Lean Management – Menedżerskie Studia Podyplomowe (III edycja)

Semestr zimowy 2014/2015, letni 2014/2015

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
07.11.2014 r.
Studia uruchomione
Cena
4 600,00 zł

Strona WWW: http://www.lean.ue.wroc.pl/

Cele i charakterystyka studiów

Szanowni Państwo,

Studia na pewno będą uruchomione - proszę składać dokumenty.


Informacje o studiach i bieżącej rekrutacji:
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
tel. +48 601 750 799

Uczestnicy zajęć otrzymują kompleksową wiedzę menedżerską związaną ze szczupłym zarządzaniem (lean managementem). Celem studiów jest oddziaływanie na dwa główne obszary Uczestników – kompetencje miękkie, które są niezbędne dla prawidłowego zrozumienia oraz wdrażania lean w organizacjach oraz kompetencje twarde – narzędzia, metody i techniki, które stosuje się w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z koncepcją lean management.

Studia zostały stworzone z myślą o osobach, które pracują w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zarówno bezpośrednio przy produkcji, jak i przy jej obsłudze administracyjnej. "Lean Management - Menedżerskie Studia Podyplomowe" to studia, które stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia menedżerów szczupłego zarządzania. Dla osób mających na codzień do czynienia z biurem i usługami oferujemy Studia "Lean Management w biurze i usługach".

Program studiów został przygotowany w oparciu o konsultacje z menedżerami wielu przedsiębiorstw, które potrzebują wykwalifikowanych osób do skutecznego wprowadzania lean managementu. Zajęcia prowadzone są w głównej mierze w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na stronę praktyczną pracy lean menedżera. W ramach studiów Uczestnicy spędzą jeden dzień w przedsiębiorstwie, w którym funkcjonuje lean management i będą mogli w praktyce poznać mechanizmy jego funkcjonowania.

Zajęcia prowadzane są zarówno przez uznanych teoretyków, jak i praktyków zarządzania. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, konsultanci Lean Instytutu Doskonalenia Produkcji VERBiS oraz Menedżerowie Lean znanych, międzynarodowych korporacji i firm doradczych.

Studia zostały opracowane w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści dla Słuchaczy. Najważniejsze z nich to:
• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju,
• certyfikat praktycznej znajomości lean managementu wydany przez Instytut Doskonalenia Produkcji,
• możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyków i praktyków lean managementu z wieloletnim doświadczeniem,
• uczestniczenie w Studiach, których program odpowiada aktualnym potrzebom przedsiębiorstw,
• możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Dodatkowo Słuchacze otrzymują w ramach studiów m.in.:
• licencjonowane kopie specjalistycznego oprogramowania, m.in. Visio 2013 Pro, który jest pomocny m.in. przy tworzeniu map strumienia wartości,
• dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu,
• dostęp do światowych baz naukowych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge,
• publikacje książkowe związane z zarządzaniem oraz z lean managementem.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy lean managera. Kierowane są zarówno do osób, pełniących funkcje menedżerskie, jak i przygotowujących się do ich objęcia.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 189 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zarządzanie 12
2. Zarządzanie zmianami w organizacji 8
3. Kultura organizacyjna 8
4. Kontekst kulturowy lean managementu w Polsce 8
5. Modele biznesu oparte na lean management 8
6. Przywództwo w kulturze lean 8
7. Techniki kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów 4
8. Komunikacja i praca zespołowa 4
9. Lean project management 8
10. Gra symulacyjna lean 4
11. Mapowanie procesów 6
12. 5S 6
13. Zarządzanie wizualne 6
14. TPM 6
15. Just-In-Time, Kanban 6
16. Gra symulacyjna KanbanIT 8
17. Planowanie i harmonogramowanie 6
18. Praca standaryzowana 6
19. SMED 6
20. Kaizen 6
21. Wskaźniki i mierniki procesów 6
22. Raport jednostronicowy (A3 management) 6
23. Rozwiązywanie problemów - podejście PDCA 6
24. Narzędzia jakościowe 6
25. Case studies - najlepsze praktyki 6
26. Warsztaty "Lean Event" 8
27. Techniki i organizacja studiowania 4
28. Wykład do wyboru (seminarium) 10
29. Egzamin końcowy 3
RAZEM 189

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• Obecność na zajęciach (min. 80%)
• Przygotowanie i obrona pracy końcowej

Organizacja studiów

• Studia prowadzone są w języku polskim.
• Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
• Zajęcia odbywają się w piątki (od godziny 17:00 do 20:15) oraz w soboty (od godziny 9:00 do 16:15), liczba zjazdów: ok 15.
• Jeden dzień zajęć będzie miał formę wyjazdową i odbędzie się w przedsiębiorstwie, w którym wdrożony jest lean management.
• Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
• Słuchacze otrzymują indeksy ze zdjęciem, w których prowadzący dokonują zaliczeń poszczególnych przedmiotów.
• Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią:
• Doświadczeni konsultanci lean managementu współpracujący z firmą Verbis, która specjalizuje się w prowadzeniu projektów doradczych i szkoleniowych w organizacjach o charakterze produkcyjnym. Konsultanci Verbis są ludźmi z wieloletnim doświadczeniem, doskonale operujący narzędziami filozofii Lean Manufacturing.
• Członkowie i współpracownicy Instytutu Doskonalenia Produkcji, którzy chcą propagować w Polsce wiedzę z zakresu lean, a także dzielić się swoimi wieloletnimi doświadczeniami praktycznymi. Instytut Doskonalenia Produkcji jest także organizatorem uznanej w polskim środowisku leanowym, cyklicznej Konferencji „Lean Management w Praktyce”.
• Menedżerowie Lean z takich firm, jak Volvo, Langas Group, Ikea, Lean Action, Mondelēz International (poprzednio Kraft Foods Polska), Oknoplast.
• Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dużym doświadczeniem szkoleniowym.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Krasiński
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
tel. 601750799,71/36-80-653
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Mieczysław Przybyła, prof. UE
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
e-mail: mieczyslaw.przybyla@ue.wroc.pl

Cena

4600 PLN

Podstawowa cena Studiów to 4 600,00 PLN brutto, płatna w dwóch ratach
Przy płatności jednorazowej przyznawany jest rabat w wysokości 5% i wówczas cena Studiów to 4370,00 PLN brutto.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów i podaniu terminu, kwoty i konta do dokonania wpłaty. Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław,
tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Pani Alina Sofińska udziela informacji związanych ze Studiami oraz przyjmuje dokumenty aplikacyjne.

Dokumenty w formie papierowej należy składać w pok. 4 w bud. CKU (ul. Kamienna 43) w godzinach podanych na stronie:
http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Dodatkowych informacji o Studiach udziela także ich Kierownik:
dr Marek Krasiński
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
+48 601 750 799
marek.krasinski@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2014-10-24

Termin uruchomienia studiów: 2014-11-07

Wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia,
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1),
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3),
  • 1 zdjęcie - 37 mm x 45 mm,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia,
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony),
  • informacja o wybranej formie płatności - jednorazowej lub ratalnej.

Dodatkowe informacje

Już wiemy, że III edycja Studiów zostanie uruchomiona :) Prosimy o składanie dokumentów.

Limit miejsc: Rekrutacja trwa do 24.10.2014r., jednak jest to formalna data ukończenia procesu rekrutacji. Data zamknięcia zapisów nie jest znana, ponieważ decyduje o tym ilość przesłanych zgłoszeń. Z tego względu zachęcamy do nie zwlekania z zapisem na Studia do ostatniej chwili. O kolejności przyjęcia na Studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenie pierwszej raty lub całości (dopiero wpłata jest ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia).

W edycji 2014/2015 utrzymujemy leanowe ceny :)

Opłata za Studia może być rozłożona na dwie raty (bez dodatkowych podań), jednak w przypadku płatności jednorazowej, całkowity koszt Studiów jest niższy. Przy opłacie ratalnej, pierwsza rata będzie płatna do dnia zakończenia rekrutacji, a druga rata przed rozpoczęciem semestru letniego, natomiast w przypadku płatności jednorazowej, powinna ona być dokonana do dnia zakończenia rekrutacji, zgodnie z podanymi przez Kierownika Studiów terminami. Poniższa tabela prezentuje szczegóły dotyczące odpłatności za Studia w zależności od wybranego wariantu.

Płatność jednorazowa
rabat 5%

Płatność w dwóch ratach
cena podstawowa

5 130 PLN

4 370 PLN

5 400 PLN

2 x  2 300 = 4 600 PLN

Nie ma żadnych dodatkowych ukrytych kosztów, jak np. wpisowe, opłata za egzamin czy opłata za wydanie świadectwa!

Dane do wszystkich wpłat:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

NR KONTA: Każdy otrzymuje swój indywidualny nr konta do wpłat - dostępny po zalogowaniu

Słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych przy Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Świadectwo zawiera wykaz przedmiotów oraz ocenę ogólną.

Harmonogram zjazdów dostępny jest na tej stronie: http://www.lean.ue.wroc.pl/?p=311


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota - 8.30-14.30
niedziela - 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto