Narzędzia analityka finansowego (wycena, analiza finansowa, opłacalność) (edycja 1)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
17.11.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
5 000,00 zł
Kontakt
Agnieszka Łazikowska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

UWAGA! POZOSTAŁY 2 MIEJSCA. MAŁA GRUPA! Zajęcia warsztatowe!!

Uruchamiamy zapisy na edycję I. studiów pogłębiających i poszerzających wiedzę specjalistyczną. Daty zjazdów podane zostały poniżej

Jeśli chcesz zacząć pracować jako analityk finansowy, który będzie:

 • wspierał decyzje inwestycyjne poprzez wyceny spółek giełdowych / wchodzących na giełdę, bazując na metodach opartych o analizę fundamentalną,
 • przygotował / oceniał biznesplany na potrzeby pozyskania kapitału z rynków finansowych: od funduszy inwestycyjnych/ funduszy private equity/ venture capital, kapitału private placement docelowo lądującego na New Connect, z Catalyst lub docelowo z GPW,
 • zarządzał finansami przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu (startupami),
 • przygotowywał wnioski o kredyt/ dotacje
 • brał udział w ocenie opłacalności fuzji i przejęć,
 • przeprowadzał wyceny przedsiębiorstw prywatnych w transakcjach kupna - sprzedaży, aportów zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy na potrzeby postępowań spadkowych
 • dokonywał ocen efektywności finansowej projektów inwestycyjnych,
 • pracować w departamentach analitycznych funduszy inwestycyjnych, VC/PE, aniołów biznesu, firm doradztwa biznesowego,
 • pracować w działach oceny ryzyka kredytowego w bankach,
 • pracować w działach ewaluacyjnych instytucji przyznających dotacje
 • przygotowywać strategie rozwoju dla przedsiębiorstw, zwłaszcza podporządkowanych kreowaniu wartości dla właścicieli,
 • nadzorować spółki w ramach działów nadzoru właścicielskiego w grupach kapitałowych

W proponowanych tu Studiach Podyplomowych staramy się więdzę ekspercką uzupełnić kompetencjami miękkimi.

Wykładowcy to doskonali finansiści. Sprawdzeni w bojach praktycznych analitycy, specjaliści w danej wąskiej działce, ale też doświadczeni trenerzy. Pracujemy głównie na studiach przypadków. Ponad 1/3 zajęć to warsztaty komputerowe (Uwaga! wymagamy podstawowej znajomości Excela w stopniu pozwalającym na szybkie poruszaie się po arkuszach, edytowanie, pisanie formuł. Reszty będziemy się uczyć na zajęciach!

Wkrótce znajdą Państwo na tej stronie informacje m.in.:

 • o blokach tematycznych/przedmiotach,
 • osobach, które poprowadzą zajęcia,
 • warunkach formalnych i informacjach organizacyjnych.

Ruszamy od październka 2018!

Adresaci

Grupa docelowa: osoby, które chcą przeprowadzać analizy finansowe, od oceny opłacalności projektu inwestycyjnego do wycen (rekomendacji) spółek giełdowych.

Od słuchaczy oczekuję się, że będą posiadać doświadczenie zawodowe co najmniej roczne w obszarze rachunkowości, księgowości, controllingu, finansów, bankowości korporacyjnej/inwestycyjnej.

Nie jest to warunek przyjęcia na studia, lecz warunek wskazany do efektywnego studiowania.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 152 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Analiza sprawozdań finansowych 20
2. Sprawozdawczość finansowa 8
3. Ocena projektów inwestycyjnych – model finansowy, ocena efektywności 16
4. Wycena przedsiębiorstwa giełdowego 20
5. Wycena przedsiębiorstwa dla VC/PE/AB 8
6. Wycena nieruchomości 8
7. Wycena wartości niematerialnych i prawnych 8
8. Modele biznesowe i strategie przedsiębiorstw 8
9. Przekształcenia (M&A, restrukturyzacja, formy prawne) 16
10. Otoczenie przedsiębiorstwa (makro, branża) 8
11. MS Excel – zaawansowane narzędzia w pracy analityka finansowego 16
12. Kompetencje miękkie 16
13. Egzamin końcowy 0
RAZEM 152

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Z każdego bloku zajęć Słuchacze otrzymują wykaz pytań pomocniczych, poprzez które prowadzący zwracają uwagę na najbardziej istotną wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Egzamin jest ustny.

Organizacja studiów

Pozostałe informacje organizacyjne:

PLANOWANE DATY (na ten moment na 90% będą utrzymane)

2018-11-17 i 18

2018-12-08 i 09

2019-01-19 i 20

2019-02-09 i 10

2019-02-23 i 24

 • studia trwają 2 semestry,

 • zjazdy są z reguły co 2 tygodnie, w soboty i w niedziele;

 • zajęcia zazwyczaj trwają od 9 do 16:00 w blokach (2h dydaktyczne + 15 min. przerwa + 2h dydaktyczne + 30 min przerwa + 2h dydaktyczne + 15 min. przerwa + 2h dydaktyczne).

 • zajęcia rozpoczynają się w październiku/listopadzie i potrwają najpóźniej do czerwca 2019

 • studia kończą się egzaminem dyplomowym w połowie 2019 r.,

 • Uczestnicy Studium mogą korzystać z zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej oraz biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego,

 • Uwaga! na laboratoriach komputerowych (wskazane dni zjazdów) słuchacze mogą być poproszeni o zabranie swoich laptopów na warsztaty komputerowe.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość!

Kadra dydaktyczna

Wykładowcy to praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym, biznesowym i rozległą wiedzą teoretyczną. Wśród nich są pracownicy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jak i doświadczeni trenerzy, konsultanci oraz przedsiębiorcy, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień.

Krótkie informacje o trenerach:

mgr Maciej Bednarski - obszar: sprawozdawczość finansowa, współpraca z biegłym rewidentem, kreowanie obrazu finansowego firmy

Manager procesu R2R w jednym z wrocławskich BPO, odpowiedzialny za całość procesów R2R, sprawozdawczość finansową i konsolidację dla trzech Grup Kapitałowych notowanych na GPW o łącznych obrotach w wysokości (3) mld PLN i ok. 100 jednostek gospodarczych. Ponad 10 letnie doświadczenie we wdrażaniu MSSF dla klientów (w tym realizacja złożonych transakcji połączenia jednostek, IPO i doradztwo ad hoc dla CFO), rozwój i standaryzacja zasad rachunkowości. Reprezentujący CFO w kontaktach z zewnętrznymi audytorami, w tym także odpowiedzialny za proces wyboru audytorów, ścisła współpraca z działami finansowymi i relacjami inwestorskimi klientów w zakresie przygotowania odpowiedzi na zapytania od banków i inwestorów.

mgr Marcin Fakadej - kluczowe obszary: restrukturyzacja finansowa, współpraca z inwestorem finansowym, fuzje i przejęcia

Linkedin

Doświadczony Dyrektor Finansowy reprezentujący nowoczesne podejście do zarządzania finanasami tzw. CFO 2.0 (link; link. Członek zarządu sieci aptek Dr.Max, która stanowi część międzynarodowego holdingu operującego w Europie Środkowo-Wschodniej. Od ponad 9 lat jako Dyrektor Finansowy w branżach farmaceutycznej oraz IT. Wcześniej pracował dla jednej z największych amerykańskich korporacji Procter & Gamble. Doświadczony wykładowca, prowadzący zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym od 2004 roku. Uczestniczył jako wykładowca w m.in. w takich projektach jak "Kuźnia Kompetencji", czy elitarne Studium Podyplomowe "Zarządzanie wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda". Członek Rady Biznesu dla Kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

dr Mikołaj Klimczak obszar: analiza mikroekonomiczna, branże, rynki

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca przedsiębiorstw w zakresie analizy rynków, restrukturyzacji i modeli biznesowych. W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się szeroko pojętą mikroekonomią. Prowadzi wykłady z mikroekonomii, organizacji rynków i konkurencji i rynków produktów cyfrowych, również w języku angielskim (microeconomics , industrial organization, managerial economics, business in digital economy). Na studiach MBA prowadzi zajęcia z przedmiotu ekonomia zarządcza.

Od ukończenia studiów aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. W marcu 2010 roku został wybrany na członka zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu, którym pozostaje kolejną kadencję. Został powołany na członka Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której jest również jurorem.

W swojej pracy naukowej koncentruje się na tematyce związanej z mikroekonomią i ekonomią instytucjonalną – szczególnie zainteresowany jest funkcjonowaniem rynków i konkurencji w otoczeniu instytucjonalnym. Ostatnie jego badania dotyczą zagadnień ochrony konkurencji, w których szczególnie zainteresowany jest współzależnościami pomiędzy praktyką prowadzenia działalności gospodarczej a teorią ekonomii.

mgr Krzysztof Kolany obszar: makroekonomia

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Analityk rynków finansowych i gospodarki. Od ponad 10 lat publikuje na łamach Bankier.pl – największego polskiego portalu finansowo-ekonomicznego. Analizuje trendy makroekonomiczne i bada ich przełożenie na rynki finansowe. Specjalizuje się w rynkach metali szlachetnych oraz monitoruje politykę najważniejszych banków centralnych. Inwestor giełdowy z 15-letnim stażem. Jest laureatem prestiżowego konkursu im. W. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych w kategorii dziennikarstwa internetowego. W 2016 roku otrzymał także tytuł Herosa Rynku Kapitałowego przyznawany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

dr Beata Master obszar: kompetencje miękkie/interpersonalne dyrektora finansowego (kreatywność, sytuacje konfliktowe, radzenie sobie ze stresem, myślenie systemowe)

Linkedin

www.be-master.pl

doktor nauk społecznych, założycielka i prezes zarządu spółki BE-MASTER Sp. z o.o., założycielka i prezes zarządu Fundacji Pracownia Jutr, coach, tutor, superwizor, trener kompetencji interpersonalnych (certyfikat certyfikat EQF5), autorka kilkudziesięciu publikacji, programów, opracowań edukacyjnych i rozwojowych, strategii rozwoju, np. „Strategii działania i długookresowego finansowania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej centralno-wschodniego” (w tym: strategii finansowej, CSR, rozwoju kadr i personelu, modelu biznesowego organizacji), podręczników z zakresu mentoringu i tutoringu, np. „Narzędzia mentoringu. Podręcznik dla przyszłych mentorów dotyczący pracy z podopiecznymi nad IPKK z wykorzystaniem narzędzi mentoringu”.

Prowadzi autorskie szkolenia, warsztaty, wykłady, treningi rozwojowe, sesje dla osób indywidualnych, uczelni, firm, organizacji, instytucji publicznych od siedmiu lat (2000 godzin doświadczenia szkoleniowo-doradczego, m.in. w ramach Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense i ok. 400 godzin doświadczenia coachingowego i tutorskiego; współpraca z ponad 100 podmiotami).

Zdobywała praktyczne doświadczenie w obszarze biznesu, pracując przede wszystkim metodami projektowymi (koordynowanie projektów technologicznych, edukacyjnych, doradztwo w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla firm) w Funduszu Górnośląskim S.A, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Punkcie Informacyjnym Komisji Europejskiej Europe Direct, a także biorąc udział w międzynarodowych wydarzeniach, np. prezentując polska firmę na globalnym programie akceleracyjnym dla startupów w Izraelu, prowadząc wykłady na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw czy TEDxKatowice.

mgr Tomasz Mitoraj- obszar: modele biznesowe, strategie przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia

ekspert bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej i doradztwa strategicznego. Prowadził wiele transakcji z zakresu doradztwa transakcyjnego w procesach fuzji i przejęć zarówno dla polskich klientów (m.in. dla PGE, Newag, Energa, Zelmer, Marvipol, Budimex, Zetkama) oraz dla międzynarodowych inwestorów (m.in. GDF Suez, EDP, Ferrovial). Ponadto, posiada doświadczenie w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw (m.in. Granit Strzegom, Dr Irena Eris, Mostostal Warszawa), integracji pofuzyjnej i budowy strategii grup (m.in. PGE, Kamsoft, Grupa Zasada, Grupa Auto - Hit) oraz procesów doradztwa strategicznego, w tym przygotowywania strategii rynkowych, budowy skutecznej przewagi kompetencyjnej (FGiD Gliwice, Carbo Holding, Granit Strzegom). Do największych transakcji, które prowadził jako manager, warto zaliczyć:

 1. Nabycie aktywów wiatrowych przez PGE o wartości ponad 2 mld zł
 1. Sprzedaż polskich aktywów wiatrowych dla EDP o wartości około 400 mln EUR
 1. Zakup spółki Masterform przez Grupę Zetkama o wartości około 30 mln zł
 1. Pozyskanie inwestora dla Mostostal Puławy o wartości 63 mln zł
 1. Pozyskanie inwestora dla Flucar S.A. o wartości 42 mln zł

Przez pięć lat związany z Bankiem Zachodnim WBK, gdzie pracował w pionie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Warszawie. Specjalizacja branżowa to energetyka, przemysł oraz sektor motoryzacyjny. Autor kilku publikacji z zakresu rynków finansowych oraz fuzji i przejęć.

W BZWBK był również odpowiedzialny za proces wprowadzenia produktów doradztwa transakcyjnego i usług wprowadzania spółek na giełdę (IPO) do oferty bankowości korporacyjnej w poszczególnych makroregionach i szkolenia doradców w tym zakresie.

Dr Krzysztof Nowosielski - obszar: zastosowania MS Excel w finansach

strona uczelniana

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W ramach współpracy z praktyką gospodarczą zajmuje się opracowywaniem koncepcji i wdrażaniem rozwiązań controllingowych, w tym rachunku kosztów, budżetowania i raportowania zarządczego, a także narzędzi informatycznych wspierających realizację zadań controllingu.

Od 2006 działa aktywnie na rynku szkoleniowym prowadząc kursy controllingowe oraz warsztaty komputerowe dotyczące wykorzystania funkcji i narzędzi aplikacji MS Excel oraz zastosowania języka VBA w automatyzacji procesów controllingowych, na różnych poziomach zaawansowania.

Jest pomysłodawcą i kierownikiem studiów podyplomowych Controlling wspomagany komputerowo oraz MS Excel w controllingu dla zaawansowanych, organizowanych przez Wydziała Inżynieryjno-Ekonomiczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach szeroko rozumianego controllingu, zarządzaniu jakością oraz zarządzaniu procesami.

dr Marek Pauka - prowadzi zajęcia z analizy finansowej (w szczególności z analizy rachunku przepływów pieniężnych), wyceny przedsiębiorstw, finansowej oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, zarządzania wartością, rynków finansowych

strona uczelniana

Od 2001 roku doktorant i następnie pracownik Katedry Finansów, ukończył szkolenia dla trenerów biznesu (MODERATOR). Przeprowadza szkolenia otwarte i zamknięte oraz współpracuje z menedżerami w ramach indywidualnych konsultacji, a także prowadzi działalność doradczą w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw.

 1. Współtwórca i kierownik Studiów Podyplomowych "Zarządzanie wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda" (wycena przedsiębiorstw, ocena opłacalności projektów inwestycyjnych, pozyskiwanie kapitału),
 2. kierownik Studiów Podyplomowych "Finanse i Bankowość" (38 edycja! studia z finansów i bankowości dla osób z wykształceniem niefinansowym pracujących w instytucjach finansowych)
 3. oraz kierownik Studiów Podyplomowych "Dyrektor Finansowych (obecnie trwa rekrutacja na II edycję), oferta dla finansistów, którzy docelowo chcieliby w sposób nowoczesny kierować finansami firm)

Pomysłodawca i trener wielu kursów szkoleniowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy UE we Wrocławiu. Obecnie w ofercie 3 warsztaty komputerowe:

 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (warsztaty praktyczne),
 2. Finansowa ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem MS Excel,
 3. Rachunek przepływów pieniężnych – sporządzanie i analiza (kurs podstawowy).

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Marek Pauka, prof. UEW
Katedra Finansów
tel. 71 36 80 223
e-mail: marek.pauka@ue.wroc.pl
pok. 4, bud. A

Cena

5000 PLN

Opłatę (5.000,-) należy wnieść po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia, przed zajęciami.

Są 3 możliwe sposoby zapłaty:

I. 5000,- płatne jednorazowo przed pierwszymi zajęciami
II. 5000,- płatne w dwóch ratach po 2.500,- (na wniosek Studenta/ki, wg Regulaminu Studiów, wystarczy mail do Kierownika z informacją o skorzystaniu z tej opcji)
III. 5000,- + 15 za każdą kolejną ratę powyżej dwóch, maksymalnie 8 (*Proszę tylko o maila z propozycją terminów płatności i kwot!* M. Pauka), np. przy 5 ratach 2x 1000,00 i 3x 1015,00)

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-11-16

Termin uruchomienia studiów: 2018-11-17

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (wygeneruje się w systemie)
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1, (wygeneruje się w systemie))
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3, wygeneruje się w systemie)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA, tłumaczenie przysięgłe dyplomu.

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto