Inżynieria procesów produkcyjnych (tryb blended learning) (edycja 15)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
15.09.2024 r.
Jeszcze 93 dni
Data uruchomienia
05.10.2024 r.
Za 113 dni
Cena
6 900,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia realizowane w trybie blended learning. 30-50% zajęć realizowane w formie zajęć stacjonarnych, pozostałe w formie zdalnej.

Kompleksowe zarządzanie procesem produkcyjnym w wielu firmach pełni kluczową rolę w rozwoju przedsiębiorstwa w dynamicznym otoczeniu biznesowym, pozwala na bieżące monitorowanie procesu, usprawnianie go, odpowiednie gospodarowanie zasobami materiałowymi i ludzkimi, a także optymalizację kosztów. To ważne elementy konkurencyjności i wyróżniki na rynku.

Inżynieria procesów produkcyjnych to kierunek, którego celem jest przygotowanie pracownika do pełnienia funkcji inżyniera procesu, który potrafi kompleksowo planować i obsługiwać proces produkcyjny, efektywnie usprawniać go, wykorzystując do tego zaawansowane narzędzia informatyczne oraz najnowsze koncepcje i metody.

Absolwenci kierunku będą:

 • posiadali wiedzę w obszarze nowoczesnych koncepcji zarządzania procesem
 • potrafili posługiwać się narzędziami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie procesem produkcyjnym
 • znali i potrafili wykorzystać w praktyce metody modelowania i optymalizacji procesu produkcyjnego
 • potrafili usprawnić komunikację pomiędzy poszczególnymi działami obsługującymi proces produkcyjny
 • potrafili zbudować jakościowe relacje między pracownikami produkcyjnymi, a kierownictwem

Adresaci

Na studiach podyplomowych nie jest wymagane posiadanie tytułu inżyniera, a jedynie ukończenie dowolnych studiów I lub II stopnia.

Studia kierowane są do osób, które chcą pracować na stanowiskach takich jak:

 • inżynier produkcji
 • inżynier procesu
 • kierownik produkcji
 • menadżer produkcji

Będą odpowiednie również dla osób, które już zajmują takie (lub pokrewne) stanowiska, ale chcą doskonalić i rozwijać swoje umiejętności związane z relacjami, komunikacją, kompleksową obsługą procesu produkcyjnego i jego usprawnianiem.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do procesów produkcyjnych 4
2. Podejście procesowe w pracy inżyniera 4
3. Nowoczesne koncepcje zarządzania procesem produkcyjnym 8
4. Modelowanie procesów produkcyjnych 30
5. Logistyka procesu produkcyjnego 8
6. Kontrola procesu produkcyjnego 12
7. Optymalizacja procesu produkcyjnego 24
8. Systemy zapewnienia jakości produktu 8
9. Narzędzia stosowane w zarządzaniu jakością produktu 8
10. Zarządzanie pracą w zakładzie produkcyjnym 16
11. Kształtowanie warunków pracy w zakładzie produkcyjnym 6
12. Rachunek kosztów procesów produkcyjnych 8
13. Bezpieczeństwo informacji 4
14. Proces produkcyjny a środowisko 4
15. Zarządzanie projektem w zakładzie produkcyjnym 12
16. Warsztaty projektowe 4
17. Egzamin 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (projekt/praca zespołowa)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia stacjonarne są prowadzone w salach na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zajęcia online są prowadzone w formie zdalnej za pomocą platformy Teams. O trybie prowadzenia zajęć uczestnicy studiów są informowani z wyprzedzeniem.
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 10
 • zajęcia odbywają się co dwa-trzy tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków z wieloletnim stażem.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Ewa Walaszczyk
Katedra Zarządzania Procesami
tel. 602 497 782
e-mail: ewa.walaszczyk@ue.wroc.pl
pok. 412, bud. H

Opiekun naukowy

prof. dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych
Katedra Pracy, Kapitału i Innowacji
e-mail: anna.cierniak-emerych@ue.wroc.pl
pok. 209, bud. B

Cena

6900 PLN

Cena promocyjna: 6 500 zł

1. dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (pod warunkiem ukończenia studiów, studiów podyplomowych lub szkoleń w ciągu ostatnich dwóch lat). Wymagane jest potwierdzenie przez UEW informacji podanych przez kandydata.

2. dla osób wpłacających całą kwotę jednorazowo w terminie 1 raty. Informację o chęci skorzystania ze zniżki należy podać na maksymalnie dwa tygodnie przed rozpoczęciem studiów.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-09-15

Termin uruchomienia studiów: 2024-10-05

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacjePowrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto