Strategic Leadership ([EN] | tryb blended learning) (edycja 1)

online__21_


Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
5 900,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Strategic Leadership, prowadzone w języku angielskim, mają na celu dostarczenie słuchaczom (zwłaszcza kadrze menedżerskiej) teoretyczno-praktycznej wiedzy, jak strategicznie zarządzać organizacjami w złożonych i nieprzyjaznych środowiskach.

W związku z tym program studiów został przygotowany na bazie rozmów z menedżerami różnych firm w zakresie wymaganych kompetencji do strategicznego zarządzania organizacjami i kierowania ludźmi. Dopełnieniem osiągnięcia bardzo wysokiego poziomu tych kompetencji będą profesjonalne interaktywne warsztaty w języku angielskim prowadzone przez polskich i zagranicznych naukowców i menedżerów.

Program oferuje pomoc w indywidualnym rozwoju. Każdy słuchacz może mieć zapewniony indywidualny coaching/tutoring lub kurs do wyboru.

-- ENGLISH --

Postgraduate studies Strategic Leadership, conducted in English language, aims to provide students (especially managerial staff) with theoretical-practical knowledge how to manage organizations strategically in complex and hostile environments. Consequently, the programme of the course was prepared after discussions with managers of different companies regarding the required competencies to manage organizations and lead people strategically. Achieving a very high level of those competencies will be completed by professional interactive workshops in English conducted by Polish and foreign scientists and managers.

The programme offers help in individual development. Each student can be provided with a personal coaching/tutoring session or an elective course.


Adresaci

Studia skierowane są do:

 • menedżerów, którzy chcą rozwijać kompetencje w zakresie przywództwa strategicznego
 • pracowników, którzy planują rozwijać swoją ścieżkę kariery w kierunku zajmowania się problematyką przywództwa menedżerskiego i strategicznego
 • obecnych i przyszłych liderów

-- ENGLISH --

The studies are addressed to:

 • managers who want to develop strategic leadership competencies
 • workers who plan to develop their career path in the direction of dealing with managerial and strategic leadership issues
 • current and future leaders

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Microfoundations in Management 8
2. Strategic leadership – concept 8
3. Strategic leadership – hallmarks 8
4. Strategic leadership – behavioural, cognitive, and social complexity 12
5. Strategic Thinking 12
6. Strategic Design Thinking 12
7. Strategic Mindfulness 12
8. Meditation in Leadership 8
9. Business Creativity Practice 16
10. How learn to learn - Feldenkrais practice 16
11. Leadership and Building Teams 8
12. Communication in Leadership 8
13. Heuristics and Biases in Leadership 8
14. Personal Brand in Leadership 8
15. Emotional Intelligence in Leadership 8
16. Electives (1 amongst: two-three individual coaching sessions or emotions in a decision-making process – a workshop) 8
17. Final Exam 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (dwie części - praca indywidualna i grupowa)
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.

-- ENGLISH --

The conditions for obtaining a graduation certificate are:

 • attendance (min 80%)
 • obtaining a passing grade from the final examination (consists of 2 parts: individual work (open questions) and teamwork)
 • payment of all applicable tuition fees

The form of the exam is subject to change. The final form of credit is decided by the head of postgraduate studies.


Organizacja studiów

 • zajęcia będą prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo stacjonarnie, w tym również w niektórych kursach hybrydowo
 • wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie, w godzinach 9:00 - 16:00
 • język: angielski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • pomoc w indywidualnym rozwoju
 • indywidualny coaching/tutoring lub kurs do wyboru

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

-- ENGLISH --

 • Classes will be held in blended learning - partly remotely, partly stationary, and in some cases in a hybrid form
 • Knowledge of English is required on a level which enable to oral and written communication. All classes are conducted in English
 • Part-time studies: weekends
 • Estimated frequency of classes: on the average every two weeks, hours 9:00 AM. - 4:00 PM.
 • Course language: English

As part of the studies in this field, we offer:

 • individual Microsoft 365 account (including i.a.: MS Office package, Teams, Forms, OneDrive)
 • access to the resources of the magazines library and the main reading room
 • access to the resources of the Wroclaw University of Economics library
 • assistance in individual development
 • individual coaching/tutoring or a course to chose

Before the start of course, the head of postgraduate studies will send out detailed organizational information and the dates of study modules.

The certificate of completion of postgraduate studies is issued in Polish, with a copy in English.


Kadra dydaktyczna

Wykładowcy to nauczyciele akademiccy z bogatym dorobkiem naukowym i szkoleniowym, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także z uczelni partnerskich. Do grona prowadzących należą także wybitni przedstawiciele biznesu - nie tylko polskiego.

-- ENGLISH --

The lecturers are academic teachers with extensive academic and training achievements, employees of Wroclaw University of Economics and Business, as well as from partner universities. Among the lecturers are also prominent representatives of business - not only Polish.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Katarzyna Piórkowska, prof. UEW
Katedra Strategii i Metod Zarządzania
tel. 661 431 846
e-mail: katarzyna.piorkowska@ue.wroc.pl
pok. 816, bud. Z

Cena

5900 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

[EN] Price

The valid price listed above.

The payment can be divided into installments:
2 - for individuals, persons conducting business activities, companies and institutions
4 - for individuals only
6 - for individuals only

In order to do this, please email the number of installments selected to the study coordinator.

In justified cases (with the consent of the head of postgraduate studies), it is possible to divide the payment into 8 installments. In such situations, it is required to submit a substantiated application to the head of studies.

Important! The tuition fee should be paid only after receiving the information from the head of postgraduate studies that the sufficient group has gathered and that the program has been launched. The account number for payments can be accessed after logging into the individual student profile. As a payment transfer title, please state your name, surname and name of the program.

We do not charge application fee.
VAT invoices are issued on request and sent by e-mail in accordance with the rules published on this website: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

[EN] Contact

Koordynator CKU / CKU coordinator
Barbara Grzeszczak
tel/phone: 71 36 80 452
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

[EN] Registration

Admission process starts with filling in the form available at the bottom of the page — ZAPISZ SIĘ NA STUDIA (APPLY FOR STUDIES).
In order to generate the necessary documents, the candidate should set up an individual account in the system.
A detailed list of recruitment documents can be found in the Wymagane dokumenty (Required documents) section.

A set of recruitment documents can be submitted at the office (room nr 3) or delivered to the post box located at the stairs on the ground floor of the CKU building:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Detailed information on the opening hours can be found in the Contact.

Documents can also be sent by post to the following address:

Wroclaw University of Economics and Business
Komandorska 118/120
53-345 Wroclaw
with the annotation RECRUITMENT Postgraduate Studies and the name of the selected program

A set of printed documents should be delivered to the CKU office on the last day of recruitment at the latest.
Should you have any questions regarding the course content, please contact the head of studies.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-11-19

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)
 • [EN] Required documents:
 • study admission application – generated in the system
 • application form (appendix 1) – generated in the system
 • declaration of covering tuition fees (appendix 2 or 3, depending on the selected financing) – generated in the system
 • higher education diploma – a photocopy of the higher education diploma (BA, BSc, MA, MSc) and the original or a copy of the diploma for inspection. In the case of sending documents by post, please attach a copy or original of the diploma to the documents (return the original with the postgraduate certificate)
 • foreign diploma – please verify in advance whether the diploma entitles you to undertake postgraduate studies in Poland (details: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach). Please attach the confirmation to the recruitment documents. Candidates with a foreign diploma entitling to undertake postgraduate studies in Poland, at the time of submitting the documents, are also required to submit a sworn translation of the diploma into Polish
 • ID card – for inspection (in the case of sending documents by post or delivering them by a third party, the identity card should be presented during studies). We do not accept photocopies of ID cards
 • documents confirming the change of personal datails – in the case of individuals whose personal details have changed (a different name or surname in the identity card / visa / residence card and on the diploma) - a photocopy of the document confirming the change and the original for inspection (e.g. marriage certificate, administrative or court decision)
 • residence permit for individuals from outside the EU – a document confirming legal stay in Poland, e.g. a visa or residence card (in the case of sending documents by post or providing them by a third party, the original document should be presented during studies)

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto