Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia

online__21_


Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
13.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
1 650,00 zł
Kontakt
Agnieszka Łazikowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do wykorzystania w praktyce instrumentów szeroko rozumianego zarządzania jakością, które to służyć mają poprawie efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych, a tym samym poprawie działania systemu ochrony zdrowia. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój zdolności analitycznych oraz elementy wewnętrznego audytu jakości. Tłem do prowadzonych warsztatów praktycznych są prezentacje omawiające uwarunkowania podejmowania decyzji projakościowych, finansowych i zarządczych.

Przedmiotowy kurs obejmuje dwa zintegrowane bloki tematyczne.

BLOK I zawiera przedmioty wprowadzające do prawidłowego rozumienia systemu zarządzania podmiotami leczniczymi tworzące podstawę do praktycznego wdrożenia i właściwej weryfikacji systemu zarzadzania jakością konkretnej jednostce.

BLOK II to metody i techniki zarządzania jakością w praktyce podmiotów leczniczych – warsztaty. Blok ten obejmuje następujące zagadnienia, w tym warsztaty tematyczne:

1 .System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015

Cel: W trakcie zajęć Słuchacze zapoznają się z najnowszymi informacjami na temat znowelizowanej normy ISO 9001:2015. Przedstawione zostaną praktyczne przykłady zastosowania znowelizowanej normy. W trakcie warsztatów studenci będą proszeni o określenie kontekstu organizacji, oszacowanie ryzyk oraz przygotują szereg dokumentów wymaganych postanowieniami normy.

 1. Praktyczna Interpretacja Wymagań ISO 14001: 2015

Cel: w trakcie wykładów przedstawione zostaną wymagania standardu ISO 14001 z 2015 roku. Przedmiotem warsztatów będzie przedstawienie zasad przygotowywania dokumentacji systemowej zgodnej z normą ISO 14001: 2015. Słuchacze poznają główne aspekty środowiskowe w kontekście zagrożeń środowiskowych jakie towarzyszą działalności podmiotów leczniczych.

 1. System zarządzania bezpieczeństwem Informacji zgodny z PN-ISO/IEC 27001:2014

Cel: Słuchacze w trakcie zajęć poznają wymagania normy PN-ISO 27001:2014 w świetle metod zarządzania bezpieczeństwem informacji. W trakcie warsztatów przedstawione zostaną kluczowe zagrożenia o charakterze fizycznym, prawno – organizacyjnym i teleinformatycznym.

 1. Wytyczne dotyczące auditowania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 w świetle wymagań normy ISO 19 011: 2012

Cel: celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom wytycznych związanych z auditowaniem systemów zapewnienia jakości zgodnych z normami ISO. Przedstawiany jest program auditu oraz prezentowane są typowe działania auditowe. Zajęcia mają charakter warsztatowy dzięki czemu słuchacze zdobywają wiedzę niezbędną przy prowadzeniu auditów wewnętrznych w zakładach opieki zdrowotnej.

 1. Program Akredytacji Szpitali zgodny z wymaganiami Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie

Cel: w trakcie wykładów przedstawione zostaną treści dotyczące zarówno interdyscyplinarnego charakteru jakości jak i wielowymiarowości jakości usług medycznych. Program zajęć obejmuje aspekty dotyczące projektowania procesu obsługi pacjentów oraz wytyczne wdrażania standardów akredytacyjnych. Słuchacze poznają zakres wymagań wynikających z programu Akredytacji Szpitali.

 1. Prowadzenie dokumentacji medycznej

Cel : Przedstawienie wytycznych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej pacjentów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 1. Badania satysfakcji

Cel: Przedstawienie Słuchaczom istoty badań marketingowych i ich miejsca w systemie informacji marketingowej. W trakcie zajęć przedstawiony zostanie proces badań marketingowych oraz korzyści z ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji. Celem warsztatów będzie wykształcenie umiejętności opracowania koncepcji, doboru próby i metody badania marketingowego, a także opracowania kwestionariusza ankiety

 1. Dodatkowo Słuchacze uczestniczyć będą w grze operacyjnej pozwalającej wykorzystać pozyskaną w trakcie kursu wiedzę i umiejętności

DLA CHĘTNYCH PRZYGOTOWANA JEST MOŻLIWOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU NA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Jednostka certyfikująca to PRS Certyfikacja, która swoją wysoką pozycję w obszarze certyfikacji systemów zarządzania w sektorze ochrony zdrowia, zawdzięcza dużemu doświadczeniu, profesjonalnej obsłudze oraz fachowości personelu, posiadających wysokie kwalifikacje i kładących nacisk na ciągły rozwój i zdobywanie wiedzy, którą mogą się dzielić z klientami. PRS Certyfikacja może pochwalić się jedną z największych grup auditorów w Polsce z wykształceniem medycznym, którzy łączą wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem. Wśród klientów korzystających z usług Pionu Certyfikacji PRS S.A. znajduje się kilkaset szpitali i podmiotów medycznych - począwszy od małych przychodni w mniejszych aglomeracjach, a skończywszy na wysoko wyspecjalizowanych szpitalach w największych miastach Polski.
Więcej informacji o jednostce certyfikującej jest w dokumencie dodatkowym.

Adresaci

Studia skierowane są do :

 • pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorka/ rejestrator, księgowa, specjalista ds. zamówień publicznych;
 • kadrę zarządzającą podmiotami leczniczymi, np. dyrektor, manager ochrony zdrowia;
 • kadrę medyczną posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynator, pielęgniarka oddziałowa;
 • pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi).

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 200 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
BLOK I
1. Zarządzanie strategiczne w podmiotach leczniczych 8
2. Metody i techniki zarządzania jakością 8
3. Zarządzanie finansami w podmiocie leczniczym- aspekty jakościowe 8
4. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia 8
5. Zarządzanie dokumentacją w podmiocie leczniczym 8
6. Prawne regulacje w zakresie jakości 8
7. Komunikacja w zespole. Techniki kreatywności i motywacji jako podstawa zarządzania zasobami ludzkimi 8
8. Sterowanie procesami- ujęcie statystyczne 12
9. Marketing relacyjny w kształtowaniu jakości usług zdrowotnych 8
BLOK II
10. System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 20
11. Praktyczna Interpretacja Wymagań ISO 14001: 2015 8
12. System zarządzania bezpieczeństwem Informacji zgodny z PN-ISO/IEC 27001:2014 8
13. Wytyczne dotyczące auditowania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 w świetle wymagań normy ISO 19 011: 2015 16
14. Program Akredytacji Szpitali zgodny z wymaganiami Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie 16
15. Prowadzenie dokumentacji medycznej 8
16. Badania satysfakcji 8
17. Systemy rachunku kosztów. Koszty jakości 8
18. Działania antykorupcyjne. Metody zwalczania patologii 8
19. Zarządzanie operacyjne w podmiocie leczniczym- warsztaty analityczne 8
20. Seminaria dyplomowe - weryfikacja kart warsztatów praktycznych 8
21. Test semestralny 8
22. Egzamin końcowy 0
RAZEM 200

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecność na zajęciach,
 • egzamin końcowy, prowadzony w formie testu na zakończenie każdego semestru,
 • przygotowanie i obrona projektu.

Organizacja studiów

Szczegóły dotyczące organizacji studiów:

 • Wydział Nauk Ekonomicznych
 • całość studiów obejmuje ok. 12 zjazdów odbywających się w soboty i niedziele
 • dodatkowe usługi: materiały promocyjne, książki, promocyjne oferty uczestnictwa w konferencjach naukowo- szkoleniowych organizowanych przez Katedrę Finansów z tego obszaru tematycznego,

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną studiów stanowią wieloletni pracownicy UE we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w tym doświadczeni profesorowie i adiunkci , ale także praktycy wykazujący się szczególnymi osiągnięciami z zakresu zarządzania jakością w ochronie zdrowiia. Dodatkowo na wykłady zapraszani są specjaliści z istotnych dla systemu instytucji, np. Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Maria Węgrzyn, prof. UEW
Katedra Finansów
tel. 71 36 80 216
e-mail: maria.wegrzyn@ue.wroc.pl
pok. 7, bud. A

Cena

1650 PLN

W związku z dofinansowaniem studiów podyplomowych w ramach projektu pn. "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia", osoby aplikujące na ten kierunek proszone są o jednoczesne zalogowanie się poprzez stronę.

http://ordo.info.pl/project/wysoko-wykwalifikowane-kadry-systemu-ochrony-zdrowia/


Uzyskanie Certyfikatu Audytora Wewnętrznego związane jest z dodatkowym kosztem w wysokości 300 zł, płatne na konto Firmy Certyfikującej w trakcie Studiów.

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-09-07

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-13

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1),
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów + kserokopia,
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony),
 • wydrukowane i podpisane zgłoszenie na szkolenie przysłane na maila po dokonaniu zapisu poprzez stronę: http://ordo.info.pl.

Dodatkowe informacje

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

PRS Certyfikacja - sektor ochrony zdrowia 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto