Audyt wewnętrzny w administracji i w przedsiębiorstwach (Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW) (1 edycja)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2016/2017, letni 2016/2017

Data uruchomienia
15.10.2016 r.
Studia uruchomione
Cena
3 990,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

GWARANCJA URUCHOMIENIA – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Trwa rekrutacja do nowej grupy, która zaczyna studia w semestrze zimowym w październiku 2016 r. (decyduje kolejność zgłoszeń) Są jeszcze wolne miejsca. Rekrutacja trwa do 30 września 2016 r. (poprzez formularz zgłoszeniowy na dole strony)

Przekazujemy konkretną wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy audytora oraz w komórkach związanych z kontrolą zarówno w sektorze publicznym, jak i w różnych firmach. Uniwersytet ma wieloletnie doświadczenie i współpracuje z najlepszymi ekspertami w Polsce. Nasz dyplom jest powszechnie uznawany i uprawnia do wykonywania zawodu audytora bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów. Nasze studia są specjalnie sprofilowane pod katem wymagań pracowników rożnych instytucji.

ZASADNICZĄ ROLĘ na naszych studiach odgrywają zajęcia praktyczne z planowania i wykonywania zadań audytowych, rachunkowości i finansów, systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania.

Znaczna cześć zajęć ma charakter bardzo praktyczny i ćwiczeniowy

Celem studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny w administracji i w przedsiębiorstwach” jest przekazanie praktycznej i nowoczesnej wiedzy na temat szerokiego spektrum zagadnień dotyczących audytu wewnętrznego oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania kontroli. Celem studium jest również wykształcenie określonych umiejętności, które pozwolą absolwentom na w pełni profesjonalną realizację zadań w działach audytu wewnętrznego w różnych jednostkach. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym.

Absolwent studiów będzie umiał:

 • identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym sprawdzać, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane;
 • dokonywać opisów procesów,
 • gromadzić dokumentację i informacje dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej;
 • identyfikować oraz oceniać ryzyko w procesach oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia;
 • dokonywać wstępnego przeglądu procesów;
 • przygotować plan audytu;
 • przeprowadzać audyt (wykonywać czynności sprawdzające);
 • opracować wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
 • sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych zadań audytowych;
 • nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który jest jedną z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce
 2. Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW
 3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html
 4. Wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA
 5. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html

UWAGA ! Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe. Obejmuje treści wymagane na międzynarodowych egzaminach kwalifikacyjnych CGAP oraz CIA.

Ponadto słuchacze studiów „Audyt wewnętrzny w administracji w przedsiębiorstwach” uzyskają korzyści:

 • bardzo starannie opracowany program studiów, który obejmuje niezbędne dla audytora wewnętrznego kompendium wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w praktyce biznesowej
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ponieważ wiedza uzyskana w trakcie studiów umożliwi zwiększenie swoich kompetencji a tym samym przez to umocnienie pozycji zawodowej
 • zespół wykładowców, którymi są doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy i eksperci PIKW w zakresie audytu wewnętrznego, posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje
 • możliwości nawiązania wielu kontaktów, w szczególności cennych z punktu widzenia rozwoju kariery

Zgodnie z Ustawą o finansach... (art. 286) audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych i ukończenie studiów podyplomowych "Audyt wewnętrzny w administracji i w przedsiębiorstwach" na tym wydziale uprawnia do skorzystania z możliwości zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu audytora bez konieczności przystępowania do jakichkolwiek egzaminów.

Adresaci

Audytorzy wewnętrzni, osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym, a także osoby, które swoją zawodową karierę wiążą z tą dziedziną działalności.

Program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom, które ubiegają się o pracę na stanowiskach w działach audytu wewnętrznego. W związku z tym studium podyplomowe jest skierowane do osób, które na co dzień współpracują z komórkami audytu wewnętrznego oraz tych osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

Studia dają zarówno wiedzę, jak też praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu audytora. Program jest skonstruowany zgodnie z wymaganiami kwalifikacji zawodowych audytorów (CIA, CGAP).

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Analiza ryzyka i planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym 16
2. Audyt informatyczny 16
3. Audyt zamówień publicznych 16
4. Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego 8
5. Metody próbkowania w audycie 8
6. Metodyka pracy audytora wewnętrznego 24
7. Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyki audytora wewnętrznego 8
8. Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska 16
9. Podstawy prawa podatkowego 16
10. Podstawy prawa spółek 8
11. Podstawy rachunku kosztów 8
12. Rachunkowość finansowa 8
13. Rachunkowość podatkowa 8
14. Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej 8
15. Podstawy rachunkowości zarządczej 8
16. Warsztaty praktyczne – wykonywanie audytu 16
17. Egzamin końcowy 0
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (min. 80%)
 • Egzamin

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele średnio co 2-3 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Komandorska 118/120).

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą:

 • wybitni specjaliści i doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu praktykujący audytorzy wewnętrzni, posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje (m.in. CIA)
 • eksperci PIKW
 • biegli rewidenci
 • doświadczeni eksperci

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

3990 PLN

Można rozłożyć płatność na 4 raty lub nawet na 8 rat

Kontakt i zapisy

 • mgr Monika Stańczyk
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • tel. 71 36 80 452
 • pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów:

 • Monika Stańczyk
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów pod nr tel.: 607 440 204

Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na dole strony

Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2016-10-15

Wymagane dokumenty

 • - podanie o przyjęcie na studia
 • - formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • - oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • - odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • - kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni:
 • Dodatkowo wymagane:
 • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • -apostille
 • -tłumaczenia apostille

Dodatkowe informacje

Szczegółowy program

Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej

Uregulowania, zalecenia i wytyczne dotyczące systemu kontroli zarządczej na podstawie COSO

Zasady wdrożenia audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Kontrola zarządcza, jako narzędzie zarządzania organizacją

Zadania kierownictwa w utrzymaniu systemu kontroli zarządczej

Zadania komórek kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego

Elementy zarządzania przedsiębiorstwem: analiza strukturalna, analiza branż i rynków, otoczenie firmy i decyzje strategiczne, struktura organizacyjna i efektywność

Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego

Definicja audytu wewnętrznego i podstawowe pojęcia

Standardy IIA – standardy atrybutów

Standardy IIA – standardy działania

Standardy IIA – standardy wdrożenia

Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyki audytora wewnętrznego

Zasady ogólne audytu wewnętrznego

Reguły postępowania audytora wewnętrznego

Postępowanie i relacje pomiędzy audytorami wewnętrznymi

Konflikt interesów

Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym/kontrolnym

Komunikacja interpersonalna

Umiejętność prowadzenia rozmów

Komunikacja poznawcza

Wykrywanie kłamstw

Rozmowa właściwa

Asertywność

Rachunkowość finansowa

Istota, zakres i zasady rachunkowości

Rachunkowość w systemie informacyjnym podmiotu

Podstawowe definicje, funkcje i elementy składowe rachunkowości

Założenia koncepcyjne i cechy jakościowe sprawozdań finansowych

Harmonizacja rachunkowości na świecie

Zasoby majątkowe i źródła pochodzenia majątku, bilans oraz rachunek zysków i strat

Zdarzenia gospodarcze, dokumentowanie i ewidencja

Pojecie zdarzeń gospodarczych i ich wpływ na bilans

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kategorie cen stosowanych w rachunkowości

Polityka (zasady) rachunkowości

Inwentaryzacja

Podstawy ewidencji

Metodyka pracy audytora wewnętrznego

Fazy zadania audytowego i program audytu

Zadania zapewniające a doradcze

Rodzaje technik przeprowadzania zadania audytowego:

Przegląd dokumentacji

Wywiady

Obserwacje

Inspekcje/oględziny

Wykorzystanie analizy graficznej

Potwierdzenia

Dokumenty robocze i ich cechy

Kwestionariusze samooceny

Listy kontrolne

Arkusze ustaleń

Akta audytu

Sprawozdanie z zadania audytowego

Rodzaje sprawozdań

Elementy sprawozdania z audytu

Tryb uzgadniania i odbiorcy.

Monitorowanie zaleceń

Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej

Rachunkowość źródłem informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Rachunkowość finansowa i zarządcza

Pojęcie kosztów, ich klasyfikacja i zasady wyceny

Istota, klasyfikacje i funkcje rachunku kosztów

Podstawy modelowe rachunku kosztów

Zasady ewidencji kosztów działalności operacyjnej

Istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów

Rachunek kosztów zmiennych a ustalanie wyniku finansowego.

Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów

Rachunek kosztów działań

Rachunek kosztów zmiennych a rachunek kosztów pełnych; standaryzacja kosztów

Analiza koszt - wielkość sprzedaży - zysk

Analiza ryzyka i planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym

Polskie i wspólnotowe przepisy prawne regulujące zagadnienie analizy ryzyka. Standardy analizy ryzyka.

Identyfikacja ryzyka

Metody i techniki pomiaru ryzyka

Analiza i zarządzanie ryzykiem

Formalne regulacje dotyczące planowania w audycie wewnętrznym

Planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym

Roczny plan audytu

Planowanie zadania, jako jedna z faz realizacji zadania audytowego

Podstawy prawa podatkowego

Zagadnienia ogólne

podatek i system podatkowy

funkcje podatków

klasyfikacja podatków

struktura podatków

podmioty prawa podatkowego

źródła prawa podatkowego

Podstawowe zagadnienia z zakresu zobowiązań podatkowych

kontrola biznesowa

powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych

terminy płatności

zaległość podatkowa i nadpłata

deklaracje i informacje podatkowe, korekta deklaracji

rachunki

Postępowanie podatkowe

zasady podatkowe

wszczęcie postępowania podatkowego

dowody

decyzje i tryb odwoławczy

Procedury kontrolne

czynności sprawdzające

kontrola podatkowa i skarbowa

Podstawowe zagadnienia dotyczące podatków bezpośrednich i pośrednich oraz kosztowych występujących w polskim systemie podatkowym

Rachunkowość podatkowa

Prawo bilansowe a prawo podatkowe

Relacje między wynikiem rachunkowym a wynikiem podatkowym

Ustalanie wyniku rachunkowego

Elementy kształtujące wynik podatkowy

Przychody podatkowe a przychody rachunkowe

Koszty podatkowe a koszty rachunkowe

Podatek odroczony

Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska

Istota i rodzaje przestępstw gospodarczych

definicje oszustw i przestępstw gospodarczych

podział nadużyć gospodarczych

przestępczość gospodarcza w Polsce i na świecie

Wykrywanie przestępstw gospodarczych

obowiązek wykrywania oszustw a cel badania rocznych sprawozdań finansowych

audyt śledczy

rola audytora w zakresie dotyczącym oszustw finansowych

Procedury wykrywania i badania przestępstw gospodarczych przez biegłego rewidenta

szacowanie ryzyka popełnienia przestępstw gospodarczych

miejsce kontroli wewnętrznej w ocenie możliwości popełnienia nadużyć

dokumentowanie nadużyć gospodarczych

tryb postępowania w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa gospodarczego

Oszustwa finansowe w polskiej praktyce gospodarczej- studium przypadków

Model postępowania audytora w zakresie wykrywania przestępstw gospodarczych

syntetyczny model postępowania

szczegółowe techniki wykrywania:

defraudacji składników majątku

fałszowania sprawozdawczości finansowej

korupcji oraz „prania brudnych pieniędzy”

Podstawy prawa spółek

Podstawowe pojęcia prawa handlowego

Rodzaje spółek

Powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych

Audyt informatyczny

Cele audytu informatycznego.

Standardy audytu informatycznego.

Kodeks Etyki zawodowej audytora IT.

Techniki komputerowego wspomagania audytu IT (CAATs)

Metody próbkowania w audycie

Metody statystyczne.

Metody niestatystyczne

Standardy doboru próby

Techniki doboru próby

Wnioskowanie oraz interpretacja wyników

Sprawozdawczość finansowa

Struktura sprawozdań finansowych

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Audyt zamówień publicznych

Podstawowe akty prawne dotyczące zamówień publicznych

Zasady udzielania zamówień publicznych

Tryby udzielania zamówień publicznych

Kontrola udzielania zamówień publicznych

Warsztaty praktyczne – wykonywanie audytu

Planowanie zadania Audytowego.

Fazy audytu.

Wykorzystanie narzędzi audytora (LPP, KKW, KS, testy)

Raport z audytu wewnętrznego

pikw

EKSPERCI, KTÓRZY PROWADZĄ ZAJĘCIA NA STUDIACH

Bartłomiej NITA – profesor nadzwyczajny w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest kierownikiem Katedry Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej oraz Prorektorem ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego. Studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick w Irlandii. Współpracuje z firmą konsultingową, gdzie zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jest autorem wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji a także wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. W praktyce projektuje systemy controllingu, kontroli zarządczej, rachunkowości i zarządzania finansami. Jest ponadto trenerem biznesu, który z pasją i zaangażowaniem przedstawia złożone problemy w jasny i zrozumiały sposób. W celu podnoszenia swoich kompetencji szkoleniowych ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów. Wykłada na studiach MBA oraz gościnnie na uczelniach za granicą. Opublikował ponad 100 pozycji naukowych z zakresu, w którym prowadzi działalność doradczą i szkoleniową.

Magdalena Burda CGAP, MBA – menedżer, wieloletni audytor wewnętrzny w jednostkach samorządowych oraz audytor zewnętrzny, uprawnienia: Certified Government Auditing Professional CGAP, zdany egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną Ministra Finansów. Absolwentka MBA Franklin University Columbus Ohio i Wyższa Szkoła Bankowa. Ponadto, ukończone studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z zakresu audytu wewnętrznego, uczestnik wielu szkoleń Ernst & Young Academy of Business, w tym przygotowujących do egzaminu CIA oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu we współpracy z Mandarine Project Partners z zakresu Zarządzania Projektami. Praktyk oraz autor wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w ponad 5 wyższych uczelniach w Polsce w tym m.in. Akademii Finansów w Warszawie, Akademii Krakowskiej, Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz kilkunastoletnia praktyka zaowocowały wysoko ocenianymi ankietami z przeprowadzonych szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.

Adam Bela - Obecnie audytor wewnętrzny w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim. Nieprzerwanie w audycie od 2003 roku. Wykładowca i szkoleniowiec PIKW od 2005 roku w zakresie audytu, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz systemu COSO. Wdraża praktycznie kontrolę zarządczą w wieku jednostkach sektora finansów publicznych. Współautor książki „Oszustwa finansowe – podręcznik dla audytora”, Warszawa 2005. Autor publikacji „Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce” PIKW, Warszawa 2011. Bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu oszustw finansowych, audytu i analizy ryzyka. Duże doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi. Członek Stowarzyszenia ACFE Polska.

Adam Chwalisz CGAP, CFE - Dyrektor Biura Kontroli w Spółce Akcyjnej. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych. Zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Foundation. Prawnik, ukończone studia podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Doświadczony trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Realizacja audytów zleconych w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej w organizacjach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Współpracował m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej.

Elżbieta Garczarek CFE, CICA, - Zaświadczenie Ministra Finansów, certyfikat CBA, wieloletni praktyk, audytor wewnętrzny. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w kontroli i audycie. Wykładowca na licznych kursach i szkoleniach w zakresie finansów publicznych, audytu i kontroli, kontroli zarządczej. Wykładowca na Studiach podyplomowych w zakresie audytu, kontroli, kontroli zarządczej, finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Autorka wielu publikacji z problematyki finansów publicznych, kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego, rachunkowości budżetowej.

Rafał Krzemień - Magister Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, bankowości i finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz zastosowania psychologii i socjologii w zarządzaniu potencjałem ludzkim w Międzynarodowej Szkole Menedżerów. Doświadczony i certyfikowany audytor (zaświadczenie Ministerstwa o złożeniu egzaminu na audytora wewnętrznego z wynikiem pozytywnym). Praktyk - brał udział i zarządzał szeregiem zadań zapewniających i doradczych, wieloletni Prezes spółek prawa handlowego. Doświadczony nauczyciel akademicki kilkunastu uczelni wyższych w Polsce, wykładowca i trener licznych seminariów, kursów i szkoleń, znakomicie oceniany przez słuchaczy i organizatorów edukacji. Autor publikacji z zakresu audytu i kontroli: Funkcja i pojęcie kontroli wewnętrznej w Polsce i Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski w okresie dostosowywania polskiego prawa oraz Audyt wewnętrzny w pytaniach
i odpowiedziach – komentarze, Infoaudit, Warszawa 2004, Audyt wewnętrzny – Testy i zadania, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005

Piotr Welenc - CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA. Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. W latach 2009-2012 Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS i audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 6 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 3 lata w Zespole ds. Zarządzania Strategicznego. Jest współautorem pierwszej „Strategii Zarządzania Narodowym Bankiem Polskim”. Pracował na rzecz Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych z ramienia NBP. Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarzadzania ryzykiem. Od 2003 roku jest prelegentem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów najpierw GINB, a następnie UKNF oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach tematycznych dot. zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Audytor wewnętrzny i informatyczny, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX). Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Współpracownik PKF Polska S.A. Członek Zarządu ISACA Katowice. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Certyfikowany compliance oficer. Współautor w Wolters Kluwer S.A. systemów IT do obsługi procesów GRC w spółkach giełdowych oraz oprogramowania wspierającego dostosowanie spółek giełdowych do MAR. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto