Menedżer_ka ds. DEI (tryb stacjonarny) (edycja 1)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
30.09.2024 r.
Jeszcze 108 dni
Data uruchomienia
19.10.2024 r.
Za 127 dni
Cena
6 700,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 713680452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom i słuchaczkom zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania poziomu dojrzałości w obszarze DEI, identyfikowania zachowań niepożądanych oraz projektowania i wdrażania efektywnych sposobów przeciwdziałania tym zachowaniom. Szczególny nacisk zostanie poświęcony budowaniu strategii i planu działania w obszarze DEI. Absolwent_ka zdobędzie wiedzę na temat różnych wymiarów różnorodności, rodzajów zachowań niepożądanych w organizacji oraz sposobów przeciwdziałania tym zachowaniom. Dodatkowo rozwinie umiejętności tworzenia strategii i planu działania w obszarze DEI, jak też budowania inkluzywnej kultury organizacyjnej. Zapozna się z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie możliwości rozwiązywania problemów w zespołach wielokulturowych.

Adresaci

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, wiążących swoją przyszłość zawodową z zarządzaniem zespołem czy procesami związanymi z różnorodnością i włączaniem.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Różnorodność, równość, włączanie, przynależność - wprowadzenie do zarządzania różnorodnością
1. Różnorodność, równość, włączenie i przynależność 4
2. Liderzy zarządzania różnorodnością – case study 12
3. Czynniki sprzyjające i bariery zarządzania różnorodnością 4
4. Kompetencje menedżera_ki ds. DEI 2
Zachowania niepożądane w organizacji – istota, rozpoznanie i reagowanie
5. Stereotypy, uprzedzenia, nieuświadomione nastawienia 8
6. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie 8
7. Mowa nienawiści, mikronierówności, konflikty i kryzysy w zespole 8
8. Mediacje, rozwiązywanie konfliktów, praca z emocjami 8
Przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym
9. Etapy tworzenia inkluzywnej kultury organizacyjnej. Włączające przywództwo 8
10. Komunikacja inkluzywna 8
11. Włączające procesy HR 8
12. Tworzenie programu etycznego 8
Wymiary różnorodności i działania włączające
13. Różnorodność płciowa 8
14. Zarządzanie wiekiem 8
15. Różnorodność kulturowa 8
16. Społeczność LGBTQ+ 8
17. Niepełnosprawność 4
18. Neuroróżnorodność 8
19. Osoby w kryzysie zdrowia psychicznego 4
Strategiczne podejście do zarządzania różnorodnością
20. Określenie poziomu dojrzałości DEI organizacji 8
21. Strategia i plan działania w obszarze DEI 2
22. Warsztaty projektowe - tworzenie strategii DEI 16
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (praca grupowa)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia Egzamin końcowy ma formę ustną i pisemną (test) i odbywa się w trybie stacjonarnym. Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone stacjonarnie na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 10
 • zajęcia odbywają się raz lud dwa razy w miesiącu
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive). Na Teamsach będą zamieszczane materiały do zajęć
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Kadra dydaktyczna

Dora Mołodyńska-Küntze Certyfikowana trenerka DEI - różnorodność, równość i włączanie oraz konsultantka z ponad 15-letnim doświadczeniem. Pracowała z różnymi firmami, instytucjami międzynarodowymi, organizacjami publicznymi i pozarządowymi. Przygotowuje i wdraża ciekawe projekty związane z DEI, takie jak: strategia DEI, program przywództwa włączającego, programy trenerskie dla trenerów DEI, e-learning i mikrolearning oraz warsztaty na tematy takie jak: język inkluzywny, mikroagresje, nieświadome nastawienia. Autorka kilku publikacji z zakresu DEI.

Alina Szaptycka Pełnomocniczka Prezydenta Wrocławia ds. Równego Traktowania. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy dla młodzieży i dorosłych ("Szkoła bez uprzedzeń"), szkolenia dla firm z zakresu sojusznictwa osób LGBT+, reagowania w sytuacjach trudnych w miejscu pracy. Koordynuje projekty z funduszy EOG (Demokracja w Działaniu, Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy). Organizatorka Wrocławskiego Marszu Równości, Festiwalu Równych Praw, Równego Miejsca - Centrum LGBT+ Wrocław

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Dorota Teneta, prof. UEW
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
tel. 668 833 963
e-mail: dorota.teneta@ue.wroc.pl
pok. 108, bud. B

Cena

6700 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-09-30

Termin uruchomienia studiów: 2024-10-19

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto