Zarządzanie Międzynarodowe (we współpracy z firmą R. Bosch)

Semestr zimowy 2016/2017, letni 2016/2017

Rekrutacja do
16.10.2016 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
22.10.2016 r.
Studia uruchomione
Cena
4 600,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów, jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy o zarządzaniu przedsiębiorstwem w otoczeniu globalnym oraz zaprezentowanie najlepszych praktyk w wybranych obszarach funkcjonalnych korporacji międzynarodowych przy współpracy z firmą R.Bosch. Podczas dwóch semestrów słuchacze Studium dowiedzą się m.in.: a) jak organizować działalność przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych od strony strategicznej, technicznej, marketingowej i prawnej, w tym: -z jakich narzędzi i technik korzystać przy prowadzeniu handlu zagranicznego, -jak tworzyć i wdrażać strategiczne i marketingowe plany ekspansji na rynki zagraniczne, -jakiego typu regulacje prawne obowiązują przedsiębiorstwo prowadzące międzynarodową działalność gospodarczą. b) jaka jest rola różnic kulturowych w biznesie globalnym i jakie są strategie kulturowe firm międzynarodowych, c) w jaki sposób zarządzać finansami w przedsiębiorstwie uczestniczącym w wymianie międzynarodowej, d) jak zarządzać pracownikami reprezentującymi różne narodowości i kultury.

Adresaci

Studia adresowane są do: • osób planujących ekspansję zagraniczną swej działalności gospodarczej, • osób zarządzających różnymi obszarami w korporacjach międzynarodowych (HR, finanse, logistyka, marketing), • konsultantów i doradców biznesu międzynarodowego, • osób zarządzających wielokulturowymi zespołami pracowniczymi, • osób planujących pracę za granicą w roli ekspatriantów.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 165 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej 3
2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 3
3. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw międzynarodowych 4
4. Warsztat różnorodności kulturowej 4
5. Rola kultury narodowej w intrenacjonalizacji przedsiębiorstw 4
6. Korporacje transnarodowe z rynków wschodzących 4
7. Fuzje i przejęcia –procedury i przygotowanie 4
8. Przebieg i realizacja fuzji-warsztat z praktykiem 8
9. Kontynentalne modele i strategie zarządzania (model azjatycki, amerykański, europejski) 10
10. Współpraca z Azjatami-warsztat z praktykiem 6
11. Handel zagraniczny 6
12. Bezpośrednie i pośrednie inwestycje zagraniczne 6
13. Praktyczne aspekty handlu zagranicznego- warsztat z praktykiem 4
14. Logistyka i transport międzynarodowy 8
15. Zarządzanie łańcuchami i sieciami dostaw 4
16. Doświadczenia firm spedycyjnych i transportowych –warsztat z praktykiem 4
17. Inwestycje na rynkach międzynarodowych 5
18. Analiza ryzyka międzynarodowego 4
19. Międzynarodowe instrumenty finansowe 5
20. Badanie rynku i poszukiwanie partnera zagranicznego 4
21. Strategie marketingowe przedsiębiorstw międzynarodowych 4
22. Kreowanie marki produktowej i korporacyjnej -warsztat 4
23. Marketing międzynarodowy w praktyce-warsztat z praktykiem 4
24. Dobór kadr do firmy międzynarodowej- warsztat 4
25. Rozwój kariery międzynarodowej- Development Centre -warsztat prowadzony przez pracowników R.Bosch 8
26. Managing people in global corporation-wykład gościnny w j.angielskim 4
27. Ekspatriacja-od planowania do powrotu z misji zagranicznej 5
28. Profil kwalifikacyjny menedżera międzynarodowego 3
29. Szkolenia międzykulturowe 8
30. Negocjacje z partnerem zagranicznym-warsztat 5
31. Protokół dyplomatyczny-warsztat 5
32. Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich 6
33. Egzamin 5
RAZEM 165

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru w wyznaczonym terminie. Dodatkowym warunkiem zaliczenia studiów będzie udział w zajęciach na poziomie nie niższym niż 75% czasu zajęć.

Organizacja studiów

Organizatorem studiów jest Katedra Zarządzania Kadrami Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, prezentacji, ćwiczeń grupowych, prac projektowych, case study oraz warsztatów i sesji interaktywnych. Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym przez 2 semestry w ilości 165 godz.

Kadra dydaktyczna

• wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego z bogatym dorobkiem naukowym, jak również posiadający doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej i konsultingowej dla firm międzynarodowych, • menedżerowie i pracownicy firm międzynarodowych współpracujący z Katedrą, • przedstawiciele firm szkoleniowych i konsultingowych wspierających funkcjonowanie firm międzynarodowych w obszarze prawnym, finansowym i personalnym, • profesorowie renomowanych uczelni europejskich współpracujących z Katedrą, którzy poprowadzą wykłady gościnne w j.angielskim.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Sylwia Przytuła, prof. UE
Katedra Zarządzania Kadrami
tel. 71 36 80 671
e-mail: s_przytula@wp.pl
pok. 820, bud. Z

Cena

4600 PLN

Nie ma wpisowego. Istnieje możliwość zapłaty w 2 ratach.Pierwsza rata (2300zł)do 12.10.2016,druga rata (2300zł) do 01.02.2017.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów i podaniu terminu, kwoty i konta do dokonania wpłaty. Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Dodatkowe informacje na temat studium: dr hab. Sylwia Przytuła email: s_przytula@wp.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2016-10-16

Termin uruchomienia studiów: 2016-10-22

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 2 zdjęcia – mały format, jak do dowodu lub paszportu
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Dodatkowe informacje

Kadra wykładowców:

Sylwia Przytuła – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze i naukowe to międzynarodowa kadra menedżerska oraz różnice kulturowe w zarządzaniu globalnym oraz psychologia zarządzania. Członek SIETAR Polska(Society for Intercultural Education, Training and Research). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim (m.in.Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce, CeDeWu, 2014; Międzynarodowa kadra menedżerska, UE Wrocław, 2011).Wykłada w języku polskim i angielskim. Uczestniczka wielu staży zagranicznych (m.in. International College Program, Orlando, USA i DCU-Dublin City University) oraz licznych wizyt studyjnych dla wykładowców, m.in. w Erasmus University (Holandia), Aalborg University (Dania) oraz University of Cagliari (Sardynia), ESCIP School of International Business (Francja), Malta University, University of Malaga (Hiszpania), Porto University (Portugalia).

Marzena Stor-doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister lingwistyki stosowanej oraz magister filologii angielskiej. Studiowała w Polsce i USA. Obecnie profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Zarządzania Kadrami na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorka około 90 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, wykonawca i kierownik ponad 20 projektów badawczych, w tym międzynarodowych. Uczestniczyła w wielu zagranicznych konferencjach naukowych z dziedziny International Human Resources Management. Zainteresowania naukowo-badawcze to: międzynarodowe i międzykulturowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, korporacje transnarodowe, komunikacja interpersonalna w biznesie, strategie ZZL, zarządzanie zespołami międzynarodowymi. Wykłada w języku polskim i angielskim. Prowadziła też zajęcia w języku angielskim dla tłumaczy języka angielskiego na studiach podyplomowych w zakresie tłumaczeń ekonomiczno-prawnych w ramach różnych programów Unii Europejskiej.

Susanne Rank-Professor of Human Resources Management and Change Management at University of Applied Sciences of Mainz at graduate and undergraduate level. She studied Psychology and Business Administration at University of Erlangen where she graduated in Psychology” in 1993 and got her Dr. phil. (Ph. d. equivalent) in 1997. From 1993-1997 Prof. Dr. Rank worked as researcher in DFG-projects about social cognition at the University of Mannheim. During this time, as a trainer, she run soft-skills training for the IHK Darmstadt, VHS Karlsruhe and Barmer Ersatzkasse. Since 1997 she worked as in-house HR consultant at SAP AG within the global Human Resources Development department where she ran a project-team lead implementation of global Employee Survey and Performance Management System. From 2001-2004 she worked as Senior Business Consultant at the Corp. Organizational Development and also as Change Manager at international SAP internal strategic change projects as well as at external customer projects.From 2003-2004 she lived in Mexico-City to lead a Change Management team within a SAP software implementation project at a Mexican oil & gas company. Since 2004, she has been Professor for Business Administration and Human Resources Management at University of Applied Mainz. In 2006 she had a visiting professorship at Coastal University / USA. Several publications focus on social psychology, strategic HR Management and Change Management.

Bartłomiej Nita jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick w Irlandii. Współpracuje z firmą konsultingową, gdzie zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jest autorem wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji a także wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. W praktyce projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Jest ponadto wybitnym trenerem biznesu, który z pasją i zaangażowaniem przedstawia złożone problemy w jasny i zrozumiały sposób. Ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów. Prowadził szkolenia otwarte i zamknięte dla kilkunastu polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, m.in. Telekomunikacja Polska, Metsa Tissue, Axel Springer, Latex, POCH Polskie Odczynniki Chemiczne, Martifer, GDDKiA, KGHM Polska Miedź S.A. Przeprowadził ok. 100 szkoleń otwartych w języku polskim i angielskim.Wykłada na studiach MBA we Wrocławiu i w Warszawie (m.in. w Szkole Biznesu prowadzonej przez prof. W. Orłowskiego, byłego doradcy Prezydenta RP) oraz gościnnie na uczelniach za granicą. Opublikował ponad 100 pozycji naukowych z zakresu, w którym prowadzi działalność doradczą i szkoleniową.

Mirosława Pluta – Olearnik, profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik Instytutu Marketingu (Katedra Podstaw Marketingu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalista w zakresie zarządzania i marketingu usług na rynku krajowym i zagranicznym. Wykładowca przedmiotów z zakresu współczesnego marketingu, promotor licznych prac dyplomowych i doktorskich. Kierownik grantów badawczych, współpracuje z praktyką gospodarczą jako ekspert i wykładowca na studiach podyplomowych i MBA. Autorka ponad 100 publikacji naukowych z zakresu zarządzania i marketingu, w tym książek: Marketing usług (PWE,1994), Marketing usług bankowych (PWE,1999), Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego (PWE, 2006), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem (Difin, 2009). W ostatnich latach prowadzi badania nad marketingiem międzynarodowym przedsiębiorstw, opublikowane m.in. w książce „Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji” (PWE, 2013). Członek Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, oddział we Wrocławiu; członek Rady Programowej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu (PNTM), ekspert Polskiej Izby Przemysłu Targowego w Poznaniu.

Monika Chutnik-dyrektor zarządzająca firmy ETTA, wspierającej Klientów w zarządzaniu różnorodnością kulturową i wiekową, a także w rozwijaniu kom-petencji menedżerskich. Wcześniej HR Konsultant w Nokia Siemens Networks oraz Konsultant ds. Szkoleń i Rozwoju Pracowników w regionie Europy (EMEA) w Hewlett-Packard. Honorowy członek SIETAR Polska (Society for Intercultural Education, Training, and Re-search). Certyfikowany konsultant w zakresie diagnozy i wsparcia współpracy wirtualnych zespołów - Virtual Performance Assessment®, diagnozy indywidualnej efektywności międzykulturowej - Intercultural Readiness Check, profilu preferowanego stylu zachowania wg Extended DISC® oraz Profilor® (ocena 360). Konsultant Diversity Icebreaker™. Doradca CSR (Corporate Social Responsibility) w bazie PARP. Współautorka programu pierwszej w Polsce szkoły trenerów międzykulturowych, InterCultural Trainer Program. Prowadziła szkolenia dla klientów korporacyjnych w czternastu różnych krajach oraz wirtualnie dla grup z całego świata

Vincent Cassar BA(Hons)., MSc(Wales)., PhD(Lond)., CPsychol(UK)., CSci(UK) is a Chartered Organizational Psychologist with the British Psychological Society and a Chartered Scientist with the British Science Council. Vince is Senior Lecturer in the Dept of Management (University of Malta), an Honorary Teaching Fellow at Birkbeck College (University of London) and Visiting Scholar at the University of Zagreb (Croatia). He has worked in the past with HFI (London), Sirota Inc (US/UK), as a self-employed consultant and as a Talent Management Consultant at P5+ (EMD). His research and teaching interests include the psychological contract, entrepreneurship and occupational health and stress. He was founder and President of the Malta Association of Work and Organizational Psychology between 2011 and 2013, and Chair of Engineering Resources between 2014 and 2015. He is currently a Director of IPS Ltd and a member of the Senior Appointments Advisory Committee (Office of the Prime Minister).

Katarzyna Krysińska-Kościańska-Dyrektor Personalny z kilkunastoletnim doświadczeniem w międzynarodowej organizacji. Praktyk w zakresie ZZL, trener wewnętrzny, moderator. Prowadzi szkolenia i warsztaty z/dla wielokulturowych zespołów, zwłaszcza z obszaru AC/DC, oceny pracowniczej, oceny 180 st. oraz różnic kulturowych. Jako praktyk prowadziła warsztaty w ramach projektów organizowanych przez Kuźnię Kadr przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Organizator międzynarodowej konferencji HR w 2013 roku, poświęconej tematyce "Diversity".

Radosław Księżopolski – doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania; stopień uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ponadto studiował w Sheffield Hallam University (Anglia), Ecole Polytechnique Paris (Francja), TU Braunschweig (Niemcy). Autor i współautor publikacji naukowych (m.in. Zmiany w zarządzaniu działalnością detaliczną banków w Polsce w warunkach kryzysu finansowego, 2013, Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, 2012). W swojej karierze zawodowej pracował w kilku korporacjach międzynarodowych. Od kilkunastu lat związany z polskim sektorem bankowym. Obecnie pracuje w Eurobanku S.A. i odpowiada za obszar finansów i ryzyka.

Anna H. Jankowiak – doktor nauk ekonomicznych w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz kierownik Sekcji Naukowo-Badawczej w Biurze Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współzałożyciel Centrum Badań Azji i Pacyfiku i główny koordynator konferencji azjatyckich odbywających się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Autor i współautor 37 artykułów naukowych i 8 książek z zakresu handlu zagranicznego, gospodarek azjatyckich i klastrów. Członek European International Business Academy oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Prowadzi zajęcia ze studentami w języku polskim i angielskim. Stypendysta w Center for Asian and Pacific Studies na Seikei University (Tokio, Japonia). Profesor wizytujący w School of Business na University of Iceland (Reykjavik, Islandia), Beijing Foreign Studies University (Pekin, Chiny) oraz Business College of Communication and Business (Budapeszt, Węgry). Członek zespołu eksperckiego ds. polskiego eksportu do Chin, powołanego w Ministerstwie Gospodarki RP.

Katarzyna Włoskiewicz – coach (ACC International Coach Federation), asesor, menedżer z wiedzą psychologiczną. Absolwentka polsko – amerykańskiej uczelni (Wyższa Szkoła Biznesu – National –Louis University) oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia. Ukończyła studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Szkołę Trenerów Biznesu „Moderator”, Studium Coachingu ICF Ewy Mukoid. Mentor - coach Pracowni Coachingu Uniwersytetu Wrocławskiego, oficjalny partner – coach wspierający przedsiębiorców w ramach organizacji Lewiatan Business Angels.Sesje coachingowe prowadzi w języku polskim oraz angielskim (wypracowane ponad 1000 godzin coachingowych). Na stałe współpracuje z firmą HR Projekt www.hrprojekt.pl Kinga Lachowicz-Tabaczek.

Artur Klimek – doktor nauk ekonomicznych adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze koncentruje na korporacjach transnarodowych, szczególnie tych pochodzących z gospodarek wschodzących. Autor nowatorskiej na polskim rynku książki „Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej”. Zajmuje się również zagadnieniami handlu i finansów międzynarodowych. Wielokrotnie nagradzany za pracę naukową. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Główny wykonawca projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Regularnie bierze udział w międzynarodowych konferencjach i publikuje w uznanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Ceniony przez studentów wykładowca przedmiotów: International business, International finance, International corporate finance, Emerging economies in international business. Posiada także wieloletnie doświadczenie biznesowe w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Małgorzata Czachor-Absolwentka socjologii, prawa oraz studiów podyplomowych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.Karierę zawodową rozpoczęła jako pracownik socjalny w pomocy społecznej, dzięki czemu od pierwszych dni swojej pracy – rozwiązywała różnorodne problemy dotyczące ludzi. W swojej karierze zawodowej miała szczęście pracować w wielonarodowym środowisku jak i wymagających branżach – produkcyjnej, motoryzacyjnej czy energetycznej - z powodzeniem realizując ambitne cele takie jak: budowanie organizacji od fazy greenfield, łączenie i integracja spółek w związku z akwizycjami jak i restrukturyzacja organizacji, kosztów i zatrudnienia.Zaangażowana jest na co dzień w prowadzenie działań rozwojowych w zakresie przywództwa, przy wykorzystaniu m.in. badań inteligencji emocjonalnej, ewaluacji 360 stopni, feedbacku, development center, coachingu, mentoringu.Za osobisty cel w pracy zawodowej stawia sobie zawsze wspieranie realizacji strategii biznesowej, poprzez codzienne dostarczanie doskonałych wyników dzięki budowaniu inspirujących warunków ich realizacji w zarządzanym zespole HR.Obecnie pracuje w Fortum, w którym zarządza zasobami ludzkimi dla wszystkich spółek w grupie Fortum w Polsce.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto