Kadry i płace - prawo i praktyka (tryb blended learning | studia w Jeleniej Górze) (edycja 6)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr letni 2023/2024, zimowy 2024/2025

Rekrutacja do
31.05.2024 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
08.06.2024 r.
Studia uruchomione
Cena
3 700,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Specjaliści z przygotowaniem zawodowym z zakresu kadr i płac są poszukiwani zarówno przez duże, jak i małe firmy.
W odpowiedzi na te potrzeby powstał nasz kierunek, który od początku jest wysoko oceniany przez absolwentów. Wyróżnia go co roku aktualizowany program, doświadczona i profesjonalna kadra praktyków oraz dobrze opracowane, praktyczne i przydatne w pracy materiały.

Celem studiów jest:

 • przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz naliczania wynagrodzeń
 • kształcenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, tak, by absolwenci kierunku mieli biegłość w przeprowadzeniu rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników, organizowaniu i przygotowywaniu procesów doskonaleniu zawodowym personelu, planowaniu ścieżki karier, wdrażaniu systemów zarządzania zasobami ludzkimi opartych o kompetencje,
 • wykształcenie praktycznych umiejętności obsługi programu kadrowo-płacowego ukierunkowanego na ewidencję i rozliczanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, zdobędą przygotowanie zawodowe w zakresie kadrowo-płacowej obsługi podmiotów gospodarczych zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego oraz pracy na stanowiskach specjalisty ds. polityki kadrowej, specjalisty ds. kadr i płac, specjalisty ds. zarządzania personelem i wynagrodzeniami lub specjalisty ds. personalnych.


Adresaci

Studia dla osób, pragnących zdobyć wiedzę z obszaru kadrowo-płacowego, którą szybko będą mogły zaimplementować w praktyce, a w szczególności dla:

 • osób (bez doświadczenia bądź też z niewielkim doświadczeniem) przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych
 • osób pracujących w innych działach m.in. w księgowości, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z zakresu kadr i płac
 • specjalistów zajmujących się realizacją polityki personalnej w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych organizacjach
 • przedsiębiorców i właścicieli startupów prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników, zainteresowanych poszerzeniem umiejętności zarządzania kadrami lub mających perspektywy rozwoju zawodowego w tym obszarze
 • pracowników administracyjno-biurowych małych firm, którzy współpracują z zewnętrznymi podmiotami w celu realizacji działań z obszaru kadr i płac, którzy chcą lepiej poznać zasady zatrudniania osób, naliczania wynagrodzeń, rozliczania zwolnień, urlopów itp.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 196 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
MODUŁ I PRAWO PRACY
1. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy 6
2. Czas pracy 8
3. Urlopy pracownicze 8
4. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 4
5. Odpowiedzialność porządkowa, materialna i za powierzone mienie 4
6. Regulaminy i dokumentacja zatrudnienia 6
7. Organizacja nadzoru nad warunkami pracy 4
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 4
9. Zwolnienia grupowe 4
10. Zatrudnianie cudzoziemców 4
11. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 4
12. Ochrona danych osobowych (RODO) 6
MODUŁ II UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZUS
13. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu 6
14. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 6
MODUŁ III PŁACE, PODATKI, ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
15. Podatek dochodowy od osób fizycznych 8
16. Płace – praktyczne zasady naliczania wynagrodzeń 24
17. Rozliczanie umów cywilnoprawnych 12
18. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) 4
19. Potrącenia z wynagrodzeń 6
20. Pracownicze plany kapitałowe 4
21. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 8
MODUŁ IV KOMPETENCJE INTERPERSONALNE I ZARZĄDZANIE KADRAMI
22. Strategia personalna przedsiębiorstwa 8
MODUŁ V WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
23. Program Płatnik 16
24. Program kadrowo-płacowy 24
25. Microsoft Excel w kadrach i płacach 8
26. EGZAMIN KOŃCOWY 0
RAZEM 196

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (test)
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • szacowane proporcje zajęć zdalnych/stacjonarnych: 70/30
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze.
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Ms Teams.
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 14
 • zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni specjaliści — praktycy w dziedzinie prawa pracy, podatków, kadr i płac oraz zarządzania kadrami, a także pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu specjalizujący się w tematyce kadr i płac.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Joanna Kogut
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 679 280
e-mail: joanna.kogut@ue.wroc.pl
pok. 521, bud. Z

Cena

3700 PLN

Rabat dla Aplikantów Radcowskich i Radców Prawnych OIRP we Wrocławiu: 10% od ceny regularnej
Aby skorzystać z rabatu, kandydat powinien dołączyć do składanych dokumentów rekrutacyjnych kopię ważnej legitymacji radcy prawnego/aplikanta radcowskiego OIRP we Wrocławiu.

---

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Koordynator ze strony Filii UE w Jeleniej Górze:
Agata Baran
tel: 75 75 38 294
e-mail: agata.baran@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do:

 • biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

 • lub do Dziekanatu Filii w Jeleniej Górze:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Filia w Jeleniej Górze
ul. Nowowiejska 3
58-500 Jelenia Góra
pok. 55, bud. A

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-05-31

Termin uruchomienia studiów: 2024-06-08

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto