Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) (tryb stacjonarny) (edycja 37)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
13.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
5 900,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Na konkurencyjnym rynku pracy odpowiedzialność za pozyskanie i utrzymanie najlepszych specjalistów i pracowników to nie tylko zadanie działów HR. Wysokie kompetencje interpersonalne i specjalistyczne to pożądane cechy pracowników odpowiedzialnych za sprawy personalne.

Program studiów podyplomowych umożliwia słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. Zajęcia mają charakter głównie warsztatowy, a ćwiczenia są oparte o prawdziwe case studies, wsparte zapleczem teoretycznym najnowszych modeli i wyników badań.

W trakcie zajęć uczestnicy mają możliwość zapoznania się z najważniejszymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu strategii i programów działań dotyczących pracowników. Poznają też zasady zarządzania ludźmi m.in. planowanie kadr, dobór pracowników, oceny wyników, szkolenie, rozwój, wynagradzanie i motywowanie pozamaterialne, komunikacja i integracja zespołów.

Sztandarowymi metodami kształcenia są wielozakresowe treningi z zakresu integracji zespołu pracowniczego i Assessment Center. Ważnym elementem programu jest także przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania bezpośrednich relacji interpersonalnych w różnorodnych zespołach projektowych, w których zachodzi interakcja między członkami o zróżnicowanym doświadczeniu i oczekiwaniach.

Ważna w procesie kształcenia jest dwudniowa sesja wyjazdowa, której koszty (hotel + wyżywienie) zawiera opłata za studia.


Adresaci

Studia kierowane są do wszystkich, którzy chcą tworzyć firmy i organizacje zatrudniające zaangażowanych pracowników, zdobywać najlepsze talenty i utrzymywać wysokie morale w zespole. W szczególności zapraszamy:

 • kierowników różnych szczebli zarządzania
 • pracodawców
 • pracowników działu HR
 • pracowników urzędów pracy
 • pracowników firm doradztwa personalnego
 • liderów związkowych
 • osób zamierzających rozpocząć karierę menedżerską

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Istota, struktura i otoczenie ZZL (HRM) 4
2. Prawne i etyczne uwarunkowania ZZL (HRM) 6
3. Zarządzanie talentami: maksymalizacja potencjału w organizacjach 4
4. Trening kierowniczy – Integracja zespołu pracowniczego 14
5. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w obszarze HRM 4
6. Strategie biznesowe i zarządzania zasobami ludzkimi 6
7. Ocenianie pracowników 4
8. Przywództwo w organizacji 4
9. Controling personalny 4
10. Zarządzanie zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych 6
11. Kształtowanie zaangażowania i motywacji pracowników 4
12. System wynagrodzeń 6
13. Metody i techniki selekcji talentów 8
14. Profilowanie i prognozowanie kwalifikacji zawodowych pracowników 10
15. Assessment Center (AC) – konstruowanie zaawansowanych metod pomiarowych 12
16. Assessment Center (AC) w działaniu: Realistyczna Symulacja 14
17. Nowoczesne formy rozwoju pracowników i zarządzania karierami 12
18. Promowanie work-life balance i wellbeing w organizacji 8
19. Wywierania wpływu społecznego 4
20. Doświadczenia praktyczne menedżera 4
21. HR Business Partner 4
22. Coaching – wspieranie rozwoju i sukcesu 4
23. Psychologia pracy menedżera 4
24. Kultura organizacyjna 4
25. Trening komunikacji interpersonalnej 6
26. Negocjacje i mediacje 4
27. Doświadczenia praktyczne coacha 4
RAZEM 168

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test) i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

Terminy zjazdów w semestrze zimowym:

13-15.X.2023

2-3.XII.2023 – sesja wyjazdowa

15-17.XII.2023

12-14.I.2024

26-28.I.2024

 • zajęcia są prowadzone stacjonarnie – wyłącznie na Uczelni
 • studia w trybie zaocznym: trzydniowym (piątek po 16:30, sobota, niedziela)
 • liczba zjazdów: 10
 • zajęcia odbywają się raz w miesiącu
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • wyjazd integracyjno-szkoleniowy (warsztaty i treningi)

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Wykładowcami na naszym kierunku są osoby, które posiadają duży dorobek naukowy i praktyczne doświadczenie w działalności doradczej i szkoleniowej. Wywodzą się oni z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz uczelni współpracujących z UEW. Zajęcia będą również prowadzić doświadczeni menedżerowie i pracownicy pionów HR oraz menedżerowie najwyższych szczebli z organizacji gospodarczych współpracujących z Katedrą Zarządzania Kadrami.

Chcesz poznać naszych prowadzących?
Zajrzyj do sekcji dodatkowe informacje zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Łukasz Haromszeki
Katedra Zarządzania Kadrami
tel. 792 647 007
e-mail: lharomszeki@ue.wroc.pl
pok. 819, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Marzena Stor, prof. UEW
Katedra Zarządzania Kadrami
e-mail: marzena.stor@ue.wroc.pl
pok. 818, bud. Z

Cena

5900 PLN

Cena 5900 (zawiera koszty dwudniowej sesji wyjazdowej: hotel + wyżywienie)

Cena promocyjna: 5500 PLN — obowiązuje w przypadku zgłoszenia się na studia w terminie do 15.09.2023 r. oraz wniesienia opłaty do 30.09.2023.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Alina Sofińska
tel: 71 36 80 949
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-12-01

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-13

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

 Wybrane sylwetki prowadzących:

 • Łukasz Haromszeki 
  Doktor nauk ekonomicznych,  adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami UE we Wrocławiu. Kierownik SP NZZL i SP IHRM. Korodynator programy Executive MBA w latach 2017-2020. Interdyscyplinarnie wykształcony specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent studiów magisterskich (2002) i doktoranckich (2006) na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Studiów Filozoficzno-Etycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2004), Studiów z Psychologii Zarządzania na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2012), Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2005), Studiów Przywództwa i Komunikacji Społecznej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2002). Uczestnik kursów z zakresu psychologii i języka angielskiego w Diablo Valley College San Ramon w Kalifornii (1999). Autor i współautor ponad 90 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz opracowań specjalistycznych, w tym licznych strategii rozwoju regionalnego i lokalnego. Konsultant i wykładowca w projektach szkoleniowych i inwestycyjnych przeważnie współfinansowanych ze środków UE. Ekspert m.in. Ethics and Research Integrity Team Komisji Europejskiej, programów Interreg Central Europe, RPO WD, RPO WSL, RPO WP i PO WER na lata 2014-2020 m.in. w dziedzinach: Przystosowanie do zmian przedsiębiorstw i pracowników, Kompetencje i kwalifikacje kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP, Edukacja, Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, Zatrudnienie, Rozwój Regionalny. Członek międzynarodowych zespołów badawczych HRM Practices of MNC-Subsidiaries in CEE (CEEIRT) i InterCons Research Team. W ostatnich latach m.in. ekspert współtworzący „Opis uniwersalnych kompetencji menedżerskich dla PARP w ramach projektu konkursowego pt. „Akademia menadżera MSP” (2018); w projekcie doradczo-badawczym dotyczącym metod wdrażania mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach (IARP 2016); w projekcie „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” (PARP 2014 – 2015). Audytor w konkursie Lider ZZL (XVIII i XIX edycji w 2017 i 2018 roku) organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (audytowane przedsiębiorstwa otrzymały: bursztynową statuetkę za rok 2017 i złotą statuetkę za rok 2018). Główny wykonawca projektu badawczego „Zasoby ludzkie jako strategiczny czynnik konkurencyjności firm realizujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne” finansowanego ze środków NCN nr 2016/23/B/HS4/00686 realizowany w latach 2017-2020, UE we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze i prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim w obszarach: przywództwo organizacyjne, kierowanie przez wartości, etyka i CSR, wywieranie wpływu, motywowanie pracowników, zarządzanie talentami. 

 • Marzena Stor
  Jest kierownikiem Katedry Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i jednocześnie pracuje na stanowisku profesora Strategicznego Międzynarodowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest również opiekunem naukowym dwóch studiów podyplomowych: International Human Resources Management (IHRM) (w j. angielskim) oraz Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (w j. polskim). Przez kilka była dyrektorem Programu the Executive MBA. Uzyskane przez nią stopnie i tytuły to: doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister lingwistyki stosowanej oraz magister filologii angielskiej. Studiowała w Polsce i USA. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują: międzynarodowe i międzykulturowe aspekty ZZL, strategie biznesowe i ZZL, wypływ ZZL na wyniki przedsiębiorstwa, korporacje transnarodowe, zarządzanie kompetencjami, komunikacja interpersonalna w biznesie, zarządzanie zespołami międzynarodowymi. Wykłada w języku polskim i angielskim. Kierowała lub była współwykonawcą w ponad 25 różnych projektach badawczych, w tym międzynarodowych (np. Erasmus+). Od 2007 jest członkiem Międzynarodowego Zespołu Badawczego Europy Środkowej i Wschodnie, w którym uczestniczy ponad 20 krajów europejskich oraz partnerzy z USA. Uczestniczyła w wielu zagranicznych konferencjach naukowych z obszaru IHRM, w tym w prestiżowych konferencjach organizowanych przez czołowe uniwersytety europejskie i amerykańskie, na których prezentowała wyniki swoich badań. Jest recenzentem w kilku światowej renomy konferencjach naukowych, takich jak cykliczne organizowana IHRM Conference oraz Global Conference on IHRM. Jest też Przewodniczącą Rady Programowej cyklicznej ogólnopolskiej konferencji zt. Sukces w Zarządzaniu Kadrami, organizowanej przez jej Katedrę. Ponadto recenzuje artykuły naukowe dla takich topowych czasopism naukowych, jak International Business Review, Cross Cultural & Strategic Management, czy International Journal of Cross Cultural Management. Jej aktywność recenzencka i ekspercka jest również widoczna we współpracy z Narodowym Centrum Nauki. Jest autorką ponad 150 prac naukowych w j. polskim i angielskim. W swoim portfolio posiada około 30 różnych nagród za osiągnięcia naukowe, badawcze, publikacyjne i dydaktyczne. Oprócz pracy naukowej jej działalność zawodowa obejmuje współpracę z biznesem. Do tej pory kierowała wieloma projektami o charakterze rozwojowym i wdrożeniowym.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto