Inwestycje w odnawialne źródła energii - energetyka prosumencka i generacja rozproszona III edycja w Warszawie) ZAPISY ZAKOŃCZONE

Semestr zimowy 2014/2015, letni 2014/2015

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
15.11.2014 r.
Studia uruchomione
Cena
6 000,00 zł

Strona WWW: http://www.oze.ue.wroc.pl/

Cele i charakterystyka studiów

Dostrzeżone przez niektóre ośrodki analityczne symptomy spowolnienia tempa inwestycji w niektórych branżach OZE w 2013 roku świadczą bardziej o oczekiwaniu na szybki boom inwestycyjny niż zastój. W perspektywie najbliższych lat, aż do 2020 roku Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla odnawialnych źródeł energii (OZE). Wymagania związane z pełnym wdrożeniem w Polsce dyrektywy UE o promocji OZE i przyjęte przez rząd założenie o wypełnieniu zobowiązania dot. zapewnienia 15% udziału energii z OZE poprzez wykorzystanie krajowych zasobów oraz wyczerpanie się możliwości bezinwestycyjnego wzrostu produkcji energii z OZE (współspalanie), oznaczają, że wymagana skala inwestycji w OZE w latach 2014-2020 może - wg analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) - sięgać ok. 90 mld zł, w tym – wg najnowszego raportu IEO - ok. 44 mld zł w sektorze mikroinstalacji. Jednocześnie wg szacunków IEO na bezpośrednie wsparcie ww. inwestycji w Polsce dostępnych będzie ponad 10 mld zł funduszy UE 2014-2020, w szczególności w programach regionalnych (RPO).

Nie oznacza to jednak, że inwestycje w różne instalacje OZE będą podobnie atrakcyjne od strony ekonomicznej i akceptowalne z uwagi na ryzyko inwestycyjne. Zarówno prace nad ustawą o OZE, jak i nad nowymi programami wsparcia OZE z funduszy ekologicznych dla energetyki odnawialnej rozproszonej (np. program Bocian) i prosumenckiej (program Prosument) wskazują na konieczność konkurencji różnych źródeł OZE, w szczególności z uwagi na koszty produkowanej energii. Udane projekty inwestycyjne muszą być zatem oparte na solidnych podstawach ekonomicznych, przy akceptacji rynków finansowych, sektora bankowego oraz przy respektowaniu ogólnych (nowych) zasad pomocy publicznej UE dla energetyki, wraz z uwzględnieniem (próbami zminimalizowania ) elementów ryzyka politycznego.

Program VIII (III w Warszawie) edycji studiów podyplomowych „Inwestycje w OZE” w Warszawie bazuje na doświadczeniach z poprzednich edycji, ale bierze też pod uwagę nowe, wspominane powyżej uwarunkowania oraz specjalną rolę energetyki prosumenckiej, systemów hybrydowych i mikrosieci oraz nowych na polskim rynku technologii takich jak fotowoltaika.
Program VIII (III w Warszawie) edycji studiów obejmuje:
•omówienie specjalnej roli energetyki prosumenckiej, systemów hybrydowych i mikrosieci oraz nowych na polskim rynku technologii takich jak fotowoltaika;
•szczegółowe omówienie metody LCOE w odniesieniu do kompleksowej analizy porównawczej instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, ciepła i kogeneracji, w zestawieniu z tradycyjną metodą oceny efektywności ekonomicznej inwestycji;
•przedstawienie arkuszy ekonomicznych ukazujących metody liczenia i optymalizacji kosztów z uwagi na np. wybór lokalizacji inwestycji, wielkości inwestycji, jak również optymalizacji finansowej;
•studenci opanują umiejętność doboru technologii OZE, opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje (zgodnie z nowymi wymaganiami UE) na wybrane inwestycje;
•znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (tzw. business case study), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach.
•program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych;
•omawiane będą na bieżąco i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności w ramach końcowych prac nad nową ustawą o OZE i rozporządzeń wykonawczych do Prawa energetycznego oraz ustalenia dot. zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014-2020.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnych i praktycznych informacji o inwestowaniu w odnawialne źródła energii (OZE): rozwiązaniach technologicznych, również dotyczących energetyki prosumenckiej, unijnych i polskich uwarunkowaniach prawnych wspierających wykorzystanie OZE, źródłach finansowania zewnętrznego, przeprowadzaniu analizy finansowej i ekonomiczno-społecznej (CBA), możliwościach dofinansowania ze środków UE. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności przeprowadzania studium wykonalności projektu inwestycyjnego oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Położenie akcentu na praktyczne aspekty podejmowania inwestycji w energetyce odnawialnej wymusza konieczność prowadzenia dużej części zajęć w formie warsztatów i analizy przypadków (case study). Taka forma zajęć umożliwia słuchaczom większą aktywność i zaangażowanie co gwarantuje nabycie umiejętności praktycznych.

Studia są objęte patronatem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zrzeszającego wiodących przedsiębiorców i firmy zielonej energetyki, energetyki prosumenckiej i zielonej gospodarki w Polsce.

Adresaci

Program studiów jest skierowany do:
- prywatnych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, zajmujących się energetyką odnawialną lub pragnących poszerzyć swoją działalność o energetykę odnawialną,
- kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwach energetycznych i ciepłowniczych, które pragną podjąć działalność inwestycyjną w OZE,
- pracowników jednostek samorządowych (urzędów gmin, powiatów, województw) odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój i planowanie przestrzenne oraz pracowników jednostek doradztwa rolniczego - studium umożliwi gminom i powiatom wykształcenie specjalistów ds. ekoenergetyki, kompetentnych w zakresie rozwoju i wykorzystania lokalnych zasobów OZE,
- przedstawicieli firm doradczo-szkoleniowych, pragnących poszerzyć zakres świadczonych usług o zagadnienia energetyki odnawialnej,
- pozostałych osób, które zamierzają poszerzyć zakres posiadanych wiadomości teoretycznych oraz poznać najlepsze rozwiązania praktyczne w ramach podejmowania inwestycji w OZE.

Studia są objęte patronatem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zrzeszającego wiodących przedsiębiorców i firmy zielonej energetyki, energetyki prosumenckiej i zielonej gospodarki w Polsce.

Uczestnikiem studium może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie ( tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Charakterystyka rynku energetyki odnawialnej: technologie OZE, prognozy wykorzystania OZE, uwarunkowania prawne i rynkowe, procedury inwestycyjne, rynek energii, system elektroenergetyczny i możliwości przyłączania OZE, systemy ciepłownicze 36
2. Charakterystyka rynku energetyki prosumenckiej OZE: technologie i uwarunkowania prawno-rynkowe i potencjał rozwoju mikro/małych instalacji OZE oraz ich integracja/mikrosieci, certyfikacja instalatorów małych instalacji i mikroinstalacji OZE 26
3. Dobór źródeł finansowania inwestycji OZE (z elementami rynku kapitałowego): kredyt inwestycyjny, formuła project finance, akcje, venture capital/private equity, leasing, obligacje przedsiębiorstw i komunalne, ustalenie optymalnego finansowania 23
4. Dobór źródeł finansowania mikro/małych instalacji OZE: kredyt komercyjny - praktyczne aspekty finansowania bankowego, leasing, finansowanie z UE oraz funduszy ekologicznych 7
5. Analiza finansowa projektu inwestycyjnego: analiza sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, planowanie finansowe, szacowanie przepływów pieniężnych, kryteria oceny efektywności finansowej, symulacje w finansach, zarządzanie ryzykiem 36
6. Analiza kosztów i korzyści (CBA) projektu inwestycyjnego: korekty - transfery i ceny kalkulacyjne, efekty zewnętrzne inwestycji w OZE, przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE; rola OZE w strategii zrównoważonego rozwoju UE 12
7. Studia przypadków oceny opłacalności inwestycji OZE: farma wiatrowa, elektrociepłownia biogazowa rolniczo-utylizacyjna, elektrownia fotowoltaiczna, porównawcza analiza kosztów produkcji energii z elektrowni jądrowej i morskich farm wiatrowych 10
8. Studia przypadków oceny opłacalności mikro/małych instalacji OZE: elektrownia wiatrowa, fotowoltaiczna, mikrobiogazownia, wodna, przydomowa geotermalna pompa ciepła, kolektory słoneczne 10
9. Seminarium 8
10. Egzamin końcowy 0
RAZEM 168

Warunki i sposób zaliczenia studiów

przygotowanie i obrona pracy końcowej

Organizacja studiów

• Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
• 11 zjazdów, sobota-niedziela
• organizacje współpracujące : partnerem merytorycznym studiów jest Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie www.ieo.pl

Kadra dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz specjaliści z Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie, a także eksperci zewnętrzni.
Lista wykładowców http://oze.ue.wroc.pl/polski/informacje/wykladowcy

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Magdalena Ligus
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
tel. 71 36 80 646
e-mail: magdalena.ligus@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Adam Kopiński
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
tel. 71 36 80 646
e-mail: adam.kopinski@ue.wroc.pl
pok. 1, bud. Z

Cena

6000 PLN

Możliwość płatności ratalnych – dwie równe raty płatne na początek każdego semestru nauki.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów i podaniu terminu, kwoty i konta do dokonania wpłaty. Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław,
tel. 71 36 80 949, pokój 4
godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl
mgr Anna Kozak, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl

Adres do korespondencji:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Inż. Małgorzata Barbrich
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością, pok. 311b bud. Z
zif_zfp@ue.wroc.pl tel. 71-36-80-646

Kierownik studiów
dr Magdalena Ligus
magdalena.ligus@ue.wroc.pl tel. 606-392-295


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2014-11-14

Termin uruchomienia studiów: 2014-11-15

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (do pobrania na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html)
  • formularz zgłoszeniowy (do pobrania na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy do pobrania na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html)
  • 2 zdjęcia - 37 mm x 45 mm
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • dowód wpłaty czesnego (całość lub pierwsza rata)

Dodatkowe informacje

Współorganizator i wykładowca naszych studiów, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Pan Grzegorz Wiśniewski otrzymał w październiku tego roku dwa prestiżowe wyróżnienia: "Promotor energetyki odnawialnej" na gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiksa ENVICON w Poznaniu oraz tytuł "Nowy Impuls 2014" przyznany przez  redakcję Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl na gali w Warszawie towarzyszącej XI edycji Kongresu Nowego Przemysłu.

Więcej na: http://oze.ue.wroc.pl/news/19/17/Wyroznienia-dla-Prezesa-IEO-Pana-Wisniewskiego

 VIII edycja studiów (III w Warszawie)  zostanie uruchomiona w listopadzie 2014 r. Studia trwają dwa semestry (listopad 2014 - czerwiec 2015) w systemie weekendowym (1-2 weekendy w miesiącu). Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej w centrum Warszawy ul. Mokotowska 4/6 w budynku gdzie siedzibę ma Instytut Energetyki Odnawialnej.

Zapraszamy do zapoznania sie ze szczegółowymi informacjami o studiach na stronie www.oze.ue.wroc.pl

wybrane profile słuchaczy poprzednich edycji studiów

http://oze.ue.wroc.pl/polski/informacje/poprzednie-edycje/profile-uczestnikow

http://oze.ue.wroc.pl/polski/informacje/poprzednie-edycje/2010-2011

http://oze.ue.wroc.pl/polski/informacje/poprzednie-edycje/profile-sluchaczy-iii-edycji-2011-2012-warszawa

informacje rekrutacyjne http://oze.ue.wroc.pl/polski/informacje/rekrutacja

informacje dotyczące czesnego http://oze.ue.wroc.pl/polski/informacje/czesne


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

w okresie wakacyjnym

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 8.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota - nieczynne
niedziela - nieczynne

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto