Zarządzanie projektami (tryb online | Certyfikaty PRINCE2, Agile PM, MS Project) (edycja 41)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr letni 2023/2024, zimowy 2024/2025

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
23.03.2024 r.
Studia uruchomione
Cena
5 500,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 713680949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

EDYCJA 41. (13. online)


Najlepszy program studiów z zarządzania projektami w trybie online wg uczestników


Program zawiera trzy szkolenia, w których uczestnictwo potwierdzane jest certyfikatami dla słuchaczy (AgilePM®, PRINCE2®, Microsoft® Project)


Po raz pierwszy w programie: Teoria Ograniczeń (TOC) w zarządzaniu projektem


Zdobywaj wiedzę zdalnie — w sposób, w jaki coraz częściej pracują project managerowie

Do zajęć wykorzystywana jest platforma MS Teams, która działa na komputerach (Mac/Windows), telefonach i tabletach (Android/iOS). Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto do logowania się w aplikacji. Wystarczy mieć dowolne urządzenie i dostęp do Internetu, aby brać udział w zajęciach. Platforma MS Teams pozwala na transmisję audio i wideo, udostępnianie prezentacji i innych materiałów szkoleniowych w czasie rzeczywistym. Uczestnicy mogą się widzieć, dyskutować, pracować w podgrupach i cały czas mieć bezpośredni kontakt z trenerem.


Promocja na studia w semestrze letnim: 5.500 zł zamiast 5.900 zł.


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI to kolejna edycja prowadzonych już od 2006 roku studiów podyplomowych, pierwszych o tej tematyce na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Program studiów jest merytorycznie w pełni dostosowany do zajęć w formule online. Edycja 40. to dwunasta już edycja w całości prowadzona w tej formie.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności i kompetencji, niezbędnych w pracy związanej z zarządzaniem projektami. Program został dostosowany do założeń The PMI Talent Triangle®, czyli składa się z tych elementów, które w badaniach przeprowadzonych przez PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) zostały uznane przez pracodawców za kluczowe dla project managerów.

Są to zarówno elementy "twarde" (Technical Project Management, czyli m.in. metodyki, narzędzia zarządzania projektem), jak i "miękkie" (Leadership, czyli m.in. umiejętności kierownicze, motywowanie, zarządzanie konfliktem), ale również wiedza związana z biznesowym otoczeniem projektów (Strategic and Business Management, czyli m.in. strategiczne zarządzanie projektami, aspekty finansowe realizacji projektów, strategie i modele biznesu). Dodatkowo, zajęcia w trybie zdalnym rozwijają czwartą grupę kompetencji - kompetencje cyfrowe (Digital skills). Jak wynika z PMI's Pulse of the Profession® In-Depth Report, właśnie takiego "połączenia" szukają teraz u swoich potencjalnych pracowników przedsiębiorstwa i instytucje o podejściu projektowym.

Program zawiera także podejście do zarządzania projektem zgodne z zyskującą coraz większą popularność Teorią Ograniczeń, znane jako Metoda Zarządzania Łańcuchem Krytycznym Projektu (ang. CCPM - Critical Chain Project Management).


Podstawowe zalety ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI to:

 • połączenie "twardych" i "miękkich" elementów zarządzania projektami oraz kwestii organizacyjnego i strategicznego kontekstu zarządzania projektami, zgodnie z The PMI Talent Triangle®
 • program jest wynikiem zarówno doświadczeń zebranych przez wiele lat prowadzenia studiów i szkoleń związanych z zarządzaniem projektami, jak i sugestii pracodawców i praktyków
 • zajęcia prowadzi sprawdzona kadra trenerów z bogatym doświadczeniem szkoleniowym, jak również praktyków zarządzania projektami z międzynarodowych korporacji
 • wszyscy trenerzy mają duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w trybie online
 • większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów z pokazaniem praktycznej strony prezentowanych treści (analiza CASE STUDIES), dostosowanych w pełni do trybu online
 • kurs INFORMATYCZNE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI prowadzony jest przez trenera certyfikowanego i po jego ukończeniu słuchacze otrzymują certyfikat, potwierdzający udział w szkoleniu z zakresu pakietu PROJECT firmy Microsoft®
 • kurs ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WG PRINCE2® ma wymiar akredytowanego szkolenia i w pełni przygotowuje do egzaminu PRINCE2® FOUNDATION
 • słuchacze studiów otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu z PRINCE2®, a chętni będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu PRINCE2® FOUNDATION (nie zawiera się w opłacie za studia). Dotychczasowa zdawalność tego egzaminu przez słuchaczy studiów to niemal 100%!
 • kurs AgilePM® ma wymiar akredytowanego szkolenia, a słuchacze studiów otrzymują świadectwo udziału w szkoleniu z AgilePM® na poziomie Foundation. Dla chętnych jest organizowany egzamin AgilePM® Foundation (dodatkowo płatny)
 • studia kończą się egzaminem w formie testu — świadectwo ukończenia studiów potwierdza więc posiadanie kluczowej wiedzy związanej z zarządzaniem projektami

Dodatkowe korzyści z wyboru ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI:

 • możliwość uzyskania pełnego odpisu świadectwa w języku angielskim (w tym: nazwa studiów i tytuły kursów)
 • dostęp do wirtualnej pracowni komputerowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • dostęp do aplikacji z platformy Microsoft 365
 • studia ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI oferują najlepszy stosunek ceny do liczby godzin zajęciowych
 • dostęp do światowych baz danych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge

Adresaci

Studia kierowane są do osób, które pracują lub chciałyby w przyszłości pracować w charakterze realizatora, lidera, koordynatora lub kierownika projektu.

Układ i treść programu zostały tak przygotowane, aby uczestnikami studiów mogli być zarówno ci, którzy jeszcze nie zetknęli się z praktyką i teorią zarządzania projektami, jak i ci, którzy chcą usystematyzować i formalnie potwierdzić już posiadaną wiedzę z tego zakresu.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 188 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy zarządzania projektami 4
2. Zespół projektowy - kierowanie i motywowanie 8
3. Agile PM® - zwinne zarządzanie projektem (poziom Foundation) 16
4. Zarządzanie projektami wg PRINCE2® (poziom Foundation) 18
5. Aspekty finansowe zarządzania projektami 8
6. Lean Project Management 8
7. Strategiczna i operacyjna orientacja zarządzania projektami 16
8. Procesy komunikacji i negocjacji w projekcie 12
9. Standard PMI® - Kompendium PMBoK® 16
10. Ryzyka w projekcie - analiza i zarządzanie 8
11. Struktury projektowe i biuro projektów 4
12. Gry decyzyjne 4
13. TOC Project Management - Metoda Łańcucha Krytycznego 8
14. Scrum i rola Scrum Mastera 12
15. Informatyczne narzędzia zarządzania projektami (Microsoft® Project) 16
16. Interpersonalne kompetencje kierownika projektu 14
17. Intertax - warsztaty projektowe 8
18. Zarządzanie projektem innowacyjnym 8
RAZEM 188

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test) i odbywa się w trybie online.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone online za pomocą platformy Teams, o ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia podyplomowe w trybie zaocznym weekendowym, w godz. 9:00-16:00
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są zarówno przez osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie zarządzania projektami, które zdobywali jako project managerowie, konsultanci i certyfikowani trenerzy biznesowi wielu krajowych i międzynarodowych korporacji (m.in. EY, PDCA Group, IBM, Lodestone Management Consultants, B2B Consulting, ISiZ), jak i pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego z dużym doświadczeniem konsultingowym i szkoleniowym.

Certyfikowane szkolenie z zakresu PRINCE2® prowadzą trenerzy z firmy szkoleniowo-doradczej INPROGRESS®, która, jako jedyna w Polsce, jest akredytowana w trzech instytutach egzaminacyjnych.

Zajęcia z zakresu narzędzi informatycznych prowadzą trenerzy z Centrum Innowacji Prolearning®, certyfikowanego partnera firmy Microsoft®.

Certyfikowany kurs Agile PM® prowadzony jest przez specjalistów z firmy szkoleniowo-doradczej Altkom Akademia®, obecnej na polskim rynku od prawie trzydziestu lat.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Ćwik
Katedra Zarządzania i Przedsiębiorczości
e-mail: krzysztof.cwik@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Cena

5500 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o uruchomieniu płatności. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Alina Sofińska
tel: 71 36 80 949
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-04-12

Termin uruchomienia studiów: 2024-03-23

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

logzp

Z uwagi na wymogi instytucji akredytujących i certyfikujących liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku wyczerpania limitu miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed wyznaczonym terminem.

O przyjęciu na Studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowane terminy zjazdów w 1. semestrze studiów
(plan może ulec drobnym modyfikacjom)

  1. 23-24 III
  2. 13-14 IV
  3. 11-12 V
  4. 25-26 V
  5. 15-16 VI lub 22-23 VI

Nasi partnerzy i współpracownicy:

online__20_Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto