Zarządzanie ciągłością̨ działania organizacji (tryb blended learning z opcją hybrydową) (edycja 1)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
23.09.2024 r.
Jeszcze 65 dni
Data uruchomienia
09.11.2024 r.
Za 112 dni
Cena
4 900,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 377 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa staje się kluczowym priorytetem. Pandemia COVID-19 uwidoczniła, że wiele organizacji nie było przygotowanych na nagłe zakłócenia, co doprowadziło do chaosu i braku efektywności. Mimo to nadal wiele firm nie posiada odpowiednich środków awaryjnych, aby chronić się przed współczesnymi zagrożeniami i zakłóceniami.

Sytuacje kryzysowe mogą wynikać z zagrożeń zarówno naturalnych, ekologicznych (np. powodzie, pożary, lawiny), jak i cywilizacyjnych, spowodowanych działalnością człowieka i awariami technicznymi (np. katastrofy budowlane i transportowe, działalność grup przestępczych, cyberterroryzm).

W dzisiejszym świecie kluczowe jest, aby organizacje mogły kontynuować swoją działalność w akceptowalnym czasie i z określoną wydajnością w trakcie takich kryzysów. Na rynku istnieje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią planować i zapewniać ciągłość działania, chroniąc organizację przed zagrożeniami. Nasze studia podyplomowe przygotowują do tego właśnie zadania.

Dlaczego warto wybrać te studia? Jeśli chcesz stać się kluczowym specjalistą w zarządzaniu ciągłością działania, nasze studia są idealnym wyborem. Oferujemy kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci skutecznie chronić organizację przed zakłóceniami.

To dobry wybór dla osób, które pragną zdobyć zaawansowaną wiedzę z zakresu analizy, tworzenia, weryfikacji i zarządzania planami ciągłości działania. Dowiesz się, jak skutecznie zarządzać kryzysami i utrzymać operacyjność firmy w trudnych warunkach.

Program studiów obejmuje naukę m.in.:

 • podstaw prawa o zarządzaniu kryzysowym, zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego i ochronie przeciwpożarowej
 • analizy ryzyka i analizy wpływu biznesowego (BIA) do tworzenia i testowania strategii ciągłości działania
 • metod tworzenia i praktycznego zastosowania planów i procedur ciągłości działania biznesowego
 • podstaw zarządzania infrastrukturą krytyczną systemem zarządzania kryzysowego w Polsce

Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia audytów i samooceny zgodnie z normą ISO 22301:2019.

Program studiów został zaprojektowany z myślą o praktycznym podejściu do zarządzania ciągłością działania, a uczestnicy będą pracować (indywidualnie i zespołowo) nad praktycznymi ćwiczeniami, wspierani przez ekspertów z branży, którzy poza doświadczeniem akademickim, związani są również z projektami komercyjnymi. Słuchacze przygotują i zaprezentują też projekty, dotyczące wybranych procesów z obszaru zarządzania ciągłością działania.


Adresaci

Studia podyplomowe są skierowane do:

 • kierowników jednostek administracji rządowej i samorządowej
 • właścicieli, członków zarządów oraz kierowników średniego i niższego szczebla w przedsiębiorstwach prywatnych
 • managerów w podmiotach z sektora non-profit
 • audytorów wewnętrznych
 • konsultantów z zakresu utrzymania ciągłości działania biznesowego, ryzyka oraz bezpieczeństwa informacji
 • osób, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu budowania odporności firmy oraz zapewnienia ochrony zasobów przedsiębiorstwa przed stratami

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wstęp do zarządzania przedsiębiorstwem 16
2. Standardy zarządzania ciągłością działania (wg DRJ i ISO) 16
3. Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem 12
4. Analiza wpływu biznesowego (BIA) 16
5. Podstawy zarządzania ryzykiem 16
6. Strategia zarządzania ciągłością działania 8
7. Plany i procedury ciągłości działania i ich zastosowanie 8
8. Komunikacja w trakcie incydentów, zakłóceń i sytuacji kryzysowych 8
9. Testowanie, utrzymanie i przegląd planów oraz procedur ciągłości działania 8
10. Zarządzanie infrastrukturą krytyczną 8
11. System zarządzania kryzysowego w Polsce 8
12. Audyt systemu zarządzania ciągłością działania 16
13. Przygotowanie projektu - praca w grupach 20
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (zespołowej)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test) i odbywa się w trybie stacjonarnym. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning — częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni (bez streamingu z zajęć stacjonarnych); uczestnik przed zjazdem dostaje informację, w jakiej formie odbędą się zajęcia
 • wybrane zajęcia prowadzone są hybrydowo (z live streamingiem z zajęć stacjonarnych)
 • studia w trybie zaocznym weekendowym
 • liczba zjazdów: 10
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów – wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ale także przez wybitnych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Są wśród nich przedstawiciele: • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Radcy Ministra) oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa • Audytorów Systemów Zarządzania Ciągłością Działania oraz Systemów Zarządzania Ryzykiem • Audytorów Wiodących norm ISO oraz ekspertów z zakresu bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania organizacji

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Piotr Bednarek, prof. UEW
tel. +48 509 282 541
e-mail: piotr.bednarek@ue.wroc.pl
pok. 510, bud. Z

Cena

4900 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 377
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-09-23

Termin uruchomienia studiów: 2024-11-09

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Dodatkowe informacjePowrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto