Bezpieczeństwo i higiena pracy (tryb blended learning z opcją hybrydową) (edycja 25)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
15.09.2024 r.
Jeszcze 57 dni / do wyczerpania miejsc
Data uruchomienia
19.10.2024 r.
Za 91 dni
Cena
2 900,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe dające uprawnienia do pracy na stanowiskach inspektorów i specjalistów BHP (zgodnie z Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późn. zm.).

Zadbanie o ochronę zdrowia i życia oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Analiza tych warunków, planowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo, szkolenie pracowników, kontrola realizacji ustaleń i zaleceń to codzienność służby BHP. Wyzwania w zakresie rozwiązań technicznych i organizacyjnych rosną zwłaszcza w większych firmach i instytucjach, prowadzących złożoną działalność. Wszędzie jednak inspektor czy specjalista BHP musi umieć radzić sobie z ludźmi. Planować i prowadzić szkolenia, spotkania i kontrole tak, żeby osiągać zauważalne efekty. Do tego właśnie przygotowują nasze studia podyplomowe.

Ten kierunek został stworzony z myślą o osobach, które chcą zdobyć wiedzę, skutecznie pełnić funkcje w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić szkolenia w zakresie BHP.

Uczestnicy studiów otrzymują możliwość:

 • poznania podstaw prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, koniecznych do prowadzenia swoich działań w obowiązujących ramach prawnych
 • poznania i usystematyzowania wiedzy o zagrożeniach występujących w różnych środowiskach pracy (w tym branży produkcyjnej, logistycznej, handlowej, spożywczej, jednostkach opieki zdrowotnej, instytucjach i placówkach oświatowych), co zwiększa elastyczność na rynku pracy
 • poznania metod i praktycznej oceny ryzyka zawodowego, potrzebnej do analizowania zagrożeń i ustalania środków ograniczających ryzyko
 • poznania procedur i praktycznego przeprowadzenia postępowania związanego z wypadkiem przy pracy, co umożliwia podjęcie właściwych działań w odpowiednim czasie
 • opracowania programu, prezentacji i osobistego udziału w praktycznych ćwiczeniach w zakresie prowadzenia szkolenia BHP, także z wykorzystaniem komunikatorów (TEAMS, ZOOM itp.)
 • praktycznego poznania systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według międzynarodowych standardów ISO 45001:2018
 • praktycznego poznania sprzętu służącego do badań i pomiarów środowiska pracy oraz zasad dobrej współpracy z laboratorium pomiarowym
 • poznania spraw BHP z perspektywy inspektora pracy i wniosków z tej praktyki
 • ukończenia szkolenia w zakresie podstaw udzielania I pomocy oraz postępowania na wypadek pożaru
 • zagłębienia się w praktyczne metody realizacji każdego z zadań służby BHP, w tym opracowywania stosownej dokumentacji i przeglądu oprogramowania branżowego

Dużą część zajęć stanowią ćwiczenia praktyczne — indywidualne i zespołowe. Dodatkowo w trakcie studiów podyplomowych słuchacze przygotowują projekty studiów wykonalności i wniosków o środki z Unii Europejskiej, dzięki czemu uzyskują odrębne zaświadczenie o ukończeniu zajęć z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.

Praktyczny charakter mają także zajęcia z nowoczesnych metod szkolenia dorosłych w zakresie BHP. Uczestnicy tych zajęć również uzyskują odrębne zaświadczenie, przydatne dla osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń z zakresu BHP.

Dla zainteresowanych słuchaczy dodatkowo istnieje możliwość uzyskania (w preferencyjnych cenach) certyfikatów audytora wewnętrznego:

 • ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością
 • ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego
 • audytowanie zintegrowanego systemu zarządzania

Adresaci

Studia podyplomowe są skierowane do:

 • pracowników komórek BHP
 • specjalistów BHP, którzy chcą szkolić pracowników
 • osób, które zamierzają podjąć pracę związaną z BHP
 • managerów
 • osób pełniących funkcję społecznych inspektorów pracy

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 214 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Warunki pracy podstawą kształtowania BHP a koszty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (terminologia, składowe warunków pracy, elementy kosztów BHP) 10
2. Zarządzanie BHP (moduł): Warunki pracy jako obszar gospodarowania (zarządzania) potencjałem ludzkim przedsiębiorstwa. (Organizacja czasu pracy a BHP. Podmioty uczestniczące w kształtowaniu warunków pracy. Partycypacja pracownicza a BHP. Pragmatyka służby BHP) 26
3. Mobbing a kształtowanie BHP w kontekście zarządzania organizacją 6
4. Konwencje, normy i uregulowania międzynarodowe, dyrektywy UE w zakresie warunków pracy jako podstawa zarządzania BHP 6
5. Prawna ochrona pracy jako podstawa kształtowania warunków pracy w Polsce. Nadzór na warunkami pracy, organy nadzoru 20
6. Ergonomia i jej rola w kształtowaniu warunków pracy 4
7. Psychologiczne i socjologiczne aspekty wykonywania pracy 4
8. Zarządzanie pracą. (Zasady organizacji pracy. Praca indywidualna i zespołowa. Motywacyjne formy organizacji pracy, w tym pracy behapowca) 8
9. Możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na cele poprawy warunków pracy – jako ekonomiczne aspekty zarządzania 4
10. Praktyczne przygotowanie projektów studiów wykonalności i wniosków o środki z Unii Europejskiej 8
11. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w systemie zarządzania 4
12. Zarządzanie ryzykiem zawodowym 10
13. Bezpieczeństwo produktów 2
14. Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy 16
15. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. BHP w znormalizowanych systemach zarządzania 8
16. Dyrektywa maszynowa. Funkcjonowanie maszyn roboczych w świetle obowiązujących przepisów 8
17. Techniczne BHP 8
18. Zagrożenia wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi 8
19. Podstawowe sposoby pomocy przedmedycznej 6
20. Ochrona przeciwpożarowa 6
21. Metodyka pracy służb BHP. Organizacja szkoleń w zakresie BHP 8
22. Case study - projekty 24
23. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie BHP 10
24. Egzamin końcowy 0
RAZEM 214

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i odbywa się w trybie stacjonarnym. Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning (częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni), a niektóre hybrydowo (z live streamingiem z zajęć stacjonarnych)
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia w trybie zaocznym weekendowym
 • liczba zjazdów: ok. 13
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć
 • zaświadczenia o ukończeniu zajęć z zakresu nowoczesnych metod szkolenia dorosłych, pozyskiwania funduszy unijnych
 • dla zainteresowanych możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego ISO 45001 - BHP, ISO 9001 - JAKOŚĆ, ISO 14001 - ŚRODOWISKO (poza programem studiów, po preferencyjnych cenach)

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów – wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu m.in. z Katedry Pracy, Kapitału i Innowacji, Katedry Socjologii i Polityki Społecznej, ale także przez wybitnych, odznaczających się wieloletnim doświadczeniem przedstawicieli:

 • PIP, Straży Pożarnej, praktyków w dziedzinie BHP, w tym posiadających uprawnienia CIOP
 • praktyków specjalizujących się w tworzeniu projektów studiów wykonalności i wniosków o środki z Unii Europejskiej
 • członków Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki przy Business Centre Club

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

prof. dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych
Katedra Pracy, Kapitału i Innowacji
e-mail: anna.cierniak-emerych@ue.wroc.pl
pok. 209, bud. B

Cena

2900 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-09-15

Termin uruchomienia studiów: 2024-10-19

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Dodatkowe informacje


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto