Menedżerskie studia podyplomowe - Przywództwo w kierowaniu ludźmi (tryb stacjonarny) (edycja 6)

online__21_


Semestr letni 2023/2024, zimowy 2024/2025

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
24.02.2024 r.
Studia uruchomione
Cena
4 300,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Odpowiadając na potrzeby praktyki gospodarczej oraz bazując na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu studiów podyplomowych, zapraszamy Państwa na szóstą edycję Menedżerskich studiów podyplomowych — Przywództwo w kierowaniu ludźmi.

Współczesne organizacje muszą mierzyć się z wieloma, różnej natury wyzwaniami. Zmiany, które zachodzą w ich wnętrzu oraz w otoczeniu powodują, że wśród menedżerów, liderów zespołów coraz cenniejsza staje się umiejętność przewodzenia. Organizacje potrzebują silnych i kompetentnych przywódców, którzy będą skutecznie i efektywnie kierować ludźmi.

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom najnowszej i kompleksowej wiedzy dotyczącej przywództwa w kierowaniu ludźmi oraz rozwinięcie u nich kluczowych i praktycznych umiejętności z tego zakresu. Słuchacze studiów podczas kolejnych zjazdów będą rozwijali się w ramach trzech modułów poświęconych zagadnieniom:

 • współczesnego podejścia do zarządzania w organizacjach w warunkach nowej gospodarki
 • kształtowania kompetencji menedżera-przywódcy,
 • kluczowych obszarów kierowania ludźmi w organizacji.

Po ukończeniu studiów absolwent może pełnić funkcje kierownika/menedżera na różnych szczeblach zarządzania w firmach (usługowych, produkcyjnych, w administracji publicznej, w instytucjach o różnym charakterze itp.) lub prowadzić własną działalność gospodarczą.


Adresaci

Program studiów przeznaczony jest dla pracowników sfery biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, którzy pełnią obecnie funkcje kierownicze, menedżerskie lub przygotowują się do takiej roli. Studia skierowane są do osób, które chcą rozpoznać i rozwijać swoje kompetencje przywódcze, pełniej wykorzystywać potencjał swoich współpracowników oraz członków zespołu.

Zapraszamy absolwentów nieekonomicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I (licencjackie, inżynierskie) lub II stopnia (magisterskie) oraz absolwentów uczelni ekonomicznych chcących pogłębić dotychczasową wiedzę.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł 1- Współczesne podejście do zarządzania w organizacjach w warunkach nowej gospodarki
1. Współczesne modele biznesowe 4
2. Zarządzanie strategiczne 4
3. Zarządzanie projektami 4
4. Lean Management 4
Moduł 2- Kształtowanie kluczowych kompetencji menedżera-przywódcy
5. Istota i rodzaje przywództwa 8
6. Psychologiczne aspekty przywództwa 8
7. Zarządzanie zmianami w organizacjach 8
8. Budowanie zaangażowania w zespole 8
9. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów 8
10. Coaching i mentoring 8
11. Organizacja pracy menedżera 8
12. Stres w pracy menedżera 8
13. Zrozumienie siebie i innych- odkrywanie talentów 8
14. Komunikacja w organizacji oraz wystąpienia publiczne 8
Moduł 3-Obszary kierowania ludźmi w organizacji
15. Prawne aspekty kierowania ludźmi 8
16. Zarządzanie różnorodnością i integracja pracowników 8
17. Dobór pracowników 8
18. Ocenianie pracowników 8
19. Motywowanie do pracy 8
20. Zarządzanie kompetencjami pracowników 8
21. Zarządzanie karierą zawodową pracowników 8
22. Well-being w miejscu pracy 8
23. Dysfunkcje w kierowaniu ludźmi-diagnoza i przeciwdziałanie 8
24. Egzamin końcowy 0
RAZEM 168

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule stacjonarnej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • studia odbywają się w trybie zaocznym: weekendowym
 • zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie (od 9:00 do 16:00)
 • podczas zajęć rozpoczynających się w semestrze letnim (luty 2024) ma miejsce przerwa wakacyjna (lipiec-wrzesień)
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu posiadających bogate doświadczenie akademickie, jak i w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki gospodarczej. Dodatkowo część zajęć poprowadzą również przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz trenerzy biznesu.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Barbara Chomątowska
Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
e-mail: barbara.chomatowska@ue.wroc.pl
pok. 723, bud. Z

Cena

4300 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Alina Sofińska
tel: 71 36 80 949
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-03-08

Termin uruchomienia studiów: 2024-02-24

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacjeZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto