AI i technologie w audycie i kontroli wewnętrznej (tryb blended learning z opcją hybrydową) (edycja 1)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
28.09.2024 r.
Jeszcze 70 dni
Data uruchomienia
26.10.2024 r.
Za 98 dni
Cena
7 200,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 377 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

W dobie szybkiego rozwoju technologii informacyjnych sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence, AI) odgrywa coraz większą rolę w różnych dziedzinach zawodowych, w tym w rewizji finansowej, audycie i kontroli wewnętrznej. Liderzy transformacji cyfrowej widzą w AI ogromny potencjał do podniesienia jakości, skuteczności oraz wydajności pracy audytorów i kontrolerów poprzez automatyzację żmudnych procesów i analizę dużych zbiorów danych, których skala wykracza poza możliwości percepcji człowieka.

Dlaczego warto wybrać te studia?

Jeśli chcesz stać się czołowym specjalistą w dziedzinie audytu i kontroli wewnętrznej posługującym się nowoczesną technologią, nasze studia są idealnym wyborem. Oferujemy kompleksowe przygotowanie do pracy z AI i innowacyjnymi narzędziami, które już teraz rewolucjonizują branżę.

Nasze studia są skierowane do osób pragnących zdobyć umiejętności analizy danych z wykorzystaniem robotyzacji i sztucznej inteligencji. Program studiów zapewnia zrozumienie nowoczesnych technologii oraz praktyczne umiejętności ich zastosowania w codziennej pracy audytora i kontrolera wewnętrznego. Dostarcza też wiedzę o tym, jak poruszać się w złożonym otoczeniu szybko pojawiających się innowacji i cyfrowych zagrożeń bezpieczeństwa informacji.

Uczestnicy studiów zdobędą umiejętności niezbędne do przeprowadzania zaawansowanych analiz danych, zarządzania projektami transformacji cyfrowej oraz rozwiązywania dylematów etycznych związanych z AI. Otrzymują możliwość:

 • poznania podstaw sztucznej inteligencji, statystyki i języka programowania SQL, potrzebnych do prowadzenia zaawansowanej analizy danych
 • poznania i usystematyzowania wiedzy o metodzie Design Thinking, zarządzaniu projektami oraz bezpieczeństwie informacji, co będzie potrzebne do tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań w praktyce audytorskiej i kontrolerskiej
 • poznania dylematów etycznych związanych ze stosowaniem sztucznej inteligencji w finansach przedsiębiorstwa, a zwłaszcza w audycie
 • wykorzystania narzędzi takich jak: MS Excel oraz Alteryx do wprowadzania, podglądu, przygotowania, formatowania, przekształcania, łączenia i raportowania danych
 • poznania metod tworzenia makr i analizy standardowych prac audytowych w programie Alteryx
 • poznania podstaw analizy i wizualizacji danych w Power BI na potrzeby audytu i kontroli wewnętrznej
 • rozwoju umiejętności i wiedzy potrzebnej do robotyzacji procesów audytu i kontroli wewnętrznej
 • dostępu do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how wykładowców, którzy poza doświadczeniem akademickim, korzystają z tych narzędzi w swojej pracy.

Dużą część zajęć stanowią ćwiczenia praktyczne — indywidualne i zespołowe. Program studiów został stworzony z myślą o praktycznym podejściu do tematyki związanej m.in. z analizą ryzyka, wykrywaniem oszustw i usprawnieniem pracy audytorów i kontrolerów.

Dodatkowo w trakcie studiów podyplomowych słuchacze będą opracowywać projekty, w ramach których stworzą własne zastosowania wybranych narzędzi analizy danych, robotyzacji i sztucznej inteligencji w audycie lub kontroli wewnętrznej.

Jest to pierwszy kierunek studiów podyplomowych w Polsce, który zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie do stosowania nowych technologii z udziałem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w audycie i kontroli wewnętrznej.

Adresaci

Studia podyplomowe z zarządzania ciągłością działania z AI są skierowane do:

 • biegłych rewidentów
 • audytorów wewnętrznych
 • kontrolerów wewnętrznych
 • specjalistów ds. kontroli wewnętrznej
 • analityków finansowych
 • specjalistów ds. automatyzacji i robotyzacji
 • osób pragnących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe w zakresie zastosowania technologii i AI w audycie i kontroli wewnętrznej

Wymagane kwalifikacje: Od kandydatów oczekuje się znajomości tradycyjnych metod pracy audytora wewnętrznego, biegłego rewidenta, kontrolera wewnętrznego lub specjalisty ds. kontroli wewnętrznej. Od kandydatów oczekuje się umiejętności analitycznego myślenia i wykonywania podstawowych czynności w programie MS Excel.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do sztucznej inteligencji 8
2. Transformacja cyfrowa w biznesie 8
3. Zarządzanie projektami transformacji cyfrowej 8
4. Design Thinking w projektowaniu procesów audytowych i kontroli wewnętrznej 8
5. Bezpieczeństwo informacji w stosowaniu AI - wybrane zagadnienia 8
6. Etyczne aspekty stosowania AI w finansach przedsiębiorstwa 4
7. Etyka sztucznej inteligencji w praktyce 2
8. Podstawy statystyki dla analityków danych 8
9. Podstawy SQL 8
10. Ekstrakcja i transformacja danych na potrzeby audytu z zastosowaniem MS Excel 16
11. Wprowadzenie do analizy danych w programie Alteryx na potrzeby audytu 2
12. Wprowadzanie, podgląd i przygotowanie danych w programie Alteryx 16
13. Formatowanie, przekształcanie, łączenie i raportowanie danych w programie Alteryx 16
14. Tworzenie makr i analiza standardowych prac audytowych w programie Alteryx 20
15. Analiza i wizualizacja danych w Power BI na potrzeby audytu i kontroli wewnętrznej 12
16. Robotyzacja procesów audytu i kontroli wewnętrznej z wykorzystaniem narzędzi AI 16
17. Zastosowanie MindBridge Ai Auditor 4
18. Zastosowanie wybranego narzędzia AI w praktyce - praca w grupach 16
RAZEM 180

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (zespołowej)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test) i odbywa się w trybie stacjonarnym. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning — częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni (bez streamingu z zajęć stacjonarnych); uczestnik przed zjazdem dostaje informację, w jakiej formie odbędą się zajęcia
 • wybrane zajęcia prowadzone są hybrydowo (z live streamingiem z zajęć stacjonarnych)
 • studia w trybie zaocznym weekendowym
 • liczba zjazdów: 12
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści, w tym wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy z branży:

 • eksperci z jednej z największych firm audytorskich na świecie (BIG4)
 • menedżerowie ds. analizy danych i raportowania
 • eksperci ds. technologii i uczenia się
 • dyplomowani audytorzy wewnętrzni (CIA)
 • audytorzy wiodący norm ISO

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Piotr Bednarek, prof. UEW
tel. +48 509 282 541
e-mail: piotr.bednarek@ue.wroc.pl
pok. 510, bud. Z

Cena

7200 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 377
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-09-28

Termin uruchomienia studiów: 2024-10-26

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Dodatkowe informacjePowrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto