Startup Excellence (tryb blended learning | gwarancja uruchomienia) (edycja 2)

online__21_

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
20.11.2023 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
09.12.2023 r.
Za 8 dni
Cena
6 900,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia w formule blended learning, tzn.:

 • większość zajęć będzie prowadzona wyłącznie zdalnie na platformie MS TEAMS
 • 2 zjazdy weekendowe odbędą się stacjonarnie w Warszawie w Google Campus Warsaw
 • ostatni zjazd weekendowy odbędzie się stacjonarnie we Wrocławiu w inQUBE

Celem studiów podyplomowych Startup Excellence jest zdobycie przez słuchacza wiedzy i umiejętności dotyczących budowania i skalowania startup-u z uwzględnieniem zarządzania startupem, finansowania startupu, budowania obszarów komunikacji i sprzedaży oraz aspektów prawnych. Zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do zwiększenia szansy na odniesienie sukcesu tworzonych przez słuchaczy przedsiębiorstw w fazach startup i scaleup (fazy szybkiego i intensywnego wzrostu).

Unikalna wartość naszych studiów podyplomowych to partnerstwo z czterema funduszami Venture Capital – wszystkie fundusze aktywnie inwestują w startupy na rynku polskim. Eksperci, których zaprosiliśmy do prowadzenia zajęć – przyczynili się do sukcesu takich startupów jak np.: Booksy, ZnanyLekarz (DocPlanner), Packhelp, uPacjenta, CallPage, Sotrender, Synerise, iTaxi, PizzaPortal.

Informacje o naszych partnerach i sylwetki prowadzących zajęcia znajdziesz w INFORMACJACH DODATKOWYCH na dole strony.

W programie chcemy odpowiedzieć na najczęstsze problemy, z jakimi borykają się founderzy startupów na etapie początków rozwoju startupu. Słuchacze zdobędą kwalifikacje w ramach czterech obszarów tematycznych:

 • Ludzie i kultura startupu
 • Produkt i komunikacja
 • Finanse w startupie
 • Prawo i organizacja startupu

Adresaci

Studia są kierowane do:

 • founderów startupów na etapie finansowania pre-seed oraz seed
 • founderów startupów na etapie koncepcji pomysłu (przed pierwszym finansowaniem VC)
 • osób, które myślą o założeniu startupu, jednak brakuje im wiedzy z takich obszarów jak np.: rynek VC (finansowaniu startupów), zarządzaniu startupem, tworzeniu produktu cyfrowego oraz innych obszarów objętych programem studiów
 • osób, które ukończyły studia na poziomie co najmniej licencjackim na dowolnym kierunku i dalszy rozwój wiążą ze startupami

Studia podyplomowe Startup Excellence mają przygotować słuchaczy do efektywnego prowadzenia własnego startupu w roli jego foundera (założyciela). Absolwenci będą osobami wyposażonymi w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które pozwolą im w sposób pewniejszy mierzyć się z wieloma trudnościami, jakie są stawiane twórcom nowych przedsiębiorstw w fazach startup i scaleup – na co dzień większość z takich przedsiębiorstw upada, a celem studiów jest zwiększenie szansy na ich przetrwanie.

Po ukończeniu studiów słuchacz powinien być wyposażony w sposoby myślenia umożliwiające odpowiednią diagnozę potrzeb przedsiębiorstwa oraz zespołu przedsiębiorstwa i odpowiedzieć na pojawiającą się potrzebę stosowną postawą liderską — w tym zainicjować wprowadzenie zmian i usprawnień w obszarze dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

W zakresie kompetencji miękkich absolwent będzie umieć w sposób skuteczny promować swoją markę osobistą oraz markę startupu.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
LUDZIE I KULTURA STARTUPU
1. Kultura organizacyjna startupu 4
2. Zarządzanie talentami i rekrutacja 8
3. Spotkania z founderami startupów 16
PRODUKT I KOMUNIKACJA
4. Trening pitchowania & storytellingu 16
5. PR startupu i marka osobista foundera 8
6. Bootstraping. Pierwsze kroki foundera 8
7. Wejście na rynek 8
8. Sprzedaż w startupie 8
9. Produkt w startupie 24
10. Pivot w startupie - kiedy, dlaczego, jak? 4
11. Warsztaty Design Thinking 8
FINANSE W STARTUPIE
12. Finansowanie Venture Capital 8
13. Pitchdeck: Prezentacja inwestorska 8
14. Alternatywne źródła finansowania 4
15. Zarządzanie płynnością finansową 8
16. Kluczowe wskaźniki dokonań (KPI) 8
17. Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 4
PRAWNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY STARTUPU
18. Prawo w startupie 8
19. Prowadzenie spółki w USA 4
20. Prowadzenie i rozliczanie projektów IT 4
21. TEST 0
RAZEM 168

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min. 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test) i odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo stacjonarnie.
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. Zajęcia stacjonarne zaplanowano na 2 weekendowe zjazdy w Warszawie w Google Campus Warsaw oraz 1 weekendowy zjazd we Wrocławiu w inQUBE
 • studia w trybie zaocznym weekendowym
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie w godzinach 9.00-16.00
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Zjazdy w I semestrze: I zjazd 9-10.12.2023 (zjazd inauguracyjny - stacjonarnie w Warszawie), II zjazd 13-14.01.2024 (online), III zjazd 27-28.01.2024 (online), IV zjazd 10-11.02.2024 (online), V zjazd 24-25.02.2024 - (online)


Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą:

 • doświadczeni eksperci
 • osoby zarządzające i pracownicy funduszy VC
 • doświadczeni founderzy startupów
 • doradcy pracujący ze startupami

Chcesz poznać naszych prowadzących?
Zajrzyj do sekcji informacje dodatkowe zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

6900 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 452
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-11-20

Termin uruchomienia studiów: 2023-12-09

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje


Kliknij tutaj aby otwórzyć prezentację w nowym oknie


Partnerzy

Głównymi partnerami studiów Startup Excellence są wiodące fundusze inwestycyjne VC w Polsce oraz Google for Startups. Zarządzający oraz pracownicy naszych partnerów będą pełnili rolę ekspertów prowadzących część zajęć ze studentami.Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto