Coaching przywódczy i trenerski

Semestr zimowy 2013/2014, letni 2013/2014

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
26.10.2013 r.
Studia uruchomione
Cena
4 790,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia coachingu. Składają się z zajęć praktycznych, warsztatów i wykładów, kształtujących postawę coacha i rozwijają umiejętności w zakresie prowadzenia sesji coachingowych. Udział w zajęciach nie tylko rozwija kompetencje coachingowe, ale również silnie wpływa na osobisty rozwój.

Adresaci

Program został specjalnie opracowany dla osób, które pragną rozwijać praktyczne umiejętności prowadzenia coachingu. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą oferować coaching w ramach własnej działalności, w szczególności: menedżerów, dyrektorów zarządzających, osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników w organizacji, osoby mające kontakt z klientem, przedstawicieli handlowych, doradców zawodowych, trenerów, konsultantów, pedagogów i psychologów, specjalistów i ekspertów różnych specjalności oraz aktualnych i przyszłych coachów.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Coach liderem dla samego siebie. Umiejętności komunikacyjne w coachingu 12
2. Etyka coacha oraz dobre praktyki w coachingu 32
3. Coaching w organizacji 12
4. Nowoczesne formy kształcenia a coaching 16
5. Realizacja coachingu i interakcje zachodzące w tym procesie 36
6. Techniki twórczego myślenia oraz trudne sytuacje w coachingu 8
7. Zarządzanie zmianą w procesie coachingu 16
8. Teoria i praktyka coachingu 32
9. Seminarium 12
10. Egzamin końcowy (obrona prac) 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uczestnicy Studium otrzymują na zakończenie świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z wykazem przedmiotów i oceną ogólną. Świadectwo jest wyrazem uaktualnienia i pogłębiania wiadomości, podniesienia kwalifikacji i przekwalifikowania.
Warunkiem zaliczania Studiów jest:
• obecności na zajęciach (wymagane jest 70% obecności),
• przygotowanie i obrona pracy końcowej.

Organizacja studiów

Studia zorganizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
Zajęcia odbywać się będą w soboty i w niedziele (co 2 tygodnie).
Słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć przed pierwszym zjazdem.
W trakcie Studiów Uczestnikom przekazane zostaną materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej oraz część materiałów w wersji drukowanej.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy UE we Wrocławiu
Praktycy – w zależności od modułu: menedżerowie, osoby zajmujące się coachingiem związane z instytucjami certyfikującymi coachów, psycholodzy, specjaliści i eksperci.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Aleksander Binsztok
Katedra Zarządzania Wiedzą
tel. 71 36 80 511, 602 717 555
e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl
pok. 603, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
Katedra Zarządzania Wiedzą
tel. 71 36 80 655
e-mail: kazimierz.perechuda@ue.wroc.pl
pok. 713, bud. Z

Cena

4790 PLN

Odpłatność może być rozłożona na dwie raty po 2395 zł za semestr, płatne w określonych terminach. Pierwsza rata będzie płatna do 30 listopada 2013r. , druga rata do 28 lutego 2014r. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej {niż przewidziana powyżej} ilości rat.

Kontakt i zapisy

mgr Anna Kozak, mgr Alina Sofińska
Centrum Kształcenia Ustawicznego
tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl, alina.sofinska@ue.wroc.pl
pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Kierownik Studiów:
dr Aleksander Binsztok
tel. kom.: 602 717 555
tel. służb.: 71 36 80 511
e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl

Koordynator Studiów:
Agnieszka Ficnerska
tel. kom.: 882 714 330
e-mail: biuro@binsztok.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2013-09-30

Termin uruchomienia studiów: 2013-10-26

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 2 zdjęcia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

PROGRAM STUDIÓW:

TEORIA I PRAKTYKA COACHINGU – PODSTAWY (m.in.: definiowanie coachingu, planowanie procesu  coachingu, zawieranie kontraktu w coachingu, budowanie sesji coachingowych, prowadzenie rozmów coachingowych, zastosowanie modelu GROW i DP w procesie coachingu, ocena efektywności procesu coachingowego)

RODZAJE COACHINGU (m.in.: c. biznesowy (executive coaching, leadership coaching), c. kariery, c. życiowy (life coaching); c. relacji; c.grupowy; co-active coaching; coaching wielopoziomowy)

COACH LIDEREM DLA SAMEGO SIEBIE (m.in.: określenie własnego potencjału; zarządzanie sobą w czasie; świadomość coacha w relacji; motywacja do pracy z ludźmi; planowanie własnego rozwoju jako coacha; praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami; promocja i marketing usług coachingowych)

COACHING W ORGANIZACJI (m.in.: podstawy zarządzania dla coachów; nowoczesne koncepcje i metody zarządzania; znaczenie misji, wizji, celów organizacji oraz strategii biznesowej a prowadzenie coachingu; podstawy zarządzania zasobami ludzkimi; style przywództwa i kultura organizacyjna a standardy funkcjonowanie organizacji; metody wspierania przez coacha jednostek i zespołów w organizacjach; coaching zespołu a coaching grupy; team building; zarządzanie talentami)

NOWOCZESNE FORMY KSZTAŁCENIA A COACHING (m.in.: różnice między coachingiem, mentoringiem, counsellingiem i consultingiem; psychospołeczne uwarunkowania procesu uczenia się; cykl uczenia się wg Kolba; proces uczenie się dorosłych; wpisanie coachingu w koncepcję organizacji uczącej się)

ETYKA COACHA (m.in.: dylematy etyczne w pracy coacha; koncentracja na kliencie; praca na poziomie postaw i przekonań w coachingu; specyfika coachowania na poziomie wartości; sposoby budowania systemu etycznego w organizacji)

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE W COACHINGU (m.in.: komunikacja interpersonalna i wystąpienia  publiczne; sztuka aktywnego słuchania; feedback – udzielanie informacji zwrotnej; reguły wpływu społecznego; techniki pozytywnej perswazji; obrona przed manipulacjami; wykorzystanie „języka emocji”; typologia osobowości klienta a typ komunikacji coachingowej; „mowa ciała” w relacjach interpersonalnych)

REALIZACJA COACHINGU I INTERAKCJE ZACHODZĄCE W TYM PROCESIE (m.in.: towarzyszenie klientowi w rzeczywistych sytuacjach zawodowych; poznawanie jego sposobów działania  i radzenia sobie z problemami; obserwacja klienta w relacjach z podwładnymi, przełożonymi, współpracownikami i zespołem; umiejętność rozpoznawania i rozumienia ukrytych podstaw reakcji, zachowań i stylu działania klienta; metody badania potrzeb rozwojowych; metody ewaluacji; wyznaczanie celów i zadań rozwojowych; zarządzanie talentami i rozwojem potencjału)

TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA W COACHINGU (m.in.: wykorzystanie technik heurystycznych (twórczego rozwiązywania problemów); moderowanie procesów kreatywności w grupie; warsztat rozwoju osobistego; wykorzystanie i projektowanie narzędzi rozwojowych; trening mentalny w sporcie i biznesie; trening inteligencji emocjonalnej; kognitywistyka – składowa inteligencji wielorakich)

TRUDNE SYTUACJE W COACHINGU (m.in.: radzenie sobie w sytuacjach trudnych i zaskakujących; zarządzanie konfliktem; prowadzenie negocjacji i mediacji; reagowanie na zastrzeżenia i obiekcje; praca z przekonaniami i przełamywanie impasu; radzenie sobie z niemocą decyzyjną i wykonawczą coachowanych; metody radzenia sobie ze stresem)

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESIE COACHINGU (m.in.: teorie zmiany; rodzaje zmiany; wprowadzanie zmian; znaczenie oporu; analiza przypadków wprowadzania zmian; osiąganie trwałych zmian na poziomie jednostek, grup i społeczności)

DOBRE PRAKTYKI W COACHINGU (m.in.: ćwiczenie umiejętności coachingowych w warunkach superwizji; superwizja własnej pracy w roli coacha; specyficzne uwarunkowania praktyki coachingowej w Polsce)


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

w okresie wakacyjnym

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 8.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota - nieczynne
niedziela - nieczynne

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto