Koordynator kontroli zarządczej w sektorze publicznym (Kontrola zarządcza w praktyce! Certyfikat Koordynatora Kontroli Zarządczej (1 edycja)

online__24_


Semestr zimowy 2016/2017, letni 2016/2017

Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
3 990,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Trwa rekrutacja do nowej grupy, która zaczyna studia w semestrze zimowym w październiku 2016 r. (decyduje kolejność zgłoszeń) Są jeszcze wolne miejsca. Rekrutacja trwa do 12 września 2016 r. (poprzez formularz zgłoszeniowy na dole strony)

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.

Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

Korzyści:

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych i innych instytucjach sektora finansów publicznych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który jest jedną z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce
 2. Certyfikat Koordynatora Kontroli Zarządczej
 3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html
 4. Wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA
 5. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html

Adresaci

Studia są dedykowane przede wszystkim dla:

 • Pracowników administracji publicznej
 • Osób odpowiedzialnych za skuteczne projektowanie, wdrażanie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej
 • Osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym
 • Audytorów wewnętrznych

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 200 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej 8
2. Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej 24
3. Środowisko kontroli zarządczej 16
4. Zarządzanie ryzykiem w organizacji 32
5. Zamówienia publiczne 16
6. Rachunkowość finansowa i zarządcza 16
7. Mechanizmy kontroli systemów informatycznych 24
8. Informacja i komunikacja 16
9. Audyt wewnętrzny w organizacji. 16
10. Systemy zarządzania jakością 16
11. Wykrywanie oszustw i nadużyć 8
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (min. 80%)
 • Egzamin

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele średnio co 2-3 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Komandorska 118/120).

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą:

 • wybitni specjaliści i doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu praktykujący audytorzy wewnętrzni, posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje (m.in. CIA)
 • eksperci PIKW
 • biegli rewidenci
 • doświadczeni eksperci

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

3990 PLN

Można rozłożyć płatność na 4 raty lub nawet na 8 rat

Kontakt i zapisy

 • mgr Monika Stańczyk
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • tel. 71 36 80 452
 • pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów:

 • Monika Stańczyk
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów pod nr tel.: 607 440 204

Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na dole strony

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni:
 • Dodatkowo wymagane:
 • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • -apostille
 • -tłumaczenia apostille

Dodatkowe informacje

Szczegółowy program:

Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej

 • Definicja systemu kontroli zarządczej wg Ministerstwa Finansów
 • Standardy kontroli zarządczej wg Ministerstwa Finansów
 • Znaczenie skutecznej kontroli zarządczej dla prawidłowego zarządzania organizacją
 • Podstawowe modele kontroli zarządczej i wewnętrznej w administracji i sektorze prywatnym

Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej

 • Mierniki oceny zarzadzania ryzykiem
 • Mierniki oceny mechanizmów kontroli
 • Mierniki oceny informacji i komunikacji
 • Monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej
 • Szczegółowe zadania oraz kanały komunikacyjne koordynatora ds. kontroli zarządczej

Środowisko kontroli zarządczej

 • Pojęcie i znaczenie środowiska wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej
 • Pojęcie i znaczenie elementów środowiska wewnętrznego
 • Etyka w organizacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (stanowiska kluczowe i wrażliwe)
 • Definiowanie procesów i znaczenie podziału kompetencji w organizacji
 • Stanowiska wrażliwe
 • Rola zarządu

Zarządzanie ryzykiem w organizacji

 • Znaczenie ustanowienia celów i procesów
 • Pojęcie ryzyka strategicznego i operacyjnego
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Techniki Identyfikacji ryzyka
 • Kategoryzacja ryzyka
 • Metody pomiaru ryzyka - metody ilościowe i jakościowe, narzędzia IT i dokumentacja – rejestry ryzyka,
 • Określenie poziomu nietolerancji ryzyka
 • Uszeregowanie ryzyk
 • Określenie sposobu reakcji na ryzyka
 • Sporządzenie szczegółowego planu reagowania na ryzyka
 • Monitorowanie ryzyk
 • Proces zarządzania ryzykiem – uczestnicy i ich role
 • Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na ryzyko

Zamówienia publiczne

 • Podstawowe pojęcia i definicje
 • Przygotowanie postępowania
 • Realizacja postępowania o zamówieniu publicznym
 • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
 • Postępowanie protestacyjno-odwoławcze
 • Kontrola zamówień publicznych

Rachunkowość finansowa i zarządcza

 • Struktura bilansu przedsiębiorstwa
 • Struktura rachunku wyników kosztów
 • Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
 • Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
 • Cele i zasady sprawozdawczości, sprawozdawczość obowiązkowa
 • Metody rachunkowości zarządczej

Mechanizmy kontroli systemów informatycznych

 • Organizacja funkcjonowania obszaru IT (ITIL,)
 • Efektywność kontroli ogólnych w obszarze IT (IT General Controls)
 • Efektywność kontroli szczególnych w obszarze IT(application controls)
 • Zarządzanie Ciągłością Działania (BCM)
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji (ISO 2700X)
 • Ochrona danych osobowych

Informacja i komunikacja

 • Organizacja komunikacji wewnętrznej w organizacji
 • Komunikacja zewnętrzna
 • Zarządzanie wiedzą
 • Psychologia w komunikacji
 • Public relations

Audyt wewnętrzny w organizacji

 • Standardy audytu wewnętrznego (IIA)
 • Realizacja audytu wewnętrznego – techniki i metody pracy
 • Raportowanie wyników audytu
 • Okresowe oceny jakości audytu wewnętrznego
 • Relacje z klientami audytu, zarządem i komitetem audytu

Systemy zarządzania jakością

 • Ewolucja definicji jakości
 • Jak wdrażać zmiany w organizacji
 • Podejście procesowe
 • 8 zasad zarządzania jakością a normy serii ISO 9000
 • Zarządzanie wg ISO 9000 jako narzędzie wprowadzania porządku organizacyjnego
 • Zasady wdrażania systemu zarządzania jakością w organizacji
 • Inne modele zarządzania jakością
 • Norma PN EN ISO 9001:2009
 • Cel certyfikacji systemu
 • ISO, COSO, KZ – podobieństwa, różnice, współzależności

Wykrywanie oszustw i nadużyć

 • Pojęcie nadużycia i oszustwa – aspekty prawne
 • Metody zapobiegania powstawaniu nadużyć
 • Techniki wykrywania oszustw i nadużyć, postępowanie w organizacji po ujawnieniu nadużycia lub oszustwa
 • Działania antykorupcyjne

pikw
Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto