Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (Wrocław)

Semestr zimowy 2014/2015, letni 2014/2015

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
25.10.2014 r.
Studia uruchomione
Cena
3 890,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest:

 • pogłębianie wiedzy z zakresu istoty i znaczenia koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw dla uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i rynku globalnym.
 • przekazanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności w obszarze analizy, planowania, konfigurowania, integracji, koordynacji i kontroli łańcuchów dostaw, w tym wykorzystania tradycyjnych i nowoczesnych rozwiązań zarządczych (koncepcji, metod, narzędzi) w celu poprawy skuteczności i efektywności zarządzania łańcuchami dostaw.
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznych i teoretycznych aspektów zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi w łańcuchu dostaw oraz doboru i doskonalenia infrastruktury technicznej i informatycznej łańcuchów dostaw, przy jednoczesnym propagowaniu idei współpracy w tym zakresie, opartej na partnerstwie.

Korzyści dla słuchaczy:

 • Partnerstwo szwajcarskiej organizacji Kühne Foundation założonej przez właściciela jednej z największych firm logistycznych na świecie.
 • Zajęcia z analizy, planowania, konfigurowania, integracji, koordynacji i kontroli łańcuchów dostaw.
 • Możliwość uczestnictwa w wizytach studyjnych, poszerzających wiedzę z zakresu logistyki o aspekty praktyczne.
 • Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych UE we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, AGH w Krakowie, profesorów z zagranicy oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze logistyki.
 • Wykłady z wybitnymi naukowcami z Niemiec i Polski, m.in.:
 • prof. H.Ch. Pfohl - Technische Universität Darmstadt,
 • prof. F. Straube - Technische Universität Berlin,
 • dr A. Wieland - Technische Universität Berlin,
 • prof. J. Witkowski - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • prof. T. Nowakowski - Politechnika Wrocławska.

Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy:

 • chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę w zakresie logistyki przedsiębiorstwa i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • chcą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw,
 • zajmują stanowiska menadżerskie w obszarze logistyki,
 • koordynują funkcjonowanie łańcuchów dostaw,
 • mają doświadczenie zawodowe.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 165 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Strategie łańcucha dostaw 8
2. Zarządzanie procesami logistycznymi 8
3. Prognozowanie popytu 16
4. Zarządzanie relacjami w łańcuchu dostaw 6
5. Społeczna odpowiedzialność w łańcuchach dostaw 4
6. Projektowanie wirtualnych sieci dostaw 6
7. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw 8
8. Zarządzanie ryzykiem 8
9. Zarządzanie projektami logistycznymi 14
10. Koszty logistyki 6
11. Sterowanie zapasami i magazynowanie 8
12. Planowanie transportu 10
13. Gra strategiczna - logistyka dystrybucji 6
14. Wsparcie IT w logistyce (SAP) 12
15. Systemy logistyczne 12
16. Infrastruktura logistyczna w Europie Środkowo-Wschodniej 6
17. Sales and Operations Planning (S&OP) 6
18. Otoczenie prawne łańcuchów dostaw 6
19. Zarządzanie kontraktami 6
20. Seminarium dyplomowe 3
21. Weryfikacja wiedzy i umiejętności - egzamin końcowy 6
RAZEM 165

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • obecności na zajęciach (min. 80 % obecności),
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (z zakresu zajęć),
 • przygotowanie i obrona pracy końcowej (problematyka wchodząca w zakres tematyki studiów).

Organizacja studiów

 • studia prowadzone są w języku polskim i angielskim - wymagana znajomość języka angielskiego
 • studia organizowane przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki,
 • miejsce prowadzenia zajęć Wrocław,
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zwykle w godz. 9.00 - 17.00), średnio 1-2 zjazdy w miesiącu,
 • uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych UE we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, AGH w Krakowie, znanych profesorów z Niemiec i Austrii oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze logistyki. Możliwość spotkania z wybitnymi naukowcami: - z Niemiec:

 • Prof. dr dr H.C. Hans-Christian Pfohl studiował zarządzanie przedsiębiorstwem w obszarze inżynierii mechanicznej w latach 1962-1968 na Uniwersytecie Technicznym Darmstadt. Tam też uzyskał stopień doktora nauk politycznych. W latach 1975 - 1982 pełnił funkcję kierownika Business Administration odpowiedzialnego za organizację i planowanie na Uniwersytecie w Essen. Od 1982 do 2011 pełnił funkcję Kierownika Katedry Zarządzania i Logistyki na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt. Od 2011 roku jest odpowiedzialny za zarządzanie łańcuchem i siecią dostaw na Wydziale Prawa i Ekonomii i zastępcą rzecznika międzyresortowego projektu badawczego "Dynamo PLV" na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt. Od 2000 roku jest także profesorem ds. „Zarządzania i Logistyki“ w Chińsko-niemieckiej Szkole Studiów Podyplomowych (Chinesisch-Deutsches Hochschulkolleg - CDHK) w Szanghaju. W 1996 roku otrzymał Doktorat Honoris Causa na Uniwersytecie Pannonia w Veszprém na Węgrzech, gdzie wykłada jako profesor gościnny w dziedzinie zarządzania międzynarodowego. W 2011 roku otrzymał Order Zasługi Hesji. Głównym obszarem badawczym Profesora, obok zarządzania, jest logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, W tych obszarach przyczynił się do rozwoju nowych koncepcji. Prof. Pfohl aktywnie współpracuje z firmami ze wszystkich sektorów w zakresie badań i projektów doradczych. Jest również przewodniczącym Międzyresortowego Komitetu „Air Traffic" na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt oraz przewodniczącym Komitetu Badań i Rozwoju Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA), a także członkiem Zarządu ELA. Ponadto jest członkiem zespołów redakcyjnych czasopism naukowych: „Logistics Research” oraz „The International Journal of Logistics Management”.

 • Prof. dr inż. Frank Straube ukończył studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria przemysłowa na Politechnice w Berlinie (TU Berlin). W 1987 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie logistyki na tej samej uczelni (pod kierunkiem prof. dr inż. H. Baumgartena). Prof. Straube prowadził liczne projekty związane z logistyką zarówno na Politechnice w Berlinie, jak i dla sektora prywatnego. Od 2000 roku związany z University Paris II (Pantheon-Assas) we w Francji – wykłady z zarządzania projektami logistycznymi (od 2004 jest stałym profesorem wizytującym uczelnię). W latach 2003-2004 współtworzył Instytut Kühne Logistics na Uniwersytecie St. Gallen w Szwajcarii. Od października 2004 r. Prof. Straube jest kierownikiem Katedry Logistyki i dyrektorem Instytutu Technologii i Zarządzania na Politechnice w Berlinie. W 2008 roku znacząco przyczyniły się do powstania Katedry Międzynarodowych Sieci i Usług Logistycznych na Uniwersytecie Tongji w Szanghaju, ufundowanej przez Kühne Fundation w Chińsko-Niemieckiej Szkole Studiów Podyplomowych (Chinesisch-Deutsches Hochschulkolleg - CDHK). Jest tam stałym profesorem wizytującym. Prof. Straube jest również założycielem jednej z firm doradczych w Berlinie.

 • dr Andreas Wieland jest kierownikiem Centrum Międzynarodowych Sieci Logistycznych Kühne Fundation na Wydziale Technologii i Zarządzania Politechniki w Berlinie (TU Berlin), gdzie prowadzi badania w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw. Studiował na Politechnice Clausthal, KTH Royal Institute of Technology w Sztokholmie i Uniwersytecie w Münster, gdzie otrzymał tytuł magistra (obszar systemy informatyczne). W 2012 r. A. Wieland uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Politechnice Berlińskiej z wyróżnieniem. Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw. Wyniki jego badań zdobyły wysokie wyróżnienia m.in.: Emerald Literati Network Award for Excellence i Harry Boer Highly Commended Award. Prowadzi zajęcia z zakresu globalnego zarządzania logistycznego. Dr Wieland jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego Badań Biznesu (VHB), Niemieckiego Towarzystwa Logistycznego (BVL) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Operacyjnego (EurOMA).

- z Polski:

 • Prof. dr hab. Jarosław Witkowski - Absolwent Wydziału Handlu, Transportu i Usług AE w Katowicach. Od 1998 roku kieruje Katedrą Zarządzania Strategicznego i Logistyki UE we Wrocławiu. W latach 2005-2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą. Wiedzę i doświadczenie z zakresu logistyki oraz zarządzania łańcuchami dostaw zdobywał podczas licznych stypendiów i staży zagranicznych. M.in. jest absolwentem European Doctoral Programme, zorganizowanego przez Copenhagen Business School w Danii i Lund University w Szwecji. W latach 1995-1997 był stypendystą Rządu Japonii na Uniwersytecie Hitotsubashi w Tokio oraz Tokijskim Uniwersytecie Studiów Zagranicznych, gdzie prowadził badania, które zaowocowały nagrodzoną książką pt. "Logistyka firm japońskich". Jest autorem około 150 publikacji naukowych z zakresu ekonomiki transportu, logistyki i strategicznego zarządzania łańcuchami dostaw oraz wykonawcą licznych projektów badawczych na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji w kraju i zagranicą.

 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski - jest profesorem Politechniki Wrocławskiej. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej oraz kierownika Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych. Specjalizuje się w zagadnieniach eksploatacji obiektów technicznych, badaniach i ocenie systemów transportowych oraz analizie systemów logistycznych. Obecnie prace naukowe koncentrują się m. in. na problemach modelowania i badania systemów transportu intermodalnego z wykorzystaniem fazowego modelu Markowa oraz zagadnieniach metod oceny systemów logistycznych w aspekcie relacji czasowych zachodzących miedzy elementami łańcucha dostaw. Jest autorem i współautorem blisko 300 publikacji naukowych i opracowań dla przemysłu, w tym książek: „Miejsce transportu kolejowego w łańcuchach i sieciach logistycznych”, „Transport intermodalny w sieciach logistycznych”, „Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski” oraz monografii: „Metodyka prognozowania niezawodności obiektów mechanicznych” i „Niezawodność systemów logistycznych”. W latach 2007- 2012 pełnił funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Logistics and Transport” oraz redaktorem działu Eksploatyka w czasopiśmie PAN „Zagadnienia Eksploatacji Maszyn”.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Tomasz Kołakowski
Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
tel. 75 75 38 215
e-mail: tomasz.kolakowski@ue.wroc.pl
pok. 14, bud. H

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Jarosław Witkowski
Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
tel. 75 75 38 215
e-mail: jaroslaw.witkowski@ue.wroc.pl

Cena

3890 PLN

Możliwość uiszczenia opłaty w dwóch ratach

 I rata 1950,00 PLN – płatna do 20.10.2014;
 II rata 1940,00 PLN płatna do 15.02.2015.

Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy:
BZ WBK SA nr 34 1090 1997 0000 0005 2800 0070
Odbiorca:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 52-345 Wrocław
Tytułem:
EZiT, Studia Podyplomowe Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw, Tomasz Kołakowski

Kontakt i zapisy

Dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego, należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław

Punkt obsługi szkoleń i studiów podyplomowych czynny w godzinach: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Informacje o studiach i kontakt we Wrocławiu: mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 53-307 Wrocław

W przypadku pytań merytorycznych - kontakt z kierownikiem studiów: tomasz.kolakowski@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2014-09-30

Termin uruchomienia studiów: 2014-10-25

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

 • Współpraca w ramach studiów z Kühne Foundation i Politechniką Wrocławską.

ddd

beznazwy_1.png - 45.29 KB

 • W ramach studiów planowany jest wyjazd studyjny do Hamburga (wizyta w Kühne Logistics University oraz w porcie w Hamburgu - jednym z największych w Europie) oraz wizyty w oddziałach Kuehne+Nagel Polska.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto