MS Excel w controllingu dla zaawansowanych (tryb online) (edycja 24)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
21.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
6 500,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Jedyne studia podyplomowe w Polsce w całości poświęcone zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel w controllingu. Zajęcia realizowane w formie warsztatowej, na praktycznych przykładach opracowanych przez trenerów na potrzeby ćwiczeń.

Celem kierunku jest przygotowanie do pracy świadomego controllera/analityka, który umie korzystać z zaawansowanych narzędzi MS Excel. Tematyka zajęć jest ukierunkowana na przyswojenie instrumentarium informatycznego MS Excela wykorzystywanego w pracy controllera/analityka.

Słuchacze zdobywają wiedzę z obszarów:

 • identyfikacji źródeł danych controllingu oraz ich struktury
 • przetwarzania surowych danych ekonomicznych do postaci użytecznej dla controllingu z wykorzystaniem narzędzi i sterowników obsługi baz danych
 • analiz i raportowania przy pomocy zaawansowanych formuł arkuszowych, tabel przestawnych, narzędzi QUERY, kostek OLAP, języka zapytań bazodanowych SQL
 • programowania własnych rozwiązań przy użyciu języka VBA
 • nowych narzędzi analiz (takich jak PowerQuery)
 • zasad tworzenia i automatyzacji generowania budżetów cząstkowych i raportów.

Absolwenci zdobywają m.in. umiejętności:

 • sprawnego poruszania się w środowisku informacyjnym przedsiębiorstwa, niezależnie od zaawansowania systemów informatycznych
 • szybkiego pozyskiwania i przetwarzania dużych ilości danych
 • sprawnego tworzenia raportów i automatyzowania procesów raportowania
 • samodzielnego przygotowania profesjonalnych narzędzi informatycznych wspomagających procesy controllingu i analiz biznesowych
 • profesjonalnego i skutecznego komunikowania się ze działami informatycznymi przedsiębiorstwa w celu uzyskania optymalnej struktury danych

Program zajęć jest solidnym uzupełnieniem wiedzy na kierunku studiów podyplomowych Controlling wspomagany komputerowo. Słuchacze pracują na praktycznych przykładach gotowych do zastosowania w praktyce.


Adresaci

Studia kierowane do osób, które chcą doskonalić i rozwijać na poziomie zaawansowanym swoje umiejętności obsługi aplikacji MS Excel/VBA w obszarze szeroko rozumianego controllingu, a szczególnie do pracowników:

 • stosujących arkusz kalkulacyjny w codziennej pracy
 • otwartych na poznanie nowych funkcji oraz narzędzi analitycznych i bazodanowych MS Excel/VBA/PQ/SQL/OLAP

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
WPROWADZENIE DO FUNKCJI I NARZĘDZIA MS EXEL
1. Zaawansowane formuły arkuszowe w analizie danych 8
2. Narzędzia analizy danych – Pivot i Power BI (Power Query, Power Pivot, Power View) 8
3. Podstawy programowania w VBA 16
4. Wprowadzenie do baz danych i języka SQL 8
5. Narzędzia bazodanowe przetwarzania i uszlachetniania danych źródłowych 16
6. Podstawy projektowania graficznego interfejsu użytkownika (GUI) w VBA 8
PROJEKTOWANIE I BUDOWA HURTOWNI CONTROLLINGOWEJ
7. Projektowanie systemu informacyjnego controllingu 4
8. Budowa controllingowej hurtowni danych 12
9. Administracja bazą danych 8
ZASTOSOWANIA
10. Automatyzacja procesu planistyczno-kontrolnego rachunku kosztów 24
11. Automatyzacja procesów budżetowania z zastosowaniem VBA 16
12. Budowa kokpitów menedżerskich 16
13. Budowa aplikacji controllingowej do raportowania wyników 16
14. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (praca indywidualna)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone online – w formie zdalnej
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 10
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa/trzy tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • darmowy dostęp do wirtualnego laboratorium UEW

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, trenerzy biznesu z wieloletnim stażem oraz praktycy odpowiedzialni za wprowadzanie informatycznych systemów controllingu na bazie arkusza kalkulacyjnego. Wśród prowadzących są również wysokiej klasy eksperci controllingu i budżetowania, najlepsi w Polsce specjaliści ds. zastosowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego i hurtowni danych w controllingu.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Zdzisław Kes
Katedra Zarządzania Procesami
tel. 606 388 538
e-mail: zdzislaw.kes@ue.wroc.pl
pok. 506, bud. Z

Cena

6500 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-10-17

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-21

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Wybrane opinie naszych absolwentów:   

 • Studia "MS Excel w Controllingu dla zaawansowanych" były dla mnie wielkim odkryciem. Wspaniałe, profesjonalne podejście prowadzących umożliwiło zdobycie ogromnej praktycznej wiedzy w zakresie narzędzi analitycznych, a przede wszystkim z wielkim sukcesem zachęcało i mobilizowało do udziału w kolejnych zajęciach. Do tego wspaniali ludzie - zarówno wśród kadry, jak i uczestników - dla mnie to kilka miesięcy cennych doświadczeń i rozwoju, które z pewnością wykorzystam w pracy zawodowej. - Marta Stadler-Stefaniak
 • Studia EXC wyznaczają pewną ścieżkę dla profesjonalnego analityka, ukazują poszukiwanie optymalnej architektury środowiska analiz, ucząc przy okazji podejścia bazodanowego. Na pewno każdy z uczestników tych studiów wyniósł ogromne korzyści, które znalazły odzwierciedlenie w praktyce zawodowej. Już pierwsze kilka zajęć sprawiło, że mogłem zastosować pewne narzędzia w swojej codziennej pracy. Myślę, że każdy następny uczestnik będzie mógł zrobić to samo. Cel jest jeden: wypracować swoje własne środowisko analiz, w którym to analityk sprawuje nadrzędną rolę i jest profesjonalistą, wciąż szukającym nowych ścieżek biznesowych. - Sławomir Kret
 • Najlepsza inwestycja w moim życiu. Zdobyłem unikatową wiedzę. Teraz jestem w stanie zautomatyzować każdy proces przetwarzania danych lub tworzenia raportu. - Stanisław Grabowy


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto