Six Sigma – Menedżerskie Studia Podyplomowe (we współpracy z OpEx Group)

Semestr zimowy 2014/2015, letni 2014/2015

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
24.10.2014 r.
Studia uruchomione
Cena
5 400,00 zł

Strona WWW: http://www.sixsigma.ue.wroc.pl/

Cele i charakterystyka studiów

!!!!!!!!!!!!!! OSTATNIE 2 WOLNE MIEJSCA !!!!!!!!!!!!
Zapraszamy na jedyne we Wrocławiu studia podyplomowe z zakresu Six Sigma, które kończą się certyfikacją GREEN BELT (w cenie studiów).

Studia na pewno będą uruchomione - proszę składać dokumenty.
Mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca, także prosimy nie zwlekać z zapisami :)

Informacje o studiach i bieżącej rekrutacji:
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
tel. +48 601 750 799

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej i kompleksowej wiedzy z zakresu metody zarządzania jakością – Six Sigma. Program studiów był konsultowany z wieloma przedstawicielami biznesu i z tego względu proponujemy jedyny w Polsce program Six Sigma obejmujący zarówno metodę DMAIC oraz DMADV!

Zajęcia prowadzone są w głównej mierze w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na stronę praktyczną pracy menedżera Six Sigma. Program został podzielony na pięć głównych sekcji:
1) Sekcja Kształtowanie kompetencji menedżera Six Sigma zawiera fundamentalne i najważniejsze zagadnienia związane z pracą w oparciu o ciągłe doskonalenie oraz z wykorzystywaniem narzędzi potrzebnych do realizacji projektów Six Sigma.
2) Sekcja Zarządzanie projektami zawiera najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem projektami, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego w procesie zarządzania projektami.
3) Sekcja Metoda DMAIC zawiera zajęcia z zakresu prowadzenia projektów Six Sigma metodą DMAIC.
4) Sekcja Metoda DMADV zawiera zajęcia z zakresu prowadzenia projektów Six Sigma metodą DMADV.
5) Sekcja Certyfikacja Green Belt to ukoronowanie studiów. W ramach tych zajęć, słuchacze otrzymują wsparcie niezbędne do zrealizowania projektu Green Belt (niekoniecznie w swojej organizacji), a także jest weryfikowana wiedza z zakresu studiów.

Program studiów został przygotowany w oparciu o konsultacje z menedżerami wielu przedsiębiorstw, które potrzebują wykwalifikowanych osób do skutecznego prowadzenia projektów Six Sigma. Konsultowany był także z uczestnikami Konferencji Lean Management w Praktyce, stąd zrodził się pomysł na włączenie metody DMADV do programu Studiów. Zajęcia prowadzone są w głównej mierze w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na stronę praktyczną.

Studia zostały opracowane w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści dla Słuchaczy. Najważniejsze z nich to:
• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju,
• certyfikat Green Belt,
• możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyków i praktyków Six Sigma z wieloletnim doświadczeniem,
• uczestniczenie w Studiach, których program odpowiada aktualnym potrzebom przedsiębiorstw,
• możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Dodatkowo Słuchacze otrzymują w ramach studiów m.in.:
• licencjonowane kopie specjalistycznego oprogramowania, m.in. MS Project 2013 Pro (do zarządzania projektami) oraz Statistica (jeden z najlepszych na świecie programów do analiz statystycznych),
• dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu,
• dostęp do światowych baz naukowych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć i usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy managera jakości, potwierdzone certyfikatem Green Belt. Kierowane są zarówno do osób, pełniących funkcje menedżerskie, jak i przygotowujących się do ich objęcia.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 186 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zarządzanie 12
2. Diagnoza i zmiana kultury organizacyjnej 6
3. Kształtowanie kultury SixSigma 6
4. Wykorzystanie informatycznych narzędzi statystycznych (Minitab, Statistica, SigmaXL) 20
5. Techniki i organizacja studiowania 4
6. Techniki kreatywne 6
7. Tworzenie i doskonalenie modeli biznesowych 8
8. Ciągłe doskonalenie 4
9. Strategiczne zarządzanie procesami w organizacji 3
10. Operacyjne zarządzanie procesami w organizacji 3
11. Najlepsze praktyki - case studies z projektów SixSigma 8
12. Podstawy zarządzania projektami 8
13. Gra symulacyjna - zarządzanie projektem 8
14. Budowanie zespołu projektowego 4
15. Przywództwo i kierowanie zespołem projektowym 4
16. Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zespole projektowym 6
17. Faza "Define" (DMAIC & DMADV) 12
18. Faza "Measure" (DMAIC & DMADV) 12
19. Faza "Analyze" (DMAIC & DMADV) 12
20. Faza "Improve " (DMAIC) 6
21. Faza "Control" (DMAIC) 6
22. Faza "Design" (DMADV) 6
23. Faza "Verify" (DMADV) 6
24. Seminarium Green Belt 10
25. Prezentacja projektów Green Belt 3
26. Egzamin Green Belt 3
RAZEM 186

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• Obecność na zajęciach (min. 80%)
• Przygotowanie i prezentacja projektu certyfikacyjnego dot. dowolnego procesu (produkcyjnego, administracyjnego, etc.)
• Egzamin Green Belt (wiedza z zajęć)

Organizacja studiów

• Studia prowadzone są w języku polskim.
• Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
• Zajęcia odbywają się w piątki (od godziny 17:00 do 20:15) oraz w soboty (od godziny 9:00 do 16:15), liczba zjazdów: ok 15.
• Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
• Słuchacze otrzymują indeksy ze zdjęciem, w których prowadzący dokonują zaliczeń poszczególnych przedmiotów.
• Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią:
• Uznani Master Black Beltowie.
• Najbardziej doświadczeni konsultanci OpEx Group - jednego z liderów rozwiązań z zakresu Six Sigma w Polsce.
• Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dużym doświadczeniem szkoleniowym.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Krasiński
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 601 750 799
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Mieczysław Przybyła, prof. UE
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
e-mail: mieczyslaw.przybyla@ue.wroc.pl

Cena

5400 PLN

Podstawowa cena Studiów to 5 400,00 PLN brutto, płatna w dwóch ratach
Przy płatności jednorazowej przyznawany jest rabat w wysokości 5% i wówczas cena Studiów to 5 130,00 PLN brutto.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów i podaniu terminu, kwoty i konta do dokonania wpłaty. Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

mgr Alina Sofińska
Centrum Kształcenia Ustawicznego,
tel./fax: 71 36 80 949,
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl,
bud. CKU pok. 4

Pani Alina Sofińska udziela informacji związanych ze Studiami oraz przyjmuje dokumenty aplikacyjne.

Dokumenty w formie papierowej należy składać w pok. 4 w bud. CKU (ul. Kamienna 43) w godzinach podanych na stronie:
http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Dodatkowych informacji o Studiach udziela także ich Kierownik:
dr Marek Krasiński
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
+48 601 750 799
marek.krasinski@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2014-10-21

Termin uruchomienia studiów: 2014-10-24

Wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia,
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1),
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3),
  • 1 zdjęcie - 37 mm x 45 mm,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia,
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony),
  • informacje o wybranej formie płatności - 1 lub 2 raty.

Dodatkowe informacje

Już wiemy, że studia zostaną uruchomione - prosimy o składanie dokumentów :)

Limit miejsc: Rekrutacja trwa do 15.10.2014r., jednak jest to formalna data ukończenia procesu rekrutacji. Data zamknięcia zapisów nie jest znana, ponieważ decyduje o tym ilość przesłanych zgłoszeń. Z tego względu zachęcamy do nie zwlekania z zapisem na Studia do ostatniej chwili. O kolejności przyjęcia na Studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenie pierwszej raty lub całości (dopiero wpłata jest ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia).

Liczba Słuchaczy jest ograniczona ze względu na komfort pracy w grupie, szczególnie podczas zajęć laboratoryjnych!

W edycji 2014/2015 obowiązują promocyjne ceny Studów!

Opłata za Studia może być rozłożona na dwie raty (bez dodatkowych podań), jednak w przypadku płatności jednorazowej, całkowity koszt Studiów jest niższy. Przy opłacie ratalnej, pierwsza rata będzie płatna do dnia zakończenia rekrutacji, a druga rata przed rozpoczęciem semestru letniego, natomiast w przypadku płatności jednorazowej, powinna ona być dokonana do dnia zakończenia rekrutacji, zgodnie z podanymi przez Kierownika Studiów terminami. Poniższa tabela prezentuje szczegóły dotyczące odpłatności za Studia w zależności od wybranego wariantu.

Płatność jednorazowa
Rabat 5%

Płatność w dwóch ratach
Cena podstawowa

6 100 PLN

5 130 PLN

6 400 PLN

2 x 2 700 = 5 400 PLN

Nie ma żadnych dodatkowych ukrytych kosztów, jak np. wpisowe,
opłata za egzamin Green Belt czy opłata za wydanie świadectwa!

Dane do wpłat (wpisowego oraz opłat za Studia):

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

BANK PEKAO S.A.
NR KONTA: Każdy otrzymuje swój indywidualny nr konta do wpłat - dostępny po zalogowaniu

Słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych przy Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Świadectwo zawiera wykaz przedmiotów oraz ocenę ogólną.

Harmonogram zjazdów dostępny jest na tej stroniehttp://www.lean.ue.wroc.pl/?p=313


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto