Menadżer CSR (tryb blended learning) (edycja 1)

online__21_


Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 500,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje, wymagane na stanowisku menadżera CSR. Starannie dobrana tematyka i forma poszczególnych zajęć dostarcza wiedzy oraz sprzyja rozwojowi umiejętności i postaw związanych z realizacją koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Słuchacze zapoznają się w szczególności z narzędziami CSR, procesem tworzenia i wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oraz uwarunkowaniami budowania partnerstw międzysektorowych. Dowiedzą się jak skutecznie zarządzać projektami CSR, zmianami związanymi z implementacją narzędzi CSR i raportować na temat CSR.


Adresaci

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką CSR, a w szczególności pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie takich działów w przedsiębiorstwie jak: CSR, zarządzanie relacjami z inwestorami, komunikacja społeczna, public relation, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponować wiedzą i umiejętnościami koniecznymi do efektywnego zarządzania relacjami z interesariuszami przedsiębiorstwa, w tym identyfikacji i kategoryzacji grup interesu, tworzenia strategii CSR, nawiązywania współpracy międzysektorowej oraz raportowania na temat działalności prospołecznej i prośrodowiskowej.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Istota CSR 4
2. CSR a pokrewne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (zrównoważony rozwój, etyka biznesu, compliance itd) 8
3. Odpowiedzialne zarządzane łańcuchami dostaw. Fair trade, prawa człowieka 8
4. Zaangażowanie społeczne. Wolontariat pracowniczy 4
5. Programy etyczne 8
6. Marketing społecznie zaangażowany/marketing społeczny 8
7. Istota i zasady funkcjonowania fundacji korporacyjnych 8
8. Działalność prośrodowiskowa przedsiębiorstwa. Ekoinnowacje, „zielone zamówienia” 16
9. Zarządzanie interesariuszami 8
10. Tworzenie i wdrażanie strategii CSR 16
11. Dojrzałość CSR przedsiębiorstwa – mierzenie i wskaźniki 8
12. Raportowanie nt. CSR 16
13. Metodyki zarządzania projektami CSR. Zarządzanie ryzykiem w projekcie CSR 8
14. Kultura organizacyjna w kontekście realizacji koncepcji CSR 8
15. Współpraca międzysektorowa 8
16. Studia przypadków liderów społecznej odpowiedzialności biznesu 8
17. Zarządzanie różnorodnością 8
18. Warsztaty projektowe 8
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min. 80%),
 • zdany egzamin końcowy sprawdzający wiedzę i umiejętności słuchaczy zdobyte w trakcie studiów.

Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • szacowane proporcje: 40% zajęć prowadzona zdalnie, a 60% zajęć na uczelni
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w formie wykładów i warsztatów.
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams, o ewentualnych zmianach informują prowadzący.
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 10
 • zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Wykładowcami są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy, posiadający duże doświadczenie w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki gospodarczej w obszarze CSR/ZR/ESG, m.in.:

 • Łucja Kornaszewska
  Menadżerka programów edukacyjnych i społecznych, ekspertka NGO, psycholog, trenerka. Posiada doświadczenie w tworzeniu, realizacji i ewaluacji wieloletnich ogólnopolskich programów i projektów, skierowanych do szkół i lokalnych społeczności. Zajmowała się współpracą z partnerami merytorycznymi Fundacji Orange oraz kreowaniem i realizacją oferty programowej adresowanej do środowisk szkolnych i lokalnych społeczności. Odpowiadała za budowę i realizację strategii Fundacji i współpracę z zespołem CSR firmy. Członkini Zarządu Forum Darczyńców (organizacja zrzeszająca fundacje korporacyjne i grantodawcze). Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowego Studium Zarządzania Kompetencjami w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z zakresu CSR.

 • Marta Lesiewska
  Założycielka i dyrektorka naczelna INSPIRED. Eksperta ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju z międzynarodowym doświadczeniem. Zajmuje się m.in. rozwojem strategii ESG na poziomie korporacyjnym, raportowaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju (GRI, TCFD, SIN), oceną cyklu życia w celu zmierzenia śladu węglowego, promocją praktyk zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie i wdrożenie kampanii marketingowych i public relations, rozwojem strategii zarządzania kryzysem i reputacją w kontekście międzynarodowym oraz analizą sytuacyjną.

 • Agata Rudnicka
  Ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, zrównoważone modele biznesowe, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw oraz kwestie związane z edukacją na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego, a także przedsiębiorczość społeczna. Wyróżniona jako jedna z kobiet polskiego CSRu przez FOB (2013) oraz jedna z 25 Liderek Zrównoważonego Rozwoju przez Forbes Women (2021).

 • Ewa Zamościńska
  Menedżerka Projektów w firmie edukacyjno-doradczej CSRinfo, doświadczona koordynatorka projektów doradczych i trenerka specjalizująca się w szkoleniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zaangażowania społecznego. Prowadzi projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. w firmach z branży finansowej, FMCG, HR i energetycznej. Brała aktywny udział w budowie strategii CSR Grup Kapitałowych. Prowadzi projekty raportowania wg GRI G3, G3.1, G4 jak również projekty doradcze w obszarze budowy i wdrażania programów i polityk zaangażowania społecznego, polityk środowiskowych, kodeksu postępowania.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Dorota Teneta, prof. UEW
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
tel. 668 833 963
e-mail: dorota.teneta@ue.wroc.pl
pok. 108, bud. B

Cena

4500 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-21

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Dodatkowe informacje

Zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się zdalnie (40% zajęć) przy wykorzstaniu platformy MS Teams.
W semetrze letnim zajęcia będą odbywać się na kampusie UEW (60%).  


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto