Specjalista do spraw kadr i płac (tryb online) (edycja 11)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Data uruchomienia
21.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
3 990,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 378 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

UWAGA! Ostatnie wolne miejsca na studiach.

Sprawy pracownicze to jeden z ważniejszych obszarów w każdej firmie. Znajomość obowiązujących form zatrudnienia, praw i obowiązków pracodawcy, naliczania wynagrodzeń, rozwiązywania stosunku pracy — to podstawowe obowiązki osoby zajmującej się kadrami i płacami w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Na tym kierunku przygotowaliśmy kompleksowy program, dedykowany zarówno osobom, które dopiero zaczynają pracę, jak i tym, które chcą uporządkować wiedzę i zwiększyć swoje kompetencje.

Na zajęciach są omawiane zagadnienia związane z zakresem kodeksowych i pozakodeksowych form zatrudnienia. Przedstawione zostaną obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika, procedury związane z zatrudnieniem, naliczaniem wynagrodzeń oraz obciążeń publicznoprawnych, a także z zarządzaniem kosztami osobowymi.

Słuchacze poznają także regulacje prawne związane z prowadzeniem kadr: zawieraniem i rozwiązywaniem umów, prowadzeniem dokumentacji kadrowej, płacowej i sporządzaniem sprawozdań podatkowych i ubezpieczeniowych.

Zajęcia obejmują też obsługę specjalistycznych programów kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, a także trening umiejętności interpersonalnych.


Adresaci

Studia podyplomowe są kierowane przede wszystkim do:

 • osób, które chcą rozpocząć pracę na stanowiskach specjalistów ds. kadr i płac
 • osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe i rozliczanie płac, które chcą rozwinąć swoje kompetencje
 • kierowników, menadżerów i pracowników działów personalnych
 • pracowników biur rachunkowych odpowiedzialnych za sprawy kadrowe i płacowe, poszukujących wiedzy i umiejętności z tego zakresu
 • kierowników jednostek, właścicieli firm i startupów

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Formy zatrudnienia - regulacje prawne i optymalizacja 4
2. Umowy o pracę - rodzaje, zawieranie i rozwiązywanie umów 12
3. Umowy cywilnoprawne - rodzaje i zawieranie umów 8
4. Zatrudnianie obcokrajowców 4
5. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i PFRON 4
6. Czas pracy - regulacje kodeksowe i wewnętrzne pracodawcy 8
7. Urlopy - nabywanie prawa, udzielanie i planowanie 8
8. Przebieg zatrudnienia - obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika 4
9. Regulacje wewnętrzne pracodawcy 4
10. Uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawcy związane z rodzicielstwem 4
11. BHP – regulacje prawne i ich realizacja 4
12. Dokumentacja kadrowa i sprawozdawczość zewnętrzna 4
13. Podróże służbowe - krajowe i zagraniczne 4
14. Naliczanie wynagrodzeń 4
15. Wynagrodzenie i świadczenia w okresie choroby i macierzyństwa 8
16. Opodatkowanie dochodów osób zatrudnionych 8
17. Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników 4
18. Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych 8
19. Świadczenia socjalne 4
20. Dokumentacja płacowa i sprawozdawczość do ZUS 8
21. Analiza przypadków - naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń 8
22. Delegowanie pracowników 4
23. Koszty pracownicze w rachunkowości 8
24. Controlling zasobów ludzkich 8
25. Obsługa programu kadrowo-płacowego i programu PŁATNIK 16
26. Warsztaty umiejętności interpersonalnych 8
27. Świadczenia pracownicze w rachunkowości 4
28. Odpowiedzialność i kontrola pracodawcy, w tym RODO 4
29. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test) i odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone online – w formie zdalnej za pomocą platformy Teams, o ewentualnych zmianach informują prowadzący.
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 11
 • zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • zestaw książek dostosowany do tematyki studiów
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz radców prawnych, pracowników działów kadrowo-płacowych, doradców podatkwych i ekspertów z ZUS — praktyków z wieloletnim stażem.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl
pok. 513, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Marta Nowak, prof. UEW
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 71 36 80 384
e-mail: marta.nowak@ue.wroc.pl
pok. 512, bud. Z

Cena

3990 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator ze strony CKU
Anna Kozak
tel: 71 36 80 378 e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-21

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Planowane terminy zajęć w semestrze I:

21-22.10.2023

4-5.11.2023

25-26.11.2023

16-17.12.2023

20-21.01.2024

 Zajęcia odbywają się online na MS Teams w godzinach 9.00-16.00.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto