Rachunkowość dla nieksięgowych (tryb online) (edycja 9)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr letni 2023/2024, zimowy 2024/2025

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
3 990,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 378 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

ZAPISY ZAMKNIĘTE. Zapraszamy na studia Rachunkowość i podatki

Znajomość rachunkowości to nie tylko wiedza przydatna do prowadzenia działalności gospodarczej, to także kompetencje, które można wykorzystać w celu zmiany ścieżki kariery i rozpoczęcia pracy w księgowości.

Aktualizacje przepisów związanych z podatkami, skłaniają wiele osób, do poszukiwań i próby zrozumienia jak działa system skarbowy, jaka forma rozliczeń będzie najkorzystniejsza, jakie działania warto podjąć, by optymalizować dochody.

Studia podyplomowe dają możliwość uzyskania wiedzy na własny użytek, ale także stanowią dobre przygotowanie do pracy na stanowiskach księgowych.

Nasi słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności prowadzenia ksiąg — od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia. Tematyka księgowa uzupełniona jest o zagadnienia dotyczące podatków, składek i rozliczeń publicznoprawnych, sporządzania sprawozdania finansowego oraz dokonywania podstawowych rozliczeń podatkowych.

Zajęcia mają na celu wyrobienie umiejętności niezbędnych w pracy księgowego, a więc księgowania na kontach, prowadzenia podstawowych rozliczeń i sporządzania sprawozdań. Ważnym elementem studiów są warsztaty, na których słuchacze ćwiczą prowadzenie ewidencji za pomocą programu komputerowego, by móc samodzielnie pracować w działach księgowych i rozliczeniowych.

Uwaga: w pierwszym semestrze dwa razy w tygodniu realizujemy zdalnie dodatkowe (dobrowolne) zajęcia, których celem jest ćwiczenie i rozwijanie umiejętności prowadzenia ewidencji księgowej.


Adresaci

Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do osób, które:

 • rozpoczęły swoją ścieżkę w księgowości albo planują ją rozpocząć i chcą uzyskać wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości, a w szczególności prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
 • powracają po przerwie na rynek pracy i chcą zaktualizować wiedzę i umiejętności z rachunkowości, prowadzenia ksiąg i podstawowych rozliczeń publiczno-prawnych
 • poszukują wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości w celu przekwalifikowania się do pracy na stanowiskach w działach księgowych i w biurach rachunkowych
 • pracują na stanowiskach nieksięgowych, ale współpracują z działami finansowymi oraz partnerami i instytucjami zewnętrznymi i chcą lepiej zrozumieć ten obszar
 • zarządzają przedsiębiorstwami i poszukują wiedzy z zakresu organizacji rachunkowości i wykorzystania informacji księgowych w firmie
 • zarządzają instytucją i poszukują wiedzy z zakresu organizacji rachunkowości i wykorzystania informacji księgowych

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy rachunkowości 8
2. Prawne regulacje rachunkowości 4
3. Podstawy ewidencji księgowej 4
4. Ewidencja aktywów trwałych 8
5. Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i aktywów finansowych 8
6. Ewidencja rozrachunków 8
7. Ewidencja materiałów i towarów 8
8. Ewidencja produktów gotowych 4
9. Ewidencja przychodów, kosztów i wyniku finansowego 8
10. Ewidencja kapitałów i rezerw 4
11. Rachunek kosztów 12
12. Sporządzanie sprawozdania finansowego 16
13. Controlling 8
14. Organizacja ksiąg rachunkowych 4
15. Opodatkowanie działalności gospodarczej 4
16. Rozliczanie składek ubezpieczeniowych 8
17. Ewidencje i rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy 4
18. Podatek od towarów i usług 8
19. Podatek dochodowy 8
20. Rachunkowość podatkowa 8
21. Prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą programu FK 24
22. Rozliczanie składek ubezpieczeniowych w programie PŁATNIK 8
23. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (pytania otwarte) i odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone online – w formie zdalnej
 • zajęcia są prowadzone za pomocą platformy Teams (o ewentualnych zmianach informują prowadzący)
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 11
 • zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • zestaw książek dostosowany do tematyki studiów
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • dla chętnych — w pierwszym semestrze dodatkowe zajęcia online (2 razy w tygodniu), poświęcone rozwijaniu praktycznych umiejętności prowadzenia ewidencji księgowej

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków księgowych z wieloletnim stażem.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl
pok. 513, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Marta Nowak, prof. UEW
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 71 36 80 384
e-mail: marta.nowak@ue.wroc.pl
pok. 512, bud. Z

Cena

3990 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator ze strony CKU
Anna Kozak
tel: 71 36 80 378 e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-03-11

Termin uruchomienia studiów: 2024-03-23

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Planowane terminy zajęć w semestrze I:

 • 23-24.03.2024
 • 13-14.04.2024
 • 27-28.04.2024
 • 11-12.05.2024
 • 18-19.05.2024
 • 01-02.06.2024 

Zajęcia odbywają się online na MS Teams w godzinach 9.00-16.00.

Zajęcia dodatkowe (fakultatywne), na kórych ćwiczymy ewidencję księgową będą realizowane w ciągu tygodnia - terminy i godziny ustalimy na pierwszym spotkaniu. 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto