Doradztwo podatkowe (tryb hybrydowy | pod patronatem Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych | gwarancja uruchomienia) (edycja 11)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
14.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
4 900,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe zostały przygotowane dla osób, które zamierzają zdawać egzamin zawodowy na doradcę podatkowego lub planują usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę o systemie podatkowym w Polsce

Program został przygotowany tak, by słuchacze zdobyli aktualną wiedzę z zakresu systemu podatkowego w Polsce. Wszystkie moduły są na bieżąco aktualizowane, uwzględniają nie tylko zmiany w polskim systemie podatkowym, ale też zmiany w regulacjach podatkowych na świecie.

Po ukończeniu studiów słuchacze zdobędą umiejętności prawidłowego zastosowania przepisów podatkowych w praktyce.


Adresaci

Studia adresowane są do:

 • osób, przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego
 • pracowników biur księgowych i działów księgowości, którzy chcą poszerzyć i zaktualizować wiedzę
 • osób powracających po przerwie na rynek pracy w działach związanych z podatkami lub księgowością
 • przedsiębiorców i właścicieli firm, którzy chcą lepiej zrozumieć regulacje podatkowe

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 184 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Elementy prawa cywilnego i handlowego 8
2. Źródła i wykładnia prawa podatkowego 4
3. Prawo dewizowe 2
4. Czynności sprawdzające 2
5. Międzynarodowe prawo podatkowe 6
6. Przepisy podatkowe Unii Europejskiej 8
7. Ceny transferowe i porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych 8
8. Prawo celne i akcyza 8
9. Podatek VAT i PCC 32
10. Podatek CIT - zasady rozliczeń 8
11. Podatek CIT "estoński" 8
12. Ulgi i zwolnienia w podatakch dochodowych 8
13. Podatek PIT - zasady rozliczeń 8
14. Podatek PIT - rozliczenie podatku przez płatnika 4
15. Analiza podatkowa 8
16. Podatki lokalne oraz selektywne 8
17. Postępowanie podatkowe 8
18. Kontrola podatkowa i skarbowa 8
19. Postępowanie sądowo - administracyjne i przygotowywanie pism procesowych 8
20. Zarządzanie odpowiedzialnością 4
21. Wykonywanie zawodu doradcy i etyka zawodowa 4
22. Postępowanie egzekucyjne w administracji 4
23. Kodeks karny skarbowy - odpowiedzialność i postępowanie 8
24. Ewidencje podatkowe 2
25. Zobowiązania podatkowe 8
26. Egzamin 0
RAZEM 184

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test) i odbywa się w trybie stacjonarnym. Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • szacowane proporcje zajęć zdalnych/stacjonarnych: 80/20
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący.
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 11
 • zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • opracowany zestaw pytań na egzamin; zestawienie przepisów podatkowych na dany rok w formie książkowej

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną tworzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktykujący doradcy podatkowi zrzeszeni w Dolnośląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz doświadczeni trenerzy i konsultanci, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Biernacki
e-mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 103, bud. A

Cena

4900 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-09-30

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-14

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Planowane terminy zjazdów w semestrze pierwszym:

14-15.10.2023

04-05.11.2023 

25-26.11.2023 

09-10.12.2023

13-14.01.2024

27-28.01.2024 

10-11.02.2024 



Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto