Analityk Biznesowy IT/Business (tryb blended learning | gwarancja uruchomienia) (edycja 2)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
07.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
15 000,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 377 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Analityk Biznesowy to jedna z dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach specjalizacji, szczególnie w branżach związanych z IT i rozwojem usług cyfrowych. Analityka biznesowa pozwala zidentyfikować wymagania i potrzeby klientów i transformować je na rozwiązania opisane w sposób komunikatywny dla IT. Jednocześnie rolą dobrego analityka jest znajomość rozwiązań, narzędzi i systemów, które pozwala mu oszacować czy pożądane przez klienta (zarówno zewnętrznego, ale też wewnętrznego) rozwiązania są możliwe do realizacji oraz zoptymalizować zadania pod kątem efektywności (zarówno finansowej, jak i czasowej).

Słuchacze studiów podyplomowych przyswajają teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające na zdobycie pracy w nowoczesnej i stale rozwijającej się branży.

Absolwenci potrafią samodzielnie przeprowadzić analizę biznesową różnych obszarów zarządzania, zidentyfikować potrzeby klienta systemów IT, zarówno te sformułowane werbalnie, jak i te, które nie są ujawnione, zaproponować rozwiązania i zapisać je w formie zrozumiałej dla specjalistów z innych obszarów m.in. programistów, UX i product designerów. Są wyposażeni w kompetencje zarządcze, pozwalające m.in. na zaspokojenie zapotrzebowania informacyjnego np. produkt managerów czy kierowników projektów.

Osoby kończące studia podyplomowe potrafią m.in.:

 • przeprowadzić analizę biznesową z wykorzystaniem szerokiej bazy narzędziowej, w oparciu o powszechnie stosowane standardy analiz biznesowych
 • pracować w środowisku JIRA
 • definiować problemy i ich rozwiązania w zrozumiały i adekwatny sposób dla obszaru IT
 • prowadzić analizy danych (SQL, AI) z wykorzystaniem m.in. POWER BI
 • działać zespołowo zgodnie z postulatami AGILE z wykorzystaniem metody SCRUM

Studia podyplomowe przygotowują do egzaminu na certyfikat Entry Certificate in Business Analysis™ (ECBA™) - IIBA. Opłata za egzamin certyfikujący jest zawarta w cenie studiów.


Adresaci

Studia kierowane do osób, które chcą rozpocząć pracę na stanowisku analityka biznesowego, ale również prowadzących analizy i prezentacje danych.

W szczególności dla tych, które:

 • myślą o przekwalifikowaniu się i zdobyciu zawodu poszukiwanego na rynku pracy
 • potrzebują uzupełnić wiedzę z zakresu IT, analizy i prezentacji danych
 • chcą zdobyć wiedzę pozwalającą na identyfikację wymagań i udzielanie pomocy o charakterze doradczym klientom/zleceniodawcom, ograniczając ryzyko niepowodzenia projektu IT
 • są przedsiębiorcami i chcą lepiej identyfikować problemy i wyzwania swoich klientów w obszarze IT

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 206 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do Analizy Biznesowej 12
2. Zarządzanie Strategiczne 4
3. Zarządzanie informacją i systemy BI 12
4. Analiza ekonomiczna i narzędzia analizy biznesowej 32
5. Współczesne systemy zarządzania wspomagane komputerowo 12
6. Benchmarking jako szczególna forma analizy ekonomicznej 4
7. Modelowanie i doskonalenie procesów biznesowych 12
8. Metodyka inżynierii oprogramowania 12
9. Zarządzanie projektami 4
10. Komunikacja i praca w zespołach 4
11. Zarządzanie zmianą 4
12. Projektowanie systemów informatycznych 12
13. Testowanie systemów informatycznych 12
14. Podstawy SQL 8
15. Język angielski - specjalistyczny 4
16. Podstawy zaawansowanej analizy danych Big Data 12
17. Sztuczna inteligencja we wspomaganiu procesów biznesowych 12
18. Wprowadzenie do Międzynarodowych Systemów Certyfikacji 10
19. CaseStudy Analizy Biznesowej 24
20. Egzamin końcowy 0
RAZEM 206

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu analizy biznesowej wybranego problemu (praca grupowa)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (prezentacja wyników prowadzonej analizy)
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzonew formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams, o ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia podyplomowe w trybie zaocznym weekendowym
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • pracę nad projektami z wykorzystaniem metody SCRUM w środowisku JIRA.

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Terminy zjazdów w I semestrze:

I zjazd 07-08.10.2023
II zjazd 28-29.10.2023
III zjazd 18-19.11.2023
IV zjazd 02-03.12.2023
V zjazd 16-17.12.2023
VI zjazd 13-14.01.2024
VII zjazd 27-28.01.2024

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna łączy w sobie wiedzę teoretyczną z praktyką zarządzania, realizując różnorodne projekty doradcze tak w sferze zarządzania (analizy zarządcze), analizy ekonomiczno-finansowej, jak i IT. Kadra posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych, prowadząc aktywnie współpracę z biznesem i/lub prowadząca działalność biznesową. W gronie prowadzących znajdują się praktycy z doświadczeniem w branży IT, którzy będą zaangażowani głównie w zajęcia warsztatowe/praktyczne.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Ewa Walaszczyk
Katedra Zarządzania Procesami
tel. 602 497 782
e-mail: ewa.walaszczyk@ue.wroc.pl
pok. 412, bud. H

Opiekun naukowy

dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UEW
Katedra Zarządzania Procesami
e-mail: marcin.hernes@ue.wroc.pl
pok. 314, bud. H

Cena

15000 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 377
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-11-15

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-07

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto