Zarządzanie jakością w produkcji i logistyce (tryb blended learning) (edycja 27)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
15.09.2024 r.
Jeszcze 93 dni
Data uruchomienia
05.10.2024 r.
Za 113 dni
Cena
7 990,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Posiadanie certyfikatu serii ISO 9001:2015 jest coraz częściej podstawowym warunkiem korzystnego eksportu na jednolity rynek Unii Europejskiej i ułatwia ekspansję rodzimych produktów na rynki światowe. Dlatego przygotowaliśmy studia podyplomowe pozwalające zdobyć kwalifikacje niezbędne do wdrażania w firmach tego certyfikatu.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problemami projektowania, budowy i stosowania systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa informacji w aspekcie techniczno-technologicznym i ekonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem norm serii ISO 9000 oraz przygotowanie uczestników do wdrażania tych norm w praktyce działalności przedsiębiorstwa.

Kierunek stworzony we współpracy z firmą TÜV NORD Polska. Ponad 70% zajęć prowadzą trenerzy TÜV NORD Polska z Katowic.

Adresaci

Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające w praktyce realizować zadania i funkcje audytora, pełnomocnika lub menedżera systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa informacji. W trakcie studiów słuchacze mogą przystąpić do egzaminów certyfikowanych przez TUV Nord na audytora, pełnomocnika lub menadżera wybranych Systemów Zarządzania Jakością.

Studia kierowane są do:

 • kadry kierowniczej przedsiębiorstw
 • osób bezpośrednio odpowiedzialnych za projektowanie, dokumentowanie, wdrażanie oraz funkcjonowanie systemu zarządzania jakością na podstawie normy ISO 9001:2015
 • osób, które chcą zajmować się wdrażaniem systemu zarządzania jakością na podstawie normy ISO 9001:2015

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 274 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł 1. Zarządzanie jakością
1. Przegląd systemów zarządzania jakością 8
2. Zarządzanie procesowe 16
3. System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015 24
4. Systemy zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy według norm ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 16
5. Audytowanie systemów zarządzania jakością i jego certyfikacja 16
6. ESG - zarządzanie zrównoważonym rozwojem 8
7. Zarządzanie ryzykiem 8
Moduł 2. Zarządzanie jakością w produkcji (do wyboru Moduł 2 lub Moduł 3)
8. Branżowe systemy zarządzania jakością 8
9. Audytor wewnętrzny IATF 16949 16
10. System zarządzania bezpieczeństwem informacji w produkcji 16
11. Metody i narzędzia ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych 16
12. Audytowanie bezpieczeństwa informacji w produkcji 16
13. Symulacja procesu zarządzania jakością w produkcji - warsztaty 8
14. Rachunek kosztów produkcji 8
Moduł 3. Zarządzanie jakością w logistyce (do wyboru Moduł 2 lub Moduł 3)
15. Zarządzanie współczesnymi łańcuchami dostaw 16
16. Audytor wewnętrzny ISO 28001 16
17. System zarządzania bezpieczeństwem informacji w logistyce 16
18. Metody i narzędzia ciągłego doskonalenia procesów logistycznych 8
19. Technologie i platformy cyfrowe w logistyce 8
20. Zarządzanie procesami logistycznymi 8
21. Symulacja procesu zarządzania jakością w logistyce - warsztat 8
22. Rachunek kosztów logistyki 8
RAZEM 272

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test). Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone w trybie blended learning, około 40% godzin zajęć odbędzie się stacjonarnie, pozostałe w trybie zdalnym
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 12
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

Zajęcia na studiach realizowane są w trzech modułach tematycznych. Moduł 1 (dla wszystkich uczestników) dotyczy problematyki systemów zarządzania jakością. Moduł 2 i 3 są modułami wybieralnymi, tzn. słuchacz deklaruje, który z nich wybiera i realizuje. Moduł 2 dotyczy problematyki zarządzania jakością w produkcji, natomiast Moduł 3 zarządzania jakością w logistyce.

Nie ma możliwości realizacji zarówno modułu 2, jak i 3 przez tego samego słuchacza. W przypadku małej grupy istnieje możliwość uruchomienia tylko jednego modułu wybieralnego. Informacje o wyborze modułu będą zbierane przed rozpoczęciem studiów.

Studia w obu wariantach (moduł 1+2 lub moduł 1+3) mają wymiar 184 godziny.

W trakcie studiów istnieje możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów:

Po module nr 2: certyfikat Audytor wewnętrzny IATF 16949

Po module nr 3: certyfikat Audytor wewnętrzny ISO 28001

Ceny wszystkich dodatkowych egzaminów certyfikowanych zostaną podane przed rozpoczęciem studiów.

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • zestaw materiałów od TÜV NORD Polska
 • certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 (egzamin płatny dodatkowo) lub certyfikat pełnomocnika bądź menedżera systemu zarządzania jakością (egzamin płatny dodatkowo)

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzą trenerzy TUV NORD Polska z Katowic, pracownicy działów jakości, produkcji, logistyki z przedsiębiorstw będących liderami danej branży (ok. 70% godzin) oraz pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Ewa Walaszczyk
Katedra Zarządzania Procesami
tel. 602 497 782
e-mail: ewa.walaszczyk@ue.wroc.pl
pok. 412, bud. H

Opiekun naukowy

dr hab. Krzysztof Nowosielski, prof. UEW
Katedra Zarządzania Procesami
tel. 71 36 80 725
e-mail: krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl
pok. 411, bud. H

Cena

7990 PLN

Cena promocyjna:

1. 7590 PLN — dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (pod warunkiem ukończenia studiów, studiów podyplomowych lub szkoleń w ciągu ostatnich dwóch lat). Wymagane jest potwierdzenie przez UEW informacji podanych przez kandydata.

2. 7590 PLN — dla osób wpłacających całą kwotę jednorazowo w terminie 1 raty. Informację o chęci skorzystania ze zniżki należy podać na maksymalnie dwa tygodnie przed rozpoczęciem studiów.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-09-15

Termin uruchomienia studiów: 2024-10-05

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto