Zarządzanie produkcją i usługami (tryb stacjonarny | certyfikat ukończenia kursu SAP) (edycja 17)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr letni 2023/2024, zimowy 2024/2025

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 600,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Jednym z najbardziej zaawansowanych i popularnych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem jest SAP. Funkcjonalność oprogramowania SAP wspiera wszystkie obszary działalności firmy: finanse i księgowość, zarządzanie magazynem, sprzedaż, zakupy, produkcja, zarządzanie serwisem, zarządzanie projektami, zarządzanie relacjami z klientami (CRM).

Program studiów podyplomowych został stworzony tak, aby absolwenci potrafili nie tylko pracować w systemie SAP, ale także w każdym innym systemie spełniającym standardy MRP II.

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie uczestników w wieloaspektową (koncepcyjną, społeczną, techniczną) wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

 • organizowania procesów usługowych i produkcyjnych
 • przystosowywania procesów produkcyjnych do panujących warunków rynkowych
 • tworzenia interakcji pomiędzy produkcją a innymi funkcjami przedsiębiorstwa
 • nowoczesnych systemów planowania oraz sterowania produkcją i usługami
 • form doskonalenia procesów biznesowych w celu osiągnięcia najlepszych efektów produkcyjnych i ekonomicznych
 • zarządzania logistyką wytwarzania

W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z różnymi obszarami SAP m.in.:

 • wprowadzenie do zagadnień SAP ERP (struktura organizacyjna w SAP, SAP business workplace, budowa transakcji itp.)
 • gospodarka materiałowa — proces zaopatrzenia (tworzenie materiałów, dostawca, info-rekord, zamówienie, przyjęcie)
 • proces produkcji (make to stock)
 • sprzedaż (zlecenie sprzedaży, ustalanie ceny, wysyłka)

Po ukończeniu studiów z pozytywnym wynikiem słuchacze otrzymują Certyfikat Basics Processes in Logistics (SAP ERP).


Adresaci

Studia dedykowane są w szczególności:

 • absolwentom nieekonomicznych szkół wyższych, którzy chcą zdobyć nowe, poszukiwane na rynku umiejętności praktyczne oraz wiedzę z obszaru zarządzania produkcją i usługami
 • kierownikom, specjalistom lub pracownikom działów produkcji, którzy chcą podnieść skuteczność swojej pracy
 • osobom zajmującym się działalnością operacyjną w sferze usług
 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub planującym ją otworzyć, szczególnie w sektorze produkcyjnym i usługowym
 • osobom, które interesują się problematyką z zakresu zarządzania produkcją i usługami

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 164 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Management 3.0 w produkcji i usługach 8
2. Strategiczne zarządzanie produkcją i usługami 4
3. Zarządzanie produktem i usługą na rynku 4
4. Doskonalenie procesów w produkcji i usługach 8
5. Zintegrowane komputerowo systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (SAP/ERP) 20
6. Lean Management/ Lean Manufacturing 12
7. Zarządzanie jakością – narzędzia i techniki jakości - (Normy ISO, Total Quality Management) 8
8. Standaryzacja pracy 4
9. Six sigma 8
10. Controlling w zarządzaniu produkcją i usługami 8
11. Prawne aspekty zarządzania personelem 8
12. Planowanie, dobór, adaptacja 16
13. System motywowania pracowników 8
14. Agile leadership 4
15. Organizacja pracy zespołowej 8
16. Kompetencje pracownicze w sferze wytwarzania 8
17. Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników 6
18. Zarządzanie czasem 6
19. Warsztaty w obszarze zarządzania produkcją i usługami 16
20. Egzamin końcowy 0
RAZEM 164

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i pisemną (test) i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone stacjonarnie – wyłącznie na Uczelni
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 11-12
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Certyfikat Basics Processes in Logistics (SAP ERP)

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy Katedry Zarządzania Produkcją i Pracą oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej. Pracownicy naukowi posiadają duży dorobek naukowy oraz praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania produkcją i usługami.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz
Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
tel. 605 068 396
e-mail: agnieszka.zarczynska@ue.wroc.pl
pok. 721, bud. Z

Cena

4600 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Alina Sofińska
tel: 71 36 80 949
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-02-16

Termin uruchomienia studiów: 2024-02-24

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacjeZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto