Zamówienia publiczne

Semestr zimowy 2011/2012, letni 2011/2012

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
3 900,00 zł

Strona WWW: http://petekswww.home.pl/index.php?dok=9-20

Cele i charakterystyka studiów

Przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych z uwzględnieniem regulacji prawnych Unii Europejskiej.

Adresaci

Studia kierowane są do osób współpracujących z szeroko rozumianym sektorem finansów publicznych, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego
(np. zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych, szkołach, szpitalach) i pozostałych instytucjach zobowiązanych do wykonywania prawa zamówień publicznych. Skierowane są także do podmiotów funkcjonujących
w zamówieniach sektorowych oraz do podmiotów ubiegających się o środki
z Unii Europejskiej. Kształcenie w ramach Studiów rozpoczyna się od podstaw wiedzy o Zamówieniach Publicznych.
Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej, bez względu na rodzaj studiów.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 150 godz.

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Pozytywnie oceniona obrona pracy końcowej na temat zamówień publicznych.

Organizacja studiów

Studia trwają 2 semestry i obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych
(wykłady, ćwiczenia, laboratoria komputerowe, warsztaty, seminaria i egzaminy).
Planowany termin rozpoczęcia: październik 2011 r.
Zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy
ul. Łaciarskiej 28 podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (1-2 razy w miesiącu)
w godzinach od 900 - 1600.
Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydaje Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Kadra dydaktyczna

Charakterystyka prowadzących zajęcia na Studium Podyplomowym „Zamówienia Publiczne”
(jeśli nie podano inaczej są pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu):

1) Prof. dr hab. Bożena Klimczak: kierownik Katedry Mikroekonomii i i Ekonomii Instytucjonalnej, wybitna specjalistka w dziedzinie etyki życia gospodarczego,
2) Dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska: pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Mikroekonomii i i Ekonomii Instytucjonalnej, wybitna specjalistka w dziedzinie Zamówień Publicznych,
3) Dr Jarosław Olejniczak: pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów,
4) Dr Julian Jezioro: specjalista ds. prawa cywilnego, radca prawny, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego,
5) Dr Maria Grygier-Frąckiewicz: dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrocławiu, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego,
6) Dr inż. Janusz Rybka: praktyk, ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, prowadzi prywatną działalność gospodarczą, członek zarządu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, współautor książek na temat zamówień publicznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej,
7) Mgr inż. Krzysztof Błachut: praktyk, ściśle współpracuje z dr J. Rybką, prowadzi prywatną działalność gospodarczą, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, współautor książek na temat zamówień publicznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej.
8) Mgr Sebastian Kowalski-Paszko: prawnik z wykształcenia, arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk w dziedzinie prawa zamówień publicznych, publikował w prasie branżowej.
9) Mgr Iwona Ziarniak: praktyk, absolwent tych Studiów Podyplomowych, w ramach projektu KIGNET certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w zakresie doradca, wykładowca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, redaktor i autor publikacji „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne”.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Cyprian Kozyra
tel. 71 36 80 838
e-mail: cyprian.kozyra@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

dr hab. Witold Miszczak, prof. nadzw. UE
tel. 71 36 80 331
e-mail: witold.miszczak@ue.wroc.pl
pok. 408, bud. Z

Cena

3900 PLN

Koszt Studiów wraz z podstawowymi materiałami szkoleniowymi wynosi 3.900,-zł. z możliwością opłaty w 4 ratach (pierwsza rata 1.234,- zł).
Opłata za wydanie indeksu i zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych – 34,00 zł (podstawa: Zarządzenie Nr 27/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów)

Kontakt i zapisy

Bliższe informacje i zapisy w godz. 800-1600: PETEKS ul. Łaciarska 28, 50-146 Wrocław
tel. 71 343 16 49, tel./fax 71 344 66 04 www.peteks.pl e-mail: biuro@peteks.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2011-09-30

Wymagane dokumenty

  • Złożenie kompletu dokumentów w PETEKS-ie: zgłoszenie uczestnictwa, ksero dyplomu, ksero dowodu osobistego oraz 2 zdjęcia; oryginały kserowanych dokumentów do wglądu.
  • Dokonanie opłaty na konto Uniwersytetu Ekonomicznego:
  • PKO S.A. 23 1240 6814 1111 0000 4938 8642 w terminie do dnia 30.09.2011 r.

Dodatkowe informacje

Lp.

Przedmiot/Temat

Ilość godzin

Osoby prowadzące zajęcia

1.

Ekonomia i struktury rynku

6

dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

1a.

Zrównoważone zamówienia publiczne/aspekty środowiskowe – GPP, aspekty społeczne

4

dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

2.

Podstawy prawne zamówień publicznych

6

zamówienia publiczne na rynku europejskim

(w prawie wspólnotowym UE i w krajach członkowskich UE)

dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

Światowa Organizacja Handlu (GPA)

dr inż. Janusz Rybka

3.

Specyfika rynku zamówień publicznych w Polsce

2

dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

4.

Finanse publiczne w kontekście zamówień publicznych

12

dr Jarosław Olejniczak

5.

Tryby udzielania zamówień publicznych i kryteria wyboru

18

dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

tryby podstawowe – przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony

dr inż. Janusz Rybka

tryby pozostałe – negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna

mgr Sebastian Kowalski-Paszko

5a.

Nowe podejście do zamówień publicznych

4

mgr Sebastian Kowalski-Paszko

5b.

Elektroniczne platformy UZP – aukcja i licytacja elektroniczna (laboratorium komputerowe 4 godz.)

4

mgr Iwona Ziarniak

6.

Zamówienia sektorowe (WETT)

4

dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

mgr Sebastian Kowalski-Paszko

7.

Procedury zamówień publicznych – specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wadium, dokumentacja zamówień publicznych (laboratorium komputerowe 8 godz.)

16

dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska,

8.

Dynamiczny system zakupów

4

dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

9.

Zamówienia publiczne w świetle prawa budowlanego

4

dr Janusz Rybka

Prawa i obowiązki zamawiających oraz wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Najczęściej popełniane błędy przy podejmowaniu czynności przez strony postępowania

4

mgr Iwona Ziarniak

10.

Umowy o roboty budowlane

4

dr inż. Janusz Rybka

11.

Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (model „zbuduj”) lub za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego (model „zaprojektuj-zbuduj”)

8

dr inż. Janusz Rybka

Szacowanie wartości zamówienia - kosztorys inwestorski, planowane koszty

2

mgr inż. Krzysztof Błachut

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

2

mgr inż. Krzysztof Błachut

Laboratorium komputerowe

4

mgr inż. Krzysztof Błachut

11a.

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne

4

mgr Iwona Ziarniak

12.

Partnerstwo publiczno-prywatne

8

dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska,

13.

Zamówienia publiczne w świetle prawa cywilnego

8

dr Julian Jezioro

14.

Etyka w zamówieniach publicznych

4

prof. Bożena Klimczak

15.

Negocjacje w zamówieniach publicznych

(warsztaty psychologiczne)

8

dr Maria Grygier-Frąckiewicz

16.

Seminaria i egzaminy

10

Razem

150


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto