Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia (tryb hybrydowy) (edycja 35)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
21.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
4 200,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia jest profesjonalne przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia.

Studia przekazują wiedzę i umiejętności do sprawnego i efektywnego zarządzania firmą w warunkach tworzenia się nowego rynku usług medycznych zarówno w prywatnym jak i publicznym obszarze zmieniającego się systemu ochrony zdrowia.

Adresaci

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby, które:

 • zarządzają jednostkami ochrony zdrowia
 • zarządzają jednostkami pomocy społecznej
 • są zatrudnione w sektorze ochrony zdrowia, administracji samorządowej i rządowej ubezpieczeniowej
 • wszyscy zainteresowani podniesieniem wiedzy i kwalifikacji w zakresie nowoczesnego zarządzania

Nasz kierunek jest też doskonałą ofertą dla tych, którzy pragną zdobyć nowy i atrakcyjny zawód. Oferowane studia podyplomowe jednocześnie spełniają, wciąż obowiązujące, wymogi kwalifikacyjne na stanowiska kierownicze w jednostkach opieki zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2000 r.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia i pomocy społecznej 4
2. Planowanie strategiczne 4
3. Zagraniczne modele organizacji ochrony zdrowia. Struktura systemu w Polsce 8
4. Samorządowa polityka zdrowotna i społeczna 6
5. Lean management w ochronie zdrowia 8
6. Zarządzanie finansami w podmiotach sektora zdrowotnego 12
7. Podstawy prawne w ochronie zdrowia 8
8. Podstawy prawa w pomocy społecznej 4
9. Deinstytucjonalizacja usług społecznych i zdrowotnych 4
10. Współpraca podmiotów ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Rodzaje świadczeń i usług z zakresu pomocy społecznej 4
11. Prawo pracy 8
12. Budżetowanie i controlling w praktyce podmiotów sektora zdrowotnego 8
13. Analiza ekonomiczna. Strategiczna Karta Wyników 8
14. Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej. Analiza procesu 8
15. Zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych i społecznych . Akredytacja 8
16. Rachunek kosztów 8
17. Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia i pomocy społecznej 8
18. Systemy informatyczne w sektorze zdrowia 8
19. Ubezpieczenia na rynku usług zdrowotnych i społecznych 4
20. Kontraktowanie świadczeń medycznych 8
21. Rynek usług bankowych 8
22. Gra decyzyjna. Zarządzanie operacyjne i strategiczne w podmiocie leczniczym 8
23. Zarządzanie personelem w podmiotach sektora zdrowotnego. Elementy zmian 8
24. Zarządzanie efektywnością w zespole. Komunikacja interpersonalna 8
25. Warsztaty projektowe 6
26. Test semestralny 0
27. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z testu na zakończenie każdego semestru
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej na platformie Teams lub za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne są zawsze przekazywane przed uruchomieniem studiów.
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia podyplomowe w trybie zaocznym weekendowym
 • liczba zjazdów: 11
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • zestaw książek dostosowany do tematyki studiów
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • promocyjne oferty uczestnictwa w konferencjach naukowo- szkoleniowych organizowanych przez Katedrę Finansów z tego obszaru tematycznego
 • doświadczenie organizacji współpracujących: NFZ Oddział Dolnośląski, STOMOZ.

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Planowane terminy zjazdów: 21-22.10.2023; 04-05.11.2023; 18-19.11.2023; 02-03.12.2023; 16-17.12.2023; 13-14.01.2024.


Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną studiów stanowią wieloletni pracownicy UE we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie, w tym doświadczeni profesorowie i adiunkci, ale także praktycy mogący wykazać się szczególnymi osiągnięciami z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia.

Dodatkowo na wykłady zapraszani są specjaliści z istotnych dla systemu instytucji, np. Narodowego Funduszu Zdrowia czy Państwowej Inspekcji Pracy.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Maria Węgrzyn, prof. UEW
Katedra Finansów
tel. 71 36 80 216
e-mail: maria.wegrzyn@ue.wroc.pl
pok. 7, bud. A

Cena

4200 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-10-31

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-21

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Uczelnia jako jedna z pierwszych w Polsce, oraz pierwsza na Dolnym Śląsku, rozpoczęła studia podyplomowe dla tej grupy kadry zarządzającej. Pierwsza edycja studiów zrealizowana została w roku akademickim 1993/94. Edycja ubiegłoroczna to już 34. (wrocławska). 

W studiach ZiF w OZ uczestniczyło już ponad 1800 osób.


Studia podyplomowe „Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia” posiadają aktualny certyfikat akredytacyjny nadany przez Stowarzyszenie Menedżerów Ochrony Zdrowia (STOMOZ) świadczący o wysokiej jakości studiów.


W czasie trwania studiów organizowane są konferencje naukowo-szkoleniowe, w których mogą wziąć udział słuchacze studiów podyplomowych (wobec nich stosowane są preferencyjne ceny) poprzez co mają zapewniony dostęp do najbardziej aktualnej problematyki związanej z ochroną zdrowia. W ramach konferencji uczestnicy mają możliwość wygłoszenia własnych referatów, które następnie są publikowane w recenzowanych książkach- pracach naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto