Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (tryb stacjonarny) (edycja 11)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
14.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
4 690,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw to jeden z najbardziej istotnych elementów działalności firm. Ostatnie lata, a szczególnie okres pandemii, pokazał, że pełni on kluczową rolę w utrzymaniu produkcji, zdobywaniu przewagi konkurencyjnej i wzmacnianiu pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Nasz kierunek to jeden z nielicznych na polskim rynku uwzględniający tak szeroki zakres programowy, wzbogacony m.in. wizytami studyjnymi, dającymi możliwość zapoznania się z realnymi case studies.

Zajęcia prowadzone są przez najlepszych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze logistyki i odbywają się stacjonarnie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z obszarów takich jak:

 • koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw, ich istota i znaczenie dla uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w Europie i rynku globalnym
 • kompleksowe przygotowanie łańcuchów dostaw — analiza, planowanie, konfigurowanie, integracja, koordynacja i kontrola
 • wykorzystanie tradycyjnych i nowoczesnych rozwiązań zarządczych w celu poprawy skuteczności i efektywności logistyki w przedsiębiorstwie
 • praktyczne i teoretyczne aspekty zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi w łańcuchu dostaw oraz dóbr
 • doskonalenie infrastruktury technicznej i informatycznej łańcuchów dostaw, przy jednoczesnym propagowaniu idei współpracy w tym zakresie, opartej na partnerstwie

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które:

 • chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę w zakresie logistyki przedsiębiorstwa i zarządzania łańcuchem dostaw
 • chcą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw
 • zajmują stanowiska menadżerskie w obszarze logistyki
 • koordynują funkcjonowanie łańcuchów dostaw
 • mają doświadczenie zawodowe i chcą usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 178 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Strategie łańcucha dostaw 16
2. Zarządzanie procesami logistycznymi 8
3. Prognozowanie popytu 14
4. Sales and Operations Planning (S&OP) 4
5. Logistyczna obsługa klienta 6
6. Zasoby ludzkie w zarządzaniu łańcuchem dostaw 4
7. Spedycja międynarodowa 6
8. Logistyka ostatniej mili 8
9. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw 8
10. Analiza i planowanie projektów logistycznych 16
11. Koszty logistyki 6
12. Sterowanie zapasami i magazynowanie 6
13. Planowanie transportu 8
14. Wsparcie IT w logistyce (SAP) 14
15. Infrastruktura logistyczna 8
16. Gra strategiczna / wizyta studyjna 10
17. Giełdy transportowe 6
18. Zarządzanie zespołem w łańcuchu dostaw 8
19. Negocjacje w logistyce 6
20. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w logistyce 8
21. Ekologistyka 4
22. Odpowiedzialność społeczna (CSR) w przedsiębiorstwach logistycznych 4
23. Weryfikacja wiedzy i umiejętności 0
RAZEM 178

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test) i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone stacjonarnie – wyłącznie na Uczelni
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 13
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • zajęcia wyjazdowe do przedsiębiorstw

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych UE we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze logistyki (m.in. Selena, TransEU, DRÄXLMAIER, Sikla), jak również członków rad nadzorczych (m.in. KGHM, Uzdrowiska Kłodzkie).

Chcesz poznać naszych prowadzących?
Zajrzyj do sekcji dodatkowe informacje zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Tomasz Kołakowski
Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
tel. 75 75 38 215
e-mail: tomasz.kolakowski@ue.wroc.pl
pok. 14, bud. H

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Jarosław Witkowski
Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
tel. 75 75 38 215
e-mail: jaroslaw.witkowski@ue.wroc.pl

Cena

4690 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-11-10

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-14

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Wybrane sylwetki prowadzących:

 • Prof. dr hab. Jarosław Witkowski (Opiekun merytoryczny studiów) - absolwent Wydziału Handlu, Transportu i Usług AE w Katowicach. Od 1998 roku kieruje Katedrą Zarządzania Strategicznego i Logistyki UE we Wrocławiu. W latach 2005-2012 pełnił funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą. Wiedzę i doświadczenie z zakresu logistyki oraz zarządzania łańcuchami dostaw zdobywał podczas licznych stypendiów i staży zagranicznych. Jest absolwentem European Doctoral Programme, zorganizowanego przez Copenhagen Business School w Danii i Lund University w Szwecji. W latach 1995-1997 był stypendystą Rządu Japonii na Uniwersytecie Hitotsubashi w Tokio oraz Tokijskim Uniwersytecie Studiów Zagranicznych, gdzie prowadził badania, które zaowocowały książką pt. "Logistyka firm japońskich". Jest autorem około 150 publikacji naukowych z zakresu ekonomiki transportu, logistyki i strategicznego zarządzania łańcuchami dostaw oraz wykonawcą licznych projektów badawczych na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji w kraju i zagranicą.


 • Dr Tomasz Kołakowski (Kierownik studiów) – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego i Logistyki Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów (1999 r.) i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004 r.). Jego zainteresowania naukowe obejmują: analizę i ocenę projektów gospodarczych oraz zarządzanie projektami (głównie w obszarze infrastruktury logistycznej, turystyki), a także zarządzanie strategiczne i logistykę w nietypowych zastosowaniach (kultura, turystyka). Autor i współautor ponad 70 artykułów naukowych z tej tematyki. Od 2013 r. pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych „Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw” na UE we Wrocławiu. Od 2018 r. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego. Jako konsultant i doradca uczestniczył w tworzeniu kilkudziesięciu opracowań z zakresu analizy i oceny projektów inwestycyjnych, analiz ekonomicznych i strategicznych oraz strategii dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. W latach 2016- 2017 r. członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Członek Rad Nadzorczych INVEST-PARK Development Sp. z o.o. (2016-2018) i Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU (2018-2022).  Społecznie pełni rolę członka zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” (od 2007 r.) i Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica (od 2012 r.).


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto