Menedżer zrównoważonego rozwoju (tryb blended learning) (edycja 2)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
21.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
4 500,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

ZAPISY ZAMKNIĘTE. ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ 3.

Zrównoważony rozwój, zmniejszanie emisji CO2 i prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny za środowisko naturalne to już nie tylko światowy trend, ale też konieczność. Coraz więcej regulacji prawnych narzuca firmom wprowadzanie zmian w obszarach związanych np. z gospodarowaniem odpadami, stosowaniem opakowań zwrotnych, zużyciem paliw przez maszyny i transport czy tworzeniem i wykorzystywaniem źródeł energii.

Kierunek stworzony jako odpowiedź na potrzeby rynku. Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania problemów środowiskowych, społecznych, gospodarczych i organizacyjnych oraz projektowania i wdrażania efektywnych sposobów ich rozwiązania. Szczególny nacisk zostanie położony na budowanie strategii ESG i tworzenie raportów niefinansowych.

Absolwent będzie potrafił identyfikować i analizować uwarunkowania środowiskowe w rozwoju i zarządzaniu przedsiębiorstwami. Zdobędzie wiedzę na temat wpływu produkcji i konsumpcji na środowisko oraz umiejętności konieczne do efektywnego zarządzania relacjami z interesariuszami, raportowania na temat działalności społecznej i prośrodowiskowej. Zapozna się z praktycznymi rozwiązaniami zasobooszczędnymi i niskoemisyjnymi w organizacji, pogłębi wiedzę na temat gospodarki okrężnej oraz problemów społecznych i środowiskowych w łańcuchu dostaw.

Podczas zajęć warsztatowych będą mieli okazję zapoznać się z praktycznymi rozwiązaniami zasobooszczędnymi i niskoemisyjnymi w organizacji, pogłębią wiedzę na temat gospodarki okrężnej oraz problemów społecznych i środowiskowych w łańcuchu dostaw.


Adresaci

Studia są przeznaczone dla:

 • menadżerów, właścicieli i członków zarządów firm, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętność związane z integrowaniem gospodarczych, społecznych i środowiskowych aspektów prowadzonej działalności
 • przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność w sposób zrównoważony
 • osób zainteresowanych koncepcją zrównoważonego rozwoju
 • pracowników chcących zdobyć zawód i kompetencje przyszłości
 • aktywistów, którzy chcą wspierać firmy w przechodzeniu na „zieloną stronę”

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Makrootoczenie współczesnego przedsiębiorstwa - szanse, zagrożenia, wyzwania 6
2. Polityka i strategie Unii Europejskiej w obszarze środowiska naturalnego. Istota zrównoważonego rozwoju (ZR)/ESG 2
3. Istota gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Odpowiedzialne zarządzanie odpadami 8
4. Zrównoważone zarządzanie cyklem życia produktu 8
5. Metody partycypacyjnego planowania zrównoważonego rozwoju 8
6. Metody zarządzania ryzykiem w procesie projektowania i wdrażania strategii ZR 4
7. Zrównoważony łańcuch dostaw 8
8. Zielone zamówienia 8
9. Budowanie kultury organizacyjnej na potrzeby zrównoważonego rozwoju 8
10. Analiza kosztów - korzyści w ocenie proekologicznych przedsięwzięć gospodarczych 8
11. Istota raportowania niefinansowego. Standardy raportowania i ratingi 4
12. Tworzenie raportu niefinansowego/ESG. Dialog z interesariuszami, analiza istotności 16
13. Systemy zarządzania środowiskowego. Zarządzanie energią w świecie VUCA 8
14. Green Management Project 8
15. Bioróżnorodność i ochrona klimatu 4
16. Zarządzanie różnorodnością 8
17. Zaangażowanie społeczne. Wolontariat pracowniczy 8
18. Compliance w przedsiębiorstwie 4
19. Budowanie programu etycznego 8
20. Obliczanie śladu węglowego 8
21. Istota strategii ESG. Projektowanie modelu biznesu społecznie odpowiedzialnego 8
22. Warsztaty projektowe 8
23. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (praca grupowa)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i pisemną (test) i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • szacowane proporcje zajęć zdalnych/stacjonarnych: 40/60
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 10
 • zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków z wieloletnim stażem w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki gospodarczej w obszarze ZR/ESG.

Chcesz poznać naszych prowadzących?
Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Dorota Teneta, prof. UEW
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
tel. 668 833 963
e-mail: dorota.teneta@ue.wroc.pl
pok. 108, bud. B

Cena

4500 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-10-08

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-21

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Wybrane sylwetki prowadzących: 

Agata Rudnicka - ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, zrównoważone modele biznesowe, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw oraz kwestie związane z edukacją na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego a także przedsiębiorczość społeczna. Wyróżniona jako jedna z kobiet polskiego CSRu przez FOB (2013) oraz jedna z 25 Liderek Zrównoważonego Rozwoju przez Forbes Women (2021).    

Ewa Zamościńska - managerka projektów w firmie edukacyjno-doradczej CSRinfo, doświadczona koordynatorka projektów doradczych i trenerka specjalizująca się w szkoleniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zaangażowania społecznego. Prowadzi projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. w firmach z branży finansowej, FMCG, HR i energetycznej. Brała aktywny udział w budowie strategii CSR Grup Kapitałowych. Prowadzi projekty raportowania wg GRI G3, G3.1, G4 jak również projekty doradcze w obszarze budowy i wdrażania programów i polityk zaangażowania społecznego, polityk środowiskowych, kodeksu postępowania.    

Piotr Krysik  Ekspert ds. efektywności energetycznej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE). Rzeczoznawca majątkowy. Autor artykułów naukowych w dziedzinie budownictwa energooszczędnego i wyceny nieruchomości.

Przemysław Wołczek Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz właściciel firmy Instytut Doradztwa Strategicznego REVOLUTION.

Bożena Ryszawska Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w Katedrze Finansów Korporacyjnych i Publicznych. Jej ostatnie prace naukowe koncentrowały się na zielonej gospodarce, transformacji zrównoważonego rozwoju, transformacji energetycznej, obywatelstwie energetycznym, zrównoważonym rozwoju i finansach publicznych.

Małgorzata Petru Diversity & Inclusion Manager / Diversity Officer at BNP Paribas Bank Polska || CEO Fundacja Po Pierwsze Edukacja

Ewelina Jabłońska Gryżenia Sustainability | ESG | Non-financial reporting expert 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto