Zamówienia publiczne (XII edycja)

Semestr zimowy 2013/2014, letni 2013/2014

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
16.11.2013 r.
Studia uruchomione
Cena
3 934,00 zł

Strona WWW: http://petekswww.home.pl/doc.php?id=20

Cele i charakterystyka studiów

Przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych z uwzględnieniem regulacji prawnych Unii Europejskiej.

Adresaci

Studia kierowane są do osób współpracujących z szeroko rozumianym sektorem finansów publicznych, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego
(np. zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych, szkołach, szpitalach) i pozostałych instytucjach zobowiązanych do wykonywania prawa zamówień publicznych. Skierowane są także do podmiotów funkcjonujących
w zamówieniach sektorowych oraz do podmiotów ubiegających się o środki
z Unii Europejskiej. Kształcenie w ramach Studiów rozpoczyna się od podstaw wiedzy o Zamówieniach Publicznych.
Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej, bez względu na rodzaj studiów.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 150 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Ekonomia sektora publicznego 6
2. Tryby i procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy i usługi 28
3. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) w systemie zamówień publicznych 8
4. Nowe podejście do zamówień publicznych - zrównoważone zamówienia publiczne 12
5. Prawa i obowiązki uczestników postępowania o udzielenie zamówień publicznych 8
6. Elektroniczne platformy UZP – aukcja i licytacja elektroniczna 4
7. Zamówienia sektorowe (WETT) 4
8. Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane 16
9. Zamówienia publiczne w świetle prawa budowlanego 8
10. Umowy o roboty budowlane 8
11. Finanse publiczne w kontekście zamówień publicznych 12
12. Zamówienia publiczne w świetle prawa cywilnego 8
13. Etyka w zamówieniach publicznych 4
14. Negocjacje w zamówieniach publicznych 8
15. Metody i narzędzia wspomagania procesu przetargu 4
16. Statystyka zamówień publicznych 2
17. Seminarium 10
18. EGZAMIN KOŃCOWY 0
RAZEM 150

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Pozytywnie oceniona obrona pracy końcowej na temat zamówień publicznych.

Organizacja studiów

Studia trwają 2 semestry i obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych
(wykłady, ćwiczenia, laboratoria komputerowe, warsztaty, seminaria i egzaminy).
Planowany termin rozpoczęcia: 16 listopada 2013 r.
Zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy
ul. Łaciarskiej 28 podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (1-2 razy w miesiącu)
w godzinach od 9:00 - 16:00.
Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydaje Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Kadra dydaktyczna

Charakterystyka prowadzących zajęcia na Studium Podyplomowym „Zamówienia Publiczne”
(jeśli nie podano inaczej są pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu):

1) Prof. dr hab. Bożena Klimczak: emerytowana profesor UE we Wrocławiu, długoletnia kierownik Katedry Mikroekonomii i i Ekonomii Instytucjonalnej, wybitna specjalistka w dziedzinie etyki życia gospodarczego,
2) Dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska: pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Mikroekonomii i i Ekonomii Instytucjonalnej, wybitna specjalistka w dziedzinie Zamówień Publicznych,
3) Dr Jarosław Olejniczak: pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów,
4) Dr Julian Jezioro: specjalista ds. prawa cywilnego, radca prawny, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego,
5) Mgr Dominika Wiktorko: psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrocławiu, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku psychologia,
6) Dr inż. Janusz Rybka: praktyk, ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, prowadzi prywatną działalność gospodarczą, członek zarządu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, współautor książek na temat zamówień publicznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej,
7) Mgr inż. Krzysztof Błachut: praktyk, ściśle współpracuje z dr J. Rybką, prowadzi prywatną działalność gospodarczą, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, współautor książek na temat zamówień publicznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej.
8) Mgr Sebastian Kowalski-Paszko: prawnik z wykształcenia, arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk w dziedzinie prawa zamówień publicznych, publikował w prasie branżowej.
9) Mgr Iwona Ziarniak: praktyk, absolwentka jednej z pierwszych edycji Studiów Podyplomowych "Zamówienia Publiczne", certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w zakresie doradca w ramach projektu KIGNET, wykładowca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, redaktor i autor publikacji „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne”.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Cyprian Kozyra
Katedra Statystyki
tel. 71 36 80 838
e-mail: cyprian.kozyra@ue.wroc.pl

Cena

3934 PLN

Koszt Studiów wraz z podstawowymi materiałami szkoleniowymi wynosi 3.934,-zł. z możliwością opłaty w 4 ratach: pierwsza rata 1.200 zł + 34,- zł opłaty za wydanie indeksu i zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych (podstawa: Zarządzenie Nr 27/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów).
Uwaga: opłatę za wydanie indeksu i zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych (34,00 zł) należy dokonać wraz z 1-szą ratą.

Kontakt i zapisy

WARUNKI PRZYJĘCIA:

I krok - rejestracja w systemie Uniwersytetu Ekonomicznego.

II krok - dostarczenie kompletu wydrukowanych dokumentów z systemu uczelni do Zakładu Szkolenia i Ekspertyz PTE "Peteks" przy ul. Łaciarskiej 28 we Wrocławiu.

Dodatkowe informacje w godz. 8:00-16:00: PETEKS ul. Łaciarska 28, 50-146 Wrocław
tel. 71 343 16 49, tel./fax 71 344 66 04 http://www.peteks.pl e-mail: biuro@peteks.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2013-10-31

Termin uruchomienia studiów: 2013-11-16

Wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Formularz zgłoszeniowy (poniżej)
  • Oświadczenie o pokryciu kosztów
  • 2 zdjęcia (37mm x 45mm)
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • Kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Dowód wpłaty pierwszej raty
  • Oryginały kserowanych dokumentów do wglądu.
  • Dokonanie opłaty na konto Uniwersytetu Ekonomicznego: PKO S.A. : 23 1240 6814 1111 0000 4938 8642 w terminie do dnia 31.10.2013 r. /w temacie przelewu prosimy o dopisanie tytułu wybranych studiów: Zamówienia Publiczne/
  • Złożenie kompletu dokumentów w Zakładzie Szkolenia i Ekspertyz PTE "Peteks" przy ul. Łaciarskiej 28 we Wrocławiu. Prosimy o składanie dokumentów do dnia 31 października 2013 r.

Dodatkowe informacje

Podanie o przyjęcie na studia: http://petekswww.home.pl/pliki/390-podanie_o_przyjecie_na_studia.pdf

Certyfikat EBC*L

Zarząd Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego PETEKS sp. z o.o mając na uwadze długoletnią współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu dążąc do dalszego podnoszenia jakości kształcenia na wspólnie organizowanych studiach podyplomowych, w roku akademickim 2013/2014 umożliwia Słuchaczom Studiów Podyplomowych uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu EBC*L. Certyfikat EBC*L (European Business Competence* Licence). Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych to świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz prawa spółek. Certyfikat EBC*L to świadectwo bezterminowo potwierdzające wiedzę ekonomiczną, którym można się posługiwać bez względu na kraj. Certyfikat wydawany jest przez niezależną Kapitułę Egzaminacyjną Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych w Padeborn. Uzyskując certyfikat potwierdza się swoją aktualną wiedzę ekonomiczną, która coraz częściej jest również wymagana u pracowników z wykształceniem nieekonomicznym.


Nad prawidłową organizacją całego systemu certyfikacji i standaryzacji EBC*L w Europie czuwa Europejskie Kuratorium Kompetencji Biznesowych EBC*L z siedzibą w Padeborn (Niemcy), gdzie przewodniczącym jest Prof. Dr. Dr. Gerhard Ortner, kierujący również Europejską Kapitułą Egzaminacyjną. Przedstawicielem EBC*L Polska w Kapitule jest prof. dr hab. Józef Dziechciarz, z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Certyfikaty są wydawane przez Międzynarodowe Centrum Certyfikacyjne EBC*L w Wiedniu, podpisywane osobiście przez Univ.-Prof. Dr. Dr. Gerharda E. Ortnera oraz dyrektora zarządzającego Victora Mihalica.


Opłata za egzamin wynosi: 115 euro. Wszystkie materiały konieczne do opanowania wiedzy i zaliczenia egzaminu są wydawane przez Akredytowane Centra Egzaminacyjne.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem Certyfikatu, na I zjeździe studiów prosimy o przekazanie powyższej informacji pracownikom ZSiE PTE Peteks sp. z o.o


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto