Six Sigma – Menedżerskie studia podyplomowe (tryb online | studia we współpracy z OpEx Group) (edycja 7)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
5 200,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Strona WWW: http://www.msp.ue.wroc.pl/

Cele i charakterystyka studiów

Zapraszamy na jedyne we Wrocławiu studia podyplomowe z zakresu Six Sigma, które kończą się certyfikacją OpEx Six Sigma GREEN BELT (w cenie studiów).

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej i kompleksowej wiedzy z zakresu metody zarządzania Six Sigma. Program studiów był konsultowany z wieloma przedstawicielami biznesu. W rezultacie proponujemy Państwu jedyny w Polsce program Six Sigma, obejmujący zarówno metodę DMAIC jak i DMADV!

Dzięki takiemu podejściu mamy unikalne połączenie zarówno prewencyjnych projektów (najczęściej dot. rozwoju procesu i projektu) oraz reakcyjnych (rozwiązywanie problemów na bieżących produktach i procesach). Szczegóły dot. naszego podejścia zaprezentowane są na schemacie u dołu strony.

Zajęcia prowadzone są w głównej mierze w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na stronę praktyczną pracy menedżera Six Sigma.

Program studiów został przygotowany w oparciu o konsultacje z menedżerami wielu przedsiębiorstw, które potrzebują wykwalifikowanych osób do skutecznego prowadzenia projektów Six Sigma.

Studia zostały opracowane w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści dla słuchaczy.

Najważniejsze z nich to:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu — jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju
 • certyfikat Green Belt (bez dodatkowych opłat)
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyków i praktyków Six Sigma z wieloletnim doświadczeniem
 • uczestniczenie w Studiach, których program odpowiada aktualnym potrzebom przedsiębiorstw
 • możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń

Dodatkowo słuchacze otrzymują w ramach studiów m.in.:

 • dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu,
 • dostęp do światowych baz naukowych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge.

Informacje o studiach i bieżącej rekrutacji:
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
tel. +48 601 750 799


Adresaci

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć i usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy managera Six Sigma, potwierdzone certyfikatem Green Belt. Kierowane są zarówno do osób, pełniących funkcje menedżerskie, jak i przygotowujących się do ich objęcia.

Dzięki połączeniu metod DMAIC oraz DMADV studia adresowane są nie tylko do osób związanych z działem jakości, ale także z zakresem badań i rozwoju (R&D), rozwoju produktu oraz rozwoju procesu.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 152 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Strategiczny wymiar programu Six Sigma 6
2. Diagnoza i zmiana kultury organizacyjnej 6
3. Zarządzanie wiedzą i ciągłe doskonalenie 8
4. OpEx Six Sigma. Synergia metodyk 3
5. Strategiczna sesja biznesowa 8
6. Zarządzanie procesami w organizacji 6
7. Zrozumienie zmienności 3
8. Zarządzanie zespołem projektowym 8
9. Negocjacje w zespole projektowym 4
10. Definicja wyzwania/problemu – Faza Define 12
11. Pomiar i przygotowanie do analizy – Faza Measure 12
12. Analiza – Faza Analyse 12
13. Efektywne Testowanie + Robust Design – Faza Design + Verify 24
14. Wprowadzenie, testowanie oraz kontrola zmiany – Faza Improve + Control 12
15. Wykorzystanie Minitab w projektach Six Sigma 18
16. Warsztaty projektowe 10
17. Egzamin końcowy 0
RAZEM 152

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu certyfikacyjnego dot. dowolnego procesu (produkcyjnego, administracyjnego, etc.)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu Green Belt
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Certyfikacja dotyczy osób, które będą realizowały projekty. Może zostać przeprowadzona na zakończenie studiów lub później (w zależności od spełnienia kryteriów przez uczestników).


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone online – w formie zdalnej
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia podyplomowe w trybie zaocznym weekendowym
 • liczba zjazdów: 10
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią:

 • Uznani Master Black Beltowie
 • Najbardziej doświadczeni konsultanci OpEx Group — jednego z liderów rozwiązań z zakresu Six Sigma w Polsce
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dużym doświadczeniem szkoleniowym

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Ćwik
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 602 290 824
e-mail: krzysztof.cwik@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Cena

5200 PLN

Cena promocyjna: 4 900,00 PLN — obowiązuje przy płatności jednorazowej.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Alina Sofińska
tel: 71 36 80 949
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-10-06

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-14

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Limit miejsc: Zachęcamy do nie zwlekania z zapisem na studia podyplomowe do ostatniej chwili. O kolejności przyjęcia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenie pierwszej raty lub całości (dopiero wpłata jest ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia).

Liczba Słuchaczy jest ograniczona ze względu na troskę o komfort pracy w grupie, szczególnie podczas zajęć laboratoryjnych!

Słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych przy Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Świadectwo zawiera wykaz przedmiotów oraz ocenę ogólną.

opex


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto