Wycena nieruchomości (tryb stacjonarny) (edycja 10)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
15.09.2024 r.
Jeszcze 93 dni
Data uruchomienia
05.10.2024 r.
Za 113 dni
Cena
5 800,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Ostatnie lata to okres dynamicznych zmian na rynku nieruchomości. Ograniczenia związane z ruchem turystycznym, zamknięciami sklepów, usług i gastronomii wpłynęły na przetasowania na rynku. Dodatkowo wzrosło zainteresowanie inwestorów gruntami i lokalami, a ceny nieruchomości zaczęły rosnąć.

Program studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” spełnia wymogi minimum programowego zawartego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (poz. 903) i daje możliwość ubiegania się o uprawnienia w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego.

Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do racjonalnego gospodarowania nieruchomościami, a przede wszystkim do określenia ich realnej wartości oraz do zdania państwowego egzaminu zawodowego.

W czasie studiów podyplomowych słuchacze zdobywają:

 • wiedzę prawną, ekonomiczną i techniczną niezbędną do wyceny nieruchomości
 • umiejętności interdyscyplinarne z zakresu doradztwa na rynku nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także zarządzania nieruchomościami
 • kompetencje niezbędne do zidentyfikowania stanu prawnego i technicznego nieruchomości, przeprowadzania analizy rynku nieruchomości dla potrzeb wyceny
 • umiejętności dokonywania wyboru właściwego podejścia, metody i techniki wyceny, sporządzania dokumentu z wyceny tzn. operatu szacunkowego
 • samodzielność, która pozwala na wykonywanie czynności z zakresu wyceny nieruchomości

Adresaci

Studia kierowane są do:

 • osób zainteresowanych uzyskaniem państwowych uprawnień w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego
 • specjalistów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu rynku nieruchomości oraz praktycznych aspektów związanych z wartością nieruchomości i metodami jej wyceny
 • osób chcących podjąć zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, bankach, firmach konsultingowych i doradczych w obszarach związanych z wyceną nieruchomości
 • pracowników banków, jednostek samorządowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, w których aktywa nieruchomościowe wpływają na wartość podmiotu

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 306 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Część ogólna prawa cywilnego 6
2. Podstawy prawa rzeczowego 10
3. Podstawy prawa zobowiązań 6
4. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 4
5. Źródła informacji o nieruchomościach 10
6. Systemy geoinformacyjne 4
7. Gospodarka przestrzenna 8
8. Gospodarka nieruchomościami 16
9. Gospodarka mieszkaniowa 6
10. Gospodarka gruntami rolnymi, leśnymi i gruntami pod wodami 6
11. Ochrona danych osobowych 2
12. Zamówienia publiczne 2
13. Podstawy ekonomii 6
14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 10
15. Podstawy matematyki finansowej 8
16. Elementy finansów i bankowości 4
17. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 8
18. Podstawy statystyki i ekonometrii 8
19. Elementy rachunkowości 4
20. System opodatkowania nieruchomości 8
21. Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych 8
22. Przegląd technologii w budownictwie 8
23. Proces inwestycyjny w budownictwie 6
24. Ocena stanu technicznego budynków 4
25. Podstawy kosztorysowania 4
26. System prawny rzeczoznawstwa majątkowego 6
27. Zasady dobrej praktyki 2
28. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości 6
29. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny 6
30. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce 26
31. Wycena praw rzeczowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań umownych 10
32. Wycena nieruchomości zurbanizowanych 14
33. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami 8
34. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych 6
35. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych 24
36. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością 4
37. Podstawy wyceny przedsiębiorstw 2
38. Podstawy powszechnej taksacji nieruchomości 2
39. Rola rzeczoznawcy majątkowego w doradztwie na rynku nieruchomości 4
40. Koncepcje wyceny nieruchomości 2
41. Wycena nieruchomości a kontakt z klientem. Komunikacja interpersonalna w biznesie 4
42. Kurs asertywności 4
43. Warsztaty konsultacyjne 10
44. Egzamin końcowy 0
RAZEM 306

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test) i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone stacjonarnie
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 16
 • zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz rzeczoznawców majątkowych — praktyków z wieloletnim stażem.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Piotr Hajduga
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
tel. 71 36 80 862
e-mail: piotr.hajduga@ue.wroc.pl
pok. 306b, bud. B

Opiekun naukowy

dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
tel. 71 36 80 839
e-mail: alicja.zakrzewska-poltorak@ue.wroc.pl
pok. 307a, bud. B

Cena

5800 PLN

Cena promocyjna: 5400 PLN dla:

 • grup słuchaczy z jednej organizacji (powyżej 3 osób)
 • absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat ukończyły studia lub szkolenia na UEW)

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla osób indywidualnych, osób prowadzących działalność gospodarczą, firm i instytucji
4 - wyłącznie dla osób indywidualnych
6 - wyłącznie dla osób indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-09-15

Termin uruchomienia studiów: 2024-10-05

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto