grupy na LinkedIN), gdzie wymieniamy się ciekawymi spostrzeżeniami nt. bieżących wydarzeń, odnosząc je do wiedzy, prezentowanej na zajęciach. Uczestnikami grupy są wykładowcy i absolwenci z wcześniejszej edycji.

Adresaci

Grupa docelowa: format studiów został opracowany na potrzeby osób pracujących w przedsiębiorstwach niefinansowych w:

 • działach księgowości
 • działach finansów
 • działach kontrolingu lub w bankach, firmach leasingowych, faktoringowych, windykacyjnych itp., kierujących ofertę produktów finansowych do przedsiębiorstw niefinansowych.

Od słuchaczy oczekujemy, że będą posiadać doświadczenie zawodowe co najmniej roczne w obszarze rachunkowości, księgowości, controllingu, finansów, bankowości korporacyjnej itp.

Nie jest to warunek przyjęcia na studia, lecz warunek wskazany do efektywnego studiowania.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł I. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. zarządzanie płynnością (budżet gotówkowy) 4
2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Ubezpieczenia 8
3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Transfery do właścicieli 4
Moduł II. Analiza finansowa
4. Analiza finansowa. Kreowanie sprawozdań finansowych 8
5. Analiza finansowa. Analiza sprawozdań finansowych 16
6. Analiza finansowa. Ocena projektów inwestycyjnych 12
7. Analiza finansowa. Controlling 20
8. Analiza finansowa. Wycena przedsiębiorstwa 12
Moduł III. Rynki finansowe.
9. Rynki finansowe. Rynek lokowania nadwyżek 2
10. Rynki finansowe. Zarządzanie ryzykiem finansowym (hedging) 6
11. Rynki finansowe. Współpraca przedsiębiorstwa z bankami 4
12. Rynki finansowe. Fundusze venture capital/private equity, NewConnect 4
Moduł IV. Zarządzanie podatkami
13. Zarządzanie podatkami. Formy prawne, przekształcenia, odpowiedzialność 4
14. Zarządzanie podatkami. Podatki dochodowe 8
15. Zarządzanie podatkami. Podatki pośrednie 8
16. Zarządzanie podatkami. Procedury podatkowe 8
Moduł V. Narzędzia stosowane w finansach
17. Narzędzia. Współpraca z syndykiem 8
18. Narzędzia.Decyzje strategiczne (fuzje i przejęcia, restrukturyzacja) 4
19. Narzędzia. Makroekonomia 4
20. Narzędzia. MS Excel w finansach 8
Moduł VI. Kompetencje miękkie
21. Kompetencje miękkie dyrektora finansowego (motywowanie, kreatywność, sytuacje konfliktowe, radzenie sobie ze stresem) 8
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Studia kończą się egzaminem końcowym. Z każdego bloku zajęć Słuchacze otrzymują wykaz pytań pomocniczych, poprzez które prowadzący zwracają uwagę na najbardziej istotną wiedzę, umiejętności i kompetencje. Egzamin jest ustny.

Organizacja studiów

Pozostałe informacje organizacyjne:

 • studia trwają 2 semestry,
 • zjazdy są z reguły co 2 tygodnie, w soboty i w niedziele,
 • zajęcia zazwyczaj trwają od 9 do 16:00 w blokach (2h dydaktyczne + 15 min. przerwa + 2h dydaktyczne + 30 min przerwa + 2h dydaktyczne + 15 min. przerwa + 2h dydaktyczne),
 • zajęcia rozpoczynają się w październiku 2020 i potrwają najpóźniej do czerwca 2021,
 • studia kończą się egzaminem końcowym w czerwcu 2021 r.,
 • Uczestnicy Studium mogą korzystać z zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej oraz biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego,
 • na laboratoriach komputerowych (wskazane dni zjazdów) słuchacze mogą być poproszeni o zabranie swoich laptopów na warsztaty komputerowe (dzięki temu będziemy mogli ograniczyć koszty studiowania! Liczymy na Państwa wyrozumiałość).

Kadra dydaktyczna

Wykładowcy to praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym, biznesowym i rozległą wiedzą teoretyczną.

Wśród nich są pracownicy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jak i doświadczeni trenerzy, konsultanci oraz przedsiębiorcy, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień.

Dotychczasowe dwie edycje bardzo wysoko oceniały kompetencje, wiedzę i umiejętności kadry oraz poziom prowadzonych zajęć!

Kluczowi trenerzy:

mgr Maciej Bednarski - obszar: sprawozdawczość finansowa, współpraca z biegłym rewidentem, kreowanie obrazu finansowego firmy

Przez 10 lat manager procesu R2R w jednym z wrocławskich BPO, odpowiedzialny za całość procesów R2R, sprawozdawczość finansową i konsolidację dla trzech Grup Kapitałowych notowanych na GPW o łącznych obrotach w wysokości (3) mld PLN i ok. 100 jednostek gospodarczych. Doświadczony praktyk we wdrażaniu MSSF dla klientów (w tym realizacja złożonych transakcji połączenia jednostek, IPO i doradztwo ad hoc dla CFO), rozwój i standaryzacja zasad rachunkowości. Reprezentujący CFO w kontaktach z zewnętrznymi audytorami, w tym także odpowiedzialny za proces wyboru audytorów, ścisła współpraca z działami finansowymi i relacjami inwestorskimi klientów w zakresie przygotowania odpowiedzi na zapytania od banków i inwestorów. Od 2018 roku zarządza całym obszarem finansów w jednym z Wrocławskich Software House (https://rst.software/)

dr Krzysztof Biernacki - przedmioty związane z zarządzaniem podatkami

strona uczelniana

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Doradca podatkowy. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego. Specjalizuję się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Twórca i główny trener na Studiach Podyplomowych Doradztwo Podatkowe (wcześniej SP dla kandydatów na doradców podatkowych).

mgr Marcin Fakadej - kluczowe obszary: restrukturyzacja finansowa, współpraca z inwestorem finansowym, fuzje i przejęcia

Linkedin

Doświadczony Dyrektor Finansowy reprezentujący nowoczesne podejście do zarządzania finanasami tzw. CFO 2.0 (link; link. Wiceprezes sieci szpitali i przychodni EMC. Od ponad 10 lat jako Dyrektor Finansowy, m.in. w branżach farmaceutycznej oraz IT. Wcześniej pracował jako wiceprezes sieci aptek Dr.Max, dla dużego integratora IT oraz dla jednej z największych amerykańskich korporacji Procter & Gamble. Doświadczony wykładowca, prowadzący zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym od 2004 roku. Uczestniczył jako wykładowca w m.in. w takich projektach jak "Kuźnia Kompetencji", czy elitarne Studium Podyplomowe "Zarządzanie wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda". Członek Rady Biznesu dla Kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

mgr Krzysztof Górka obszar: źródła finansowania (pozyskiwanie kapitału na rynkach prywatnych i publicznych)

Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wcześniej absolwent studiów magisterskich ze specjalizacją Finanse i Rachunkowość Spółek tamże. Inwestor, koordynator i doradca w ponad 100 transakcjach finansowania i kapitałowych łącznej wartości ponad 100 mln zł obejmujących pozyskiwanie finansowania, przejęcia, wykupy, inwestycje PE i VC, emisje papierów wartościowych, debiuty giełdowe (IPO), transakcje sekurytyzacyjne.

Od 2019 r. Prezes Zarządu funduszu venture capital DFR Inwestycyjny Sp. z o.o. o kapitalizacji 25 mln zł. W latach 2016 - 2018 Wiceprezes Zarządu Auxilia S.A. - spółki giełdowej z branży usług prawno-finansowych. W latach 2014 – 2019 Prezes Zarządu MADE Corporate Finance Sp. z o.o. - butiku doradztwa transakcji fuzji i przejęć. W latach 2013-2014 Prezes Zarządu Blue Oak Advisory Sp. z o.o. – Autoryzowanego Doradcy rynków NewConnect i Catalyst. W latach 2010 – 2013 dyrektor zarządzający Certus Capital Sp. z o.o. – firmy doradztwa transakcyjnego na rynku giełdowym i pozagiełdowym W latach 2008 - 2009 pracował w Euro Bank S.A. oraz w wydziałach ekonomicznych placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie i Dublinie. Członek rad nadzorczych Auxilia S.A., Bioavlee S.A., Scanway Sp. z o.o., Bright Future Sp. z o.o.

mgr Krzysztof Kolany obszar: makroekonomia

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Analityk rynków finansowych i gospodarki. Od ponad 10 lat publikuje na łamach Bankier.pl – największego polskiego portalu finansowo-ekonomicznego. Analizuje trendy makroekonomiczne i bada ich przełożenie na rynki finansowe. Specjalizuje się w rynkach metali szlachetnych oraz monitoruje politykę najważniejszych banków centralnych. Inwestor giełdowy z 15-letnim stażem. Jest laureatem prestiżowego konkursu im. W. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych w kategorii dziennikarstwa internetowego. W 2016 roku otrzymał także tytuł Herosa Rynku Kapitałowego przyznawany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

mgr Paweł Leszczuk obszar: ubezpieczenia majątkowe i finasowe, faktoring

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (d. Wydział Gospodarki Narodowej/ obecnie NaukEkonomicznych). Od 2001 roku związany z rynkiem ubezpieczeń, specjalizujący się w ubezpieczeniach finansowych. W latach 2001 -2012 związany z grupą Euler Hermes, liderem ubezpieczeń należności w Polsce. Od 6 lat współtworzy i zarządza grupą brokerską CRB, w tym jedną z jej wiodących spółek, Credit Risk Brokers Sp. z o.o. specjalizującą się w ubezpieczeniach należności. Od 4 lat doradca w międzynarodowej grupie brokerskiej FaroSol.

dr Beata Master obszar: kompetencje miękkie/interpersonalne dyrektora finansowego (kreatywność, sytuacje konfliktowe, radzenie sobie ze stresem, myślenie systemowe)

Linkedin

www.be-master.pl

doktor nauk społecznych, założycielka i prezes zarządu spółki BE-MASTER Sp. z o.o., założycielka i prezes zarządu Fundacji Pracownia Jutr, coach, tutor, superwizor, trener kompetencji interpersonalnych (certyfikat certyfikat EQF5), autorka kilkudziesięciu publikacji, programów, opracowań edukacyjnych i rozwojowych, strategii rozwoju, np. „Strategii działania i długookresowego finansowania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej centralno-wschodniego” (w tym: strategii finansowej, CSR, rozwoju kadr i personelu, modelu biznesowego organizacji), podręczników z zakresu mentoringu i tutoringu, np. „Narzędzia mentoringu. Podręcznik dla przyszłych mentorów dotyczący pracy z podopiecznymi nad IPKK z wykorzystaniem narzędzi mentoringu”.

Prowadzi autorskie szkolenia, warsztaty, wykłady, treningi rozwojowe, sesje dla osób indywidualnych, uczelni, firm, organizacji, instytucji publicznych od siedmiu lat (2000 godzin doświadczenia szkoleniowo-doradczego, m.in. w ramach Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense i ok. 400 godzin doświadczenia coachingowego i tutorskiego; współpraca z ponad 100 podmiotami).

Zdobywała praktyczne doświadczenie w obszarze biznesu, pracując przede wszystkim metodami projektowymi (koordynowanie projektów technologicznych, edukacyjnych, doradztwo w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla firm) w Funduszu Górnośląskim S.A, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Punkcie Informacyjnym Komisji Europejskiej Europe Direct, a także biorąc udział w międzynarodowych wydarzeniach, np. prezentując polska firmę na globalnym programie akceleracyjnym dla startupów w Izraelu, prowadząc wykłady na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw czy TEDxKatowice.

mgr Adelina Ottlik obszar: Współpraca przedsiębiorstwa z bankami

Linkedin

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Gospodarki Narodowej), posiada dyplom Dyplom SDA Bocconi School of Management (Risk Diploma Path), aktualnie w trakcie zdobywania certyfikatu ACCA. Od 15 lat związana z bankowością korporacyjną (Deutsche Bank, BPH, Bank Pekao SA) realizując w szczególności transakcje związane finansowaniem strukturyzowanym (projekty inwestycyjne). Była certyfikowanym Trenerem Wewnętrznym Banku Pekao SA - wspólnie z grupą projektową przygotowała autorski program szkoleniowy z zakresu analizy finansowej i strukturyzowania transakcji kredytowych w odniesieniu do klienta korporacyjnego i w latach 2012 - 2018 prowadziła wewnętrzne szkolenia dla pracowników banku. Aktualnie pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego jako Dyrektor Rozwoju Regionu - jest odpowiedzialna m.in. za proces kredytowy realizowany na rzecz przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego czy sektora ochrony zdrowia.

dr Marek Pauka - przedmioty związane z analizą finansową, wyceną przedsiębiorstw i finansową oceną opłacalności projektów inwestycyjnych

strona uczelniana

Od 2001 roku doktorant i następnie pracownik Katedry Finansów, ukończył wiele szkoleń trenerskich, m.in. dla trenerów biznesu (MODERATOR) i tutorów (Collegium Wratislaviense) oraz EduScrum. Przeprowadza szkolenia otwarte i zamknięte oraz współpracuje z menedżerami w ramach indywidualnych konsultacji (tutoring biznesowy), a także prowadzi działalność doradczą w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw, koncentrując się przede wszystkim na analizach opłacalności nowych projektów inwestycyjnych, poszukiwaniu wzrostu wartości, analizie i ocenie rentowności segmentów, analizach i zarządzaniu płynnością. Tworzy modele finansowe na potrzeby pozyskiwania kapitału oraz wycenia przedsiębiorstwa. Odpowiada za finanse w firmie handlowej. Zafascynowany rachunkiem przepływów pieniężnych. W pracy dydaktycznej bazuje na doświadczeniu uczestników szkoleń, przekładając wiedzę teoretyczną na jej zastosowania w konkretnych przypadkach. Wyznawca tezy, że "finanse są łatwe, chociaż wymagają myślenia". Współredaktor i autor rozdziału o obligacjach skryptu, wyjaśniającego na przykładach skomplikowane zagadnienia z rynków finansowych Link. Współautor monografii o rynku NewConnect Link

 1. Współtwórca i kierownik Studiów Podyplomowych "Zarządzanie wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda" (wycena przedsiębiorstw, ocena opłacalności projektów inwestycyjnych, pozyskiwanie kapitału),
 2. kierownik Studiów Podyplomowych "Finanse i Bankowość" (rozpoczęta rekrutacja 39. edycji! studia z finansów i bankowości dla osób z wykształceniem niefinansowym pracujących w instytucjach finansowych)
 3. oraz kierownik Studiów Podyplomowych "Warsztat analityka finansowego (ed.2 - rekrutacja trwa, oferta dla specjalistów od analiz finansowych)

Pomysłodawca i trener wielu kursów szkoleniowych, m.in. w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy UE we Wrocławiu. Obecnie w ofercie 3 warsztaty komputerowe:

 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (warsztaty praktyczne),
 2. Finansowa ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem MS Excel,
 3. Rachunek przepływów pieniężnych – sporządzanie i analiza.

mgr Emilian Prędkiewicz - blok: rachunkowość zarządcza, budżetowanie, kontroling

Posiada 12-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. Specjalizuje się w praktycznej optymalizacji procesów finansowych, w szczególności z wykorzystaniem potencjału zintegrowanych systemów informatycznych SAP. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako kluczowy użytkownik systemu SAP w zakresie modułu CO (Controlling). Jako Team Leader CO koordynował pracę zespołów odpowiedzialnych za moduł CO podczas kilkudziesięciu wdrożeń systemu SAP. Aktywny trener w zakresie systemu SAP oraz zarządzania finansami. Odpowiedzialny za wdrożenia zrównoważonej karty wyników (BSC) oraz standardów raportowania zarządczego. Doświadczony kontroler finansowy w spółkach branży usługowej, produkcyjnej (automotive) oraz strukturach centrów usług wspólnych dużych grup kapitałowych. Odpowiedzialny za praktyczne wdrożenia systemów controllingu – m.in. w zakresie raportowania, budżetowania, prognozowania, analizy odchyleń, wyceny zapasów, w szczególności w firmach produkcyjnych. Od 7 lat w roli menedżera zespołów finansowych jako kierownik controllingu i dyrektor finansowy.

mgr Damian Syzdek - blok: współpraca z dealing roomem, depozyty, zarządzanie ryzykiem walutowym i stopy procentowej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Gospodarki Narodowej) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Przedmiotem analiz w pracy magisterskiej były aspekty prawne i ekonomiczne sekurytyzacji. Zawodowo związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A., który jest częścią Grupy Santander. Początkowo zdobywał doświadczenie w zakresie stosowania instrumentów ograniczających ryzyko walutowe. Obecnie Chief Dealer zarządzający zespołem dealerów w trzech lokalizacjach. Odpowiedzialny za instrumenty stopy procentowej w segmencie klienta korporacyjnego.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Pauka
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
tel. 71 36 80 751
e-mail: marek.pauka@ue.wroc.pl
pok. 107, bud. A

Cena

4000 PLN

Opłatę (4.000,-) należy wnieść po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia.
Są 3 możliwe sposoby zapłaty:

I. 4000,- płatne jednorazowo przed pierwszymi zajęciami.

II. 4000,- płatne w dwóch ratach (na wniosek Studenta/ki, wg Regulaminu Studiów, wystarczy mail do Kierownika z informacją o skorzystaniu z tej opcji).

III. 4000,- + 15 za każdą kolejną ratę powyżej dwóch, maksymalnie 8 (*Proszę tylko o maila z propozycją terminów płatności i kwot!* M. Pauka), np. przy 4 ratach 2x 1000,00 i 2x 1015,00).

Kontakt i zapisy

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska, tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego, pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

W przypadku pytań o program/ zajęcia/ wykładowców - proszę o kontakt mailowy z Kierownikiem Studiów podając w temacie [POD DyrFin - ed. 4.] (e-mail: marek . pauka @ ue.wroc.pl)

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-04

Termin uruchomienia studiów: 2020-10-17

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu,
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto