Dyrektor Finansowy (tryb stacjonarny) (edycja 6)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Data uruchomienia
02.12.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
4 300,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia zostaną uruchomione! Ostatnie wolne miejsca!

Dyrektor Finansowy to jeden z najlepiej ocenianych kierunków studiów podyplomowych na naszej uczelni.
Dotychczasowe edycje otrzymały bardzo wysokie oceny słuchaczy za poziom merytoryczny, zaangażowanie wykładowców oraz możliwość uzyskania dodatkowego, praktycznego wsparcia od prowadzących, także po zakończeniu zajęć.

Absolwenci podkreślają, że zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiły im wprowadzenie w firmach i organizacjach zmian, które przyniosły wymierne korzyści finansowe, wielokrotnie przekraczające cenę zajęć. W kolejnej edycji ponownie naszym najważniejszym celem jest takie połączenie praktyki i bogatego doświadczenia naszych wykładowców oraz usystematyzowania teorii zarządzania finansami, by dać naszym absolwentom efektywne narzędzia do lepszego, optymalnego zarządzania finansami firmy.

W dzisiejszym wysoce konkurencyjnym i mocno nieprzewidywalnym biznesie rolą osoby zarządzającej finansami (dyrektora finansowego) jest przede wszystkim:

 • zapewnienie dostępu do środków finansowych, zachowując odpowiednie relacje między kapitałem własnym i obcym, jednocześnie utrzymując relacje z dawcami kapitału z rynku prywatnego, bankowego i giełdowego
 • monitorowanie osiąganej odpowiednio wysokiej stopy zwrotu z działalności operacyjnej i inwestycji, aby ostatecznie w długim okresie zwiększać wartość firmy
 • identyfikowanie czynników ryzyka, ich monitorowanie i zarządzanie ryzykiem
 • optymalizacja kosztów Program zajęć został ułożony tak, by dostarczyć wiedzę teoretyczną, umożliwić pracę na przykładach z praktyki, a także, aby wyposażyć słuchaczy w kompetencje miękkie, które pozwolą nie tylko zarządzać finansami, ale zadbać też o zespół i relacje zarówno wewnętrzne, jak i te z otoczeniem biznesowym. Na koniec wiedzę ekspercką uzupełniamy kompetencjami miękkimi. Zajęcia prowadzą uznani finansiści, osoby z dużym bagażem doświadczeń w różnych branżach, a jednocześnie sprawdzeni trenerzy z wieloletnim stażem szkoleniowym.

Przykładowe poruszane zagadnienia:

 • budowa sprawozdań finansowych i ich analiza (analiza finansowa oparta o sprawozdania)
 • wycena przedsiębiorstwa (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych)
 • finansowa ocena projektów inwestycyjnych (NPV, IRR), w tym przygotowanie modelu finansowego firmy
 • ubezpieczenia w przedsiębiorstwie
 • rynek kapitałowy (pozyskiwanie kapitału na rynku akcji, obligacji, Venture Capital/Private Equity)
 • rynek finansowy (zarządzanie ryzykiem stopy procentowej i kursowym)
 • zarządzanie podatkami (optymalizacja PIT/CIT, optymalizacja VAT)
 • usprawnienie wykorzystania możliwości arkusza MS Excel, w celu biegłego posługiwania się najważniejszymi funkcjami, w tym umiejętnością pobierania i zestawiania informacji z baz danych
 • budowanie kluczowych kompetencji miękkich podczas pracy z trenerką m.in. w obszarze samoświadomości, mocnych stron, rozpoznania trudności, które czekają na Dyrektora Finansowego
 • konsultacje z doświadczonym doradcą podatkowym
 • zajęcia z zarządzania ryzykiem walutowym i stopami procentowymi prowadzone przez specjalistę bankowości, z 20-letnim doświadczeniem w doradzaniu klientom strategii hedgingowych
 • ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem kompletnego modelu finansowego
 • sytuacja upadłości, restrukturyzacja i współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym o bogatym doświadczeniu
 • wzrost firmy przez przejęcia (omawiane z doświadczonym w temacie dyrektorem finansowym) W trakcie zajęć studenci będą korzystać z MS Excel. Zdecydowana większość zajęć będzie mieć charakter analiz przypadków lub symulacji rzeczywistych sytuacji z praktyki.

Dodatkowo dla słuchaczy uruchomiliśmy platformę w ramach zamkniętej grupy na LinkedIn, na której można nie tylko wymieniać się informacjami, prowadzić dyskusje, ale korzystać też z networkingu z wykładowcami i absolwentami poprzednich edycji. Te studia podyplomowe budują społeczność i zachęcają do nawiązania relacji i zdobywania nowych możliwości biznesowych.


Adresaci

Program zajęć został opracowany z uwzględnieniem potrzeb osób, pracujących w przedsiębiorstwach niefinansowych, a szczególnie w:

 • działach księgowości,
 • działach finansów,
 • działach kontrolingu,
 • w bankach, firmach leasingowych, faktoringowych, windykacyjnych itp. - kierujących ofertę produktów finansowych do przedsiębiorstw niefinansowych,
 • właścicieli firm, którzy chcą rozwijać swoją działalność, optymalizować zarządzanie finansami, zrozumieć lepiej zarządzanie finansowe.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł I. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
1. Zarządzanie płynnością (budżet gotówkowy) 4
2. Ubezpieczenia 8
3. Transfery do właścicieli 4
Moduł II. Sprawozdawczość i analiza finansowa
4. Kreowanie sprawozdań finansowych 8
5. Analiza sprawozdań finansowych 16
6. Ocena projektów inwestycyjnych 12
7. Controlling 20
8. Wycena przedsiębiorstwa 12
Moduł III. Rynki finansowe
9. Rynek lokowania nadwyżek 2
10. Zarządzanie ryzykiem finansowym (hedging) 6
11. Współpraca przedsiębiorstwa z bankami 4
12. Fundusze venture capital/private equity, giełda 4
Moduł IV. Zarządzanie podatkami
13. Formy prawne, przekształcenia, odpowiedzialność 4
14. Podatki dochodowe 8
15. Podatki pośrednie 8
16. Procedury podatkowe 8
Moduł V. Narzędzia stosowane w finansach
17. Decyzje strategiczne (fuzje i przejęcia, restrukturyzacja) 4
18. Makroekonomia 4
19. Upadłość 8
20. MS Excel w finansach 16
Moduł VI. Kompetencje miękkie CFO
21. Kompetencje miękkie dyrektora finansowego 16
22. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%),
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (zaliczenie przedmiotów odbywa się na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia),
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego,
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia.

Egzamin końcowy ma formę ustną i pisemną (test i pytania otwarte) w trybie stacjonarnym i zdalnym. Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • od słuchaczy oczekujemy, że będą posiadać co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze rachunkowości, księgowości, controllingu, finansów, bankowości korporacyjnej itp. Nie jest to warunek konieczny, ale wskazany do efektywnego studiowania.
 • zajęcia są prowadzone w salach Uczelni,
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym,
 • liczba zjazdów: ok. 13 + egzamin,
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie,
 • język prowadzenia zajęć: polski.

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive),
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams,
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej,
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego,
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia,
 • zamkniętą grupę na LinkedIn dla absolwentów i wykładowców.

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Planowane terminy zjazdów (w przypadku sytuacji losowej zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmiany w harmonogramie):

pierwszy zjazd przesunięty na 02.12.2023

 1. 02-03.12.2023
 2. 16-17.12.2023
 3. 13-14.01.2024
 4. 27-28.01.2024
 5. 17-18.02.2024
 6. 02-03.03.2024
 7. 16-17.03.2024
 8. 13-14.04.2024
 9. 27-28.04.2024
 10. 11-12.05.2024
 11. 25-26.05.2024
 12. 08-09.06.2024
 13. 22-23.06.2024 - egzamin stacjonarny

Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem — trenerów, konsultantów i przedsiębiorców, w tym pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Chcesz poznać naszych prowadzących? Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Marek Pauka, prof. UEW
Katedra Finansów
tel. 71 36 80 223
e-mail: marek.pauka@ue.wroc.pl
pok. 4, bud. A

Cena

4300 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2023-12-02

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Wybrane sylwetki prowadzących:   

 • Maciej Bednarski

Zagadnienia: sprawozdawczość finansowa, współpraca z biegłym rewidentem, kreowanie obrazu finansowego firmy

Przez 10 lat manager procesu R2R (Record to Report) w jednej z wrocławskich firm typu Business Process Outsourcing. Odpowiedzialny za całość procesów R2R, sprawozdawczość finansową i konsolidację dla trzech Grup Kapitałowych notowanych na GPW o łącznych obrotach w wysokości 3 mld PLN i ok. 100 jednostek gospodarczych.

Doświadczony praktyk we wdrażaniu MSSF dla klientów (w tym realizacja złożonych transakcji połączenia jednostek, IPO i doradztwo ad hoc dla CFO), rozwoju i standaryzacji zasad rachunkowości. Reprezentujący CFO w kontaktach z zewnętrznymi audytorami, w tym także odpowiedzialny za proces wyboru audytorów. Odpowiadał za ścisłą współpracę z działami finansowymi i relacjami inwestorskimi klientów w zakresie przygotowania odpowiedzi na zapytania od banków i inwestorów. Od 2018 roku zarządza całym obszarem finansów w RST, software house w Wrocławia.

 • Krzysztof Biernacki

Zagadnienia: tematy związane z zarządzaniem podatkami

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (mgr finansów) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (mgr prawa), doktor nauk ekonomicznych,  doradca podatkowy. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką doradczą dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego.

Specjalizuje się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Twórca i główny trener na Studiach Podyplomowych Doradztwo Podatkowe (wcześniej SP dla kandydatów na doradców podatkowych).     

 • Marcin Fakadej

Zagadnienia: restrukturyzacja finansowa, współpraca z inwestorem finansowym, fuzje i przejęcia

Absolwent UE we Wrocławiu, doktor nauk ekonomicznych. Doświadczony dyrektor finansowy reprezentujący nowoczesne podejście do zarządzania finansami tzw. CFO 2.0. 

Wiceprezes sieci szpitali i przychodni EMC. Od ponad 13 lat pracuje jako dyrektor finansowy, m.in. w branży farmaceutycznej oraz IT.

Wcześniej pracował m.in. dla dużego integratora IT oraz dla jednej z największych amerykańskich korporacji Procter & Gamble oraz pełnił funkcję wiceprezesa sieci aptek Dr.Max.

Doświadczony wykładowca, prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym od 2004 roku. Zaangażowany w pracę ze studentami, uczestniczył w m.in. w takich projektach jak ""Kuźnia Kompetencji"", czy elitarne Studium Podyplomowe ""Zarządzanie wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda"". Członek Rady Biznesu dla Kierunku Finanse i Rachunkowość.     

 • Lucjan Gaweł

Zagadnienia: współpraca przedsiębiorstwa z bankiem

Od 2008 r. związany z bankowością korporacyjną, szczególnie w obszarze obsługi średnich i dużych przedsiębiorstw. Obecnie pracuje jako dyrektor ds. klientów korporacyjnych w jednym z wiodących banków. Specjalizuje się w udzielaniu finansowania i opracowywaniu struktur finansowania zaspokajających oczekiwania klientów z jednoczesną odpowiedzialnością za jakość portfela udzielonych kredytów.

 • Krzysztof Górka

Zagadnienia: źródła finansowania (pozyskiwanie kapitału na rynkach prywatnych i publicznych)

Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych naszej uczelni, wcześniej absolwent studiów magisterskich ze specjalizacją Finanse i Rachunkowość Spółek. Inwestor, koordynator i doradca w ponad 100 transakcjach finansowania oraz kapitałowych o łącznej wartości ponad 100 mln zł, obejmujących m.in. pozyskiwanie finansowania, przejęcia, wykupy, inwestycje PE i VC, emisje papierów wartościowych, debiuty giełdowe (IPO), transakcje sekurytyzacyjne.

Od 2019 r. prezes zarządu funduszu venture capital DFR Inwestycyjny Sp. z o.o. o kapitalizacji 25 mln zł.

W latach 2016 - 2018 Wiceprezes Zarządu Auxilia S.A. - spółki giełdowej z branży usług prawno-finansowych.

W latach 2014 – 2019 Prezes Zarządu MADE Corporate Finance Sp. z o.o. - butiku doradztwa transakcji fuzji i przejęć.

W latach 2013-2014 Prezes Zarządu Blue Oak Advisory Sp. z o.o. – Autoryzowanego Doradcy rynków NewConnect i Catalyst.

W latach 2010 – 2013 dyrektor zarządzający Certus Capital Sp. z o.o. – firmy doradztwa transakcyjnego na rynku giełdowym i pozagiełdowym.

W latach 2008 - 2009 pracował w Euro Bank S.A. oraz w wydziałach ekonomicznych placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie i Dublinie.

Członek rad nadzorczych Auxilia S.A., Bioavlee S.A., Scanway Sp. z o.o., Bright Future Sp. z o.o.     

 • Jakub Kamiński

Zagadnienia: upadłość i restrukturyzacja w kontekście zarządzania finansami

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, przedsiębiorca oraz praktyk w pełnieniu funkcji syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy z wieloletnim doświadczeniem.

Specjalista w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością, zabezpieczenia majątku oraz likwidacji.

Kurator spółek prawa handlowego i przedsiębiorstw w stanie upadłości.     

 • Krzysztof Kolany

Zagadnienia: makroekonomia

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Analityk rynków finansowych i gospodarki. Od ponad 10 lat publikuje na łamach Bankier.pl – największego polskiego portalu finansowo-ekonomicznego. Analizuje trendy makroekonomiczne i bada ich przełożenie na rynki finansowe.

Specjalizuje się w rynkach metali szlachetnych oraz monitoruje politykę najważniejszych banków centralnych. Inwestor giełdowy z 18-letnim stażem. Jest laureatem prestiżowego konkursu im. W. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych w kategorii dziennikarstwa internetowego. W 2016 roku otrzymał także tytuł Herosa Rynku Kapitałowego przyznawany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.     

 • Marek Pauka

Zagadnienia: przedmioty związane z analizą finansową, wyceną przedsiębiorstw i finansową oceną opłacalności projektów inwestycyjnych

Od 2001 roku związany z Katedrą Finansów (dr habilitowany), ukończył wiele szkoleń trenerskich, m.in. dla trenerów biznesu (MODERATOR) i tutorów (Collegium Wratislaviense) oraz EduScrum. Certyfikowany Trener ®FRIS. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz współpracuje z menedżerami w ramach indywidualnych konsultacji (tutoring biznesowy), a także doradza w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw, koncentrując się przede wszystkim na analizach opłacalności nowych projektów inwestycyjnych, poszukiwaniu wzrostu wartości, analizie i ocenie rentowności segmentów, analizach i zarządzaniu płynnością.

Tworzy modele finansowe na potrzeby pozyskiwania kapitału oraz wycenia przedsiębiorstwa. Zafascynowany rachunkiem przepływów pieniężnych. Uczestnik takich innowacyjnych projektów jak BIPS i Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań DT Hub.

W swojej pracy bazuje na prawdziwych case studies, w tym także tych wniesionych przez słuchaczy i pokazuje, jak wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce. Wyznawca tezy, że ""finanse są łatwe, chociaż wymagają myślenia"". Współredaktor i autor rozdziału o obligacjach podręcznika bazującego na ""przykładach z życia"", wyjaśniającego skomplikowane zagadnienia z rynków finansowych. Współautor monografii o rynku NewConnect.

Pomysłodawca i trener wielu kursów szkoleniowych, m.in. w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy UE we Wrocławiu. Obecnie w ofercie 3 warsztaty komputerowe:

- Analiza finansowa przedsiębiorstwa (warsztaty praktyczne),

- Finansowa ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem MS Excel,

- Rachunek przepływów pieniężnych – sporządzanie i analiza.

 • Rafał Płończak

Zagadnienia: controlling, rachunkowość zarządcza

Doświadczony controller z kilkunastoletnim stażem w przedsiębiorstwach z różnych branż (m.in. produkcyjnych, handlowych, deweloperskich, farmaceutycznych, związanych ze zdrowiem). Posiada wiedzę praktyczną w zakresie rozwiązań bazodanowych i automatyzujących procesy w przedsiębiorstwie.

Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej, finansach, zarządzaniu kosztami przedsiębiorstwa i budowaniu planów strategicznych. Od 2015 roku jest związany z jednym z czołowych funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Pracuje w polskich jednostkach należących do funduszu, w których zarządza controllingiem i sprawozdawczością finansową.

Prowadził zamknięte szkolenia z rachunku kosztów produkcji oraz wdrażania systemów informatycznych i procesów controllingowych.     

 • Damian Syzdek

Zagadnienia: współpraca z dealing roomem, depozyty, zarządzanie ryzykiem walutowym i stopy procentowej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Gospodarki Narodowej) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Administracji.

Przedmiotem analiz w pracy magisterskiej były aspekty prawne i ekonomiczne sekurytyzacji. Zawodowo związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A., który jest częścią Grupy Santander. Początkowo zdobywał doświadczenie w zakresie stosowania instrumentów ograniczających ryzyko walutowe. Obecnie na stanowisku Chief Dealer zarządza zespołem dealerów w trzech lokalizacjach.

Odpowiedzialny za instrumenty stopy procentowej w segmencie klienta korporacyjnego.     


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto